Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 15.09.2005 - 09:40  //  aktualizácia: 07.10.2011 - 09:44  //  zobrazené: 1444

04/2005 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 04/2005  |  dátum konania: 08.09.2005  |   zápisnica (pdf)

I.

K informácii o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 1/4/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.


II.

K správe z kontroly vykonanej ÚHK – materiál číslo A 2/4/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z kontroly dodržiavania VZN č. 6/2002, čl. 4 – zásady hospodárenia s bytmi v domoch osobitného určenia,
B. prijíma
výsledky z vykonanej kontroly.

Za hlasovalo: 19
MUDr. Martin Alföldi, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ján Hlavatý,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,

 

IV.

K informácii o aktuálnom stave realizácie kamerového systému v mesta Šaľa – ústna informácia číslo A 4/4/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
informáciu o aktuálnom stave realizácie kamerového systému v meste Šaľa.


V.

K dodatku č. 1  k VZN č. 8/2000 o udržiavaní všeobecnej čistoty a verejných priestranstvách, o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene na území mesta Šaľa – materiál číslo B 1/4/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh dodatku č. 1 k VZN č. 8/2000 o udržiavaní všeobecnej čistoty na verejných priestranstvách, o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
dodatok č. 1 k VZN č. 8/2000 o udržiavaní všeobecnej čistoty na verejných priestranstvách, o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene na území mesta Šaľa v predloženom znení.

Za hlasovalo: 20
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ján Hlavatý,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,


VI.

K dodatku č. 1 k VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa –materiál číslo B 2/4/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
dodatok č. 1 k VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
dodatok č. 1 k VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v predloženom znení.

Za hlasovalo: 18
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ján Hlavatý,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,


VII.

K návrhu na zmenu uznesenia č. II z mimoriadneho zasadnutia MsZ zo dňa 4. 8. 2005 – materiál číslo B 3/4/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu uznesenia č. II z mimoriadneho zasadnutia MsZ zo dňa 4. 8. 2005,
B. schvaľuje
zmenu uznesenia č. II z mimoriadneho zasadnutia MsZ zo dňa 4. 8. 2005 nasledovne:
- z uznesenia č. II z mimoriadneho zasadnutia MsZ zo dňa 4. 8. 2005 sa vypúšťajú slová „za poskytnutie nenávratného finannčného príspevku na „Rekultiváciu skládky TKO Šaľa – Hetméň“ a“.
Znenie upraveného uznesenia:
Ručenie miesta Šaľa za poskytnutie bankového úveru vo výške 2 208 tis. Sk na 5 %-né kofinancovanie projektu formou záložného práva k nehnuteľnostiam, zapísaným na LV č. 1, k. ú. Šaľa:
- pozemok na par. č. 3080/18, výmera 4348 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
- stavby na pozemku parc. č. 3080/18, súp. č. 1854, charakteristika: prevádzková budova COV.“

Za hlasovalo: 20
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ján Hlavatý,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 3
JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,


VIII.

K návrhu na zrušenie uznesenia č. III z mimoriadneho zasadnutia MsZ zo dňa 4. 8. 2005 – materiál číslo B 4/4/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zrušenie uznesenia č. III z mimoriadneho zasadnutia MsZ zo dňa 4. 8. 2005,
B. ruší
uznesenie č. III z mimoriadneho zasadnutia MsZ zo dňa 4. 8. 2005.

Za hlasovalo: 18
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý,
Nehlasovalo: 2
Ladislav Jaroš, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 3
JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,


IX.

K rozboru hospodárenia OSS mesta Šaľa za I. polrok 2005 a k úprave rozpočtu na rok 2005 – materiál číslo C 1/4/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
rozbor hospodárenia OSS mesta Šaľa za I. polrok 2005 a návrh úpravy rozpočtu OSS na rok 2005,
B. berie na vedomie
rozbor hospodárenia OSS za I. polrok 2005,
C. schvaľuje
upravený rozpočet OSS na rok 2005.

Za hlasovalo: 18
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ladislav Jaroš, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,


X.

K rozboru hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2005 – materiál číslo C 2/4/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2005,
B. berie na vedomie
rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2005.


XI.

K návrhu  na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2005 – materiál číslo C 3/4/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh  na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2005
B. schvaľuje
úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2005 nasledovne:


bežné príjmy    264 952 tis. Sk
bežné výdavky   262 383 tis. Sk
rozdiel         2 569 tis. Sk

kapitálové príjmy     54 600 tis. Sk
kapitálové výdavky     78 762 tis. Sk
rozdiel                   - 24 162 tis. Sk

príjmové finančné operácie      29 677 tis. Sk
výdavkové finančné operácie                 8 065 tis. Sk
rozdiel        21 612 tis. Sk
 
celkové príjmy               349 229 tis. Sk
celkové výdavky               349 210 tis. Sk
rozdiel                19 tis. Sk

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 2
Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 2
Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 4
Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, JUDr. Ladislav Kelemen, Peter Popluhár,


XII.

K návrhu na zvýšenie KTK úveru na rok 2005 – materiál číslo C 4/4/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zvýšenie KTK úveru na rok 2005,
B. schvaľuje
zvýšenie KTK úveru na rok 2005 o 20 mil. Sk.

Za hlasovalo: 18
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Jozef Grell, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,


XIII.

K odmene primátora a hlavnej kontrolórky za rok 2004 – poslanecký návrh číslo C 5/4/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na odmenu primátora a hlavnej kontrolórky za rok 2004,
B. schvaľuje
1. odmenu hlavnej kontrolórky za rok 2004 vo výške 1-násobku priemernej mesačnej mzdy za obdobie od  januára  - do septembera 2004,
2. odmenu primátora mesta za rok 2004  vo výške 20 % súčtu vyplatených miezd za rok 2004.

Hlasovanie za odmenu hlavnej kontrolórky:
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová,
Proti hlasovalo: 2
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 4
Andrej Csillag, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Jozef Grell, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

Hlasovanie za odmenu primátora:
Za hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová,
Proti hlasovalo: 7
MUDr. Martin Alföldi, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 1
Andrej Csillag,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Erika Velázquezová,


XIV.

K majetkovým záležitostiam

1. Mária Zacharová – žiadosť o odkúpenie pozemku – materiál číslo D 1/4/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku,
B. neschvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti – pozemku, časť parc. č. 2091/22 o výmere cca 17 m2, pre Máriu Zacharovú, bytom Šaľa, Novomeského 9, za účelom umiestnenia novinového stánku.

Za hlasovalo: 16
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Zdržalo sa: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, JUDr. Ladislav Kelemen, Peter Popluhár,


2. MTM PLAST, s.r.o. – žiadosť o odkúpenie pozemku pod polyfunkčným objektom – materiál číslo D 2/4/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku pod polyfunkčným objektom,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 1038/48 o výmere 447 m2, v cene 990,-- Sk/m2, t. j. v sume 442 530,-- Sk pre spoločnosť MTM PLAST, s.r.o. so sídlom v Šali, Nitrianska 72.

Za hlasovalo: 19
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, JUDr. Ladislav Kelemen, Peter Popluhár,


3. Zita Mondočková – žiadosť o odkúpenie pozemku pri predajni – materiál číslo
D 3/4/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku pri predajni,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 3080/203 o výmere 26 m2 a 3080/235 o výmere 10 m2, v cene 510,-- Sk/m2, t. j. v celkovej sume 18 360,-- Sk pre Zitu Mondočkovú, rod. Sýkorovú, rozvedenú, bytom Šaľa, F. Kráľa 4.
 


Za hlasovalo: 19
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Ferdinand Chromek,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, JUDr. Ladislav Kelemen, Peter Popluhár,


4. Návrh podmienok VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu objektu DPSaH (Dom politických strán a hnutí – bývalý „Červený kútik“) nachádzajúci sa na ulici Kukučínova v Šali, vedľa objektu bývalého detského sanatória na parc. č. 809 a 810, vrátane prislúchajúcich pozemkov“ – materiál číslo D 5/4/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok VOS na kúpu objektu DPSaH vrátane priľahlého pozemku,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie VOS na kúpu objektu DPSaH vrátane priľahlého pozemku,
2. podmienky VOS podľa predloženého návrhu,
3. zloženie členov súťažnej komisie podľa predloženého návrhu,
C. ukladá
1. vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na kúpu objektu DPSaH vrátane priľahlého pozemku v zmysle schválených podmienok
T: do 16. 9. 2005        Z: prednosta MsÚ
2. informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku VOS
T: 5. riadne zasadnutie MsZ      Z: predseda komisie
Za hlasovalo: 16
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 3
Ladislav Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, JUDr. Ladislav Kelemen, Peter Popluhár,

 

5. Návrh podmienok VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytových priestorov v objekte Polyfunkčná tržnica, súpis. č. 2005, nachádzajúcej sa na ulici SNP v Šali, vedľa supermarketu BILLA, vrátane podielu na spoločných častiach, zariadeniach a pozemku parc. č. 2811/6 o výmere 1818 m2“ – materiál číslo D 6/4/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok VOS na kúpu nebytových priestorov v objekte Polyfunkčná tržnica, vrátane príslušného podielu na spoločných častiach, zariadeniach a pozemku,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie VOS na kúpu nebytových priestorov v objekte Polyfunkčná tržnica, vrátane príslušného podielu na spoločných častiach, zariadeniach a pozemku,
2. podmienky VOS podľa predloženého návrhu,
3. zloženie členov súťažnej komisie podľa predloženého návrhu,
C. ukladá
1. vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na kúpu nebytových priestorov v objekte Polyfunkčná tržnica, vrátane príslušného podielu na spoločných častiach, zariadeniach a pozemku v zmysle schválených podmienok
T: do 16. 9. 2005        Z: prednosta MsÚ
2. informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku VOS
T: 5. riadne zasadnutie MsZ      Z: predseda komisie

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Ferdinand Chromek,
Zdržalo sa: 1
MUDr. Martin Alföldi,
Nehlasovalo: 2
Ladislav Jaroš, Ing. Karol Miklo
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, JUDr. Ladislav Kelemen, Peter Popluhár,


6. Ing. Juraj Kudrna a manž. Marta, Mostová 15, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – materiál číslo D 7/4/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku,
B. neschvaľuje
prenájom pozemku na ulici Mostovej v Šali za účelom vybudovania garáže na časti parc.
č. 2310/1, z dôvodu kolízie s trasou inžinierskych sietí a technickej i finančnej náročnosti prípadnej prekládky.


Za hlasovalo: 15
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Karol Mikloš, MUDr. Nora Švecová,
Nehlasovalo: 2
Ladislav Jaroš, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, JUDr. Ladislav Kelemen, Peter Popluhár,


7. Západoslovenská energetika a.s. – odpredaj trafostaníc vo výmenníkových staniciach – materiál číslo D 11/4/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
odpredaj trafostaníc vo výmenníkových staniciach,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod uvedených nehnuteľností v celkovej cene 1 751 722,-- Sk pre Západoslovenskú energetiku, a.s. so sídlom v Bratislave, Čulenova 6:
1. stavebné časti trafostaníc v celkovej cene 1 352 178,-- Sk:
- TS 834-8, súpis. č. 1030/18A, na parc. č. 2686/2, v prislúchajúcom podiele,
- TS 834-14, súpis. č. 6803/5B, na parc. č. 2338/55, v prislúchajúcom podiele,
- TS 834-19, súpis. č. 6790/1B, na parc. č. 524/21, v prislúchajúcom podiele,
- TS 834-25, súpis. č. 6789/6B, na parc. č. 915/3, v prislúchajúcom podiele,
- TS 834-26, súpis. č. 763/5A, na parc. č. 1611/101, v prislúchajúcom podiele,
2. prislúchajúce pozemky v celkovej cene 399 544,-- Sk:
- časť parc. č. 2686, v zmysle GP č. 105/2004 overeného Správou katastra Šaľa dňa
12. 1. 2005 pod č. 10/05 je to parc. č. 2686/2 o výmere 51 m2, v cene 1030,-- Sk/m2, t. j. v sume 52 530,-- Sk,
- časť parc. č. 2338/33, v zmysle GP č. 104/2004 overeného Správou katastra Šaľa dňa 11. 1. 2005 pod č. 502/04 je to parc. č. 2338/55 o výmere 77 m2, v cene 1544,- Sk/m2,
t. j. v sume 118 888,-- Sk,
- časť parc. č. 524/4, v zmysle GP č. 108/2004 overeného Správou katastra Šaľa dňa
19. 1. 2005 pod č. 15/05 je to parc. č. 524/21 o výmere 81 m2, v cene 922,-- Sk/m2, t. j. v sume 74 682,-- Sk,
- časť parc. č. 915/2, v zmysle GP č. 102/2004 overeného Správou katastra Šaľa dňa
11. 1. 2005 pod č. 500/04 je to parc. č. 915/3 o výmere 77 m2, v cene 1362,-- Sk/m2, t. j. v sume 104 874,-- Sk,
- časť parc. č. 1611/6, v zmysle GP č. 107/2004 overeného Správou katastra Šaľa dňa
19. 1. 2005 pod č. 16/05 je to parc. č. 1611/101 o výmere 55 m2, v cene 884,-- Sk/m2,
t. j. v sume 48 620,-- Sk.

Za hlasovalo: 15
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ján Hlavatý, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ladislav Jaroš, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Erika Velázquezová,


8. Vyhodnotenie VOS na odpredaj výmenníkových staníc – materiál číslo D 12/4/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
záver súťažnej komisie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu objektov výmenníkových staníc a hydrofórovej stanice (bez trafostaníc s príslušným podielom na pozemkoch),
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k. ú. Šaľa:
1. stavebné časti výmenníkových staníc,
2. prislúchajúce pozemky
v zmysle schválenej prílohy č. 1,
C . ukladá
pripraviť podklady pre vyhlásenie VOS na dopredaj ostatných výmenníkových staníc.
T: do 31. decembra 2005      Z: prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 16
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
MUDr. Igor Bečár, Ing. Ferdinand Chromek, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Erika Velázquezová,


XV.

K návrhu na delegovanie zástupcu mesta Šaľa do Rady školy pri SOUCH v Šali - materiál číslo E 1/4/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na delegovanie zástupcu mesta Šaľa do Rady školy pri SOUCH v Šali,

B. schvaľuje
Ing. Helenu Psotovú za delegovaného zástupcu mesta Šaľa do Rady školy pri SOUCH v Šali.

Za hlasovalo: 17
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč,
Počet neprítomných: 4
Andrej Csillag, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár,


XVI.

K petícii obyvateľov domu na ul. Fraňa Kráľa – nesúhlas s výstavbou značkového
PUB-u – materiál číslo G 1/4/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
petíciu obyvateľov domu na ul. Fraňa Kráľa – nesúhlas s výstavbou baru „Značkovú pub“ na ul. Hollého pri Tescu,
B. schvaľuje
neprijatie petície obyvateľov domu na ul. Fraňa Kráľa – nesúhlas s výstavbou baru „Značkovú pub“ na ul. Hollého.

Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Ing. Erika Velázquezová,

Proti hlasovalo: 1
Ján Hlavatý,
Zdržalo sa: 3
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo: 5
MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
Andrej Csillag, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár,

 

 


XVII.

K petícii vlastníkov bytov na ul. Letnej a Jazernej – nesúhlas s výstavbou garáží – materiál číslo G 2/4/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
petíciu vlastníkov bytov na ul. Letnej a Jazernej – nesúhlas s výstavbou 7 ks garáží na ul. Letnej,
B. schvaľuje
neprijatie  petície občanov na ul. Letnej – nesúhlas s výstavbou 7 ks garáží na ul. Letnej.

Za hlasovalo: 12
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 1
Ján Hlavatý,
Zdržalo sa: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 7
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Karol Mikloš, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Andrej Csillag, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár,

Prílohy