Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 21.06.2021 - 08:33  //  aktualizácia: 21.06.2021 - 08:33  //  zobrazené: 1225

03/2021 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 03/2021  |  dátum konania: 16.06.2021

číslo: 04/2021 | dátum konania: 16.06.2021

 

Prítomní: Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. arch. Viktor Becker,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Kristián Szekeres, PhD, Mgr. Simeon Vincze Ing. Vladimír Vicena

Neprítomní: Ing. arch. Andrea Belzárová, , Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay

 

Hostia: Doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc, Mgr. Martin Schlosser

 

Program:

 

 

1. Prezentácia „Územný generel dopravy v meste Šaľa“ – Doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.

2. Diskusia

3. Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)
a  Návrh priorít rozpočtu mesta na r. 2022

 

 

Bod č. 1

Prezentácia „Územný generel dopravy v meste Šaľa“ (ÚDG) – spracovateľ Doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.

 

ÚDG obsahuje textovú časť a grafickú časť:

 • Analýza súčasného stavu
 • Verejné priestory
 • Cyklistická doprava
 • Dopravná politika parkovania
 • Návrh a prognóza ÚDG
 • Dopravný model

 

Spracovateľ, Doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc., v krátkosti informoval o témach, ktorými sa ÚDG zaoberá.  ÚDG má široký záber, boli vykonané veľmi podrobné prieskumy, ktoré zmapovali dopravnú situáciu v meste. V ÚDG je posúdený súčasný stav. Je definovaný cieľ spracovania, podklady a predpoklady riešeného územia a posúdenie územia mesta Šaľa. Pozostáva z analýzy postupného rozvoja územia, návrhu dopravného modelu, posúdenia územia v časových reláciách. V každej kapitole sú uvedené závery v kapitole. Záverečnou časťou dopravného generelu je prognóza územného generelu dopravy, ktorá pozostáva z celkovej stratégie dopravy, prognózy dopravy, statickej dopravy, cyklistickej dopravy, pešej dopravy a v konečnej fáze  návrhu odporúčaní a priorít. Obsahuje scenáre pre súčasný stav v r.2018 a 2020;   návrh
a prognózu pre roky 2025, 2030, 2035, 2040. V závere je zhodnotenie scenárov, závery a odporúčania.

Ing. Schlosser vysvetlil zvolený postup pri spracovaní ÚDG, prečo nespracoval návrhovú časť podľa intencií zadania. Proces spracovania ÚGD vychádzal z pracovných rokovaní, dopĺňaním podkladov o pripravovaných investíciách na území mesta a konkretizoval sa postupný rozsah rozvoja mesta. Z týchto príčin sa ustúpilo zo základného zadania vo variantných riešeniach, tiež SWOT analýza by bola zbytočná, pretože sa nemajú ako porovnávať tradičné varianty riešenia
- nulový, reálny a optimistický. Mesto má vedomosť o budúcich investíciách, o konkrétnom rozvoji, preto variantné riešenia nie sú potrebné pre teoretické posúdenie.  V ÚDG uvažovali s 29. investičnými zámermi v časovom intervale od r.2025 až 2040. Tie posudzovali v rôznych variantoch, dopoludnejšej a popoludňajšej špičke. Vykonal sa anketový prieskum domácností, zistili ako sa presúvajú obyvatelia po pravidelných trasách zo zdroja do cieľa. Posúdili  individuálnu  automobilovú dopravu (IAD), verejnú dopravu, cyklistickú a pešiu . Navrhli nové rozvojové trendy, klasifikovali jednotlivé typy ulíc. Vypracovali Dopravnú politiku kde použili najnovšie trendy z iných miest.

 

 

Bod č. 2

 •  

 

Po prezentácii  členovia komisie diskutovali na rôzne témy týkajúce sa dopravy v meste:

 • Na železničnom  priecestí do Diakoviec vznikajú zápchy. Ing. Schlosser odpovedal, že Mimoúrovňový  železničný prechod musia riešiť Železnice SR, je to ich kompetencia. Aby zostal voľný priestor na vybudovanie mimoúrovňovej železničnej križovatky, mesto  môže určiť stavebnú uzáveru v danom území.  Ministerstvo dopravy pripravuje projekt vysokorýchlostnej trate (VRT) Nitra-Bratislava. Pôjde cez Šaľu, všetky spoje budú stáť v Šali. To by mohlo mesto využiť ako požiadavku na vybudovanie mimoúrovňového prechodu cez železnicu, tiež aj v súvislosti s pripravovanou investíciou – nový cintorín, ktorý je plánovaný na mestských pozemkoch za železničnou traťou. Mesto sa môže obrátiť v tejto veci na Ministerstvo dopravy a požiadať, čo má urobiť v územnom pláne, aké podmienky zadefinovať pre mimoúrovňovú železničnú križovatku.

- Ďalšia pripomienka bola, že doprava v meste by sa mala riešiť ako celok, nie salámovou metódou. Ing. Schlosser odpovedal, že podľa normy je mesto oprávnené a určuje podmienky, ktoré musí investor preukázať pri novej investícii z dopravného hľadiska. Problém je tiež vytváranie monofunkčných zón; zóna len na bývanie – len individuálna bytová výstavba (IBV), bez občianskej vybavenosti. Potom musia obyvatelia za všetkým dochádzať do centra, zbytočne to zahusťuje dopravu. Mali by vznikať multifunkčné zóny, bývanie s vybavenosťou. Šaľa je mesto, a tak by sa mala správať. Mala by prioritne podporovať a budovať mestské štruktúry, napr. 4-podlažné budovy, využívať parter na vybavenosť, hore na bývanie; a nie podporovať veľké plochy IBV (rodinných domov). Taktiež, striktne vyžadovať parkovanie na vlastnom pozemku. Ak je územie, kde je 250 parkovcíchmiest, musí mať územie 2vjazdy a výjazdy, platí to aj v prípade IBV pri parkovaní na vlastnom pozemku.

- ÚDG uvažoval so severným obchvatom sprevádzkovaným od roku 2025 a dopravu posudzoval len so severným obchvatom. Neuvažoval, že by severný obchvat nebol. Šaľa nutne potrebuje severný obchvat. Po roku 2040 bude Šaľa nutne potrebovať aj južný obchvat, ktorý je v ÚDG navrhnutý. Ak bude severný obchvat, môže sa zmeniť organizácia dopravy a môže mesto vytvoriť bulvár od železničnej stanice po most a vo Veči na Nitrianskej ul. Ďalej sa trebazamerať na MHD. Vytvoriť zastávky aj v zónach IBV, aby sa eliminovala IAD. Vytvoriť podmienky
pre cyklistov; najlacnejšie a rýchle riešenie je vytvoriť zóny s rýchlosťou 30km/hod. Dohodnúť sa na zónach 30 km/hod s policajtom, dá sa to na mestských komunikáciách, okrem ciest I. a II. triedy.Vytvoriť tak bezpečný priestor pre cyklistov a chodcov, aby aj deti chodili do školy peši, 
na bicykloch a MHD, nie s rodičmi na autách.

Diskusiu členovia uzavreli tým, že je spracovaný materiál ÚDG, ktorý bude podkladom pre potreby Územného plánu mesta, zón a urbanistických štúdií podľa potrieb rozvoja mesta. Jeho závery a odporúčania bude možné využívať pri rozhodovaní o umiestnení nových investícií, ktoré budú generovať veľké objemy dopravy.

ÚDG je spracovaný podrobne, ale nie  v podrobnosti projektovej dokumentácie. Predkladá stratégiu a systém riešenia dopravnej infraštruktúry. Je teraz úlohou poslancov a mesta, ktorú oblasť dopravy z ÚDG si vyberie ako prioritu a začne ju podrobne riešiť v ďalšom stupni projektovej dokumentácie a potom realizovať.

Na záver Ing. T. Schlosser uviedol, že je pozvaný mestom na nasledujúce MsZ, dňa 24.6.2021. Ak bude mať niekto ešte otázky, zodpovie ich na MsZ. Otázky môže poslať na mail: hruba@sala.sk do utorka, dňa 22.6.2021.

 

Po ukončení diskusie členova komisie hlasovali.

 

Prítomní: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Členovia komisie schvaľujú návrh materiálu „Územný generel dopravy v meste Šaľa“

 

Komisia ÚPVD odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh materiálu „Územný generel dopravy v meste Šaľa“

 

 

Bod č. 3

Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém) a Návrh investičných priorít rozpočtu mesta na r.2022

 

Komisia sa v krátkosti oboznámila s výberom vecne príslušných tém z materiálov prekladaných na MsZ,  ktoré sa týkali vybraných majetkových záležitostí. O materiáloch komisia nehlasovala.

 • Predaj pozemku na Školskej ul. pre Alexa Eliáša a Darinu Százovú, 48 m2, pozemok vo vlastníctva mesta, na hranici s pozemkom žiadateľov, ktorý mesto nevyužíva
 • Predaj pozemku na Hollého ul., záhrada o výmere 696 m2 pre Jána Kališa, jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta, na ktorom má žiadateľ zriadené skleníky kaktusov a sukulentov už 20 rokov
 • Predaj pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“, ostatná plocha o výmere 404 m2  pre Nikolu Kubicovú, jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta, ktorý mesto nevyužíva a žiadateľ ju využíva na záhradkárske účely
 • Ostatné majetkové záležitosti sa neprejednávali

Na záver odznelo odporúčanie, že mesto by malo vo všeobecnosti, pri všetkých zmluvách odsledovať, či bol dodržaný účel, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti o nájom alebo kúpu mestského pozemku. V zmluve by mala byť stanovená zmluvná pokuta, v prípade nedodržania účelu nájmu alebo kúpy.

 

Ďalšia téma v diskusii bola -  Návrh investičných priorít rozpočtu mesta na rok 2022.

Komisia odporúča zamerať sa:

- na opravy chodníkov v meste

- pripraviť riešenie parkovacej politiky v meste. Parkovanie na vedľajších cestách spôsobuje zápchy a ohrozuje bezpečnosť. Vedľajšie cesty sú takmer neprejazdné. Generel zmapoval parkovanie na uliciach v prieskumoch. Odznel názor, že by sa začalo najprv osvetou a upozorňovaním. Napr. Mestská polícia by najprv upozorňovala letákmi za stieračmi, že parkovanie je potrebné zabezpečiť si na vlastnom pozemku a bude zakázané dlhodobé parkovanie pri cestách; následne by prišli sankcie. Bolo by povolené len krátkodobé parkovanie. Mestská polícia by potom chodila kontrolovať parkovanie.

- posilniť odbor dopravy o odborníka v doprave, ktorý by riešil strategické úlohy a koncepciu dopravy v meste.

- začať s komplexnou prípravou investičnej akcie nového cintorína vrátane vyvolaných investícií ako sú napr. dopravné napojenie, prekládky inžinierskych sietí atď.

- zaradiť do opráv  komunikácií - opravu komunikácie na ul. Kukučínova a Budovateľská, ktoré sú v havarijnom stave. Mesto by nemalo čakať, kým sa komunikácia prepadne a stane nešťastie. Problém týchto ulíc sa už riešil na predchádzajúcej komisii. Vtedy M.Políček informoval, že najprv musí ZsVS zrekonštruovať svoje siete, až potom sa môže rekonštruovať komunikácia.  Komisia odporúča mestu zaoberať sa havarijnou situáciou na ul. Kukučínova a Budovateľská a žiadať od ZsVS promptne riešiť rekonštrukciu svojich inžinierskych sietí ako havarijný stav.

 

 

 

 

Za správnosť zodpovedá: Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá

 

 

Prílohy