Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.04.2022 - 16:52  //  aktualizácia: 26.04.2022 - 16:53  //  zobrazené: 1232

03/2022 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 03/2022  |  dátum konania: 21.04.2022

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

(03/2022)

Dátum: 21. 04. 2022

Miesto: malá zasadačka, Mestský úrad Šaľa

Prítomní: Peter Szalay, Jana Majdlenová, Ing. Tomáš Mészáros, Ing. Slavomír Kališ, Jozef Holota,
Ladislav Jaroš, Ing. Karol Molnár, Ing. Ivan Kováč, Igor Bleho

Neprítomný: Ing. Ladislav Mitošinka

Prizvaný: Tomáš Benkovič

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu pre rok 2022
 4. Rôzne
 5. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal prítomných členov na zasadnutí. Prezentovalo sa ich 9, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Dňa 14. 04. 2022 tajomníčka komisie elektronicky poslala členom program rokovania, s ktorým prítomní súhlasili.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 22. 03. 2022 a dodal, že uznesenia boli splnené.  

K bodu 3: Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu pre rok 2022

Tajomníčka komisie uviedla, že Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu pre rok 2022 bola uverejnená dňa 27. januára, odvtedy bola niekoľkokrát medializovaná na webovej stránke mesta Šaľa, na Facebooku a taktiež bola uverejnená na úradnej tabuli a v mesačníku Slovo Šaľanov.

Do 14. 04. 2022 bolo potrebné doručiť žiadosti do podateľne Mestského úradu v Šali.  Tajomníčka pokračovala, že na posudzovanie je pripravených 23 žiadostí od 17 žiadateľov, z ktorých Futbalový klub Veča si podal žiadosti na 4 rôzne projekty, TJ Slovan Duslo Šaľa má 3 žiadosti, LUIGINO.sk má
2 projekty a ostatných 14 žiadateľov požiadalo dotáciu na jeden projekt. Na rok 2022 je rozpočet na dotácie pre oblasť športu narozpočtovaný vo výške 10 000,- Eur, celková suma požadovaných dotácií predstavuje výšku 23 814,- Eur.

 

Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta pre oblasť športu za rok 2022

Por. č.

Názov žiadateľa

Účel dotácie

Celkové náklady

Požadovaná dotácia

Odporúčaná dotácia

1.

RADA ŠPORT o. z.

Beh nočnou Šaľou 2022 - účastnícke medaily, časomiera a štartovacie čísla s čipom, výroba a tlač plagátov a diplomov, prenosné toalety

6226,-

2564,-

650,-

2.

FK Slovan Duslo Šaľa

Podpora činnosti mládežníckych družstiev od 6 do 13 rokov - MTZ jednotlivých kategórií, štartovné na turnajoch, občerstvenie, nákup trofejí, prenájom špoprtovej haly na usporiadanie turnajov

1600,-

900,-

900,-

3.

TJ Slávia SOUP Šaľa

  Podpora tréningovej a súťažnej činnosti klubu - veterinárna služba, kutie športových koní, krmivo a výživové doplnky pre kone a náklady                                                                                                                                                      súvisiace so starostlivosťou o kone, nákup výstroja na kone, nákup potrieb pre lonžéra, nákup a výroba dresov, prenájom priestorov na tréningy, štartovné polatky, ustajnenie koní, výroba a tlač plagátov, ubytovanie športovcov počas pretekov

2550,-

2100,-

800,-

4.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Atletický oddiel 

Nákup športového vybavenia (bežecká obuv) a Atletická olympiáda žiakov základných škôl okresu Šaľa – Memoriál zakladateľov atletiky v Šali profesorov Melicherčíka a Mutkoviča 2022 - na MTZ a zabezpečenie občerstvenia 

700,-

300,-

300,-

5.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Kolkársky oddiel

14. ročník Vianočného turnaja v kolkoch - na MTZ a zabezpečenie občerstvenia

500,-

300,-

300,-

6.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Kolkársky oddiel nevidiacich a zrakovo postihnutých

9. ročník celoslovenského turnajy v kolkoch zrakovo postihnutých športovcov - poháre, gravírovanie, na MTZ a zabezpečenie občerstvenia

500,-

300,-

300,-

7.

LUIGINO.sk       

Slovenský Inline pohár 2022 - ceny a trofeje pre víťazov, medaily, značkovače cesty  a zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov podujatia

1950,-

700,-

300,-

8.

Veslársky klub Šaľa

Nákup plávajúceho móla

4400,-

1500,-

300,-

9.

Klub vodných športov Barakuda

Prenájom plaveckých dráh

5000,-

700,-

500,-

10.

HŠK Legends Šaľa

Nákup športového náradia pre hádzanársku mládež, doprava autobusom na turnaje, prenájom športovej haly, honoráre pre rozhodcov, prenájom časomiery, zdravotná služba, ubytovanie a doprava na letné sústredenie

16910,-

1500,-

450,-

11.

EUREKO bowling o.z.

Podpora mladého bowlingového hráča zo Šale Dávida Baraka - Majstrovstvá sveta juniorov v bowlingu vo Francúzsku - nákup profesionálnych bowlingových gúľ

1200,-

900,-

450,-

12.

FK Veča

Detský turnaj 2022 - priateľské futbalové zápasy detských a juniorských tímov - trofeje pre víťazov, MTZ a občerstvenie pre súťažiacich

600,-

300,-

200,-

13

FK Veča

Deň detí - MTZ, nákup cien, súťažných pomôcok a občerstvenia pre deti, prenájom zvukovej aparatúry

1000,-

500,-

200,-

14.

FK Veča

Memoriál Dušana Takácsa a Fera Kubíka - MTZ, nákup občerstvenia pre súťažné tímy, kytíc na hroby a  prenájom zvukovej aparatúry

900,-

450,-

200,-

15.

FK Veča

Súťaž vo varení guľášu spojený s priateľskými futbalovými zápasmi - trofeje pre víťazov, MTZ a občerstvenie pre účastníkov podujatia

400,-

200,-

100,-

16.

OZ LeGrácia

Projekt "Hravo a zábavne" - pre deti od 2 do 12 rokov - nákup jednotlivých prvkov detskej prekážkovej dráhy

1500,-

500,-

250,-

17.

Jazdecký klub Rusty

Voltížne preteky a tréningy na Slovensku a v zahraničí - nákup reprezentačného oblečenia, doplnkové krmivo pre športového koňa, deka na koňa

4290,-

2030,-

200,-

18.

HKM Slovan Šaľa

 Nákup tréningových pomôcok a športového oblečenia, účasť na mládežníckom turnaji Prague Handball Cup - štartovné poplatky, ubytovanie a strava

2500,-

1200,-

450,-

19.

Adamova Akadémia o.z.

Loptové a pohybové krúžky pre deti - tréningové pomôcky a prenájom telocviční

3000,-

1000,-

200,-

20.

 Tanečný klub JUMPING

Majstrovstvá sveta street dance show a disco show a Svetový pohár disco dance a hip hop (Poľsko alebo Slovinsko) - obojstranná autobusová doprava členov klubu na majstrovstvá

6932,-

1820,-

700,-

21.

Šaľania

Run of Titans - beh pre deti cez prekážky - nákup identifikačných náramkov pre účastníkov, recyklovaných pohárov, bannery a plagáty

10000,-

1450,-

800,-

22.

LUIGINO.sk  

Slovenský Inline pohár mládeže 2022 - ceny a trofeje pre víťazov, medaily, značkovače cesty  a zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov podujatia

1790,-

600,-

450,-

23.

Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Šaľa

    Nákup tatami - tréningová pomôcka                                                                   

2800,-

2000,-

1000,-

SPOLU

77248,-

23814,-

10000,-

 

Uznesenie 3/3/2022: V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií Komisia mládeže a športu odporúča primátorovi mesta a MsZ  v Šali schváliť poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na rok 2022 nasledovne:

Žiadatelia                                                                                                                          Odporúčaná suma v EUR

 1. RADA ŠPORT o. z.                                                                                                                         650,-                                                                                                                      
 2. FK Slovan Duslo Šaľa                                                                                                                   900,-
 3. TJ Slávia SOUP Šaľa                                                                                                                      800,-
 4. TJ Slovan Duslo Šaľa - Atletický oddiel                                                                                  300,-
 5. TJ Slovan Duslo Šaľa - Kolkársky oddiel                                                                                300,-
 6. TJ Slovan Duslo Šaľa - Kolkársky oddiel nevidiacich a zrakovo postihnutých  300,-
 7.  LUIGINO.sk                                                                                                                                    300,-
 8.  Veslársky klub Šaľa                                                                                                                     300,-
 9. Klub vodných športov Barakuda                                                                                             500,-
 10. HŠK Legends Šaľa                                                                                                                         450,-
 11. EUREKO bowling o. z.                                                                                                                 450,-
 12. FK Veča                                                                                                                                            200,-
 13. FK Veča                                                                                                                                            200,-
 14. FK Veča                                                                                                                                            200,-
 15. FK Veča                                                                                                                                            100,-
 16. OZ LeGrácia                                                                                                                                    250,-
 17. Jazdecký klub Rusty                                                                                                                     200,-
 18.  HKM Slovan Šaľa                                                                                                                         450,-
 19. Adamova Akadémia o. z.                                                                                                           200,-
 20. Tanečný klub Jumping                                                                                                                700,-
 21. Šaľania                                                                                                                                             800,-
 22. LUIGINO.sk                                                                                                                                     450,-
 23. Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Šaľa                                                               1 000,-

K bodu 4: Rôzne

Tajomníčka komisie informovala, že v dňoch 13. – 15. 5. 2022 sa v Mestskej športovej hale v Šali uskutočnia Majstrovstvá Slovenskej republiky v streľbe zo vzduchových zbraní. Dňa 13. 5. 2022 sa o 19,00 hodine v sobášnej sieni na MsÚ v Šali uskutoční slávnostná recepcia pre hostí pri príležitosti podujatia.

K bodu 5: Záver

Predseda Peter Szalay ukončil zasadnutie Komisie mládeže a športu a poďakoval sa všetkým prítomným za ich účasť.

Zapísala:           Ing. Martina Čižmáriková                                                  Peter Szalay

                            tajomníčka KMaŠ                                                                 predseda KMaŠ

Dátum:              25. 04. 2022