Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 08.02.2017 - 16:15  //  aktualizácia: 08.02.2017 - 16:17  //  zobrazené: 725

03/2017 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 03/2017  |  dátum konania: 02.02.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
hostia:
Ing. Jana Nitrayová, prednostka MÚ
Mgr. Eva Lukačovičová, vedúca stavebného úradu
JUDr. Anna Torišková, právny referát MÚ

Program:
1. Výstavba bytov a ubytovacích zariadení v meste Šaľa
         ( viď. Príloha Prezentácia  - Ubytovávanie zahraničných pracovníkov )
2.  Diskusia k téme zasadnutia

Bod č.1Výstavba bytov a ubytovacích zariadení v meste Šaľa
V úvode stretnutia predseda komisie , Ing. Vladimír Vicena,  predstavil   cieľ komisie a    prizvaných odborníkov, vysvetlil a ozrejmil verejnosti , aké kompetencie má mesto, stavebný  úrad a mestské zastupiteľstvo pri výstavbe bytov, ubytovní, v prípade zmeny účelu využitia existujúcich budov na byty /ubytovne, a tiež pri požiadavkách investorov o prenájom alebo predaj mestských pozemkov. Témou stretnutia nebola  diskusia o zamestnávaní  zahraničných pracovníkov.
V Prezentácii Ing. V. Vicena prehľadne spracoval danú problematiku o spôsoboch ubytovávania zahraničných pracovníkov v meste Šaľa.
Vedúca  stavebného úradu poskytla  informácie o už zrealizovaných a v súčasnosti prebiehajúcich stavebných konaniach za účelom zriadenia bytov a ubytovacích zariadení bez potreby zmeny účelu využitia budovy, alebo zmenou účelu využitia budovy.

Bod č.2  Diskusia
V živej  diskusii sa občania pýtali ako majú postupovať pri problémoch s pribúdajúcimi ubytovanými zahraničnými pracovníkmi. Ako  vie  mesto chrániť svojich občanov, ako vie zabrániť  nelegálnemu ubytovávaniu v ubytovniach a v súkromných bytoch a domoch. Ubytovávanie zahraničných pracovníkov je  nový fenomén , na ktorý sa musíme pripraviť a zvládnuť ho  v medziach zákona a k spokojnosti všetkých občanov.
Na otázku, či má mesto prehľad o ubytovávaní, odznela odpoveď, že Mesto vie kontrolovať prihlásené ubytovacie zariadenia, a aj to robí.
Ubytovanie na bytoch a domoch, nevie ovplyvniť. Môže predvolať, a aj si predvoláva,  vlastníkov bytov, ktorí majú v byte ubytovaných cudzích ľudí, ale nemá kompetencie to riešiť. Môže len  napomenúť. Občania sa sťažovali na hluk, neporiadok, neplatenie dane za odpad neprihlásených ľudí v ubytovniach a tiež v súkromných bytoch a domoch.
Neexistuje evidencia ľudí, ktorí sú v našom meste ubytovaní z dôvodu zamestnania.
Občania sa pýtali, čo môže urobiť mesto, aby chránilo svojich občanov a nenarúšala sa pohoda  bývania občanov, štandardy, na ktoré sú zvyknutí. Občania očakávajú od mesta, aby zabezpečilo prijatie takých opatrení, aby sa zabezpečilo regulárne  spolunažívanie domácich občanov a prichádzajúcich zahraničných pracovníkov. Kde práva a povinnosti platia rovnako pre domácich občanov, prenajímateľov nehnuteľností a  zahraničných pracovníkov.
Po zaujímavej diskusii môžeme zhrnúť podnety občanov, ktorí očakávajú,  že mesto a mestské zastupiteľstvo bude podnety riešiť v ich záujme.

Podnety občanov:
-Zaviesť povinnú registráciu osôb na prechodný pobyt v meste
-Platiť daň za ubytovanie nielen v štandardných ubytovacích zariadeniach podľa vyhlášky, ale aj v súkromných bytoch a domoch
-Dať podnet Daňovému úradu na preskúmanie, či prenajímateľ ( bežný občan, ktorý poskytol svoj byt, dom na bývanie iným ľuďom, ktorý nie je registrovaný napr. z titulu výkonu podnikateľskej činnosti) splnil svoju povinnosť, podľa §49a ods.2 z.č.595/2003Z.z. a požiadal o registráciu správcu dane v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom prenajal nehnuteľnosť okrem pozemku.
-vyžadovať od prenajímateľa , aby platil daň za odpad za osoby prihlásené na prechodný pobyt, ktorým poskytuje ubytovanie
-Posilniť sily polície , keďže narastá počet obyvateľov v meste. Vytvoriť políciu,  ktorá bude mať  skutočnú autoritu a  bude aktívne riešiť poriadok a bezpečnosť všetkých občanov v meste
-Zabezpečiť hygienické kontroly a opatrenia vo verejných priestoroch a v ubytovacích zariadeniach všetkých typov
- Osloviť zamestnávateľov s cieľom zmapovať stav počtu zamestnaných zahraničných pracovníkov.
Za správnosť : Ing. Vladimír Vicena, Ing. Zuzana Hrubá

Prílohy