Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.09.2020 - 08:48  //  aktualizácia: 28.09.2020 - 08:49  //  zobrazené: 1682

03/2020 zasadnutie komisie školstva

číslo: 03/2020  |  dátum konania: 23.09.2020

 

 

 

ZÁPISNICA

ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠKOLSTVA

PRI MsZ V ŠALI

 

Dátum konania: 23. 09. 2020

Miesto konania: zasadačka MsÚ, Šaľa

 

Prítomní : Ing. Marián Krištof, Miloš Rehák, Marek Molnár, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Jarmila Husáriková, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, Ing. Helena Psotová, PaedDr. Vladimír Takáč, Mgr. Nora Valentínová DiS. art., Mgr. Katarína Keselyová , Mgr. Mariana Takáčová, Samuel Szarka

 

Program zasadnutia :

 1. Otvorenie
 2. Informácie o organizačnom a personálnom zabezpečení škôl  na šk. r. 2020/2021
 3. Informácie o rekonštrukčných prácach prebiehajúcich počas prázdnin v školách a

školských zariadeniach

 1. Informácie o letných aktivitách v školách a ŠZ počas prázdnin
 2. Aktuálne informácie
 3. Záver

Na úvod Ing. Marián Krištof – predseda Komisie školstva privítal prítomných a skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka a pracovné materiály elektronicky.

 

K bodu 2

Mgr. Mariana Takáčová  - vedúca Spoločného školského úradu v Šali informovala členov komisie o organizačnom a personálnom zabezpečení škôl na školský rok 2020/2021.

Školský rok sa začal 2.9.2020 vo všetkých mestských MŠ a ZŠ.

Materské školy otvorili 34 tried, v ktorých je umiestnených spolu 736 detí.

Z toho je 157 detí dochádzajúcich z okolitých obcí. V meste Šaľa je 226 predškolákov a 23 detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

V šiestich základných školách mesta Šaľa bolo otvorených 110 tried, ktoré navštevuje 2090 žiakov, čo je o 21 žiakov menej, ako v predchádzajúcom školskom roku . Školský klub detí má 28 tried a navštevuje ho 744 žiakov.

Do ZUŠ sa v tomto školskom roku prihlásilo 778 žiakov. V CVČ bude pracovať 78 krúžkov a bude ho navštevovať okolo 1295 členov.

V MŠ bude pracovať 78 pedagogických a 50 nepedagogických zamestnancov.

V ZŠ bude pracovať 203 pedagogických a 76 nepedagogických zamestnancov.

V ZUŠ bude pracovať 35 pedagogických a 4 nepedagogickí zamestnanci.

V CVČ bude pracovať 7 pedagogických a 5 nepedagogických zamestnancov. 8 zamestnancov bude pracovať na dohodu.

Zvýšil sa počet zamestnancov v ŠJ.

 

 

 

 

 • V MŠ Družstevná bude navýšený počet zamestnancov ŠJ o jednu pracovnú silu na polovičný úväzok z dôvodu prípravy stravy aj pre iné zariadenia.
 • V MŠ Družstevná, Okružná a Budovateľská pracujú na dohodu dôchodcovia, ako školníci.
 • V ostatných ZŠ neboli personálne zmeny, doterajší stav je postačujúci na prihlásené množstvo stravníkov.

Komisii školstva bol predložený Návrh investičných akcií na rok 2021 v celkovej hodnote 437 318,48 eur. Návrh bol komisiou prerokovaný a schválený na predloženie mestskému zastupiteľstvu.

Uznesenie č. 3/1/2020:

KŠ prerokovala, schválila a odporučila Návrh investičných akcií na rok 2021 v hodnote 437 318,48 eur na prerokovanie a schválenie MsZ.

Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

 

K bodu 3

Mgr. Takáčová oboznámila prítomných s realizáciou rekonštrukčných prác počas letných prázdnin v jednotlivých školách a školských zariadeniach.

ZŠ Jozefa Murgaša -

Maliarske, vyspravovacie, rekonštrukčné práce, výmena časti rozvodov studenej a teplej úžitkovej vody, dokončovacie práce spojené s výmenou elektroinštalačných prvkov v rozvodných skriniach, výmena kobercov v triedach I. stupňa, osadenie násteniek v triedach I. stupňa.

ZŠ P. Pázmánya -

úpravy týkajúce sa jednotlivých tried, doplnil sa školský nábytok,  zabezpečenie kamerového systému na prízemí budovy a zabezpečenie inteligentného alarmu.

ZŠ Bernolákova -

Oprava sociálnych zariadení – odpad, predelenie triedy v MŠ sadrokartónom na dve spacie miestnosti, výmena sociálneho zariadenia v MŠ, kryty na radiátory v MŠ, odvoz bio odpadu

Očalúnenie stien novovytvorenej autistickej triede – bezpodnetná miestnosť, maľovky – vymaľovanie stien v štyroch triedach plus vstupné priestory, náter na radiátoroch v kancelárskych priestoroch, úprava školského areálu – bežecká dráha, doskočisko, detské ihrisko

ZŠ Hollého

maľovanie priestorov tried, chodieb, jedálne, kuchyne, údržba a kosenie areály školy, vodoinštalatérske práce, stierkovanie poškodených omietok, upratovanie, dezinfekcia

vnútorných priestorov školy a zariadenia, oprava sietí na multifunkčnom ihrisku, odpratávanie náletových častíc na strechách budov.

ZŠ Hronského –

maľovanie znečistených častí stien, montáž umývadiel a zavedenie vody do dvoch tried, kosenie trávnatých plôch, strihanie krovín, vývoz vyradeného školského nábytku, nátery násteniek a kvetináčov na chodbách školy, výsadba okrasných záhonov pri vchodoch do školy,

zriadenie oddychovej zóny pre žiakov na chodbe školy, tlakové čistenie upchatej kanalizácie v dievčenských záchodoch.

ZŠ Štúra –

Rekonštrukcia fasády pavilónov A a B, spojovacej chodby, rekonštrukcia strechy, výmena bleskozvodov.

Rekonštrukcia ihriska a úprava vonkajšieho areálu.

 

 

 

 

 

 

 

MŠ Družstevná –

 dokončovacie úpravy zadného školského dvora, opravy herných prvkov detského ihriska, výmena drevených obkladov 3 detských pieskovísk, obnova náteru konštrukcie zastrešenia vstupných chodníkov,  výmena poškodených batérií a sifónu v kuchyni.

MŠ Hollého -

oddelenie šatňových priestorov od triedy sadrokartónom, osadenie dvoch okien v šatňových priestoroch, žalúzie na okná, osadenie a výmena umývadiel v kúpeľni, namontovanie umývadiel vo výdajni jedál, orezanie stromov v areáli, zabezpečenie novej šatňovej skrine pre p. upratovačky, opravy detských hracích  prvkov a pokládka novej kôry v átriu MŠ.

MŠ Budovateľská -

výmena detských umývadiel  v počte 6 ks, urobil sa zdravotný, redukčný a stabilizačný rez stromov.

MŠ 8.mája -

odstraňovanie externých herných zostáv, strihanie kríkov, kosenie, výmena 2ks vnútorných dverí.

MŠ Šafárika –

opravy a údržbárske práce,  zrealizovalo sa hĺbkové tepovanie kobercov.

MŠ Okružná –

bežná údržba herných prvkov na školskom dvore a veľké upratovanie.

ZUŠ –

Miestnosť v historickej budove rozšírili priečkami, prerobili elektrické rozvody, kazetový strop, kúpili svietidlá, police a plechovú skriňu na materiál. Renovácia školských lavíc a lavíc na sedenie. Na Hlavnej ul. výmena drevených vchodových dverí za bezpečnostné. 

V obidvoch budovách inštalovanie kamerového systému pri vchodových dverách a v chodbových priestoroch. Výmena hydrantov a zabezpečenie protipožiarnej ochrany.                                                                                                                                                                 

Zakúpenie práčky so sušičkou, zabezpečenie vodoinštalačných opráv v troch miestnostiach. Sanovanie vlhkých pivničných priestorov. Orez konárov.

CVČ -

obnova dodávky teplej vody v hlavnej budove a oprava dažďových odkvapov na prístavbe.

Ing. Krištof: riaditelia škôl sa ohradzujú proti využívaniu školských ihrísk mimo vyučovacieho času verejnosťou, ktorá ich devastuje,

Mgr. Takáčová: v spolupráci s Ing. Eliškou Vargovou sa pripravuje projekt na renováciu, rekonštrukciu oplotenia na školskom ihrisku pri ZŠ J. Hollého v Šali – Veči,

PaedDr. Takáč: konštatoval, že má osobne dobrú skúsenosť a spoluprácu s Mestskou políciou v Šali, ktorá vykonáva pravidelné prehliadky, priestory športového ihriska nie sú prístupné pre každého, len pre tých, ktorí platia prenájom,

Ing. Psotová : každé verejné priestranstvo má mať dané svoje pravidlá vo VZN, navrhla , aby mestské školské ihriská boli strážené správcom za určitú danú finančnú úhradu,

Mgr. Husáriková: športové multifunkčné ihrisko pri ZŠ J. C. Hronského je tiež otvorené verejnosti, keďže to bola jedna z podmienok projektu, z ktorého sa výstavba ihriska realizovala.

Užívanie ihriska je podmienené dodržiavaním Prevádzkového poriadku, ihrisko je sledované kamerovým systémom i osobným dohľadom zamestnankyne ZŠ, no i napriek tomu pretrváva problém zabezpečenia ochrany majetku ihriska.

 

 

K bodu 4

Do projektu „Letná škola“ sa nezapojila ani jedna základná škola v meste.

V priebehu obdobia letných mesiacov ZŠ dávali vonkajšie športoviská  k dispozícii širokej verejnosti a športovým klubom.

 

 

 

 

 

ZŠ Jozefa Murgaša

Vykonávali starostlivosť o prírodný trávnik – umelá závlaha, kosenie, starostlivosť o poriadok.

ZŠ P. Pázmánya

Pedagogickí a odborní zamestnanci koncom augusta sa zúčastnili viacerých školení i webinárov:

 • interné aktualizačné vzdelávanie zamerané na používanie platformy Google Classroom, 
 • ovládanie interaktívnej tabule,
 • školenie zamerané na robotiku,
 • školenie Alexa - hlasový smart asistent.

CVČ pracovalo v období celých letných prázdnin. Konali sa Letné tábory, ktorých sa zúčastňovalo  36 detí každý deň.

V ZŠ Bernolákova tri týždne prebiehala Adamova akadémia.

V ostatných ZŠ a ŠJ prebiehali údržbárske a upratovacie práce.

Letná služba počas mesiaca august bola zabezpečená v MŠ Okružná.

MŠ Súkromná mala letnú prevádzku až do 15. augusta.

Vo všetkých MŠ prebiehali upratovacie a dezinfekčné práce počas posledného augustového týždňa.

 

K bodu 5

 1. 3.9.2020 vydalo mesto usmernenie k prenájmu telocviční a iných priestorov školy. V súčasnosti po zhoršení epidemiologickej situácie sa podľa opatrení MŠVVaŠ nevyužívajú miestnosti na športové účely do 30.9.2020. Mesto v usmernení neodporúča ani prenájom iných priestorov škôl a ŠZ z dôvodu zamedzenia kontaktu rôznych skupín. Prenájom sa bude riešiť až po zlepšení epidemiologickej situácie.
 2. 3.9.2020 bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša. Súčasnému riaditeľovi Kuklovskému končí funkčné obdobie dňom 15.11.2020 vrátane. Dovtedy musí prebehnúť výberové konanie. Oznam je zverejnený na úradnej tabuli, na všetkých ZŠ v meste aj obciach okresu Šaľa, na webovej stránke mesta Šaľa aj SŠÚ. Bude uverejnený v Nitrianskych novinách aj v Súkromnom podnikateľovi.
 3. Na pracovnej porade 26. a 27. 8.2020 dostali riaditelia škôl a ŠZ za úlohu premyslieť si výšku poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov. Po porade v vedením mesta sme sa dohodli na podstatnom – radikálnom navýšení príspevkov, nakoľko enormne vzrástli výdavky mesta. Napr. pre CVČ navrhujú zvýšiť príspevok z 2,50 eur až na 10 eur. Pri MŠ podľa nového zákona o povinnej predškolskej dochádzke má byť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov pre všetky deti jednotný. Tu je potrebné urobiť kompromis. Napr. 27 eur. VZN by sme mali prerokovať a schváliť na októbrovom zasadnutí, aby mohlo byť predložené na zastupiteľstve a následne navýšenie príspevku zapracované do rozpočtu.

Valentínová: zvyšovanie poplatkov v ZUŠ v tomto období aj po dištančnom vzdelávaní nie je vhodné,

Mgr. Takáčová: navrhla na najbližšiu poradu riaditeľov škôl a školských zariadení prizvať prednostku MsÚ,

Ing. Psotová: tiež nesúhlasí so zvyšovaním poplatkov v ZUŠ, hlavnou úlohou je podchytiť talenty a nadanie detí, ZUŠ predsa nie je súkromná škola,

PaedDr. Takáč: zvyšovanie poplatkov je kontraproduktívne, môže so sebou priniesť viac škody ako úžitku/zisku.

 

 

 

 

 1. 9.9.2020 sa konalo tradičné podujatie „Prvácka žiacka knižka“ poňaté trochu netradične. S primátorom mesta sme navštívili každú ZŠ a prvákom sme za dodržania všetkých epidemiologických opatrení rozdali vyše 224 žiackych knižiek, pracovných zošitov a lízatok.
 2. V rámci projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, do ktorého sa zapojili ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša a MŠ 8. mája sme získali pre ZŠ – 3 asistentov učiteľa  a inkluzívny tím zložený z jedného špeciálneho pedagóga a jedného školského psychológa. Pre MŠ  - 2 asistentov učiteľa.
 3. Pre MŠ Družstevná sme v spolupráci s Úradom práce zabezpečili asistenta učiteľa pre dieťa s poruchou pohybového aparátu v rámci absolventskej praxe na čiastočný úväzok. V ostatnom čase bude robiť asistenta učiteľa matka dieťaťa. Dieťa je zatiaľ prijaté na diagnostický pobyt.
 4. MŠ Družstevná prenajala priestor MŠ – jednu učebňu, šatňu, hygienické zariadenie, kuchynka OZ záhrada K. Sikoriakovej, ktorá bude v týchto priestoroch prevádzkovať súkromnú materskú školu. Dohodli sa aj na poskytovaní stravy, ktorú budú variť aj pre súkromnú jasle Srdiečko.
 5. 29.9.2020 sa malo uskutočniť adaptačné vzdelávanie pre začínajúcich a uvádzajúcich pedagógov. Prihlásených je  20 začínajúcich učiteľov, z toho 8 v meste Šaľa a 12  z obcí.        

Zo ZŠ 16 pedagógov a 4 z MŠ. Vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii sa školenie neuskutoční. Materiál k adaptačnému vzdelávaniu im bude zaslaný elektronicky

 1.  Materské školy nám zaslali zoznam nevyhnutných opráv a nákupov, ktoré budú financované z projektu Pomáhame ľuďom – podpora zamestnanosti v MŠ. Získali sme z tohto projektu celkovo 298 549, 85 eur. 20% sme museli doplatiť na mzdách, keď boli zatvorené škôlky a učiteľky boli doma na 80% - 41 490,88 eur. Zvyšok bol ponechaný škôlkam na nevyhnutné opravy v hodnote 110 216,52 eur a rezerva, ktorá bude použitá na dofinancovanie faktúr na konci roka a rezerva na budúci rok.
 2. V rámci podpory základných škôl sme sa zapojili do výzvy na refundáciu oprávnených nákladov spojených s hygienicko-epidemiologickými opatreniami v rámci zamedzenia šírenia ochorenia COVID 19 a získali sme v prvej vlne 11.000 eur a v druhej vlne 11.400 eur, ktoré boli podľa počtu žiakov prerozdelené na školy.
 3. 24.9.2020 sa malo uskutočniť školenie pre učiteľky MŠ na tému včasného rozpoznania príznakov násilia páchaného na deťoch v školskom prostredí. Organizátor je Mgr. Sklenárová – koordinátorka ochrany detí pred násilím z ÚPSVaRu. Školenie je preložené na neurčito.
 4. 30.9.2020 sa uskutoční vzdelávanie na tému: Ako komunikovať s detskou obeťou násilia alebo sexuálneho zneužívania. Organizátorka je ako v predchádzajúcom prípade.

 

 

 

 

                                                                                    Ing. Marián Krištof

                                                                                                       predseda KŠ

     

Za správnosť: Mgr. Mariana Takáčová

                           Tajomníčka KŠ