Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 09.07.2009 - 13:25  //  aktualizácia: 05.10.2011 - 13:27  //  zobrazené: 1430

04/2009 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 04/2009  |  dátum konania: 02.07.2009  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Doplnenie materiálu číslo C 7/4/09 Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mesta Šaľa do písmena C. Hospodárenie mesta a presunutie poradia jeho prerokovania za materiál číslo A 2/4/09

Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová, Milena Verešová,

Hlasovanie č. 2

Presunutie poradia prerokovania materiálu číslo B 2/4/09 a B 5/4/09 za materiál číslo
C 7/4/09


Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová, Milena Verešová,

Hlasovanie č. 3
Stiahnutie materiálov číslo B 1/4/09, B 3/4/09, D 3/4/09, D 9/4/09, D 10/4/09 z programu rokovania MsZ

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Verešová,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 4
Doplnenie materiálu číslo D 11/4/09 KIARA s.r.o., Čierna Voda č. 434 - žiadosť o odkúpenie a zámenu pozemkov na Nám. Sv. Juraja v Šali do písmena D. Majetkové záležitosti

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Verešová,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 5
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 6
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 7
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 6
Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 1/4/09 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 4/2009 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ,
C. schvaľuje
termín plnenia úlohy č. III. B. z uznesenia MsZ  č. 7/2007 zo dňa 6. septembra 2007, na   prvé zasadnutie MsZ v roku 2010.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,
Materiál číslo A 2/4/09 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 4/2009 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. správu z následnej  finančnej kontroly pokladničných operácií – kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, dodržiavanie platných predpisov     a smerníc v:
- Základnej umeleckej škole ul. Kukučínova v Šali
- Centre voľného času v Šali
- Základnej škole ul. Bernolákova v Šali-Veči
- Základnej škole J. Hollého v Šali-Veči
- Základnej škole J. Murgaša, ul. Horná v Šali
- Základnej škole Ľ. Štúra, ul. Pionierska v Šali
- Základnej škole J.C. Hronského, ul. Krátka v Šali
- Základnej škole s materskou školou P. Pázmaňa s VaVJM
2. správu z kontroly vybavovania sťažností pri riešení opodstatnených sťažností v roku 2009, v zmysle § 15 ods. 3 VZN č. 6/2004 – o postupe prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a o postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach mesta Šaľa,
B. berie na vedomie
výsledky z vykonaných kontrol.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo C 7/4/09 - Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mesta Šaľa

Uznesenie č. 4/2009 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa,
B. schvaľuje 
odmenu vo výške 10% z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od 01. 01. 2009 do 30. 06. 2009.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo B 2/4/09 - Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2009 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach

Uznesenie č. 4/2009 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa č. 6/2009 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach,
B. schvaľuje
VZN mesta Šaľa č. 6/2009 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach v predloženom znení.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo B 5/4/09 - Návrh interného predpisu mesta Šaľa „Smernica mesta Šaľa
o verejnom obstarávaní“


Uznesenie č. 4/2009 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh interného predpisu mesta Šaľa „Smernica mesta Šaľa o verejnom obstarávaní“,
B. schvaľuje
interný predpis mesta Šaľa „Smernica mesta Šaľa o verejnom obstarávaní“ v predloženom znení.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. František Botka, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 3/4/09 - Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2009

Uznesenie č. 4/2009 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2009,
B. schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2009.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 4/4/09 - Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie január – máj 2009, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu

Uznesenie č. 4/2009 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie január – máj 2009, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu,
B. berie na vedomie
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie január – máj 2009, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Ľubomír Stredanský,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Informatívna správa o výsledkoch plnenia zmluvy so spoločnosťou SITA Slovensko, a.s. z ekonomického a vecného pohľadu  k 31. máju 2009 - materiál číslo A 5/4/09 

Uznesenie č. 4/2009 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informatívnu správu o výsledkoch plnenia zmluvy so spoločnosťou SITA Slovensko, a.s. z ekonomického a vecného pohľadu  k 31. máju 2009,
B. berie na vedomie
informatívnu správu o výsledkoch plnenia zmluvy so spoločnosťou SITA Slovensko, a.s. z ekonomického a vecného pohľadu  k 31. máju 2009.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 6/4/09 - Informácia ohľadom plnenia Uznesenia č.3/2009-XVII. – adaptácia priestorov bývalej ZŠ na Komenského ul. pre potreby MsP

Uznesenie č. 4/2009 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu  ohľadom plnenia Uznesenia č. 3/2009-XVII. – adaptácia priestorov bývalej ZŠ na Komenského ul. pre potreby MsP,
B. ukladá
1. zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na adaptáciu priestorov bývalej ZŠ  na  Komenského ul. pre potreby MsP,
2. hľadať finančné zdroje na rekonštrukciu priestorov v časovom horizonte r. 2009-2010,
3. informovať MsZ o možnostiach riešenia.
T: 5. riadne zasadnutie MsZ                                  Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
MUDr. Igor Bečár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 7/4/09 - Informácia ohľadom plnenia Uznesenia č. 3/2009-XVIII.
z rokovania s nájomníkmi v areáli na Dolnej ul. 5


Uznesenie č. 4/2009 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu ohľadom plnenia Uznesenia č. 3/2009 - XVIII. z  rokovania s nájomníkmi v areáli na Dolnej ul. 5 (areál bývalého MsPS Šaľa s.r.o.),
B. ukladá
zabezpečiť vypracovanie aktuálneho znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty jednotlivých objektov a pozemkov v areáli na Dolnej ul. 5.
      T: 5. riadne zasadnutie MsZ                                       Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 8/4/09 - Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Záhradníckej ulici v Šali“
 

Uznesenie č. 4/2009 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
výsledok verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Záhradníckej ulici v Šali“ a návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov na individuálnu výstavbu rodinných domov na Záhradníckej ulici v Šali“,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže (VOS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov na individuálnu výstavbu rodinných domov na Záhradníckej ulici v Šali“ podľa predloženého návrhu,
2. súťažné podmienky VOS podľa predloženého návrhu,
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Peter Hollý - predseda
- RSDr. Peter Gomboš
- Ing. Ivan Kováč
- Ing. Erik Mikloš
- Bc. Eva Lukačovičová
- Ing. Ladislav Gáll
- Ing. Denisa Polónyiová
C. ukladá
1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov na individuálnu výstavbu rodinných domov na Záhradníckej ulici v Šali“,
T: do 6. júla 2009       Z: prednosta MsÚ
2. informovať MsZ o výsledku VOS.
T: 5. riadne zasadnutie MsZ v r. 2009       Z: predseda komisie

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,
Materiál číslo B 4/4/09 - Návrh interného predpisu mesta Šaľa „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“

Uznesenie č. 4/2009 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh interného predpisu mesta Šaľa „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“,
B. schvaľuje
interný predpis mesta Šaľa „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“ v predloženom znení.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Belický,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo B 6/4/09 - Pozastavenie výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 3/2009 – XIII. zo dňa 21. mája 2009 (vo veci schváleného zmluvného odplatného prevodu nehnuteľností a zámeny pozemkov na Nám. Sv. Juraja v Šali pre spoločnosť KIARA s.r.o., Čierna Voda č. 434)

Hlasovanie o Uznesení č. 3/2009 – XIII., ktoré bolo prijaté na 3. MsZ dňa 21. 05. 2009 v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie a zámenu pozemkov na Nám. Sv. Juraja v Šali,
B. schvaľuje
pre spoločnosť KIARA s.r.o., so sídlom v Čiernej Vode č. 434, zastúpenú konateľom Ladislavom Gasparovicsom, IČO 36 353 639, za účelom výstavby Polyfunkčného objektu s obchodnými, kancelárskymi a bytovými priestormi:
1. zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 1992 o výmere cca 1 383 m2 v cene 48,595 Eur/m2, t.j. v celkovej sume cca 67 206,88 Eur (výmeru upresní GP) s tým, že z tejto ceny bude odrátaný rozdiel na nájomnom za r. 2008 podľa dodatku
č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/2006-OSMM vo výške 9 470,75 Eur, t. j. spol. KIARA s.r.o. uhradí cenu 57 736,13 Eur,
2. zámenu pozemkov, časť par. č. 1992 o výmere cca 337 m2 vo vlastníctve mesta, vedený na LV č. 1, za pozemok, časť parc. č. 1983/3 o výmere cca 337 m2 vo vlastníctve spoločnosti KIARA, s.r.o., vedený na LV č. 3633 (výmery upresní GP) a
3. ponechať nájomný vzťah na pozemky pod ostatnými spevnenými plochami vo vlastníctve mesta, časť parc.č. 1992 o výmere cca 664 m2 v cene podľa VZN č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta, v znení VZN č. 4/2008 a č. 16/2008.
Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

MsZ   n e p o t v r d i l o   uznesenie č. 3/2009 –XIII. zo dňa 21. 05. 2009 a uznesenie týmto stráca platnosť.

Materiál číslo C 1/4/09 - Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január až apríl 2009

Uznesenie č. 4/2009 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január až apríl 2009,
B. berie na vedomie
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január až apríl 2009.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Mgr. Jozef Belický, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo C 2/4/09 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009

Uznesenie č. 4/2009 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009,
B. schvaľuje
úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 nasledovne:

Bežné príjmy:                                            11 750 829 EUR
Bežné výdavky:                                         12 046 576 EUR
Rozdiel:                                                          - 295 747 EUR

Kapitálové príjmy:                                       3 382 698 EUR
Kapitálové výdavky:                                   2 834 125 EUR
Rozdiel:                                                           548 573 EUR

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 133 527 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:       14 880 701 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:                    252 826 EUR

Príjmové finančné operácie:                        3 486 298 EUR
Výdavkové finančné operácie:                    3 739 124 EUR
Rozdiel:                                                        - 252 826 EUR

Rozpočet na rok 2009 celkom:
      Príjmy celkom:                       18 619 825 EUR
      Výdavky celkom:                    18 619 825 EUR
      Rozdiel celkom:                                      0 EUR

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar,

Materiál číslo C 3/4/09 - Plán verejného obstarávania na rok 2009

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo C 4/4/09 - Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a. s., Hodská
č. 373/38 – žiadosť o poskytnutie sponzorského príspevku na zakúpenie videoendoskopického systému pre oddelenie funkčnej diagnostiky


Uznesenie č. 4/2009 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o poskytnutie sponzorského príspevku na zakúpenie videoendoskopického systému pre oddelenie funkčnej diagnostiky,
B. neschvaľuje
poskytnutie sponzorského príspevku na zakúpenie videoendoskopického systému pre oddelenie funkčnej diagnostiky.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar,

Materiál číslo C 5/4/09 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1. ROP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy, ul. J. Hollého č. 40, Šaľa.“

Uznesenie č. 4/2009 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1. ROP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy, ul.
J. Hollého č. 40, Šaľa.“
B. schvaľuje:
a)  predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy, ul.
J. Hollého č. 40, Šaľa“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia 2007-2013,
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 24 397,50 eur.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar,

Materiál číslo C 6/4/09 - Návrh na nákup hypotekárnych záložných listov vydaných emitentom Dexia banka Slovensko a.s.

Uznesenie č. 4/2009 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na nákup hypotekárnych záložných listov vydaných emitentom Dexia banka Slovensko a.s.,
B. súhlasí
s nákupom hypotekárnych záložných listov vydaných emitentom Dexia banka Slovensko a.s. v počte 46 kusov v nominálnej hodnote 1 000 EUR za 1 hypotekárny záložný list.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 5
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 6
MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar,

Materiál číslo D 1/4/09 - Žiadosti o odkúpenie pozemkov na Záhradníckej ul. v Šali

Poslanecký návrh Ing. Mariána Kántora – zmeniť všetky ceny podľa dolnej hranice hodnotovej mapy vo výške 43,152 EUR/m² (1 300,- Sk/m²)

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 6
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 8
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 5
RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ľubomír Stredanský,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 2
Tibor Dubis, Ján Kmeťo,

Poslanecký návrh Ing. Mariána Kántora nebol prijatý.

Uznesenie č. 4/2009 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosti o odkúpenie pozemkov na Záhradníckej ul. v Šali,
B. schvaľuje
1/ zmenu uznesenia č. 5/2008-XX. z 5. riadneho zasadnutia MsZ v Šali z 11. septembra 2008 tak, že sa vypúšťa prvá odrážka v znení:
– časť parc.č. 663/1 o výmere cca 80 m2, v sume cca 12 000,- Sk (398,32 Eur), pre
Ing. Michala Lužicu a manž. Martu, obaja trvale bytom Šaľa, Gagarinova 448/23, v 1/1 do BSM,
2/ zmluvný odplatný prevod pozemkov za záhradami rodinných domov až po hranicu komunikácie, t.j. v šírke cca 7 m od konca záhrad, časť parc.č. 663/1 v k.ú. Šaľa, (výmery jednotlivých pozemkov upresní GP), v cene 4,979 Eur/m2 (150,- Sk/m2) pre:
1. Tibora Bobora a manž. Evu rod. Némethovú, obaja trvale bytom Šaľa, Gagarinova 437/1 v 1/1 do BSM,
2. Auréliu Tóthovú rod. Kurdilovú, trvale bytom Šaľa, Gagarinova 438/3 v 1/1,
3. Shi Daba, trvale bytom Šaľa, Gagarinova 439/5 v 1/1,
4. Gabrielu Sýkorovú rod. Raškovú, trvale bytom Šaľa, Gagarinova 440/7 v 1/1,
5. Pavla Strapka a manž. Mgr. Evu Strapkovú rod. Hajtolovú, obaja trvale bytom Šaľa, Gagarinova 441/9 v 9/10 do BSM a Pavla Strapka, trvale bytom Šaľa, Gagarinova 441/9 v 1/10,
6. Adelu Tančíkovú rod. Smatanovú, trvale bytom Šaľa, Gagarinova 442/11 v 1/1,
7. Evu Vrábelovú rod. Nyitraiovú, trvale bytom Šaľa, Gagarinova 447/21 v 1/1,
8. Ing. Michala Lužicu a manž. Ing. Martu rod. Keszelyovú, obaja trvale bytom Šaľa, Gagarinova 448/23, v 1/1 do BSM,
v zmysle § 9a bodu 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (prípad hodný osobitného zreteľa – v predmetnej lokalite za tým istým účelom už MsZ schválilo zmluvné odplatné prevody susediacich pozemkov v cene 4,979 Eur/m2).
C. ukladá
osloviť ostatných vlastníkov ohľadom odkúpenia zostatku pozemku za záhradou rodinného domu až po hranicu komunikácie, časť parc. č. 663/1.
T: 5. riadne zasadnutie MsZ Z: prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 2
Tibor Dubis, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 2/4/09 - Výkup pozemkov pod novonavrhovaným mestským cintorínom v Šali

Uznesenie č. 4/2009 – XIX. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Jozefa Mečiara – zmeniť uznesenie v zmysle stanoviska MsR zo dňa 23. 06. 2009)

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
výkup pozemkov pod novonavrhovaným mestským cintorínom v Šali,
B. odporúča
1. pokračovať v rokovaní s jednotlivými vlastníkmi pozemkov a vypracovávať zmluvy o budúcich zmluvách,
2. hľadať alternatívne riešenie pre lokalitu nového cintorína.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky,
Počet neprítomných: 2
Tibor Dubis, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 4/4/09 - Lívia Latiková, Letná č. 10, Šaľa – žiadosť o prehodnotenie kúpnej ceny

Uznesenie č. 4/2009 – XX. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Varsányiho – hlasovať o alternatíve č. 2)

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prehodnotenie kúpnej ceny,
B. ruší
platnosť Uznesenia č. 2/2009 – XI. z 2. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 26. marca 2009, 
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemkov, v k.ú. Šaľa v CKN časť parc. č. 4148/1 o výmere cca 90 m2 (výmeru upresní GP), v cene 13,277 EUR/m2, t. j. v celkovej cene 1 194,93 EUR (35.998,46 Sk) pre Líviu Latikovú, trvale bytom Šaľa, ul. Letná č. 10, v zmysle § 9a bod 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (prípad hodný osobitného zreteľa – v predmetnej lokalite už MsZ schválilo zmluvný odplatný prevod pozemku v cene 13,277 EUR/m2).

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,
Počet neprítomných: 2
Tibor Dubis, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 5/4/09 - COOP Jednota, spotrebné družstvo Galanta – žiadosť
o ponechanie pôvodného nájomného a upravenie prenajatej výmery


Uznesenie č. 4/2009 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o ponechanie pôvodného nájomného a upravenie prenajatej výmery,
B. schvaľuje
1. úpravu výmery nájmu pozemku, časť parc. č. 2811/1 na 774 m2,
2. úpravu nájomného podľa platného VZN, t.j. na sumu 0,663 Eur/m2/rok (20,- Sk/m2/rok), t.j. pri výmere 774 m2 je ročný prenájom vo výške 513,16 EUR/rok (15.460,- Sk/rok) pre COOP Jednota, spotrebné družstvo Galanta.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 8
Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 2
Tibor Dubis, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 6/4/09 - Patrik Vašák - žiadosť o odpustenie nájomného za bufet pri estrádnej sále v Dome kultúry, resp. kompenzáciu nájomného za bufet na amfiteátri

Uznesenie č. 4/2009 – XXII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej - neschvaľuje odpustenie nájomného za bufet pri estrádnej sále v Dome kultúry, ani kompenzáciu za bufet na amfiteátri)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie nájomného za bufet pri estrádnej sále v Dome kultúry, resp. kompenzáciu nájomného za bufet na amfiteátri,
B. neschvaľuje
odpustenie nájomného za bufet pri estrádnej sále v Dome kultúry, ani kompenzáciu za bufet na amfiteátri.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Mgr. Jozef Belický, Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 2
Ing. Michal Lužica, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 2
Tibor Dubis, Ján Kmeťo,

SRDIEČKO, n. o. (detské jasle), Mgr. Andrea Becker, J. Palárika 3, Šaľa – žiadosť o odpustenie nájomného - materiál číslo D 7/4/09

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – upraviť bod B. uznesenia v znení:
B. neschvaľuje
prenájom za nebytové priestory v bývalej materskej škole J. Palárika a časti dvora do
31. 12. 2009 pre neziskovú organizáciu Srdiečko – detské jasle, za symbolickú cenu 0,05 Eur/mesiac, t. j. 0,60 Eur/ročne (18,- Sk/rok), režijné náklady ponechať v plnej výške, v zmysle § 9a bod 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (prípad hodný osobitného zreteľa - vzhľadom na charakter činnosti danej neziskovej organizácie).

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 6
Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 8
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej nebol prijatý.

Uznesenie č. 4/2009 – XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie nájomného pre neziskovú organizáciu Srdiečko – detské jasle,
B. schvaľuje
prenájom za nebytové priestory v bývalej materskej škole J. Palárika a časti dvora do
31.12.2009 pre neziskovú organizáciu Srdiečko – detské jasle, za symbolickú cenu      0,05 Eur/mesiac, t.j. 0,60 Eur/ročne (18,- Sk/rok), režijné náklady ponechať v plnej výške, v zmysle § 9a bod 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (prípad hodný osobitného zreteľa - vzhľadom na charakter činnosti danej neziskovej organizácie).

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Materiál číslo D 8/4/09 - Predaj pozemkov pod bytovými domami

Uznesenie č. 4/2009 – XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
predaj pozemkov pod bytovými domami,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemkov:
1. parc. č. 589/2 o výmere 193 m2, parc. č. 589/3 o výmere 191 m2 a parc. č. 589/4 o výmere 196 m2 pod bytovým domom súpis. č. 382, orientačné č. 8 až 12, na ulici
B. Nemcovej v Šali, v cene a v príslušnom spoluvlastníckom podiele pre vlastníkov bytov podľa prílohy č. 1,
2. parc. č. 2338/36 o výmere 195 m2, parc. č. 2338/37 o výmere 190 m2 a parc.
č. 2338/38 o výmere 194 m2 pod bytovým domom súpis. č. 912, orientačné č. 2 až 6, na Hurbanovej ulici v Šali, v cene a v príslušných spoluvlastníckych podieloch pre vlastníkov bytov podľa prílohy č. 2,
3. parc. č. 1611/12 o výmere 247 m2 a parc. č. 1611/13 o výmere 223 m2 pod bytovým domom súpis. č. 770, orientačné č. 12 a 14, na ulici L. Novomeského v Šali, v cene a v príslušných spoluvlastníckych podieloch pre vlastníkov bytov podľa prílohy č. 3,
4. parc. č. 2338/39 o výmere 237 m2, parc. č. 2338/40 o výmere 234 m2, parc. č. 2338/41 o výmere 234 m2 a parc.č. 2338/42 o výmere 238 m2 pod bytovým domom súpis.
č. 911, orientačné č. 8 až 14, na Hurbanovej ulici v Šali, v cene a v príslušných spoluvlastníckych podieloch pre vlastníkov bytov podľa prílohy č. 4,
5. parc. č. 2700 o výmere 188 m2, parc. č. 2701 o výmere 230 m2, parc. č. 2702 o výmere 230 m2 a parc.č. 2703 o výmere 190 m2 pod bytovým domom súpis. č. 1029, orientačné č. 10 až 16, na Partizánskej ulici v Šali, v cene a v príslušných spoluvlastníckych podieloch pre vlastníkov bytov podľa prílohy č. 5,
v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo D 11/4/09 - KIARA s.r.o., Čierna Voda č. 434 - žiadosť o odkúpenie a zámenu pozemkov na Nám. Sv. Juraja v Šali

Uznesenie č. 4/2009 – XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie a zámenu pozemkov na Nám. Sv. Juraja v Šali,
B. schvaľuje
pre spoločnosť KIARA s.r.o., so sídlom v Čiernej Vode č.434, zastúpenú konateľom Ladislavom Gasparovicsom, IČO 36 353 639, za účelom výstavby Polyfunkčného objektu s obchodnými, kancelárskymi a bytovými priestormi:
1. zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 1992 o výmere cca 1383 m2 v cene 59,749 Eur/m2, t.j. v celkovej sume cca 82 632,86 Eur (výmeru upresní GP) s tým, že z tejto ceny bude odrátaný rozdiel na nájomnom za r. 2008 podľa dodatku č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/2006-OSMM vo výške 9 470,75 Eur, t.j. spol. KIARA s.r.o. uhradí cenu 73 162,11 Eur,
2. zámenu pozemkov, časť par. č. 1992 o výmere cca 337 m2 vo vlastníctve mesta, vedený na LV č. 1, za pozemok, časť parc. č. 1983/3 o výmere cca 337 m2 vo vlastníctve spoločnosti KIARA, s.r.o., vedený na LV č. 3633 (výmery upresní GP)
v zmysle § 9a bodu 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (prípad hodný osobitného zreteľa).

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Husárik,
Nehlasovalo: 2
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo F 1/4/09 - „Zmluva o dielo na realizáciu stavby Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. 8. mája v Šali“ medzi Mestom Šaľa a Vladimírom Kováčikom, Lipová 2021/2, 927 01  Šaľa

Uznesenie č. 4/2009 – XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
„Zmluvu o dielo na realizáciu stavby Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. 8. mája v Šali“ medzi Mestom Šaľa a Vladimírom Kováčikom, Lipová 2021/2, 927 01  Šaľa,
B. schvaľuje
„Zmluvu o dielo na realizáciu stavby Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. 8. mája v Šali“ medzi Mestom Šaľa a Vladimírom Kováčikom, Lipová 2021/2, 927 01  Šaľa.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo H 1/4/09 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2009

Uznesenie č. 4/2009 – XXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na       2. polrok 2009,
B. súhlasí   
s termínmi zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2009 s tým, že budú mať záväznosť vysokého stupňa:

termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva
10. 09. 2009
22. 10. 2009
03. 12. 2009
10. 12. 2009 (slávnostné – Deň samosprávy, udeľovanie ocenení mesta Šaľa)

termíny zasadnutí mestskej rady
28. 07. 2009
25. 08. 2009
22. 09. 2009
06. 10. 2009
18. 11. 2009
15. 12. 2009

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo H 2/4/09 - Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Galanta na obdobie rokov 2009 – 2013
Uznesenie č. 4/2009 – XXVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Galanta na obdobie rokov 2009 – 2013,
B. volí   
do funkcie prísediacich pre Okresný súd Galanta na obdobie rokov 2009 – 2013  kandidátov:
Tibor Kováč, nar.: 30. 04. 1951, trvale bytom: L. Novomeského 765/9, 927 01  Šaľa,
Ján Németh, nar.: 11. 10. 1956, trvale bytom: Nešporova 1007/3, 927 01  Šaľa.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo H 3/4/09 - Žiadosť o premiestnenie útulku pre bezdomovcov

Uznesenie č. 4/2009 – XXIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Jazerná 584, Šaľa o premiestnenie útulku pre bezdomovcov,
B. berie na vedomie
žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Jazerná 584, Šaľa o premiestnenie útulku pre bezdomovcov.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,

Prílohy