Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 16.05.2017 - 12:15  //  aktualizácia: 16.05.2017 - 12:16  //  zobrazené: 719

03/2017 zasadnutie komisie školstva

číslo: 03/2017  |  dátum konania: 10.05.2017

Prítomných členov KŠ privítal a rokovanie otvoril predseda komisie, Ing. Marián Krištof. Zároveň skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členom komisie bola doručená pozvánka aj materiály elektronicky. Na zasadnutie KŠ bola pozvaná vedúca Spoločného školského úradu, Ing. Erika Velazquezová.

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia KŠ
  3. Informácia o zápise do 1. ročníka ZŠ a o zápise do MŠ
  4. PHSR mesta Šaľa na rok 2015 – 2020

        5.   Aktuálne informácie

        6.   Záver

 

  

K bodu 2 Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia KŠ

 

Uznesenie č. 1/2/2017: KŠ pri MsZ v Šali odporúča zaradiť bod č. 4 a 5 do dotazníka  o spokojnosti obyvateľov s mestom ako miestom pre bývanie a život a doplniť otázku o tom, či je postačujúca sieť predškolských zariadení v meste.

Plnenie: Na základe odporúčania KŠ do dotazníka o spokojnosti obyvateľov s mestom ako miestom pre bývanie a život boli zaradené 3 navrhované otázky týkajúce sa oblasti školstva.

 

Uznesenie č. 2/2/2017: KŠ pri MsZ v Šali odporúča a podporuje zriadenie nového vchodu do Materskej školy 8. mája.

Plnenie: Finančné prostriedky na realizáciu nového vchodu do MŠ 8. mája budú čerpané z rezervy školstva a v súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce.

 

K bodu 3 Informácia o zápise do 1. ročníka ZŠ a o zápise do MŠ

Zápis do 1. ročníka mestských ZŠ pre školský rok 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa sa uskutočnil v termíne od 03. 04. 2017 do 05. 04. 2017. Celkový počet zapísaných detí je 273, z toho počet dievčat 118, o odklad požiadali 18 a 1 dieťa je nezaškolené. Počet zapísaných detí s trvalým bydliskom v inej obci je 61.

Uvádzame informatívny prehľad o počte zapísaných detí do jednotlivých škôl na nasledujúci školský rok:

ZŠ s MŠ, Bernolákova 1, Šaľa ─ 13 detí,            

ZŠ J. Hollého, Hollého 48, Šaľa  ─ 47 detí,        

ZŠ s MŠ  J. Murgaša, Horná 22, Šaľa  ─ 75 detí,

ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa ─ 63 detí,    

ZŠ Ľ. Štúra, Pionierska 4, Šaľa ─ 51 detí,            

ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM, Pázmaňa 48, Šaľa  ─  24 detí.

 

V školskom roku 2016/17 je počet žiakov 1. ročníka 265 a počet žiakov 9. ročníka 187.

 

 

 

 

SPOLU základné školy pre KŠ

 

P o č e t    d e t  í

 

Na zápise

Predpoklad

 

Dievčatá

Prijatí

Žiadosť o odklad

Nezaškolení

Z toho 

ZŠ s MŠ Bernolákova

13

8

9

4

1

ZŠ J. Hollého

47

19

44

3

0

ZŠ s MŠ  J. Murgaša

75

31

70

5

0

ZŠ J.C. Hronského

63

27

61

2

0

ZŠ Ľ. Štúra

51

23

50

1

0

ZŠ s MŠ s VJM

24

10

24

3

0

SPOLU  ZŠ mestské

273

118

258

18

1

 

Termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre všetky materské školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Šaľa, pre nasledujúci školský rok 2017/18  je od 2. 5. 2017

do 16. 5. 2017. Ing. Velazquezová uviedla, že po uvedenom termíne sa uskutoční spoločné stretnutie riaditeliek MŠ k zápisu. Mgr. Morávek poukázal na vysoký počet žiadostí o odklad.

 

K bodu 4  PHSR mesta Šaľa na rok 2015 – 2020

 

V schválenom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa na rok 2015 – 2020 v rámci systému monitorovania bolo schválené, že „komisie pri MsZ sa budú podľa potreby (minimálne raz ročne) venovať prehodnoteniu aktivít PHSR a iniciovať prípadnú potrebu jeho aktualizácie“. Z uvedeného dôvodu sa KŠ venovala opätovne danej problematike, jednotlivé opatrenia a aktivity znova prerokovala. PHSR je zverejnený na webovom sídle mesta: http://www.sala.sk/clanok/phsr-mesta-sala-2015-2020. Vedúca SŠÚ podrobne informovala členov KŠ a vyhodnotila špecifické ukazovatele podľa jednotlivých aktivít za rok 2016 (Príloha č. 1).

 

Mgr. Morávek sa pýtal na problematiku kúrenárskych rozvodov na ZŠ J. C. Hronského a elektrických rozvodov v ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM, čo bolo aj predmetom rokovaní na zasadnutí rady školy. V ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM sú elektrické rozvody v dezolátnom, nevyhovujúcom stave, preto je ich výmena potrebná aj z hľadiska bezpečnosti.                    Ing. Velazquezová reagovala, že uvedený stav elektrických rozvodov škola vo svojich požiadavkách doteraz neuvádzala ako kritický, preto nie je celková výmena zahrnutá do rozpočtu v roku 2017. Po vypracovaní odhadu nákladov na opravu vedenie školy prednesie požiadavku na SŠÚ, v akej výške je potrebné upraviť rozpočet a či sa budú môcť vyčleniť financie z rezervy. Ing. Malárik uviedol, že škola musí robiť pravidelnú revíziu všetkých zariadení.

Ing. Velazquezová informovala, že bola podaná žiadosť na OÚ Nitra na riešenie havarijnej situácie na kúrenárskych rozvodoch v ZŠ J. C. Hronského dňa 12.4.2017. V súčasnosti sa pripravujú podklady na doplnenie žiadosti vzhľadom na to, že je potrebné urobiť celkovú rekonštrukciu rozvodov, nielen najkritickejšej časti. Boli podané aj ďalšie žiadosti na riešenie havarijného stavu strechy telocvične v ZŠ J. Hollého a multifunkčného ihriska na ZŠ s MŠ J. Murgaša.

 

Uznesenie č. 1/3/2017: KŠ pri MsZ v Šali odporúča preveriť kritický stav elektrických rozvodov a technické možnosti výmeny elektroinštalácie v ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM.

Za: 11     Proti: 0   Zdržali sa: 0

K bodu 5 Aktuálne informácie

Plán podujatí na mesiac máj s termínmi bol 2. 5. 2017 zaslaný školám. Pripravované akcie: vzdelávanie v oblasti školských projektov, postupové súťaže, adaptačné vzdelávanie zamerané na legislatívne predpisy v oblasti školstva, verejná prezentácia všetkých odborov ZUŠ, Zaplávajme spoločne čo najďalej.

Mgr. Hamarová informovala o tom, že je vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa v Základnej škole Jána Hollého aj v Základnej škole s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským v Šali. Termín podania vyhlášok do výberového konanie je do 9. 6. 2017.

Prerušenie prevádzky MŠ počas letných školských prázdnin ─ V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a na základe  § 2  ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole bude prerušená prevádzka v materských školách v Šali počas mesiacov júl a august 2017 nasledovne:

MŠ pri ZŠ Bernolákova                          od 31. 07. 2017  do 03. 09. 2017

MŠ Budovateľská                                   od 03. 07. 2017  do 28. 07. 2017

                                                             a od 28. 08. 2017  do 03. 09. 2017

MŠ Družstevná                                       od 31. 07. 2017  do 03. 09. 2017

MŠ Hollého                                            od 31. 07. 2017  do 03. 09. 2017

MŠ pri ZŠ J. Murgaša                            od 31. 07. 2017  do 03. 09. 2017

MŠ Okružná                                           od 31. 07. 2017  do 03. 09. 2017

MŠ 8. mája                                             od 31. 07. 2017  do 03. 09. 2017

MŠ P. J. Šafárika                                    od 31. 07. 2017  do 03. 09. 2017

MŠ pri ZŠ P. Pázmánya s VJM              od 03. 07. 2017  do 03. 09. 2017

 

V MŠ Budovateľská sa budú sústreďovať deti z ostatných materských škôl. Začiatok vyučovania po prázdninách je od 04. 09. 2017.

Zriaďovatelia na školský rok 2017/2018 predkladajú žiadosť o asistentov učiteľa pre žiakov  

so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom príslušných okresných úradov najneskôr do 31. 5. kalendárneho roka. Asistenti učiteľa sa budú prideľovať na školský rok, nie na kalendárny rok ako doteraz.

Vedúca SŠÚ informovala, že ďalší ročník štafetového plávania „Zaplávajme spoločne čo najďalej“ sa uskutoční 25. 5. 2017, podrobné inštrukcie budú ZŠ a ŠZ zaslané.

 

Prítomní členovia KŠ sa dohodli na tom, že ďalšie stretnutie sa uskutoční koncom júna.

Záver:  Predseda komisie poďakoval členom KŠ za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

 

                                                                                                     Ing. Marián Krištof  

                                                                                                       predseda komisie

 

Za správnosť:  Mgr. Monika Hamarová

                         tajomníčka komisie

Prílohy