Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.08.2007 - 13:49  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:36  //  zobrazené: 2250

04/2007 zasadnutie komisii pre strategický rozvoj

číslo: 04/2007  |  dátum konania: 15.08.2007

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. otvorenie
2. komunitná nadácia Šaľa
3. Program hospodárskeho rozvoja mesta Šaľa a okolie
4. Záver

K bodu 1:
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Ing.  Peter Hollý a privítal prítomných.

K bodu 2:
Predložený materiál členom komisie predložil Ing. Jozef Mečiar. Komunitná nadácia má byť založená na verejnoprospešný účel. Zakladateľom nadácie je Mesto Šaľa, v zastúpení primátorom mesta.
Zakladateľ vloží do nadačného imania peňažné prostriedky vo výške 200 000 Sk. Zakladateľ nadáciu založí na dobu neurčitú.
Orgánmi nadácie sú Správna rada nadácie, Správca nadácie a Dozorná rada nadácie.
Podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám:
(1) Poskytnuté finančné prostriedky môžu byť použité len na verejnoprospešný účel.
(2) Podporené projekty musia byť zamerané na:
a) rozvíjanie darcovstva,
b) ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt,
c) ochranu a tvorbu životného prostredia,
d) zachovanie prírodných hodnôt,
e) ochranu zdravia, ochranu práv detí a mládeže,
f) rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy,
g) rozvoj mesta
h) budovanie a ochrana priestorov pre život
i) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Stanovisko komisie pre strategický rozvoj:
Predložený materiál odporúča prerokovať v mestskej rade a v mestskom zastupiteľstve.

K bodu 3:
Spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja mesta Šaľa a okolie pre obdobie 2007 -2013 (ďalej len PHSR) bolo financované z prostriedkov EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostredníctvom OP Základná infraštruktúra a spracovateľom bola RRA Šaľa a okolie. Zástupca RRA Šaľa a okolie Tibor Vajda oboznámil členov komisie s predkladaným návrhom PHSR.
Navrhovaný PHSR sa člení na dve základné časti:
a) Audit zdrojov – analytická časť programu
b) strategickú časť
V analytickej časti materiálu ide o dostupné štatistické údaje a informácie z rôznych zdrojov, ktoré sú informačným základom pre strategickú časť.
Strategická časť pre obdobie 2007 - 20013 obsahuje : charakteristika súčasnej situácie, swot analýzu, víziu, kľúčové disparity a hlavné smery rozvoja, strategický plán mesta Šaľa do roku 2020.
Štruktúra strategického plánu:
Priorita 1: Tvorba dynamického a diverzifikovaného miestneho hospodárstva 
Priorita 2: Vytvorenie podmienok rôznorodého spoločenského života 
Priorita 3: Verejné služby k spokojnosti občanov 
Priorita 4. Zlepšenie stavu životného prostredia 
Každá priorita je rozpracovaná v nasledovných bodoch:)

• Špecifický cieľ: 
• Opatrenia: 
• Harmonogram realizácie 
• Rozdelenie finančných potrieb na opatrenia
• Finančné tabuľky 

– Akčný plán na roky 2008-2009 
– Súhrnné finančné tabuľky 
– Implementačný rámec stratégie 
– Postup realizácie 
– Monitorovací a hodnotiaci rámec 
– Úroveň strategických cieľov 
– Úroveň priorít 
– Rozvojové impulzy pre obvod Šaľa 
– SWOT-analýza 
– Návrhy rozvojových programov 
– Inštitucionálny rámec 

Stanovisko komisie pre strategický rozvoj:
Komisia prerokovala „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Šaľa a okolie“ bez pripomienok a odporúča ho predložiť na rokovanie MsR a na 6. riadne zasadnutie MsZ.