Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 30.09.2010 - 08:25  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:29  //  zobrazené: 1496

04/2010 mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 04m/2010  |  dátum konania: 23.09.2010  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1

Doplnenie bodu - „Prerokovanie pozastavenia výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2010 – X. zo dňa 9. septembra 2010 (vo veci schválenej odmeny hlavnej kontrolórke mesta Šaľa) – ústna informácia bez predloženia materiálu

Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Hlasovanie č. 2

Stiahnutie bodu č. 1 - Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2010 - materiál číslo 1/M4/2010 z programu rokovania

Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Hlasovanie č. 3

Doplnenie bodu č. 3 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, príspevkovej organizácie a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 - materiál číslo 3/M4/2010

Za hlasovalo: 5
Ing. František Botka, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.

Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 0
Proti hlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Zdržalo sa: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 5
Ing. František Botka, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Poslanec podal po hlasovaní námietku z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.

Hlasovanie č. 5

Hlasovanie o námietke podanej z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Hlasovanie č. 6

O doplnení bodu č. 3 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, príspevkovej organizácie a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 - materiál číslo 3/M4/2010

Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár, Hikkel Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Hlasovanie č. 7
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Hlasovanie č. 8

Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ján Kmeťo,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Hlasovanie č. 9
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo 2/M4/2010 - Nariadenie na vykonanie verejných obstarávaní

Uznesenie č. M4/2010 – I. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Michala Lužicu)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. nariaďuje
1. vykonať verejné obstarávanie – zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Futbalový štadión Šaľa – odkanalizovanie“,
2. vykonať verejné obstarávanie – podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Futbalový štadión Šaľa – umelý trávnik“,
B. zriaďuje
1. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Futbalový štadión Šaľa – odkanalizovanie“ v zložení:
RSDr. Peter Gomboš - predseda
Ing. Michal Lužica - člen
Ing. László Gyurovszky - člen
Mgr. Jozef Belický - člen
Ladislav Košičár - člen
Ing. Ivan Kováč - člen
Ing. Ingrid Čermáková - člen
Margita Simighová - člen
Ing. Elena Matajsová – člen

2. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní podprahovej zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Futbalový štadión Šaľa – umelý trávnik“ v zložení:
RSDr. Peter Gomboš - predseda
Ing. Michal Lužica - člen
Ing. László Gyurovszky - člen
Mgr. Jozef Belický - člen
Ladislav Košičár - člen
Ing. Ivan Kováč - člen
Ing. Ingrid Čermáková - člen
Margita Simighová - člen
Ing. Elena Matajsová – člen
C. odporúča
primátorovi mesta predložiť na najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva  návrhy riešenia zmluvného záväzku výmeny palubovky v mestskej športovej hale v zmysle zmluvy o spolupráci uzavretej medzi mestom Šaľa a spoločnosťou Duslo, a.s. Návrhy riešenia predložiť v takej forme, aby sa vylúčil možný postih zo strany spoločnosti Duslo a.s. za neplnenie zmluvných záväzkov zo strany mesta.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

„Prerokovanie pozastavenia výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2010 – X. zo dňa 9. septembra 2010 (vo veci schválenej odmeny hlavnej kontrolórke mesta Šaľa) – ústna informácia bez predloženia materiálu

Hlasovanie o Uznesení č. 5/2010 – X., ktoré bolo prijaté na 5. MsZ dňa 09. 09. 2010 v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa,
B. schvaľuje 
odmenu vo výške 10 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od
01. 01. 2010 do 30. 06. 2010.
Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Michal Lužica,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Mestské zastupiteľstvo v Šali   n e p o t v r d i l o   uznesenie č. 5/2010 – X. zo dňa
9. septembra 2010 a citované uznesenie stráca platnosť.

Materiál číslo 3/M4/2010 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, príspevkovej organizácie a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010

Uznesenie č. M4/2010 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010,
B. schvaľuje
úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 nasledovne:
1. v programe 12. Prostredie pre život zníženie kapitálových výdavkov o 20 000,- EUR, v programe 5. Bezpečnosť, právo a poriadok zvýšenie bežných výdavkov
o 20 000,- EUR,
2. v programe 11. Kultúra zníženie kapitálových výdavkov o 11 904,- EUR,      
v programe 11. Kultúra zvýšenie bežných výdavkov o 11 904,- EUR

Bežné príjmy: 11 135 178 EUR
Bežné výdavky: 11 198 374 EUR
Rozdiel: - 63 196 EUR

Kapitálové príjmy: 5 408 876 EUR
Kapitálové výdavky:  6 089 386 EUR
Rozdiel:    -680 510 EUR
   
Príjmové finančné operácie: 1 190 663 EUR
Výdavkové finančné operácie:             320 616 EUR
Rozdiel: 870 047 EUR


Rozpočet na rok 2010 celkom:
Príjmy celkom: 17 734 717 EUR
Výdavky celkom: 17 608 376 EUR
Rozdiel celkom: 126 341 EUR

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi

Prílohy