Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.03.2017 - 12:38  //  aktualizácia: 22.01.2018 - 12:40  //  zobrazené: 555

03/2017 zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

číslo: 03/2017  |  dátum konania: 15.03.2017

Dátum: 15. 3. 2017
Miesto: Zasadačka MsÚ Šaľa na prízemí
Prítomní: Ing. Ivan Kováč, Miroslav Gera, Ing. Michael Angelov, Vojtech Halász,, Ing. Patrik Ščasný, Ing. Martina Čižmáriková
Neprítomní: Jana Majdlenová– ospravedlnená, Ing. Marián Krištof – ospravedlnený, Ladislav Jaroš – ospravedlnený, Peter Szalay - ospravedlnený
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Majstrovstvá SR v streľbe zo vzduchových zbraní v Šali – vyhodnotenie
4. Zmluva o spolupráci medzi mestom Šaľa a Tenisovým klubom Šaľa
5. Rôzne
6. Záver
Priebeh zasadnutia:
K bodu 1. Otvorenie
Predseda komisie Ing. Ivan Kováč privítal členov komisie športu a mládeže a oboznámil ich s programom zasadnutia. Odprezentovalo sa 5 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 6. 3. 2017. Voči programu neboli vznesené žiadne pripomienky, preto sa rokovalo v súlade s ním.
K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení
Ing. Ivan Kováč informoval o plnení úloh uznesenia zo zasadnutia komisie zo dňa 7. 2. 2017 a skonštatoval, že boli splnené okrem bodu 2/6/2017, ktoré je stále v plnení.
K bodu 3. Majstrovstvá SR v streľbe zo vzduchových zbraní v Šali – vyhodnotenie
Ing. Martina Čižmáriková informovala o Majstrovstvách Slovenskej republiky v streľbe
zo vzduchových zbraní. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 24. – 26. 2. 2017 v Mestskej športovej hale v Šali a bolo organizované v spolupráci so Slovenským streleckým zväzom, Ministerstvom školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky, mestom Šaľa a Športovo-streleckým klubom Šaľa. Vďaka dobrým priateľským vzťahom medzi vedením Športovo streleckého klubu v Šali, mestom Šaľa a Maďarským streleckým zväzom sa podarilo zabezpečiť požičanie elektronických terčov, čo v konečnom dôsledku zvýšilo atraktivitu podujatia. Podľa slov predsedu organizačného výboru Františka Liptaia na majstrovstvách boli dosiahnuté veľmi dobré výsledky. Ocenil, že usporiadatelia si počínali nadmieru profesionálne a vyjadril veľké poďakovanie mestu Šaľa za spoluprácu a prístup všetkých zainteresovaných.

Uznesenie 1/3/2017: Komisia mládeže a športu berie na vedomie informácie týkajúce sa hodnotenia Majstrovstiev SR v streľbe zo vzduchových zbraní v Šali.

K bodu 4. Zmluva o spolupráci medzi mestom Šaľa a Tenisovým klubom Šaľa
Komisia mládeže a športu sa zaoberala návrhom zmluvy o spolupráci medzi Tenisovým klubom Šaľa a mestom Šaľa. Návrh zmluvy dostali všetci členovia elektronickou formou. Podľa zmluvy je Tenisový klub Šaľa označovaný ako prijímateľ, pretože bude prijímateľom finančnej podpory mesta Šaľa, ktorá spočíva v úhrade 100 % režijných nákladov na prevádzku areálu Tenisového klubu (elektrická energia, voda a plyn).  Predpokladanou finančnou účasťou mesta Šaľa je úhrada režijných nákladov, ktoré sú v priemere 20 000,00 EUR (najvyššie náklady boli 24 000,00 EUR a najnižšie boli 16 000,00 EUR). Zároveň sa Tenisový klub podľa zmluvy zaväzuje zabezpečiť umiestnenie erbu mesta Šaľa vo svojom areáli, poskytnúť areál na organizovanie športových podujatí pre zamestnancov Mestského úradu v Šali a sprístupniť areál Tenisového klubu v rozsahu á 20 hodín týždenne. Ing. Michael Angelov sa vyjadril, že by to nebola výhodná zmluva pre mesto Šaľa platiť 20 000,00 EUR za vymedzené hodiny. Miroslav Gera vyjadril svoj súhlas s Ing. Michaelom Angelovom. Podľa Ing. Ivana Kováča Tenisový klub nepredložil potrebné materiály, hlavne čo sa týka príjmov klubu. Dodal, že pokiaľ Tenisový klub nepredloží spomínané dokumenty, tak momentálne komisia mládeže a športu vyjadruje svoje záporné stanovisko k tomu, aby bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi mestom Šaľa a Tenisovým klubom Šaľa. Dodal, že komisia má snahu podporiť Tenisový klub Šaľa, len podmienky vzájomnej spolupráce musia byť presne stanovené.
Uznesenie 1/4/2017: Komisia mládeže a športu vyjadrila záporné stanovisko k návrhu zmluvy o spolupráci medzi mestom Šaľa a Tenisovým klubom Šaľa.
K bodu 5: Rôzne
1) Komisia mládeže a športu sa zaoberala reklamáciou vady vzniknutej na palubovke Mestskej športovej haly v Šali. Ide o vadu v časti brankoviska, kde po porušení spoja lepenej krytiny došlo k porušeniu podkladovej vrstvy športovej podlahy Tarkett Sports palubovky v hale. Mesto Šaľa v liste zo dňa 28. 2. 2017 žiada spoločnosť SportReal Nitra s.r.o., ktorá realizovala rekonštrukciu športového povrchu v hale, aby uvedenú vadu odstránili. Oslovená spoločnosť vo svojej odpovedi zo dňa 6. 3. 2017 uznala reklamáciu poškodeného spoja (zvaru) na podlahovine, ktorá štandartne vzniká pri používaní vplyvom opotrebenia.  V liste bolo uvedené, že reklamácie vád tohto charakteru boli vždy zo strany ich spoločnosti promptne odstraňované po oznámení predchádzajúcim správcom haly p. Ráczom najneskôr do 48 hodín. Ak by sa tak stalo aj v tomto prípade, tak by nedošlo k ďalšiemu poškodeniu podkladovej konštrukcie a z tohto dôvodu reklamáciu porušenej podkladovej vrstvy spoločnosť SportReal Nitra s.r.o. neuznáva. Reklamácia je v štádiu riešenia.

Uznesenie 1/5/2017: Komisia mládeže a športu berie na vedomie informácie ohľadne reklamácie vady vzniknutej na palubovke Mestskej športovej haly v Šali.

2) Miroslav Gera podotkol, že všetky športoviská, ktoré sú pod správou mesta, majú vlastné ističe a ako uviedol, niektoré z nich boli vymenené a z tohto dôvodu, športoviská s novými ističmi platia viac, ako by mali. Navrhol, aby túto situáciu preverila prednostka Ing. Jana Nitrayová.

Uznesenie 2/5/2017: Komisia mládeže a športu berie na vedomie informácie prezentované Miroslavom Gerom.

3) Miroslav Gera podotkol, že správca Jaroslav Rácz by mal detailnejšie riešiť problémy a nerobí si svoju prácu tak, ako by mal.

Uznesenie 3/5/2017: Komisia mládeže a športu berie na vedomie vyjadrenie Miroslava Geru.

4) Ing. Martina Čižmáriková informovala komisiu o celoslovenskej súťaže „Do práce na bicykli“. 
Obyvatelia Šale majú aj tento rok možnosť zapojiť sa do celonárodnej kampane. Novinkou tohtoročnej súťaže bude Tvár kampane Peter Sagan. Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tým potvrdia, že budú v období od 1. do 31. mája 2017 dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.  Podujatia sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže zaregistrujú a tiež si budú o tom zapisovať výsledky na uvedenej webovej stránke. Títo študenti musia v deň začiatku kampane, t. j. 1. mája 2017, dosiahnuť vek minimálne 15 rokov. Tímy zo Šale, ktoré majú záujem zapojiť sa do súťaže „Do práce na bicykli“, sa môžu zaregistrovať na prihlasovacom online formulári uverejnenom na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu najneskôr však do 5. mája 2017. Štatút súťaže je zverejnený na webovej stránke www.mindop.sk (v záložke Doprava – Cyklistická doprava a cykloturistika), ako aj na webovej stránke súťaže www.dopracenabicykli.eu.

Uznesenie 4/5/2017: Komisia mládeže a športu berie na vedomie informácie ohľadne kampane „Do práce na bicykli“.

K bodu 6. Záver

Na záver predseda komisie Ing. Ivan Kováč poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil. Dodal, že nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční v prvej polovici apríla.

Zapísala:  Ing. Martina Čižmáriková    Ing. Ivan Kováč
  tajomníčka KMaŠ     predseda KMaŠ
Dátum: 23. marca 2017