Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 05.06.2020 - 09:18  //  aktualizácia: 05.06.2020 - 09:18  //  zobrazené: 2304

03/2020 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 03/2020  |  dátum konania: 02.06.2020

Z á p i s n i c a  z 3. zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, ktoré sa uskutočnilo dňa 02. 06. 2020

 

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Irina Kostová, Sylvia Braunová, RSDr. Peter Gomboš, PhDr. Margaréta Zozuľáková, PhDr. Silvia Straňáková, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Renáta Zelezníková

 

Neprítomní: PaedDr. Danica Lehocká, PhD., (ospravedlnená), Bc. Dominika Jarošová (ospravedlnená)

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 9 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

 1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: uznesenie č. 8/2020,

Nesplnené uznesenie: uznesenie č. 09/2020 (uchádzači a aj náhradníčka, ktorým sa odporúčal prideliť byt č. 3 na ul. Kráľovskej 2490/4B v Šali, predmetný byt neprijali); uznesenie č. 10/2020 (byt č. 59 na ul. Kráľovskej 2551/4G v Šali nebol pridelený pani Veronike Gajdošovej).

 

3. Bytové otázky

           

 1. Obsadenie uvoľneného 1 – izbového bytu č. 3 na prízemí na ul. Kráľovská 2490/4B.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 9; za: 9;

Uznesenie č. 11/2020

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 1 – izbového bytu č. 3 na prízemí  na  ul. Kráľovská 2490/4B  v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt  uchádzačke  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Diane Jonisovej trvale bytom Šaľa, Kukučínova 26,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníčku pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:

 

 1. Michaelu Ivánovú trvale bytom Šaľa, P. Pázmaňa 59/14.

 

 1. Obsadenie uvoľnenej garsónky č. 20 na II. poschodí na ul. Rímska 1 v Šali - Veči.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 9; za: 9;

 

Uznesenie č. 12/2020

 1.    komisia prerokovala žiadosť o obsadenie garsónky č. 20 na II. poschodí  na  ul. Rímska  v Šali - Veči,
 2.    komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt  uchádzačke  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Alexandre Lángovej trvale bytom Šaľa, V. Šrobára 4,
 3.    komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníčku pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu                    vo vlastníctve mesta Šaľa a to:

 

 1. Andreu Šmidovú  trvale bytom Šaľa, 8. mája 1.

 

 1. Žiadosť o výmenu bytu pani Svetlany Čebukina, ktorej bol pridelený dvojizbový byt č. 23 na V. poschodí na ul. Kráľovskej 2551/4E s pani veronikou Menyhártovou a pánom Miroslavom Trešňákom, ktorým bol pridelený trojizbový byt č. 31 na I. poschodí na ul Kráľovskej 2551/4F.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 9; za: 9;

 

Uznesenie č. 13/2020

 

 1.  komisia prerokovala žiadosť o výmenu bytu pani Svetlany Čebukina, ktorej bol pridelený dvojizbový byt č. 23 na V. poschodí na ul. Kráľovskej 2551/4E s pani veronikou Menyhártovou a pánom Miroslavom Trešňákom, ktorým bol pridelený trojizbový byt č. 31 na I. poschodí na ul Kráľovskej 2551/4F,
 2.    komisia odporúča primátorovi mesta schváliť výmenu bytu  pani Svetlany Čebukina, ktorej bol pridelený dvojizbový byt č. 23 na V. poschodí na ul. Kráľovskej 2551/4E s pani veronikou Menyhártovou a pánom Miroslavom Trešňákom, ktorým bol pridelený trojizbový byt č. 31 na I. poschodí na ul Kráľovskej 2551/4F.

 

 1. Žiadosti o prednostné pridelenie bytu: pani Kataríny Pilnej, trvale bytom Šaľa, P. Pázmaňa 6, pani Miroslavy Antalovej Packovej, trvale bytom Sereď, Novomestská 43/4, pána Borisa Hippa a Mgr. Nikolety Hippovej trvale bytom Šaľa, Dlhoveská 1413/28, Zuzany Játiovej trvale bytom Šaľa, Kukučínova 21 a Jána Hodula trvale bytom Piešťany, Ratnovce 58, Soni Hecsovej, trvale bytom Dlhá nad Váhom 147, Bc. Jany Horváthovej, trvale bytom Šaľa, P. J. Šafárika 17, Mgr. Miroslavy Bosákovej trvale bytom Šaľa, Cintorínska 8, Emila Mrláka a Viery Šarköziovej trvale bytom šaľa, Partizánska 6, Evy Farkašovej, trvale bytom Šaľa, Gorkého 10, Natálie Kovácsovej, trvale bytom Okoč, Sokolecká 61/40.

 

Komisia prerokovala uvedené žiadosti o prednostné pridelenie bytov. Členovia komisie sa zhodli na tom, že uvedeným žiadostiam nie je možné vyhovieť, keďže v súčasnosti nie sú voľné byty, ktoré by bolo možné žiadateľom prideliť.

 

 1. Obsadenie bytu č. 59 na prízemí na ul. Kráľovská 2551/4G

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní. 9; za: 9.

 

Uznesenie č. 14/2020

 

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie bytu č. 59 na prízemí na ul. Kráľovská 2551/4G v Šali,
 2.  komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný byt č. 59 na prízemí na ul Kráľovská  2551/4G v Šali Soni Furgulákovej trvale bytom Bytča, Pšurnovice 281.

 

 1. Vyradenie nasledovných žiadateľov z poradovníka uchádzačov o nájom bytu                      vo vlastníctve mesta Šaľa v súlade s VZN č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003.

 

 1. Ondrej Dombaj a Saša Szilágyiová bytom Šaľa, Nitrianska 12, z dôvodu, že odmietli prevziať pridelený byt,
 2. Barbora Hajduchová bytom Šaštín - Stráže, J. Donovala 323, z dôvodu, že odmietla prevziať pridelený byt.

 

 

4. Rôzne

 

V tomto bode programu sa predseda komisie dotazoval vedúceho Krízového centra RSDr. Petra Gomboša a hlavnej sociálnej pracovníčky mestského úradu PhDr. Margaréty Zozuľákovej o situácii na ich pracoviskách. Obaja informovali členov komisie o dosahoch opatrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva počas núdzového stavu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Záver

 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie