Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.09.2021 - 09:42  //  aktualizácia: 22.09.2021 - 09:43  //  zobrazené: 1195

03/2021 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 03/2021  |  dátum konania: 20.09.2021

Prítomní: Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Andráši,  Ing. František Botka,  Ing. Roland Grédi,  Elza Melegová, Bc. Noémi Kubiková, Ing. Marián Krištof, Ing. Klaudia Antálková

 

 

Neprítomní:  Miroslav Gera, Robert Tölgyesi

 

Ďalej boli prítomné: Ing. Alena Kiácová, JUDr. Ing. Margita Pekárová, Ing. Jana Nitrayová, Ing. Martina Bartošovičová

 

 

 

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 218:

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

 

 

 

 

2. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2021

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2021 a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 219:

 

 • komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2021

 

3. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2022

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2022 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 220:

 • komisia odporúča pripraviť rozpočet mesta Šaľa na rok 2022 vychádzajúci z predložených východísk

 

 

 

4. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 221:

 • komisia odporúča MsZ schváliť dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre O. Z. O psíčkovi a mačičke pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom      zabezpečovaní ochrany zvierat vo výške 50,- eur na jednu odchytenú a sterilizovanú mačku      vrátenú do pôvodného revíru, maximálne však do výšky 3000,- eur (slovom tritisíc eur) na  rok 2021 podľa zmluvy.

 

 

 

5. Daniela Herencsárová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo lastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Daniela Herencsárová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa, parcela registra CKN číslo 2667/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 168 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8938 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/5-ín v pomere k celku, parcela registra CKN číslo 2667/46, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti a parcela registra CKN číslo 2667/44, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 222

 

 

 

 

6. Nikola Kubicová, Slnečná 6, Šaľa – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Nikola Kubicová, Slnečná 6, Šaľa, parcela registra C KN číslo 789/120, ostatná plocha o výmere 404 m2a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 223:

 • komisia odporúča MsZ schváliť prevod vlastníckeho práva k pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“, parcela registra C KN číslo 789/120, ostatná plocha o výmere 404 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v celkovej kúpnej cene 2 780,52 EUR, pre Nikolu Kubicovú, trvale bytom Slnečná 6, 927 05 Šaľa

 

 

 

 

 

7. Vladimír Rosypal a manželka Zdenka Rosypalová, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa – žiadosť o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa   

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa   pre Vladimír Rosypal a manželka Zdenka Rosypalová, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľ, parcela registra CKN číslo 988, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 350 m2 v celosti, novovytvorená parcela registra CKN číslo 987, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 167 m2 v celosti a novovytvorená parcela registra CKN číslo 1003/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2 v celosti  a  schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 

 

Uznesenie č. 224:

komisia odporúča MsZ schváliť nájom pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa nachádzajúcich sa na križovatke ulíc Jazerná a Pažitná v Šali, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 – parcela registra CKN číslo 988, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 350 m2 v celosti, novovytvorená parcela registra CKN číslo 987, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 167 m2 v celosti a novovytvorená parcela registra CKN číslo 1003/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2 v celosti, v zmysle Geometrického plánu č. 96/2021, zo dňa 19. 08. 2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o., Jazerná 585/30, 927 01 Šaľa, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30.08.2021 pod číslom G1-420/2021, pre Vladimíra Rosypala a manželku Zdenku Rosypalovú, bytom Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa, v cene 0,50 EUR/m2/rok, t. j. pri celkovej výmere 551 m2 v celkovej cene 275,50 EUR/rok, na dobu neurčitú.

 

 

 

8. Sala Invest spol. s.r.o., Jesenského 320/31, 955 01 Práznovce – žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Sala Invest spol. s.r.o., Jesenského 320/31, 955 01 Práznovce, , časť parcely č. 806/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 203 m2 a časť parcely č. 803/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 114 m2, spolu 317 m2  a schválila nasledovné uznesenie:

 

·komisia odporúča MsZ stiahnuť uvedený materiál z rokovania

 

 

 

9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexa Eliáša, trvale bytom Školská 351/8, 927 01 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexa Eliáša, trvale bytom Školská 351/8, 927 01 Šaľa, parcely registra CKN číslo 403/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2, parcela číslo 404/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2 a parcela číslo 405/2, záhrada o výmere 18 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 225

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností, parcely registra CKN číslo 403/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2, parcela číslo 404/2, zastavaná plochaanádvorie o výmere 6 m2 a parcela číslo 405/2, záhrada o výmere 18 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 v celosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo výlučnom vlastníctve resp. podielovom spoluvlastníctve žiadateľa vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1881 a 7731, v cene
  11 EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 66 m2 v celkovej cene 726,00 EUR, pre žiadateľa Alexa Eliáša, trvale bytom Školská 351/8, 927 01 Šaľa. 

 

 

10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Štefana Dömeho a manželku Valériu Dömeovú, Hliník 1898/30, 927 05 Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Štefana Dömeho a manželku Valériu Dömeovú, Hliník 1898/30, 927 05 Šaľa, pozemok parcela registra CKN číslo 3480/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2   a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 226:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Hliník v Šali – Veči, pozemok parcela registra CKN číslo 3480/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9aods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 20 m2 v celkovej kúpnej cene 220,00 EUR pre Štefana Dömeho a manželku Valériu Dömeovú, Hliník 1898/30, 927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 

 

11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MUDr. Ondreja Hajdúka, Kráľová nad Váhom 510, 925 91 Kráľová nad Váhom

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MUDr. Ondreja Hajdúka, Kráľová nad Váhom 510, 925 91 Kráľová nad Váhom, pozemok parcela registra CKN číslo 3480/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 227:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Hliník v Šali – Veči, pozemok parcela registra CKN číslo 3480/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územieŠaľana liste vlastníctva č. 1 v celosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9aods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 6 m2 v celkovej kúpnej cene 66,00 EUR pre MUDr. Ondreja Hajdúka, Kráľová nad Váhom 510, 925 91 Kráľová nad Váhom.

 

12. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jaroslava Ižáka a manželku Miriam Ižákovú, Jazerná 577/8, 927 01 Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jaroslava Ižáka a manželku Miriam Ižákovú, Jazerná 577/8, 927 01 Šaľa, pozemky parcela registra CKN číslo 942/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, a parcela registra CKN číslo 961/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 228:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Jazernej v Šali, pozemky parcela registra CKN číslo 942/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, a parcela registra CKN číslo 961/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3
  písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v prevode vlastníckeho práva v prospech súčasných nájomcov pozemkov, pričom tieto nehnuteľnosti tvoria funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 17 m2 v celkovej kúpnej cene 187,00 EUR pre Jaroslava Ižáka a manželku Miriam Ižákovú, Jazerná 577/8, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 


13. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Dezidera Reháka a manželku Mgr. Zdenku Rehákovú, Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Dezidera Reháka a manželku Mgr. Zdenku Rehákovú, Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa, pozemok parcela registra CKN číslo 3480/53, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 229:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Hliník v Šali – Veči, pozemok parcela registra CKN číslo 3480/53, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9aods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlades § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 62 m2 v celkovej kúpnej cene 682,00 EUR pre
  Ing. Dezidera Reháka a manželku Mgr. Zdenku Rehákovú, Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa,
  do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vladimíra Rosypala a manželku Zdenku Rosypalovú, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vladimíra Rosypala a manželku Zdenku Rosypalovú, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 1003/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 1003, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3262 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 230:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Pažitnej v Šali, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 1003/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 1003, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3262 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle Geometrického plánu č. 96/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 19. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľadňa 30. 08. 2021 pod č. G1-420/2021 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle§9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľov, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 38 m2 v celkovej kúpnej cene 418,00 EUR pre Vladimíra Rosypala a manželku Zdenku Rosypalovú, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 

 

 

15. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Albína Szentiványiho, Jazerná588/15, 927 01 Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Albína Szentiványiho, Jazerná588/15, 927 01 Šaľa,  pozemky parcela registra CKN číslo 1142/3, záhrada o výmere 11 m2 a parcela registra CKN číslo 961/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 231:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Jazernej v Šali, pozemky parcela registra CKN číslo 1142/3, záhrada o výmere 11 m2 a parcela registra CKN číslo 961/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8písm.e)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlades§4ods.3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov v dlhodobom užívaní žiadateľa, pričom tieto nehnuteľnosti tvoria funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 18 m2 v celkovej kúpnej cene 198,00 EUR pre Albína Szentiványiho, Jazerná 588/15, 927 01 Šaľa.

 

 

 

16. Róbert Švéda, V. Šrobára 571/10, 927 01 Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava - Róbert Švéda, V. Šrobára 571/10, 927 01 Šaľa, parcela registra CKN č. 2508/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 a parcela registra CKN č. 2522/89, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 818 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, spočívajúcich v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 35974672-239/2020 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 232:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa parcela registra CKN č. 2508/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 a parcela registra CKN č. 2522/89, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 818 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, spočívajúcich v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 35974672-239/2020, ktorý vyhotovila spoločnosť MHLGEO s.r.o., Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, dňa 18. 06. 2020, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úraduŠaľadňa29.07.2020podčíslomG1-288/2020, za jednorazovú odplatu v celkovej výške 351,02 EUR v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

 

 

 

                                                                                                           Ing.Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

 

 

Zapísala:

Anita Petkovová