Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.06.2007 - 13:50  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:35  //  zobrazené: 1788

04/2007 zasadnutie komisie hospodársko – finančnej

číslo: 04/2007  |  dátum konania: 21.05.2007

Na zasadnutí sa zúčastnili 9 členovia komisie a to:, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Erik Mikloš, Ing. Monika Molnárová,  Ing. Tibor Lovecký, Ing. Jana Lišková,  p. Karas Zoltán, Ing. Ladislav Gáll ml., Ing. Renáta Petrová

Ďalej bol prítomný: Ing. Ladislav Gáll – prednosta MsÚ

Ospravedlnení boli nasledovní členovia komisie: Ing. Helena Psotová, Ing. Juraj Potúček

1. Iveta Košecová – žiadosť o schválenie cenovej kalkulácie

Komisia na svojom zasadnutí opätovne prerokovala žiadosť Ivety Košecovej o schválenie cenovej kalkulácie  za účelom vzájomného zápočtu záväzkov a pohľadávok. Predmetom je zhodnotenie objektu COV na vlastné náklady nájomcu vo výške 56.284,- Sk a následné započítanie hodnoty vykonaných prác na nájomnom a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 33
komisia súhlasí so vzájomných zápočtom záväzkov a pohľadávok vo výške 2/3 nákladov s tým, aby sa vynaložené náklady započítali len na nájomné nie na režijné náklady

2. Ján Valent – žiadosť o schválenie cenovej kalkulácie

Komisia na svojom zasadnutí opätovne prerokovala žiadosť Jána Valenta o schválenie cenovej kalkulácie za účelom vzájomného zápočtu záväzkov a pohľadávok. Predmetom je zhodnotenie objektu COV na vlastné náklady nájomcu vo výške 49.684,- Sk a nasledovné započítanie hodnoty vykonaných prác na nájomnom  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 34
komisia súhlasí so vzájomných zápočtom záväzkov a pohľadávok vo výške 2/3 nákladov s tým, aby sa vynaložené náklady započítali len na nájomné nie na režijné náklady

K bodu č. 1 a 2:

Komisia žiada správcu objektu COV, aby všetci nájomníci boli oboznámení s tým, aby si v budúcnosti dali prípadné cenové kalkulácie na stavebné úpravy schváliť HF komisii ešte pred začatím stavebných úprav v objekte COV.

3. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 9/2000 O zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ( novelizované znenie )

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 9/2000 O zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 35
komisia súhlasí s predloženým Návrhom dodatku č. 1 k VZN č. 9/2000 O zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ( novelizované znenie )

4. Návrh hodnotovej mapy pozemkov na území mesta Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh hodnotovej mapy pozemkov na území mesta Šaľa a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 36
komisia súhlasí s predloženým Návrhom hodnotovej mapy pozemkov na území mesta Šaľa s tým, aby bolo zachované rozpätie ceny pozemkov za m2 .
Komisia odporučila zachovanie rozpätí pre jednotlivé cenové bloky cenovej mapy pomerom hlasov za 5, proti 4

5. Spojená školy, Nivy 2, Šaľa – žiadosť o bezplatné zapožičanie sobášnej siene

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Spojenej školy, Nivy 2, Šaľa o bezplatné zapožičanie sobášnej siene na 1. jún 2007 za účelom odovzdania maturitných vysvedčení absolventom  denného štúdia a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 37
komisia súhlasí s odpustením režijných nákladov ( základné nájomné odpustil primátor mesta )

6. Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským – žiadosť o bezplatný prenájom kongresovej sály MsÚ

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Základnej školy s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským o bezplatný prenájom kongresovej sály MsÚna 28. jún 2007 za účelom rozlúčkovej slávnosti  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 38
komisia súhlasí s odpustením režijných nákladov ( základné nájomné odpustil primátor mesta )

7. Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže  - na odpredaj nebytových priestorov na ul. M.R. Štefánika

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nebytových priestorov na ul. M.R. Štefánika  a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 39
komisia súhlasí s Návrhom podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nebytových priestorov na ul. M.R.Štefánika a odporúča váhovosť: cena 70 % - zámer 30%.
 S tým, že 70 bodov je maximum za najvyššiu ponúknutú cenu, nižšie ponuky získajú pomernú časť bodov k najvyššej cenovej ponuke. Následne jednotliví členovia výberovej komisie priradia max. 30 bodov jednotlivým ponukám podľa vhodnosti zámeru a priemer priradených bodov za ponuku určí počet bodov za zámer. Výsledný súčet určí poradie ponúk, pričom pri zhode bodov sa uprednostní vyššia ponúkaná cena.