Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 27.04.2023 - 12:04  //  aktualizácia: 27.04.2023 - 12:57  //  zobrazené: 501

03/2023 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 03/2023  |  dátum konania: 26.04.2023

Prítomní: JUDr. Anna Torišková, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik, Róbert Tölgyesi, Ing. Klaudia Antálková Ing. Tibor Baran, Ing. Martin Gálik, Ing. Erika Sedlárová, Ing. Igor Valent, Samuel Zemko

Neprítomní: Ing. Peter Andráši, Ing. Martina Bartošovičová, Ing. Alena Kiácová, Ing. Erika Sedlárová - ospravedlnení

Ďalej boli prítomní: Ing. Jana Nitrayová, JUDr. Ing. Margita Pekárová, Mgr. Mariana Takáčová, Ing. Eliška Vargová

Program:

  1. Otvorenie
  2. Návrhy
  3. Rôzne
  4. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka komisie JUDr. Anna Torišková. V úvode privítala všetkých prítomných. Na základe prezentácie 9 prítomných členov komisie skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2. Návrhy

2.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 9

                      Proti: 0

                      Zdržal sa: 0

  Uznesenie č. 15/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

2.2 Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022) za rok 2022

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022) za rok 2022.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 8

                      Proti: 0  

                      Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 16/2023

- komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Správu o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022) za rok 2022

2.3 Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť kultúry

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť kultúry.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 9

                      Proti: 0

                      Zdržal sa: 0  

  Uznesenie č. 17/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť kultúry

2.4 Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť športu

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť športu.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 9

                      Proti: 0

                     Zdržal sa: 0

  Uznesenie č. 18/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť športu

2.5 Návrh na úpravu cenníka Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu cenníka Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali. 

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 6

                      Proti: 1

                      Zdržal sa: 2

  Uznesenie č. 19/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť Návrh na úpravu cenníka Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali 

2.6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena in personam k pozemku parcela č. 8979/7 ostatná plocha o výmere 3335 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na liste vlastníctva č. 1 vo vlastníctve mesta Šaľa, predmetom ktorého je povinnosť mesta Šaľa strpieť v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 10-02/2023 vyhotovenom spoločnosťou Geo Advice s.r.o. IČO: 50 448 129, so sídlom Jazerná 585/30, 927 01 Šaľa, overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali dňa 11. 04. 2023 pod číslom G1-138/2023, ako koridor vecných bremien:

- zriadenie a uloženie podzemného káblového NN (1 kV) vedenia vrátane zariadení        súvisiacich a potrebných na ich prevádzku,

- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy podzemného káblového NN (1 kV) vedenia vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku a ich odstránenie,

v prospech oprávneného z vecného bremena: spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

   Komisia prijala nasledovné uznesenie:

   Hlasovanie: Prítomní: 9

                       Za: 0

                       Proti: 0

        Uznesenie č. 20/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena in personam k pozemku parcela č. 8979/7 ostatná plocha o výmere 3335 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na liste vlastníctva č. 1 vo vlastníctve mesta Šaľa, predmetom ktorého je povinnosť mesta Šaľa strpieť v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 10-02/2023 vyhotovenom spoločnosťou Geo Advice s.r.o. IČO: 50 448 129, so sídlom Jazerná 585/30, 927 01 Šaľa, overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali dňa 11. 04. 2023 pod číslom G1-138/2023, ako koridor vecných bremien:

- zriadenie a uloženie podzemného káblového NN (1 kV) vedenia vrátane    zariadení        súvisiacich a potrebných na ich prevádzku,

- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy podzemného káblového NN (1 kV) vedenia vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku a ich odstránenie,

v prospech oprávneného z vecného bremena: spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

3. Rôzne

Prijatá požiadavka od člena komisie pána Ing. Martina Gálika

Materiály komisie budú dostupné v službe MICROSOFT OneDrive. Meno a heslo Vám do systému bude pridelené  a odoslané na Vaše mailové adresy.

4. Záver

    Predsedníčka  komisie ukončila zasadnutie komisie a poďakovala prítomným za ich účasť.      

                                                                                                                                                                                                        JUDr. Anna Torišková

                                                                                    predseda komisie  

V Šali, dňa 26. 04. 2023  Zapísala: Mgr. Lucia Kuruczová, tajomníčka komisie