Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 27.06.2018 - 15:22  //  aktualizácia: 27.06.2018 - 15:23  //  zobrazené: 1337

03/2018 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 03/2018  |  dátum konania: 25.06.2018
Zápisnica č. 20
zo zasadnutia ekonomickej komisie
zo dňa 25. júna 2018

Prítomní:  Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Radovan Braník,  Ing. František Botka, Róbert Tölgyesi
Neprítomní: Bc.Elza Melegová, Ing.Katarína Machová, Miroslav Gera, Ondrej Moťovský

Ďalej boli prítomní: JUDr. Margita Pekárová ,  Ing. Alžbeta Sedliačiková, Ing. Jana Nitrátová, Ing. Alena Kiácová
 
 
1. Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2017
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Správu o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2017 a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 301
• ekonomická komisia odporúča MsZ  zobrať na vedomie Správu o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2017
 
2. Návrh na doplnenie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014   
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na doplnenie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 302
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť Dodatok č. 7 k „Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v predloženom znení
3. Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2017
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2017 a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 303
• ekonomická komisia odporúča primátorovi mesta schváliť úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. vo výške 150 593,22 Eur z ostatných kapitálových fondov
 
4. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2017
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa
za rok 2017
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2017 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa
za rok 2017  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 304
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2017 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2017 nasledovne:
1. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2017 bez finančných operácií:
plnenie bežných príjmov vo výške 15 086 194 EUR
čerpanie bežných výdavkov vo výške 13 839 113 EUR
prebytok bežného rozpočtu 1 247 081 EUR
plnenie kapitálových príjmov vo výške 520 618 EUR
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške              1 274 925 EUR
schodok kapitálového rozpočtu -754 306 EUR
bežné a kapitálové príjmy vo výške        15 606 812 EUR
bežné a kapitálové výdavky vo výške 15 114 037 EUR
prebytok rozpočtu 492 775 EUR
 
2. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2017 s finančnými operáciami:
bežné a kapitálové príjmy vo výške        15 606 812 EUR
bežné a kapitálové výdavky vo výške 15 114 037 EUR
prebytok rozpočtu 492 775 EUR
plnenie príjmových finančných operácií vo výške 3 592 255 EUR
čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške   3 330 310 EUR
prebytok finančných operácií 261 945 EUR
plnenie celkových príjmov vo výške 19 199 066 EUR 
čerpanie celkových výdavkov vo výške 18 444 347 EUR
prebytok rozpočtového hospodárenia celkom 754 719 EUR
3. vylúčenie účelovo viazaných finančných prostriedkov z rozpočtového hospodárenia vo výške 88 852,74 EUR nasledovne:
* 1 084,10 EUR - nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku Obvodného úradu v Nitre na dopravné žiakov za rok 2017,
* 330,90 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky na prenesené kompetencie pre ZŠ J. C. Hronského z roku 2017,
* 400,02 EUR - nevyčerpaná časť finančných prostriedkov spojená so starostlivosťou o nesvojprávnu osobu zverenú do opatrovníctva mesta,
* 26 693,33  EUR - účelovo viazané prostriedky na tvorbu fondu opráv a údržby, ktorý je mesto povinné tvoriť v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,
* 40 000 EUR- nevyčerpané prostriedky poskytnuté MV SR na projekt ZŠ Hollého – oprava strechy, odstránenie havarijného stavu,
* 17 447 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z MV SR osvetlenie prechodov pre chodcov,
* 1 897,87 EUR- účelovo viazané finančné prostriedky od zahraničných spoločností Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. a Euro Dabo s.r.o., ktoré neboli v roku 2015 vyčerpané a mesto ich po dohode so spoločnosťami buď vráti, alebo použije na účel, aký sa dohodnú,
* 662 EUR - grant Audiovizuálny fond na materiálne zabezpečenie pre MsKS,
* 314 EUR - grant ZsE na materiálne zabezpečenie pre MsKS,
* 23,52 EUR dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky za výkon osobitného príjemcu 
4. prebytok rozpočtu vo výške 403 921,78 EUR (po vylúčení účelovo určených prostriedkov) a prebytok finančných operácií vo výške 261 944,92 EUR sa pridelí do rezervného fondu.
5. Použitie rezervného fondu vo výške 665 800 EUR nasledovne:
* na financovanie dopravného generelu vo výške 50 000 EUR,
* na financovanie rekonštrukcie klientskeho centra vo výške 60 000 EUR,
* na financovanie rekonštrukcie mestského úradu vo výške 150 000 EUR,
* na financovanie stanovíšť kontajnerov 150 000 EUR
* na financovanie rekonštrukcie mestských komunikácií 150 000 EUR
* na financovanie splátok  istín návratných zdrojov financovania vo výške 105 800 EUR
6. Použitie fondu rozvoja bývania vo výške 50,63 EUR na financovanie rekonštrukcie mestských komunikácií.
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť
7. Vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:
a) prerokovalo rozbor hospodárenia a účtovnú závierku OSS mesta Šaľa za rok 2017,
b) schvaľuje ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31.12.2017,
c) berie na vedomie výsledok hospodárenia OSS stratu za rok 2017 vo výške   8 772,00 EUR, ktorú vysporiada zo svojho hospodárskeho výsledku
v nasledujúcom účtovnom období, v ktorom dosiahne zisk

5. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 305
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť
1.  úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 nasledovne:
Bežné príjmy:                                        17 085 917 EUR
Bežné výdavky:  16 840 702 EUR
Rozdiel:                                                          245 215 EUR
Kapitálové príjmy: 3 914 600 EUR
Kapitálové výdavky:  7 942 530 EUR
Rozdiel: -4 027 930 EUR
   
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 21 000 517 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     24 783 232 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:  -3 782 715 EUR
Príjmové finančné operácie: 4 104 015 EUR
Výdavkové finančné operácie:             321 300 EUR
Rozdiel: 3 782 715 EUR

Rozpočet na rok 2018 celkom:
Príjmy celkom: 25 104 532 EUR
Výdavky celkom:  25 104 532 EUR
Rozdiel celkom: 0 EUR
2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:
100 Daňové príjmy 9 540 000 EUR
200 Nedaňové príjmy 3 099 010 EUR
300 Granty a transfery 8 361 507 EUR
400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas. 1 011 415 EUR
500 Prijaté úvery a fin. výpomoci 3 092 600 EUR
600 Bežné výdavky 16 840 702 EUR
700 Kapitálové výdavky 7 942 530 EUR
800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.  321 300 EUR
3. úpravu výšky príspevku pre OSS na rok 2018 v celkovej sume 637 260 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 166 310 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške       470 950  EUR,
4. prijatie preklenovacieho úveru v maximálnej výške 728 600 EUR v rozpočte mesta na rok 2018 a jeho viazanosť na financovanie investičných akcií financovaných z EÚ fondov a grantov,
5. ručenie za prijatý úver blankozmenkou.
 
 
 
6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného pre Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 306
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prevod pozemku vo vlastníctve mesta, parcela „C“ KN č. 3080/350, zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na listevlastníctvač.1vcelosti, zakúpnucenu 26,555 EUR/m2, t. j. pri výmere 40 m2 za celkovú kúpnu cenu 1 062,20 EUR, pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.

7. Dušan Szudor a manželka Anna Szudorová, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Dušan Szudor a manželka Anna Szudorová, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 307
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prevod pozemkov vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, v celkovej kúpnej cene 538,75 EUR, pre Dušana Szudora a manželku Annu Szudorovú, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva
 
8. Ramadan Bajrami, bytom Rímska 2168/22, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ramadan Bajrami, bytom Rímska 2168/22, Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 308
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku na Hollého ul. v Šali, parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3080/285, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, v cene 29,87 Eur/m2, v celkovej cene 298,70 Eur pre Ramadana Bajramiho, trvale bytom Rímska 2168/22, 927 05 Šaľa, v celosti.
9.Július Benkő, Okružná 1024/2, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Július Benkő, Okružná 1024/2, Šaľa,  927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 309
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemky,parcelačíslo2522/77,záhrada o výmere 285 m2 v celosti;  parcela číslo 2519, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 15 m2 v celosti; vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, a parcela číslo 2522/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1570 m2 v podiele 35/2174, ako aj parcela číslo 2424/11, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 604 m2  v podiele 35/2174, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8657 vo vlastníctve mesta Šaľa, pre Júliusa Benkőa, Okružná 1024/2, 927 01 Šaľa, v celkovej kúpnej cene 1 905,73 Eur.
 

10. Rudolf Mészáros a Mária Mészárosová, Jazerná 585/30, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rudolf Mészáros a Mária Mészárosová, Jazerná 585/30, Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 310
• ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 942/1, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu č. 100/2017, vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o., overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom podčíslom518/2017,dňa 06. 11. 2017, ktorým bola odčlenená a novovytvorená parcela číslo 942/102, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, v cene 5,311 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 100,91 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Rudolfa Mészárosa a Máriu Mészárosovú, Jazerná 585/30, Šaľa.
11. SATOMA, s.r.o., Jesenského 12/652, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre SATOMA, s.r.o., Jesenského 12/652, Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 311
• ekonomická komisia neodporúča MsZ  schváliť
1. prenájom pozemku, parcely číslo 1030/27, záhrada o výmere 1 814 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 8639; parcely číslo 1030/24, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 427 m2 a časť parcely číslo 1030/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 230 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Šaľa, v registri „C“ katastra nehnuteľností, v cene za pozemok zastavaný stavbou vo výške 5,975 Eur/m2/rok, pri výmere 672 m2, t.j. v sume 4 015,20 Eur/rok a v cene za pozemok slúžiaci dočasne ako zariadenie staveniska vo výške 0,165 Eur/m2/rok, pri výmere 1 799 m2, t.j. v sume 296,84 Eur, spolu v sume 4 312,04 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre spoločnosť SATOMA, s.r.o., Jesenského 12/652, Šaľa, IČO: 36 361 020, s podmienkou v nájomnej zmluve na pozemok, že parkovanie bude riešené integráciou v rámci objektu,
2. vyňatie pozemku, parcely číslo 1030/27, záhrada, vedenom na liste vlastníctva č. 8639 v katastrálnom území Šaľa, v registri „C“ katastra nehnuteľností, vo vlastníctve mesta Šaľa, zo Správy Základnej školy Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa.
12.Edita Hlavatá a Ján Hlavatý, Robotnícka 27, Šaľa – prechod práv a povinností zo Zmluvy č. 41/2002/ŠH o nájme nebytových priestorov zo dňa 25. 04. 2002 v znení neskorších dodatkov
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prechod práv a povinností zo Zmluvy č. 41/2002/ŠH o nájme nebytových priestorov zo dňa 25. 04. 2002 v znení neskorších dodatkov pre Edita Hlavatá a Ján Hlavatý, Robotnícka 27, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 312
• ekonomická komisia odporúča MsZ  schváliť prevod práv a povinností zo Zmluvy č. 41/2002/ŠH o nájme nebytových priestorov zo dňa 25. 04. 2002 v znení neskorších dodatkov, bufet v Mestskej športovej hale, z pôvodných nájomcov Edity Hlavatej a Jána Hlavatého, Robotnícka 27, Šaľa, IČO 34 456 333, na nového nájomcu Jána Hlavatého ml., Partizánska 10, Šaľa, IČO 44 720 751

13. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parcela KN „C“ č. 1247/3 a č. 1268/2 pod prístupovou komunikáciou k novému cintorínu vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa, za pozemok KN „E“ č. 1838/4 v lokalite pri železničnej vlečke vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parcela KN „C“ č. 1247/3 a č. 1268/2 pod prístupovou komunikáciou k novému cintorínu vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa, za pozemok KN „E“ č. 1838/4 v lokalite pri železničnej vlečke vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 313
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru na zámenu pozemkov v k.ú. Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov k prístupovej komunikácii k novému cintorínu nasledovne:
1. vo vlastníctve mesta Šaľa:
pozemok vedený v katastri nehnuteľností registri „E“ pre katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 v lokalite pri železničnej vlečke, ako parcela č. 1838/4, orná pôda o výmere 11726 m2, hodnota pozemku podľa znaleckého posudku č. 32/2018 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Máriou Gašpierikovou, predstavuje
28 259,66 Eur,
2. vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa:
pozemky vedené v katastri nehnuteľností registri „C“ pre katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 6294, parcela č. 1247/3, ostatná plocha o výmere 1007 m2 a parcela č. 1268/2, zastavaná plocha o výmere 2676 m2, hodnota zamieňajúcich pozemkov podľa znaleckého posudku č. 32/2018 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Máriou Gašpierikovou, predstavuje 27 296,34 Eur,
hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C. uznesenia je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.
 
14. Zoltán Szabados a spol. – zriadenie vecného bremena práva uloženia vodomernej šachty na pozemku registra „C“ KN parcela číslo 789/1 vo vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Zoltán Szabados a spol. – zriadenie vecného bremena práva uloženia vodomernej šachty na pozemku registra „C“ KN parcela číslo 789/1 vo vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 314
• ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť zriadenie vecného bremena spočívajúceho v uložení, údržbe, oprave a iných súvisiacich prácach, vodomernej šachty vyhotovenej za účelom pripojenia na miestne rozvody vody na pozemku v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 789/1, ostatná plocha, vedená na liste vlastníctva č. 1, vo vyznačenom rozsahu v zmysle geometrického plánu č. 28/2018, vyhotoveného spoločnosťou GEOS-GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o., časovo neobmedzené, v prospech vlastníkov pozemkov v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 789/108, vedená na liste vlastníctva č. 8780; parcela číslo 789/109, vedená na liste vlastníctva č. 8779; parcela číslo 789/111, vedená na liste vlastníctva č. 8787; parcela číslo 789/112, vedená na liste vlastníctva č. 8791 a parcela číslo 789/113, vedená na liste vlastníctva č. 8795, v katastrálnom území Šaľa, za jednorazovú odplatu pre všetkých vlastníkov spolu za cenu 250,00 Eur. 
 
 

15.  Patrik Paštéka a Erika Paštéková, Šaľa – zriadenie vecného bremena práva uloženia vodomernej šachty na pozemku KN registra „C“ parcela číslo  789/1 vo vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Patrik Paštéka a Erika Paštéková, Šaľa – zriadenie vecného bremena práva uloženia vodomernej šachty na pozemku KN registra „C“ parcela číslo  789/1 vo vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 315
• ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť zriadenie vecného bremena spočívajúceho v uložení, údržbe, oprave a iných súvisiacich prácach, vodomernej šachty vyhotovenej za účelom pripojenia na miestne rozvody vody na pozemku v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 789/1, ostatná plocha, vedená na liste vlastníctva č. 1, vo vyznačenom rozsahu v zmyslegeometrickéhoplánu č. 50/2017, vyhotoveného spoločnosťou GEOS-GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o., časovo neobmedzené, v prospech vlastníkov pozemku v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 789/116, vedená na liste vlastníctva č. 8776, v katastrálnom území Šaľa, za jednorazovú odplatu vo výške 250,00 Eur. 
 
16. BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava – prevod pozemku pod stavbou
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku pod stavbou pre BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 316
• ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod pozemku na ul. Váhová v Šali, vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva číslo 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 2811/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1917 m2, v cene 49,79 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 95 447,43 Eur pre spoločnosť BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A,820 09 Bratislava, IČO: 313 47 037
 
 
17. BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava
a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 317
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva č.1,  v registri „C“ katastra nehnuteľností v zmysle geometrického plánu č. 25/2018 vyhotoveného spoločnosťou Geovis s.r.o., Čalovská 20, 821 05 Bratislava a to:
- parcela číslo 2811/25, zastavaná plocha a nádvoria o výmere   591 m2
- parcela číslo 2811/26, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1160 m2
- parcela číslo 2811/28 zastavaná plocha a nádvoria o výmere     34 m2
- parcela číslo 2811/32, zastavaná plocha a nádvoria o výmere   785 m2
- parcela číslo 2811/33, zastavaná plocha a nádvoria o výmere   401 m2
- parcela číslo 2811/34, zastavaná plocha a nádvoria o výmere   116 m2
- parcela číslo 2811/35, zastavaná plocha a nádvoria o výmere     54 m2
spolu o výmere 3141 m2 v cene 4,979 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume 15 639,04 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre spoločnosť BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava, IČO: 313 47 037.
18.SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – prevod pozemkov pod stavbami vrátane priľahlej plochy

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – prevod pozemkov pod stavbami vrátane priľahlej plochy a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 318
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa vedených v registri „C“ katastra nehnuteľností, v zmysle nového geometrického zamerania geometrickým plánom č. 13/2017 vyhotoveným geodetkou Ing. Katarínou Nývltovou dňa 31. 03. 2017, overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 12. 04. 2017 pod číslom 124/2017 a to:
 parcela číslo 3080/328, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1079 m2,
 parcela číslo 3080/339, ostatné plochy o výmere 58 m2,
 parcela číslo 3080/340, ostatné plochy o výmere 65 m2,
 parcela číslo 3080/341, ostatné plochy o výmere 646 m2,
 parcela číslo 3080/342, ostatné plochy o výmere 544 m2,
 parcela číslo 3080/343, zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m2,
 parcela číslo 3080/344, zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2,
 parcela číslo 3080/345, zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 m2,
 parcela číslo 3080/346, zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2,
 parcela číslo 3080/347, zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2,
spolu o výmere 2972 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v kúpnej cene 46,- EUR/m2, t.j. pri celkovej výmere 2972 m2 v celkovej kúpnej cene 136 712,- EUR, pre SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081.
 
19. Mikulás Mikus, s.č. 374, 927 05 Dlhá nad Váhom – ponuka na odpredaj stavebných objektov SO – 02 Komunikácia s chodníkom v Obytnej zóne Šaľa – Dostihová dráha

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Mikulás Mikus, s.č. 374, 927 05 Dlhá nad Váhom – ponuka na odpredaj stavebných objektov SO – 02 Komunikácia s chodníkom v Obytnej zóne Šaľa – Dostihová dráha  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 319
• ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť kúpu skolaudovaného stavebného objektu SO – 02 Komunikácia s chodníkom v Obytnej zóne Šaľa – Dostihová dráha, nachádzajúceho sa na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 5029/22, 5029/23, 5033/1, od stavebníka Mikulása Mikusa, bytom s. č. 374, 927 05 Dlhá nad Váhom, za cenu 1,- Eur. 

20. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa za pozemky vo vlastníctve Mikulása Mikusa, s. č.  374, 927 05 Dlhá nad Váhom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa za pozemky vo vlastníctve Mikulása Mikusa, s. č.  374, 927 05 Dlhá nad Váhom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa a schválila nasledovné uznesenie:
 

Uznesenie č. 320
• ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v katastrálnom území Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci vo vysporiadaní majetkových vzťahov, nasledovne:
1. pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 a to:
- parcela č. 1030/41, ostatné plochy o výmere 7 m2,
- parcela č. 1030/42, ostatné plochy o výmere 14 m2,
- novovytvorená parcela č. 1029/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 254 m2
v zmysle GP č. 08-05/2018,
- novovytvorená parcela č. 1030/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2818 m2
v zmysle GP č. 08-05/2018,
- parcela č. 791/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2127 m2,
- parcela č. 791/24, zastavané plochy a nádvoria o výmere 265 m2,
- novovytvorená parcela č. 791/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1103 m2
v zmysle GP č. 12-05/2018,
- novovytvorená parcela č. 3205/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 930 m2
v zmysle GP č. 09-05/2018,
- novovytvorená parcela č. 2564/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 667 m2
v zmysle GP č. 11-05/2018,
2. za pozemky vo vlastníctve Mikulása Mikusa, bytom s. č. 374, 927 05 Dlhá nad Váhom, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 7006 a to:
- parcela č. 5029/22, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 900 m2,
- parcela č. 5029/23, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 978 m2,
- parcela č. 5033/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17395 m2.
 
21. Predloženie priorít a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Predloženie priorít a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 321
• ekonomická komisia odporúča spracovateľom návrhu rozpočtu nasledovný postup pri jednotlivých skupinách priorít
a) dokončenie a finančné vysporiadanie začatých investícií hradených prevažne z nenávratných prostriedkov
b) zabezpečenie a ukončenie projektových prác pre budúce investície
c) do návrhu zaradiť budúce investičné akcie financované predovšetkým z nenávratných finančných prostriedkov a zabezpečiť ich spolufinancovanie
d) pre rekonštrukciu mestských komunikácií vypracovať poradie dôležitosti
e) do rekonštrukcie komunikácií zaradiť ulice – Jesenského, Krátka, Jazerná
f) v súvislosti s vypracovaním dopravného generelu osobitne riešiť statickú dopravu na ul. – P.J.Šafárika, Družstevná
g) na každú akciu vypracovať model technicko – organizačného  a finančného zabezpečenia
 
 

        Ing. Tibor Baran
        predseda komisie
  
 

Zapísala: Anita Petkovová