Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 30.04.2019 - 10:56  //  aktualizácia: 04.07.2019 - 12:51  //  zobrazené: 773

03/2019 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 23/04/2019

číslo: 03/2019  |  dátum konania: 23.04.2019  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta)

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Gabriela Lacková,

 

Hlasovanie č. 2

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Peter Hlavatý, Bc. Dominika Jarošová,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Gabriela Lacková,

 

Hlasovanie č. 3

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Gabriela Lacková,

 

Materiál číslo D 1/3/2019 – Návrh na vysporiadanie pozemkov pod líniovou stavbou „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ na základe zamerania skutočného vyhotovenia diela

Uznesenie č. 3/2019 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.  prerokovalo

návrh na vysporiadanie pozemkov pod líniovou stavbou „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ na základe zamerania skutočného vyhotovenia diela,

B.  schvaľuje

 1. kúpu pozemkov v katastrálnom území Šaľa pod líniovou stavbou „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“: 
 1. novovytvorenú parcelu reg. C KN č. 5911/3, ostatná  plocha o výmere 717 m2 v zmysle geometrického plánu č. 34/2019, vyhotoveného Geodetickou kanceláriou Geo Advice, s.r.o. dňa 27.3.2019, od jednotlivých vlastníkov vedených na liste vlastníctva číslo 3288 v ich spoluvlastníckych podieloch a v prislúchajúcej výmere, spolu 430,83 m2, za celkovú kúpnu cenu 2685,87 Eur, 
 2. novovytvorené parcely reg. C KN č. 5798/82, ostatná  plocha o výmere 158 m2,   č. 5858/13,  ostatná  plocha o výmere 27 m2, č. 5858/14, ostatná  plocha o výmere 27 m2 a č. 5873/59, ostatná  plocha o výmere 32 m2, v zmysle geometrického plánu č. 38/2019, vyhotoveného Geodetickou kanceláriou Geo Advice, s.r.o. dňa 2.4.2019, od vlastníka vedeného na liste vlastníctva číslo 3296 v celosti vo výmere spolu 244 m2, za celkovú kúpnu cenu 13420 Eur, 
 3. novovytvorenú parcelu reg. C KN č. 3439/5, ostatná plocha o výmere 3 m2, v zmysle geometrického plánu č. 45/2019, vyhotoveného Geodetickou kanceláriou Geo Advice, s.r.o. dňa 14.4.2019, od jednotlivých vlastníkov vedených na liste vlastníctva číslo 94 v ich spoluvlastníckych podieloch a v prislúchajúcej výmere, spolu 3 m2, za celkovú kúpnu cenu 14,94 Eur, 

podľa prílohy č. 1 k tomuto uzneseniu,

 1. uzatvorenie dodatkov k existujúcim nájomným zmluvám na pozemky a nájomnej zmluvy pod líniovou stavbou „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“: 
 1. v katastrálnom území Šaľa, v súlade s geometrickým plánom č. 24/2019 vyhotoveným Geodetickou kanceláriou Geo Advice, s.r.o. dňa 25.2.2019
 • na novovytvorenú parcelu reg. C KN č. 5910/3, ostatná plocha o výmere 11 ms vlastníkom vedeným na liste vlastníctva číslo 8930, v celosti, za ročné nájomné 0,36 Eur/rok,
 • na novovytvorenú parcelu reg. C KN č. 5910/5, ostatná plocha o výmere      138 m2 s vlastníkom vedeným na liste vlastníctva číslo 868, v celosti, za ročné nájomné 4,55 Eur/rok,
 1. v katastrálnom území Šaľa, v súlade s geometrickým plánom č. 34/2019
 • na novovytvorené parcely reg. C KN č. 5911/3, ostatná plocha o výmere
  717 m2 s jednotlivými vlastníkmi vedenými na liste vlastníctva číslo 3288 v ich spoluvlastníckych podieloch a v prislúchajúcej výmere 286,17 m2, za ročné nájomné spolu 9,45 Eur/rok, 
 • na novovytvorenú parcelu reg. C KN č. 5782/4, ostatná plocha o výmere 7 ma novovytvorenú parcelu reg. C KN č. 5782/3, ostatná plocha o výmere 17 m2, výmera spolu 24 m2, s vlastníkom vedeným na liste vlastníctva číslo 7278, v zastúpení správcom SPF, v celosti, za ročné nájomné 2,40 Eur/rok, 
 1. v katastrálnom území Šaľa, v súlade s geometrickým plánom č. 35/2019 na novovytvorenú parcelu reg. C KN č. 5797/3, ostatná plocha o výmere 115 m2,
  s vlastníkom vedeným na liste vlastníctva číslo 7516, v zastúpení správcom SPF, v celosti, za ročné nájomné 11,50 Eur/rok, 
 2. v katastrálnom území Šaľa, v súlade s geometrickým plánom č. 36/2019 na novovytvorenú parcelu reg. C KN č. 5798/80, ostatná  plocha o výmere 181 m2,
  s vlastníkom vedeným na liste vlastníctva číslo 4408, v zastúpení správcom SPF, v celosti, za ročné nájomné 18,10 Eur/rok, 
 3. v katastrálnom území Šaľa, v súlade s geometrickým plánom č. 39/2019 na novovytvorené parcely reg. C KN č. 5873/60, zastavaná plocha o výmere 1 m2,
  č. 5873/61 zastavaná plocha o výmere 6 m2 a č. 5873/62 zastavaná plocha o výmere 4  ms vlastníkom vedeným na liste vlastníctva číslo 6531, v celosti, za  ročné nájomné 1,10 Eur/rok, 
 4. v katastrálnom území Šaľa, v súlade s geometrickým plánom č. 40/2019 na novovytvorené  parcely reg. C KN č. 3540/10,  zastavaná plocha o výmere 45 m2, a č. 3540/9 zastavaná plocha o výmere 39 m2 s vlastníkom vedeným na liste vlastníctva číslo 8, v celosti, za ročné nájomné 1,00 Eur/rok, 
 5. v katastrálnom území Šaľa, v súlade s geometrickým plánom č. 41/2019 na novovytvorenú  parcelu reg. C KN č. 5798/85, ostatná plocha o výmere 1 m2
  a parcelu reg. C KN č. 5798/79, ostatná plocha o výmere 107 m2, spolu výmera 108 m2, vedené na liste vlastníctva číslo 8808 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328,  za ročné nájomné 191,05 Eur/rok, na dobu určitú 2 roky,
 6. v katastrálnom území Šaľa, v súlade s geometrickým plánom č. 44/2019 na novovytvorenú parcelu reg. C KN č. 5798/17, ostatná plocha o výmere 2 m2,   novovytvorenú  parcelu reg. C KN č. 5858/15 ostatná plocha o výmere 1 m2, a  novovytvorená parcela reg. C KN č. 5858/6 ostatná plocha o výmere 2 m2,   spolu výmera 5 m2, vedené na liste vlastníctva číslo 8808 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328,  za ročné nájomné 8,85 Eur/rok, na dobu určitú 2 roky,
 7. v katastrálnom území Šaľa, v súlade s geometrickým plánom č. 45/2019 na novovytvorenú  parcelu reg. C KN č. 3554/8, zastavaná plocha o výmere 9 m2,   novovytvorenú parcelu reg. C KN č. 3554/7 ostatná plocha o výmere 16 m2 a  parcelu reg. C KN č. 2910/45 ostatná  plocha o výmere 5 m2, spolu výmera
  30 m2, s vlastníkom vedeným na liste vlastníctva číslo 7613, v zastúpení správcom SPF, v celosti, za ročné nájomné 3,00 Eur/rok, 
 8. v katastrálnom území Močenok, v súlade s geometrickým plánom č. 46/2019
 • na novovytvorené parcely reg. C KN č. 5907/5, zastavaná  plocha o výmere
  3 m2, č. 5907/4, zastavaná  plocha o výmere 3 m2, č. 5906/10, zastavaná plocha o výmere 4 m2, č. 5906/7, zastavaná plocha o výmere 8 m2, č. 5906/8,  zastavaná plocha o výmere 3 m2, č. 5906/3, zastavaná plocha o výmere 10 m2, č. 5908/21,  zastavaná plocha o výmere 525 m2, č. 5908/31, zastavaná plocha o výmere 20 m2, č. 5908/32, zastavaná plocha o výmere 38 m2, č. 5908/33,  zastavaná plocha o výmere 17 m2 a č. 5908/34, zastavaná plocha o výmere
  6 m2 od vlastníka vedeného na liste vlastníctva číslo 4584, v zastúpení správcom SPF, v celosti,  spolu vo výmere  637 m2 za ročné nájomné
  63,70 Eur/ rok,
 • na novovytvorené parcely reg. C KN č. 6040/520, zastavaná plocha o výmere 123 m2, č. 6040/521, zastavaná  plocha o výmere 64 m2, spolu vo výmere
  187 m2, s vlastníkom vedeným na liste vlastníctva číslo 6742, v celosti, za  ročné nájomné 6,17 Eur/rok,

podľa prílohy č. 2 k tomuto uzneseniu, za podmienok dohodnutých v nájomných zmluvách,

 1. zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve vybudovať líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“, na pozemku v katastrálnom území Šaľa, parcela reg. C KN č. 5798/3, ostatná plocha o výmere 5 m2, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 47/2019, vyhotoveného Geodetickou kanceláriou Geo Advice, s.r.o. dňa 9.4.2019, vedená na liste vlastníctva číslo 555 vo vlastníctve Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4,          949 01 Nitra, IČO: 36550949, v prospech Mesta Šaľa, IČO 00306 185, bezodplatne, na dobu 100 rokov,
 2. zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena in rem k nehnuteľnostiam podľa bodu 1. písm. b) tohto uznesenia spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu osobnými a nákladnými vozidlami a poľnohospodárskymi strojmi v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v registri EKN na liste vlastníctva číslo 3296, v zmysle geometrického plánu č. 38/2019 zo dňa 2.4.2019, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o., parcela č. 509/400 trvalý trávny porast o výmere 2349 m2, parcela č. 515/201 orná pôda o výmere 36569 m2, parcela č. 503/700 orná pôda o výmere 425788 m2, parcela č. 512/400 orná pôda o výmere 72332 m2, v celom rozsahu výmery nehnuteľností podľa bodu 1. písm. b) tohto uznesenia.

 

Hlasovanie č. 4

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Gabriela Lacková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.