Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 14.09.2006 - 07:48  //  aktualizácia: 07.10.2011 - 07:51  //  zobrazené: 1368

04/2006 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 04/2006  |  dátum konania: 07.09.2006  |   zápisnica (pdf)

Mestské zastupiteľstvo v Šali po prerokovaní jednotlivých bodov programu 4. riadneho zasadnutia prijíma nasledovné uznesenia:

I.
K informácii o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 1/4/06


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ

II.
K správe z kontrol vykonaných ÚHK – materiál číslo A 2/4/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z kontroly financovania prevádzky športových zariadení z rozpočtu mesta v roku 2005
B. prijíma
výsledky z vykonanej kontroly

Za hlasovalo:  17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo:  0
Zdržalo sa:  0
Nehlasovalo:  0
Počet neprítomných:  8

MUDr. Martin Alföldi, Ing. Ferdinand Chromek, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová,

III.
K Petícii občanov proti výstavbe polyfunkčného komplexu G&G Company – materiál číslo A 4/4/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
petíciu občanov proti výstavbe polyfunkčného komplexu G&G Company
B. berie na vedomie
petíciu občanov proti výstavbe polyfunkčného komplexu G&G Company

IV.
K návrhu na zrušenie uznesenia č. 3/2006 -XI. /9 z 29. júna 2006

Mestské zastupiteľstvo v Šali
B. prerokovalo
návrh na zrušenie uznesenia č. 3/2006 – XI./9 z 29. júna 2006
B. neschvaľuje
zrušenie uznesenia č. 3/2006 – XI./9 z 29. júna 2006.

Za neschválenie hlasovalo:  7
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Peter Popluhár,
Za schválenie hlasovalo:   6
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Zdržalo sa:  5
MUDr. Svetozár Hikkel, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Karol Mikloš, MUDr. Ladislav Szarka, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo:  1
Ján Hlavatý,
Počet neprítomných:  6
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová,

V.
K informácii o liste Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o Liste Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy
B. berie na vedomie
informáciu o Liste Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

VI.
K návrhu dodatku č. 2 k VZN č. 22/2003 Zásady hospodárenia s majetkom mesta  - materiál číslo B 1/4/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Dodatku č.2 k VZN č.22/2003 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta,
B. schvaľuje
Dodatok č.2 k VZN č.22/2003 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta s navrhovanými úpravami v § 7 bode 6.

Za hlasovalo:  17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo:  3
Mgr. Gustáv Güll, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Zdržalo sa:   1
Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo:  0
Počet neprítomných:   4

MUDr. Martin Alföldi, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Nora Švecová,

VII.
K návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2001 o usmerňovaní ekonomickej a podnikateľskej činnosti na území mesta Šaľa  - materiál číslo B 2/4/06


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2001 o usmerňovaní ekonomickej a podnikateľskej činnosti na území mesta Šaľa 
B. schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2001 o usmerňovaní ekonomickej a podnikateľskej činnosti na území mesta Šaľa 

Za hlasovalo:  18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo:   1
Ján Hlavatý,
Zdržalo sa:   2
Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Nehlasovalo:  0
Počet neprítomných:   4
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Nora Švecová,

VIII.
K Rozboru hospodárenia OSS mesta Šaľa za I. polrok 2006 a úprava rozpočtu na rok 2006 - materiál číslo C 1/4/06


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
rozbor hospodárenia OSS mesta Šaľa za I. polrok 2006 a úpravu rozpočtu na rok 2006
B. schvaľuje
rozbor hospodárenia OSS mesta Šaľa za I. polrok 2006 a úpravu rozpočtu na rok 2006
C. odporúča
primátorovi mesta obrátiť sa na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja listom vyjadrujúcim nespokojnosť samosprávnych orgánov mesta Šaľa s diskriminačným a nespravodlivým uznesením zo 4. mimoriadneho zastupiteľstva NSK konaného dňa
28. marca 2006 k rozpočtu NSK, ktorým bola schválená reštrikcia príspevku pre OSS mesta Šaľa a požiadať ho o nápravu tak, aby príspevok zodpovedal zákonom ustanovenej minimálnej výške finančného príspevku poskytovaného subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa platného zákona o sociálnej pomoci

Za hlasovalo:  16
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo:  0
Zdržalo sa:  1

Ing. Štefan Bartošovič,
Nehlasovalo:  3
Andrej Csillag, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných:  5
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Nora Švecová,

IX.
K Rozboru hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2006 - materiál číslo C 2/4/06


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2006
B. schvaľuje
rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2006

Za hlasovalo:  16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo:   0
Zdržalo sa:   1

MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo:  3
Andrej Csillag, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných:  5
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Nora Švecová,

X.
k návrhu na úpravu rozpočtu mesta Šaľa rok 2006 - materiál číslo C 3/4/06


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006
B. schvaľuje
1. úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej kompetencii mesta
2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 nasledovne:

Bežné príjmy:     304 342    tis. Sk
Bežné výdavky:    297 219,5 tis. Sk
Rozdiel:         7 122,5 tis. Sk

Kapitálové príjmy:      67 482    tis. Sk
Kapitálové výdavky:       64 054,5 tis. Sk
Rozdiel:         3 427,5 tis. Sk

Príjmové finančné operácie:       8 260   tis. Sk
Výdavkové finančné operácie:        18 810   tis. Sk
Rozdiel:                - 10 550   tis. Sk

Príjmy celkom:     380 084 tis. Sk
Výdavky celkom:     380 084 tis. Sk
Rozdiel celkom:             0

Za hlasovalo:   14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, MUDr. Ladislav Szarka,
Proti hlasovalo:  0
Zdržalo sa:   4

MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Nehlasovalo:  2
Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných:  5
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Nora Švecová,

XI.
K majetkovým záležitostiam

1. Ing. František Kováč a manž. – žiadosť o odkúpenie pozemku - materiál číslo D 1/4/06


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemkov
B. neschvaľuje
priamy odpredaj pozemku,  časť parc. č. č.614/1 v k.ú. Šaľa, o výmere  37 m2, v cene 155,- Sk/m2, spolu v celkovej sume  5.735,- Sk pre manž. Kováčových, bytom Šaľa, Broskyňová 1980/10.
C. ukladá
vyzvať všetkých vlastníkov nehnuteľností v radovej zástavbe k doriešeniu právnych vzťahov k pozemkom
T: 5. riadne zasadnutie MsZ       Z: prednosta MsÚ

Za hlasovalo:  18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa:   1

MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo:   2
MUDr. Jozef Grell, Ladislav Jaroš,
Počet neprítomných:   4
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Nora Švecová,

3. TJ Slovan Duslo Šaľa – ponuka na prevod vlastníctva  objektu Kolkárne do majetku mesta  - materiál číslo D 3/4/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
ponuku TJ Slovan Duslo Šaľa na prevod vlastníctva objektu Kolkárne do majetku mesta
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľného majetku vedeného v KNC k.ú. Šaľa na LV č.4481, budovy súp. č. 920 -   Kolkáreň, za symbolickú  cenu 1,- Sk, ďalej hnuteľného majetku špecifikovaného na osobitnej prílohe, taktiež v hodnote 1,-Sk, do majetku mesta  Šaľa, s tým, že v kúpnej zmluve bude uvedené predkupné právo na podiel 7/12 z nehnuteľnosti v prospech Dusla a. s. a  na podiel 5/12 z nehnuteľnosti v prospech TJ Slovan Duslo Šaľa.

Za hlasovalo:   10
Ing. František Botka, Andrej Csillag, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo:   4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Ferdinand Chromek, Tibor Dubis, JUDr. Ladislav Kelemen,
Zdržalo sa:   5
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Svetozár Hikkel, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Nehlasovalo:   3
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných:   3
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Nora Švecová,

4. Srdiečko, n. o. - detské centrum s materskou školou a opatrovateľskou službou pre deti - žiadosť o odpustenie nájomného za nebytové priestory v objekte bývalej materskej školy  J. Palárika na ul. Družstevnej v Šali  - materiál číslo D 4/4/06 

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie nájomného pre neziskovú organizáciu Srdiečko – detské zariadenie  s materskou školou s bilingválnou výchovou (anglický jazyk) a opatrovateľskou službou pre deti 24 hod denne v objekte bývalej materskej školy  J. Palárika, 
B. neschvaľuje
prenájom za nebytové priestory, vrátane časti dvora, za symbolickú cenu 1,- Sk/mes., t. j. 12,-Sk/ročne, režijné náklady ponechať v pôvodnej výške.

Za neschválenie hlasovalo:   18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Za schválenie hlasovalo:   3
Andrej Csillag, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Ivan Kováč,
Zdržalo sa:   1
MUDr. Ladislav Szarka,
Nehlasovalo:  0
Počet neprítomných:  3

MUDr. Martin Alföldi, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Nora Švecová,

5. Materské centrum Mamy mamám, n. o. – žiadosť o odpustenie nájomného, vrátane režijných nákladov, za nebytové priestory v objekte bývalej materskej školy J. Palárika na ul. Družstevnej v Šali  - materiál číslo D 5/4/06: 

Mestské zastupiteľstvo v Šali
C. prerokovalo
žiadosť o odpustenie nájomného, vrátane režijných nákladov, pre neziskovú organizáciu Materské centrum Mamy mamám
B. neschvaľuje
prenájom za nebytové priestory a  časti dvora, za symbolickú cenu 1,- Sk/mes., t. j. 12,-Sk/ročne, vrátane režijných nákladov.

Za neschválenie hlasovalo:   17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Za schválenie hlasovalo:   2
Andrej Csillag, JUDr. Ladislav Kelemen,
Zdržalo sa:   3
Ing. Ivan Kováč, MUDr. Ladislav Szarka, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo:  0
Počet neprítomných:  3
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Nora Švecová,

6. Návrh na dopredaj garáže z V. etapy – materiál č. D 6/4/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na dopredaj garáže z V. etapy
B. schvaľuje
dopredaj garáže na ul. Kpt. Jaroša, dom 1280/4 pre :
Jozefa Mihálika a Máriu Mihálikovú garáž č. 3 pri byte ¾ v suteréne vo vchode č. 4, parc. č. 4169/2, 4168/1, v podiele 257/10 000, v cene 120 000,-- Sk podľa znaleckého posudku

Za hlasovalo:   16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo:   0
Zdržalo sa:   1

MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo:   4
Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Erika Velázquezová
Počet neprítomných:   4
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Jozef Grell, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Nora Švecová,

XII.
K návrhu na určenie počtu poslancov MsZ a určenie volebných obvodov vo volebnom období rokov 2006 – 2010 – materiál číslo G 1/4/06


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na určenie počtu poslancov MsZ a určenie volebných obvodov vo volebnom období rokov 2006 – 2010
B. určuje
1. vo volebnom období rokov 2006 – 2010   25 poslancov
2. pre voľby do orgánov samosprávy vo volebnom období rokov 2006 – 2010 tri volebné obvody podľa predložených ulíc a počty poslancov v nich nasledovne:
volebný obvod č. 1 8  poslancov
volebný obvod č. 2 9  poslancov
volebný obvod č. 3 8  poslancov

Za hlasovalo:  17
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo:  0
Zdržalo sa:  1

Ing. Štefan Bartošovič,
Nehlasovalo:   2
Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý,
Počet neprítomných:   5
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Jozef Grell, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Nora Švecová, Ing. Erika Velázquezová

Prílohy