Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.11.2018 - 11:34  //  aktualizácia: 19.11.2018 - 11:34  //  zobrazené: 1042

03/2018 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 03/2018  |  dátum konania: 19.11.2018

03/2018

zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavbU a dopravu

číslo: 03/2018 | dátum konania: 29.10.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 

  1. Prerokovanie Materiálov do MsZ  ( výber vecne  príslušných tém)
  2. Voľné témy podľa uváženia členov komisie
  3. Zhrnutie činnosti komisie

 

Bod 1:

Prerokovanie Materiálov do MsZ 

Predseda komisie v krátkosti informoval o niektorých bodoch programu MsZ.

Body, ktoré zaujímali komisiu sa týkali zmlúv na stavebné práce. Tento raz  troch rôznych rámcových zmlúv na opravy komunikácií, kde je víťazom troch rôznych verejných obstarávaní rovnaká  spoločnosť,  za účasti  tých istých spoločností. Pri zmluvách všeobecne, okrem EÚ projektov, sa neuvádzajú položkové rozpočty, preto nie je jasné za aké ceny a aké množstvá jednotlivých prác, sa na základe zmluvy realizujú.

Ďalšia pripomienka bola k materiálu č. C5/8/2018 - prijatie úveru na financovanie modernizácie tepelného hospodárstva MeT, 100%-nej dcéry Mesta Šaľa. V materiáloch nie je uvedené žiadne zdôvodnenie  investície a jej návratnosti.

Posledná pripomienka sa týkala opätovne predajov mestských pozemkov. Všetky predaje mestských pozemkov by sa podľa komisie, mali dôkladne zvážiť aj z pohľadu budúcich mestských a spoločenských investícií a dopadov. Až  potom predávať za trhové ceny,  na základe verejnej súťaže. Podkladom by mala byť cena na základe znaleckého posudku a neurčovať cenu podľa neplatnej hodnotovej mapy, ktorá nevystihuje reálne ceny na trhu, ako sa to robí v súčasnosti.

Komisia  k bodu 1) nehlasovala

 

Bod 2:

Voľné témy – podľa uváženia členov komisie

Členovia opätovne diskutovali o stálych pálčivých témach v meste. Na záver svojho pôsobenia v súčasnej komisii, zhrnuli svoje postrehy, ktoré už viackrát odzneli na zasadnutiach komisie:

-aby nový dopravný generel nezostal len ako dobre spracovaný dokument na založenie, ale aby sa v praxi dôsledne uplatňovali riešenia, ktoré budú v dopravnom genereli navrhnuté

-v rámci zlepšenia dopravy:

-riešiť problém s parkovaním, rovnako na sídliskách, ako aj v centre mesta

-vylúčiť zo sídlisk parkovanie vozidiel nad 3,5t

-zaviesť rezidenčné parkovanie

-spoplatniť parkoviská v meste

-reálne doriešiť odťah dlhodobo odparkovaných vozidiel v meste - odvoz na zberné parkovisko , napr. Horná Kráľová

-doriešiť v najbližšej budúcnosti cyklotrasy komplexne - vnútromestské aj mimomestské, ich vzájomné prepojenie, prejazd cyklistov cez most, napr. na jednom chodníku riešiť  prejazd cyklistov obojsmerne, po druhom chodníku prechod chodcov obojsmerne

-riešiť problém rozkopávok, prepadnutých ciest, chodníkov. Povrchy po rozkopávkach na mestských pozemkoch nie sú dané do pôvodného stavu. V diskusii odznelo, že mesto by malo dôsledne kontrolovať a vyžadovať od investorov kvalitu odovzdaných opráv ciest a chodníkov po rozkopávkach,  pri ich investičných akciách, ktoré sa uskutočňujú alebo týkajú mestských pozemkov

-striktne dodržiavať ÚPN, povoľovať len stavby, ktoré majú zabezpečené parkovanie na vlastnom pozemku, ak nemajú dostatočne veľký vlastný pozemok pre potrebné množstvo parkovacích miest, povoliť stavby len  s podzemným parkovaním

-riešiť stratégiu rozvoja mesta, vrátane dopravy mesta komplexne a v širších súvislostiach. Tak ako je mestský zmluvný architekt, ktorý rieši architektonickú stránku mesta, ustanoviť externý tím odborníkov z oblasti stavebníctva, dopravy, inžinierskych sietí, ktorých odborné stanovisko bude MÚ akceptovať a podľa toho prijímať rozhodnutia. Ako príklad bola uvedená výstavba nových nájomných bytov a neďalekej výstavby CITY Park, kde výrazne pribudne  dopravné zaťaženie.

-Mestský úrad by mal viac využívať odborný potenciál komisií a pripravované materiály dať na pripomienkovanie do odborných komisií, ešte pred predložením do zastupiteľstva

-komisia požaduje spätnú väzbu a zdôvodnenie poslancov v prípade, ak poslanci neprijmú stanovisko komisie

 -posledná otázka bola k téme Predstaničný priestor, v akom štádiu rozpracovanosti sa nachádza. Odpoveď bola, že Projekt pre územné rozhodnutie rieši kancelária Ing.arch. Viktora Beckera, B-Projekt s.r.o.

Komisia k bodu 2) nehlasovala.

 

Bod 3:

Zhrnutie činnosti komisie

 

Na záver sa predseda komisie poďakoval všetkým prítomných členom za ich prácu v komisii a vyjadril presvedčenie, že sa budú aj naďalej zaujímať o veci verejné, a tak svojim dielom prispievať k zlepšovaniu budovania nášho mesta.

 

Za správnosť : Ing. Vladimír Vicena, Ing. Zuzana Hrubá