Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 04.05.2023 - 09:20  //  aktualizácia: 04.05.2023 - 09:20  //  zobrazené: 543

03/2023 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 03/2023  |  dátum konania: 27.04.2023

Prítomní: Ing. Tomáš Meszáros, Ing. Marián Antal, Ing. arch. Viktor Becker, Mgr. Monika Budaiová, Ing. Ingrid Kántorová, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková, , Mgr. Simeon Vincze, Ing. Vladimír Vicena

Neprítomní: Ing. Ondrej Hanko, Ing. Kristián Szekeres, PhD.

Pozvaní:

Verejnosť: Ing. Ivan Vlk, Ing. Gabriela Lacková

Program:

1. Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

2. Témy podľa návrhov členov komisie

3. Diskusia

Bod č. 1: Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

Komisia sa v krátkosti oboznámila s materiálom D1/3/2023, ktorý sa týka zriadenia vecného bremena bezodplatne  na pozemok vo vlastníctve mesta pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. Bratislava. Jedná sa o preložku podzemného vedenia NN a ochranného pásma, v rámci stavby mesta „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor“. Podľa zásad hospodárenia s majetkom mesta, v odôvodnenom prípade, ak o tom rozhodne MsZ, je možné VB zriadiť bezodplatne.

Komisia zobrala informáciu na vedomie, o materiáli nehlasovala.

Bod č. 2, 3: Voľné témy a diskusia

V rámci voľných tém sa Ing. Ivan Vlk zaujímal ako mesto pokročilo s parkovacou politikou. Ing. K.Szekeres spolu s M.Políčkom, ktorí sa v rámci MsÚ zaoberajú témou parkovacej politiky v meste, neboli prítomní na zasadnutí, takže bližšie informácie neboli k dispozícii. Ing. Vlka zaujímalo riešenie parkovania na uliciach s rodinnými domami. Upozornil, že s obyvateľmi mesta je dôležité komunikovať, informovať ich a zapojiť do riešenia. Ako príklad uviedol parkovaciu politiku v Rači, Krasňanoch, ktorá sa robila po blokoch. Vidí  dve možnosti riešenia problému, buď zákaz státia na uliciach dopravnými značkami, alebo zjednosmernenie ulíc.  Najprv by sa však mal odstrániť problém odstavených áut  na parkoviskách v meste a tiež nerozširovať parkoviská na úkor zelene. Bude potrebné nájsť kompromis, lebo počet áut neúmerne narástol oproti dobe, keď boli projektované pôvodné sídliská. Otázka zjednosmernenia ul. M.R.Štefánika zaujímala aj Ing. G.Lackovú, Ing.arch. V.Beckera zase, často neprejazdná Agátová ul. s neprehľadným výjazdom na Kráľovskú ul.  V.Becker taktiež preferoval zjednosmernenie Agátovej ul. Zjednosmernenie  jednotlivých ulíc by malo byť riešené komplexne, v rámci organizácie dopravy v meste.  Ďalej v diskusii odznel návrh JUDr. A.Toriškovej, či by mesto mohlo pripraviť návrh VZN, kde by bolo obsiahnuté, aby pri novej výstavbe investor riešil parkovanie pod objektom a nie na voľnej ploche, čím by zostala väčšia plocha na zeleň. Ďalšou témou boli investície mesta. Mesto sa uchádza o dotáciu na vybudovanie zelenej infraštruktúry v urbanizovanom území mesta. Jedná sa o úpravu zničených exponovaných verejných priestranstiev najmä pozdĺž miestnych komunikácií, kde je ťažko udržateľná zeleň. V projekte je navrhnutá  zatrávňovacia dlažba s vysiatou trávou. Tieto plochy bude možné doplnkovo využívať aj ako odstavné plochy pre osobné autá a požiarnu techniku. Navrhnuté plochy sú na Družstevnej, Kukučínovej a Vajanského ul.

Ďalšia informácia bola k prebiehajúcej výstavbe „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor“. Keďže bol na komisii prítomný autor projektu Ing.arch. Becker, informoval členov o priebehu stavby. Zatiaľ stavba pokračuje v rámci harmonogramu, prebiehajú zemné práce, je tam veľa navážok, škváry, zložitý terén. Riešia sa problémy ako na každej inej stavbe.  Ďalšiu informáciu podal Ing. Tomáš Meszáros o začínajúcom projekte City smart v meste. Zatiaľ sa vyznačili čiary pre parkovacie miesta na existujúcich plochách pred Mestskou hádzanárskou halou, aby sa mohli začať montovať parkovacie senzory. Postupne by sa mali vyznačovať v rámci projektu ďalšie parkovacie miesta napr. pred cintorínom na Hlavnej ul, následne na záchytnom parkovisku na pešej zóne a ďalšie, ktoré boli vytypované v rámci projektu. Stavebné práce sú neoprávneným nákladom  projektu City smart. Rekonštrukcia poškodeného asfaltového povrchu parkoviska pred cintorínom preto nie je súčasťou projektu.

Ing. arch. Becker ako víziu do budúcnosti uviedol možnosť výstavby parkovacieho domu s  polyfunkciou, na súčasnom parkovisku pred cintorínom, súbežne s Hlavnou ul. Vyriešilo by to nielen problém parkovania pred cintorínom, ale aj problém nedostatku parkovania v centre mesta. Slúžilo by ako záchytné parkovisko mesta.

Ďalšiu tému otvoril P. Szalay, ktorý opätovne žiadal, aby sa do rozpočtu zahrnuli náklady na Projekty polopodzemných kontajnerov vrátane podkladov, t.j. geodetické zameranie inžinierskych sietí v katastrálnej mape, pre lokalitu – sídlisko Novomeského a sídlisko Váh, ktoré patria do obvodu č.1. Tento rok boli pre nedostatok financií z rozpočtu mesta vylúčené. Žiadal, aby sa projekčne súčasne pripravilo aj riešenie vnútrobloku, vrátane  parkovania a stojísk polopodzemných kontajnerov, hlavne pri 3 vežiakoch na Novomeského ul. Taktiež, opätovne žiadal zaradiť do rozpočtu mesta vybudovanie dvoch nových chodníkov na sídlisku Novomeského, ktoré vedú na Novomeského ul. a na ul. SNP. Žiadal členov – poslancov o podporu na MsZ. Rovnako je prioritou Komisie ÚPVD navrhnúť do rozpočtu financie na riešenie dopravnej politiky v meste.  Problémy statickej aj dynamickej dopravy v meste si vyžaduje komplexné riešenie organizácie dopravy.

Ďalšiu otázku položila Mgr. M. Budaiová ohľadom cyklotrás na hrádzi Váhu. Prečo mesto nevyasfaltuje cyklochodníky na hrádzi, ako je to napríklad na hrádzi v Nitre. Podporilo by to cykloturistiku v okolí mesta. Do diskusie sa zapojil Ing.arch. Becker, cyklotrasa od Kaskád smerom na Sereď je v lepšej kvalite ako zo Šale na Kaskády, medzihrádzový priestor pri Seredi je upravený, s lavičkami. JUDr. A.Torišková uviedla, že tiež dostáva veľa otázok od občanov vo Veči, ohľadom nepokosenej hrádze pri Váhu. Odpoveď Povodia, kde sa bola informovať, je že kosenie a úprava hrádze je v ich kompetencii. Mgr. Budaiová navrhla, keďže v Seredi aj v Šali je vlastne povodie tej istej rieky Váh, aby sme sa informovali, ako postupovali v Seredi pri spolupráci s Povodím Váhu, pri obnove asfaltového povrchu na hrádzi alebo údržbe medzihrádzového priestoru. K Cyklotrasám na hrádzach odznela informácia, že sa riešia viaceré rozvojové programy v rámci Nitrianskeho kraja. Členovia - poslanci sa budú informovať u našich poslancov  vo VÚC,  R. Andrášiho a R. Tölgyesiho v akom štádiu prípravy sú cyklotrasy popri Váhu.

Po diskusii predseda ukončil zasadnutie komisie.

Za správnosť zodpovedá:

Ing. Tomáš Meszáros, predseda komisie ÚPVD, Ing. Zuzana Hrubá, tajomník komisie ÚPVD