Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.06.2019 - 14:39  //  aktualizácia: 25.06.2019 - 14:40  //  zobrazené: 955

03/2019 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 03/2019  |  dátum konania: 24.06.2019

Prítomní:  Ing. Tibor Baran, Róbert Tölgyesi, Ing. Klaudia Antálková, Ing. Roland Grédi, Bc. Noémi Kubiková, Miroslav Gera

 

Neprítomní: Ing. Peter Andráši, Ing. František Botka, Ing. Marián Krištof,

          Bc. Elza Melegová

 

 

Ďalej boli prítomné:  Ing. Jana Nitrayová, JUDr. Margita Pekárová, Ing. Alena Kiácová

 

 

 1. Občianske združenie Optima Status, Slnečná 1940/12, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov v objekte COV, Hollého 9,
  927 05  Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom nebytových priestorov v objekte COV, Hollého 9, 927 05  Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Občianske združenie Optima Status, Slnečná 1940/12, 927 05 Šaľa   a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 31

 • ekonomická komisia odporúča MsZ  schváliť prenájom nebytového priestoru č. 10 vo vchode B3 na 1. poschodí spolu s podielom na spoločných častiach a zariadeniach vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 5905/544827 v budove Centra občianskej vybavenosti súpisné č. 1854,postavenéhonaparceleč. 3080/18, nachádzajúceho sa na ul. Hollého 9, 927 05 Šaľa, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre katastrálne územie a obec Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 7012 v katastrálnom území Šaľa, za symbolické nájomné vo výške 1,00 Eur/rok a náklady spojené s užívaním (režijné náklady) v symbolickej výške 1,00 Eur/rok, pre občianske združenie Optima Status, Slnečná 1940/12, 927 05 Šaľa.

 

 

 

 

 

 1. Predloženie priorít a návrhu investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Predloženie priorít a návrhu investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 32

 

ekonomická komisia predkladá nasledovné priority a návrhy investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu:

 

 • dynamická a statická doprava v meste
 • pred rekonštrukciou miestnych komunikácií osloviť správcov inžinierskych sietí pod komunikáciami o koordináciu rekonštrukčných prác 
 • spracovať priority opráv komunikácií
 • rekonštruovať miestne komunikácie na ulici: Jesenského, Krátka, Pažitná, Budovateľská, Dolná, P.J.Šafárika, SNP, Čsl. armády, Dózsova

 

 

 1. Návrh novelizácie interného predpisu „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh novelizácie interného predpisu „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“ a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 33

 

-ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť  interný predpis „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“ v predloženom znení.

 

 

 

 

 

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o výške príspevku
  na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 34

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

 

 

 

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 35

 

-ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území mesta Šaľa v predloženom znení

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Jozef Szabó, Hollého 1925/5, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Jozef Szabó, Hollého 1925/5, Šaľa, pozemky, parcela číslo 2522/44, záhrada
o výmere 304 m2 v celosti;  parcela číslo 2522/45, zastavaná plocha a nádvoria o výmere
12 m2 v celosti; vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1,
a parcela číslo 2522/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1570 m2 v podiele 37/2174, ako aj
parcela číslo 2424/11, orná pôda o výmere 604 mv podiele 37/2174

a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 36

 

-ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemky, parcela číslo 2522/44, záhrada o výmere 304 m2 v celosti;  parcela číslo 2522/45, zastavaná plocha a nádvoriao výmere 12 m2 v celosti; vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctvač.1, a parcela číslo 2522/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1570 m2 v podiele 37/2174, ako aj parcela číslo 2424/11, orná pôda o výmere 604 mv podiele 37/2174, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8657 vo vlastníctve mesta Šaľa, pre Jozefa Szabóa, Hollého 1925/5, 927 05 Šaľa, v celkovej kúpnej cene 1 797,86 Eur

 

 

 

 

 1. Emef green, s.r.o., Hlavná 2115/87, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Trnoveckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na Trnoveckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Emef green, s.r.o., Hlavná 2115/87, Šaľa, časť parcely v registri „E“ katastra nehnuteľností č. 311, zastavaná plocha a nádvorie o výmere spolu 103 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 37

 

-ekonomická komisia odporúča MsZ neschváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 7266, časť parcely v registri „E“ katastra nehnuteľností č. 311, zastavaná plocha a nádvorie o výmerespolu103m2,v cene 2,987 Eur/m2/rok, v celkovej cene 307,66 Eur/rok, na dobu neurčitú prespoločnosť Emef green, s.r.o., Hlavná 2115/87, Šaľa, IČO 50 850 849

 

z dôvodu nerovnosti ceny medzi daňou za užívanie verejného priestranstva za účelom parkovania a prenájmom pozemku za účelom parkovania

                                            

 

 1. Barnabáš Nagy a Mgr. Marta Nagyová, Vlčanská 559/19, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Vlčanskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na Vlčanskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Barnabáš Nagy a Mgr. Marta Nagyová, Vlčanská 559/19, Šaľa, časť parcely  registra „C“ katastra nehnuteľností č. 1030/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 38

 

-ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 1, časť parcely  registra „C“ katastra nehnuteľností č. 1030/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28m2,vcene 0,663 Eur/m2/rok, v celkovej cene 18,56 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Barnabáša Nagya a Mgr. Martu Nagyovú, Vlčanská 559/19, 927 01 Šaľa.

 

 

 

 

 

9. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „TRIKOTA“, Sádkovičova 1279/1, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Sládkovičovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  žiadosť o prenájom pozemku na Sládkovičovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „TRIKOTA“, Sádkovičova 1279/1, Šaľa, časť parcely v registri „C“ katastra nehnuteľností č. 4167/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere spolu 150 m2a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 39

 

-ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri „C“ katastra nehnuteľností č. 4167/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere spolu 150 m2,v cene 1,00 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „TRIKOTA“, so sídlom Sládkovičova 1279/1, 927 01 Šaľa, IČO: 36 110 388.

 

 

 

 

 

 

10. Mgr. Vladimír Vyskoč, Murgašova 2506/11A, Šaľa; Roman Vyskoč, Hrnčiarové 507, Lubina – žiadosť o prenájom pozemku na Murgašovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na Murgašovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Mgr. Vladimír Vyskoč, Murgašova 2506/11A, Šaľa; Roman Vyskoč, Hrnčiarové 507, Lubina, časť parcely v registri „C“ katastra nehnuteľností č. 1330/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere spolu 22 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

 • ekonomická komisia neprijala žiadne uznesenie  

 

 

11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Danadu a manž. Alžbetu Danadovú, bytom Hliník 1896/34, 927 05  Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Danadu a manž. Alžbetu Danadovú, bytom Hliník 1896/34, 927 05  Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 40

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ neschváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči, ako novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 m2, odčlenená od pôvodnej  parcely registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 54/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-221/2019 dňa 12. 05. 2019, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
  o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní priľahlého pozemku k záhrade pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľov, v cene 6,50 Eur/m2, v celkovej cene 624,00 Eur, pre Jozefa Danadu a manželku Alžbetu Danadovú, obaja  trvale bytom Hliník 1896/34, 927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v podiele 1/1

 

 

12. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Dezidera Reháka a manž. Mgr. Zdenku Rehákovú, bytom Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Dezidera Reháka a manž. Mgr. Zdenku Rehákovú, bytom Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa

 a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 41

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ  neschváliť zverejnenie  zámeru  prevodu  pozemku  na  ulici Hliník v Šali - Veči, ako  novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/53, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 54/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-221/2019 dňa 16. 05. 2019, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
  o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní priľahlého pozemku k záhrade pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľov, v cene 6,50 Eur/m2, v celkovej cene 403,00 Eur, pre Ing. Dezidera Reháka a manželku Mgr. Zdenku Rehákovú, obaja trvale bytom Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v podiele 1/1

 

 

13. Návrh spôsobu nakladania s  majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Štefana Dömeho a manž.Valériu Dömeovú, bytom Hliník 1898/30, 927 05  Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s  majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Štefana Dömeho a manž.Valériu Dömeovú, bytom Hliník 1898/30, 927 05  Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 42

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ neschváliť zverejnenie  zámeru  prevodu  pozemku  na  ulici Hliník v Šali - Veči, ako  novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 54/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-221/2019 dňa 16. 05. 2019, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
  o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní priľahlého pozemku k záhrade pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľov, v cene 6,50 Eur/m2, v celkovej cene 130,00 Eur, pre Štefana Dömeho a manželku Valériu Dömeovú, obaja  trvale bytom Hliník 1898/30, 927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v podiele 1/1.

 

14. Návrh spôsobu nakladania s  majetkom mesta – prevod pozemku na Dózsovej ulici v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ľubomíra Korga, bytom Dózsova 1605/31, 927 05 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s  majetkom mesta – prevod pozemku na Dózsovej ulici v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ľubomíra Korga, bytom Dózsova 1605/31, 927 05 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 43

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ neschváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Dózsovej ulici v Šali - Veči, ako  novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 54/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-221/2019 dňa 12. 05. 2019, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
  o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní priľahlého pozemku k záhrade pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľov, v cene 6,50 Eur/m2, v celkovej cene 39,00 Eur, pre Ľubomíra Korga, trvale bytom Dózsova 1605/31, 927 05 Šaľa, v podiele 1/1

15. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Dózsovej ulici v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alžbetu Hadnaďovú, bytom Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Dózsovej ulici v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alžbetu Hadnaďovú, bytom Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 44

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ neschváliť  zverejnenie zámeru prevodu pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči, ako novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/55, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 54/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-221/2019 dňa 12. 05. 2019, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
  o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní priľahlého pozemku k záhrade pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľky, v cene 6,50 Eur/m2, v celkovej cene 32,50 Eur, pre Alžbetu Hadnaďovú, trvale bytom Dózsova 1604/29,
  927 05 Šaľa, v podiele
  1/1.

 

 

 

16. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Garčára a manželku Ing. Katarínu Garčárovú, bytom Gagarinova 446/19, Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Garčára a manželku Ing. Katarínu Garčárovú, bytom Gagarinova 446/19, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 45

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ neschváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Záhradníckej ul. v Šali, ako novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 663/93, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ katastra nehnuteľností  číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 598 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 36/2019 vyhotoveného geodetkou Natáliou Petríkovou, Topoľnica 250, dňa 25. 05. 2019, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-263/2019 dňa 05. 06. 2019, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku priľahlého ku záhrade vo vlastníctve žiadateľov za zníženú cenu 4,979 Eur/m2, t. j. v  celkovej  cene 542,71 Eur pre Jána Garčára a manželku Ing. Katarínu Garčárovú, trvale bytom Gagarinova 446/19, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1

 

 

 

 

17. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Agátu Ziliziovú, bytom Gagarinova 445/17, Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Agátu Ziliziovú, bytom Gagarinova 445/17, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 46

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ neschváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Záhradníckej ul. v Šali, ako novovytvorené parcely registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 663/91, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 a číslo 663/92, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2, odčlenené od pôvodnej parcely registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 598 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
  č. 1, podľa geometrického plánu č. 36/2019 vyhotoveného geodetkou Natáliou Petríkovou, Topoľnica 250, dňa 25. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-263/2019 dňa 05. 06. 2019, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
  v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku priľahlého ku záhrade v spoluvlastníctve žiadateľky za zníženú cenu 4,979 Eur/m2, t. j. v celkovej  cene 547,69 Eur pre Agátu Ziliziovú, trvale bytom Gagarinova 445/17, 927 01 Šaľa,  v podiele 1/1

 

 

 

 

18. BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava – prevod pozemku vo vlastníctve mesta pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku vo vlastníctve mesta pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou - BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 47

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ neschváliť predaj pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva číslo 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností v zmysle geometrického plánu č. 25/2018 vyhotoveného spoločnosťou Geovis s.r.o., Čalovská 20, 821 05 Bratislava, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa 01. 06. 2018 pod č. 259/2018 a to:
 • parcela číslo 2811/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 513 m2,
 • parcela číslo 2811/26, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1160 m2,
 • parcela číslo 2811/28, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2,
 • parcela číslo 2811/32, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 785 m2,
 • parcela číslo 2811/33, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 401 m2,
 • parcela číslo 2811/34, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 116 m2,
 • parcela číslo 2811/35, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 54 m2,

spolu o výmere 3063 m2 v cene 49,79 Eur/m2, t. j. v celkovej sume 152 506,77 Eur, pre spoločnosť BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 037.

 

 

 

19. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Tepelné prepojenie CK31 – CK34, Šaľa“  

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Tepelné prepojenie CK31 – CK34, Šaľa“   - MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 48

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela C KN č. 2663/1, ostatná plocha o výmere 17381 m2; parcela C KN č. 2635, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2019 m2; parcela C KN č. 2811/1, ostatná plocha o výmere 24254 m2; parcela C KN č. 3080/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12399 m2; vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
  č. 1, spočívajúcich v práve zriadiť a prevádzkovať stavbu verejného rozvodu tepla „Tepelné prepojenie CK31 – CK34, Šaľa“ v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, v rozsahu, ktorý bude po realizácii stavby stanovený geometrickým plánom, bezodplatne v prospech spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o., so sídlom Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO: 47939427.

 

 

 

20. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01  Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – Prepojenie CK31 – Separačná stanica“  

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – Prepojenie CK31 – Separačná stanica“   - MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01  Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 49

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela C KN č. 2424/3, ostatná plocha o výmere 4494 m2; parcela C KN č. 2508/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2; parcela C KN č. 2508/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 230 m2; parcela CKN č. 2508/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 927 m2; vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, spočívajúcich v práve zriadiť a prevádzkovať stavbu „Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – Prepojenie CK31 – Separačná stanica“ v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu, ktorý bude stanovený geometrickým plánom po realizácii stavby,bezodplatnevprospechspoločnostiMeT Šaľa, spol. s r.o., so sídlom Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO: 47939427

 

 

 

                                 

                                                                                       Ing. Tibor Baran

                                                                                       predseda komisie

                     

 

Zapísala: Anita Petkovová