Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 11.05.2022 - 09:49  //  aktualizácia: 11.05.2022 - 09:49  //  zobrazené: 1013

03/2022 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 03/2022  |  dátum konania: 09.05.2022

Prítomní: Ing. Peter Andráši,  Ing. František Botka,  Ing. Roland Grédi,  Ing. Klaudia Antálková, Róbert Tölgyesi, Ing. Marián Krištof,  Bc. Elza Melegová

Neprítomní:  Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, Bc. Noémi Kubiková

Ďalej boli prítomné: Ing. Jana Nitrayová, Ing. Martina Bartošovičová, Ing. Alena Kiácová, JUDr. Ing. Pekárová Margita

1. Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 (v znení Doplnenia
a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022) za rok 2021 a vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR mesta Šaľa na obdobie 2023 – 2030

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Správu o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022) za rok 2021 a vstupnú správu pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR mesta Šaľa na obdobie 2023 – 2030 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 298:

 • komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Správu o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 ( v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022) za rok 2021 a schváliť vstupnú správu pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR mesta Šaľa na obdobie 2023 – 2030

2. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2021

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2021

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2021 a

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2021 a  schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 299:

 • komisia odporúča MsZ schváliť záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2021 nasledovne:

 1. Plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2021 bez finančných operácií :

plnenie bežných príjmov vo výške                     20 389 361 EUR

čerpanie bežných výdavkov vo výške                19 076 711 EUR

prebytok bežného rozpočtu                                 1 312 650 EUR

plnenie kapitálových príjmov vo výške                  844 959 EUR

čerpanie kapitálových výdavkov vo výške              2 465 491 EUR

schodok kapitálového rozpočtu                         -1 620 532 EUR

bežné a kapitálové príjmy vo výške                   21 234 320 EUR

bežné a kapitálové výdavky vo výške                21 542 203 EUR

schodok rozpočtu                                                 -307 883 EUR

 1. Plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2021 s finančnými operáciami:

bežné a kapitálové príjmy vo výške                   21 234 320 EUR

bežné a kapitálové výdavky vo výške                21 542 203 EUR

schodok rozpočtu                                                  -307 883 EUR

plnenie príjmových finančných operácií vo výške 2 210 581 EUR

čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške   212 560 EUR

prebytok finančných operácií                             1 998 021 EUR

plnenie celkových príjmov vo výške                  23 444 901 EUR 

čerpanie celkových výdavkov vo výške             21 754 762 EUR

prebytok rozpočtového hospodárenia celkom   1 690 139 EUR

 1. Vylúčenie účelovo viazaných finančných prostriedkov z rozpočtového hospodárenia vo výške 689 729,06 EUR nasledovne:

* 6 547,58 EUR - nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku Obvodného úradu v Nitre na dopravné žiakov za rok 2021,

* 240 474,40 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na stravné žiakov za rok 2021,

* 103 488 EUR - nevyčerpaná časť finančných prostriedkov z  MŠVV SR na odmeny zamestnancov školstva,

* 946 EUR- nevyčerpaná časť finančných prostriedkov z  MŠVV SR na odmeny zamestnancov školského úradu,

* 946,40 EUR- nevyčerpaná časť finančných prostriedkov z  MŠVV SR na odmeny terénneho sociálneho pracovníka,

* 36 707,33 EUR – finančné prostriedky na účtoch školských jedální na zakúpenie potravín,

* 8 866,16 EUR – finančné prostriedky na účte jedálne domova dôchodcov na zakúpenie potravín,

* 1 751,80 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z MŠVV SR na inklúziu v  ZŠ s MŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD,

* 30 905,10 EUR – účelovo viazané prostriedky na tvorbu fondu opráv a údržby, ktorý je mesto povinné tvoriť v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z.

* 1 650 EUR – nevyčerpaný sponzorský príspevok na turnaj MsP,

* 14 636,09 EUR nevyčerpané prostriedky z dotácie na sčítanie obyvateľstva, bytov a domov,

* 34 500 EUR - nevyčerpané prostriedky poskytnuté MPSV SR na výstavbu ihriska,

* 170 062,80 EUR – nevyčerpané prostriedky poskytnuté z Nórskych fondov na rekonštrukciu ZŠ Ľ. Štúra a revitalizáciu lesoparku,

* 33 300 EUR –  nevyčerpaný grant z Audiovizuálneho fondu na výmenu sedadiel v kinosále,

* 4 947,40 EUR - účelovo určené prostriedky v príjmových finančných operáciách na zábezpeky, ktoré uhradili nájomníci v mestských bytoch a pri ukončení nájomného vzťahu im budú vrátené,

 1. Schodok rozpočtu vo výške 307 882,61 EUR vykryť z kladného zostatku finančných operácií. Zostatok finančných prostriedkov (po vylúčení účelovo určených prostriedkov uvedených v bode 3) sa vo výške 1 000 409,81 pridelí do rezervného fondu.

 1. Vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:
  1. prerokovalo rozbor hospodárenia a účtovnú závierku OSS mesta Šaľa za rok 2021,
  2. schvaľuje ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31.12.2021,
  3. berie na vedomie výsledok hospodárenia OSS za rok 2021 zisk vo výške    10 712,60 EUR a v súlade s ustanovením § 24 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov zúčtovanie finančných vzťahov OSS za rozpočtový rok 2021 s rozpočtom zriaďovateľa použitím kladného hospodárskeho výsledku v čiastke 10 712,60 EUR na vysporiadanie záporného hospodárskeho výsledku predchádzajúcich účtovných období.

 • komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2021,

 • komisia odporúča MsZ schváliť celoročné hospodárenie mesta Šaľa za rok 2021 bez výhrad

3. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť športu

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť športu a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 300:

 • komisia odporúča MsZ schváliť dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške 8 900,- Eur nasledovne:
 • RADA ŠPORT o. z., IČO 42366411, na Beh nočnou Šaľou 2022 - na účastnícke medaily, časomieru a štartovacie čísla s čipom, na výrobu a tlač plagátov a diplomov, prenosné toalety vo výške 650,- Eur
 • Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa, IČO 17 642 868, na podporu činnosti mládežníckych družstiev od 6 do 13 rokov – na MTZ jednotlivých kategórií, štartovné na turnajoch, občerstvenie, na nákup trofejí, prenájom športovej haly na usporiadanie turnajov vo výške 900,- Eur
 • Telovýchovná jednota Slávia Stredné odborné učilište poľnohospodárske Šaľa,
  IČO 31824480, na
  podporu tréningovej a súťažnej činnosti klubu – na veterinárnu službu, kutie športových koní, krmivo a výživové doplnky pre kone a na náklady súvisiace so starostlivosťou o kone, na nákup výstroja pre kone a potrieb pre lonžéra, na nákup a výrobu dresov, na prenájom priestorov na tréningy, štartovné poplatky, na ustajnenie koní, výrobu a tlač plagátov, ubytovanie športovcov počas pretekov vo výške 800,- Eur
 • TJ Slovan Duslo Šaľa, IČO 17643953, na nákup športového vybavenia (bežeckej obuvi) pre členov klubu a na Memoriál zakladateľov atletiky v Šali profesormi Melicherčíka
  a Mutkoviča 2022 - na MTZ a zabezpečenie občerstvenia na podujatí vo výške
  300,- Eur
 • TJ Slovan Duslo Šaľa, IČO 17643953, na 14. ročník Vianočného turnaja v kolkoch - na MTZ a zabezpečenie občerstvenia vo výške 300,- Eur
 • TJ Slovan Duslo Šaľa, IČO 17643953, na 9. ročník celoslovenského turnaja v kolkoch zrakovo postihnutých športovcov - na poháre, gravírovanie, na MTZ a zabezpečenie občerstvenia vo výške 300,- Eur
 • LUIGINO.sk, IČO 42207258, na Slovenský Inline pohár 2022 – na ceny a trofeje pre víťazov, medaily, značkovače cesty a občerstvenie vo výške 300,- Eur
 • Veslársky klub Šaľa, IČO 53287606, na nákup plávajúceho móla vo výške 300,- Eur
 • Klub vodných športov BARAKUDA, o.z., IČO 42371856, na  podporu činnosti klubu - na prenájom bazéna vo výške 500,- Eur
 • HŠK Legends Šaľa, o.z., IČO 52765962, na podporu činnosti klubu – na nákup športového náradia pre hádzanársku mládež, dopravu autobusom na turnaje, prenájom športovej haly, honoráre pre rozhodcov, prenájom časomiery, zdravotnú službu, ubytovanie a dopravu na letné sústredenie vo výške 450,- Eur
 • EUREKO bowling o. z., IČO 53533941, na podporu mladého bowlingového hráča zo Šale Dávida Baraka - na Majstrovstvá sveta juniorov v bowlingu vo Francúzsku – na nákup profesionálnych bowlingových gúľ vo výške 450,- Eur
 • OZ LeGrácia, IČO 50438018, na podporu projektu "Hravo a zábavne" pre deti od 2 do 12 rokov – na nákup jednotlivých prvkov detskej prekážkovej dráhy vo výške 250,- Eur
 • HKM Slovan Šaľa, IČO 52671666, na podporu činnosti klubu – na nákup tréningových pomôcok a športového oblečenia pre členov klubu, na podporu účasti na mládežníckom turnaji Prague Handball Cup – na štartovné poplatky, ubytovanie a stravu vo výške
  450,- Eur
 • Tanečný klub JUMPING, IČO 36107921, na podporu činnosti klubu - na Majstrovstvá sveta street dance show a disco show a Svetový pohár disco dance a hip hop v Poľsku – na autobusovú dopravu pre členov klubu vo výške 700,- Eur
 • Šaľania, IČO 42369584, na Run of Titans - beh pre deti cez prekážky – na nákup identifikačných náramkov pre účastníkov, recyklovaných pohárov, bannery a plagáty vo výške 800,- Eur
 • LUIGINO.sk, IČO 42207258, na Slovenský Inline pohár mládeže 2022 – na ceny
  a trofeje pre víťazov, medaily, značkovače cesty a občerstvenie vo výške 450,- Eur
 • Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Šaľa, IČO 36107701, na podporu činnosti klubu – na nákup tatami - tréningovej pomôcky vo výške 1 000,- Eur

4. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť kultúry

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť kultury a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 301:

 • komisia odporúča MsZ schváliť dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške 10 000,- Eur nasledovne:
 • VEČANIA, IČO 42202205, na Večianske hodové slávnosti – na honoráre účinkujúcim a MTZ vo výške 2 100,- Eur
 • VEČANIA, IČO 42202205, na 7. ročník Lečo festival – na honoráre účinkujúcim a MTZ vo výške 1 080,- Eur
 • DIVADLO ASI, IČO 51296560, na prenájom webovej domény vo výške 220,- Eur
 • Spoločnosť Petra Pázmánya - Pázmány Péter Tudományos Társaság, IČO 36109100, na výstavu Pomáhať, chrániť a zachraňovať! – na dekoračný papier, nákup a tlač
  roll-upov, pomocný materiál na inštaláciu výstavy, na farebnú tlač dokumentov
  a propagačných materiálov
  vo výške 800,- Eur
 • Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole, IČO 37862251, na zakúpenie profesionálneho melodicko - rytmického nástroja - xylofónu – na skvalitnenie výučby
  v oddelení bicích nástrojov, speváckeho zboru a nástrojových komorných súborov vo výške 1 900,- Eur
 • Centrum nepočujúcich v Šali, IČO 52702821, na spoznávanie Slovenska – na návštevu Banskej Štiavnice – na ubytovanie vo výške 400,- Eur
 • Miestny odbor Matice slovenskej ŠAĽA, číselný identifikátor 001790270016, na
  28. ročník celonárodnej súťaže
  Šaliansky Maťko J. C. Hronského – na nákup cien (kníh) pre súťažiacich vo výške 900,- Eur
 • Materské centrum Mamy mamám, IČO 37970330, na 4. ročník festivalu Rodina
  s láskou – na honoráre účinkujúcim, praky, MTZ pre tvorivé dielne, na kukuričný škrob ako pomôcka pre tvorivé dielne, občerstvenie pre deti vo výške 1 000,- Eur
 • Čajovňa na konci vesmíru s.r.o., IČO 47133996 – na multižánrový festival Tea Teepee Fest - 2 - dňový festival – na honoráre účinkujúcim vo výške 600,- Eur
 • Attila Mészáros, IČO 42367760 – na podporu Klubu fotografov Terra Wag - na hliníkové rámy na fotografie, pasparty, zobrazovaciu jednotku, ateliérové a exteriérové osvetlenie vo výške 1 000,- Eur

5. Martin Papp, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa a Roman Papp, L. Novomeského 765/9, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Martina Pappa, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa a Romana Pappa, L. Novomeského 765/9, 927 01 Šaľa, novovytvorená parcela registra CKN číslo 1884/27, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 302:

6. Miloš Kalaba, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Miloša Kalubu, Okružná 1025/28, Šaľa, parcela registra CKN číslo 3480/59, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 303:

 • komisia odporúča MsZ schváliť prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pozemok parcela registra CKN číslo 3480/59, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v celkovej kúpnej cene 83,00 EUR pre Miloša Kalabu, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa

7. GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 426, 924 01 Galanta – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 426, 924 01 Galanta, , parcela č. 1038/33 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 078 m2, parcela č. 1038/52 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 355 m2 a časť parcely č. 1032/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 178 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 304:

 • komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemkov vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa v C registri KN na liste vlastníctva č. 1, parcela č. 1038/33 zastavaná plocha a nádvorie o výmere

 1 078 m2, parcelač.1038/52 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 355 m2 a časť parcely č. 1032/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 178 m2, v cene 6,639 Eur/m2/rok, t. j. za celkovú výmeru 1 611 m2 v celkovej cene 10 695,43 Eur/rok, na dobu určitú od 01. 09. 2022 do 31. 08. 2032, pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01  Galanta, IČO: 46 198 041

8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 305:

 • komisia neodporúča MsZ  schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v parku za bytovými domami na ulici P. J. Šafárika v Šali, pozemok časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v koherentnom zrovnaní cípu nízkej výmery, v cene 80,00 EUR/m2, t. j. pri výmere cca 35 m2 v celkovej kúpnej cene 2 800,00 EUR pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa.

                                                                                                      Ing. Tibor Baran

                                                                                                     predseda komisie

Zapísala:

Anita Petkovová