Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.04.2017 - 10:02  //  aktualizácia: 25.04.2017 - 10:04  //  zobrazené: 824

03/2017 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 03/2017  |  dátum konania: 12.04.2017

Dátum: 12. 4. 2017

Miesto: Zasadačka MsÚ Šaľa na prízemí

Prítomní: Ing. Ivan Kováč, Miroslav Gera, Ing. Michael Angelov, Vojtech Halász,, Ing. Patrik Ščasný, Jana Majdlenová,  Ing. Marián Krištof,  Ladislav Jaroš,  Peter Szalay, Ing. Martina Čižmáriková

Neprítomní: --

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu pre rok 2017
 4. Zmluva o spolupráci medzi mestom Šaľa a Tenisovým klubom Šaľa
 5. Rôzne
 6. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Ing. Ivan Kováč privítal členov komisie športu a mládeže a oboznámil ich s programom zasadnutia. Odprezentovalo sa 9 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 4. 4.  2017. Voči programu neboli vznesené žiadne pripomienky, preto sa rokovalo v súlade s ním.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Ing. Ivan Kováč informoval o plnení úloh uznesenia zo zasadnutia komisie zo dňa 15. 3. 2017 a skonštatoval, že boli splnené okrem bodu 2/6/2017, ktoré je stále v plnení.

K bodu 3. Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu pre rok 2017

Ing. Martina Čižmáriková informovala komisiu mládeže a športu, že  na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta pre oblasť športu pre rok 2017 zo dňa
23. januára 2017 bolo do dňa 31. marca 2017 na mesto Šaľa doručených 25 žiadostí. Celkovo bolo 20 žiadateľov, z toho Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Šaľa si podal žiadosti na
5 rôznych projektov, Únia nevidiacich a slabozrakých mali 2 projekty a ostatní žiadatelia žiadali dotáciu na jeden projekt.

Celková výška dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu pre rok 2017 je 5 000,00 EUR. Celková výška požadovaných dotácií pre oblasť športu pre rok 2017 predstavuje výšku 23 017,00 EUR.

Podľa VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií dotácie do výšky 200,00 EUR schvaľuje primátor mesta a dotácie nad 200,00 EUR schvaľuje MsZ v Šali.

Žiadostí, ktorých požadujúca suma neprevyšovala sumu 200,00 EUR, bolo 8 a u 17 žiadostí požadujúca suma o dotáciu prevyšovala sumu 200,00 EUR.

V nasledovnej tabuľke sú uvedení žiadatelia, účel dotácie, celkové náklady projektu, požadovaná suma na dotáciu a suma, ktorú odporučila komisia mládeže a športu na schválenie primátorovi alebo MsZ.

 

DOTÁCIE - ŠPORT - ROK 2017

 

Por. číslo

Názov žiadateľa

Účel dotácie

Celkové náklady

Požadovaná suma

Odporúčaná suma

 

1.

Slovenský rybársky zväz,    MsO Šaľa

Majstrovstvá sveta v love rýb udicou

995,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

 
 

2.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

12. ročník kolkárskeho turnaja

300,00 EUR

140,00 EUR

140,00 EUR

 

Rekondičný pobyt v DS

350,00 EUR

200,00 EUR

0,- EUR

 

3.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Oddiel nevidiacich a krátkozrakých

Celoslovenský turnaj pre zrakovo postihnutých

400,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

 

4.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Kolkársky oddiel

12. ročník turnaja štvorčlenných družstiev

450,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

 

5.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Oddiel karate

Majstrovstvá Slovenska v karate a kobudo

1 500,00 EUR

500,00 EUR

300,00 EUR

 

6.

TJ Slávia SOUP Šaľa

Slovenský voltížny pohár

1 200,00 EUR

800,00 EUR

400,00 EUR

 

7.

Telovýchovná jednota Tatran

Tréningová a súťažná činnosť v stolnom tenise

2 000,00 EUR

600,00 EUR

300,00 EUR

 
 

8.

OZ Rada Šport

Beh nočnou Šaľou

4 676,00 EUR

2 564,00 EUR

400,00 EUR

 

9.

Jazdecký klub Rusty

Majstrovstvá Európy vo voltížnom jazdení

3 775,00 EUR

1 170,00 EUR

200,00 EUR

 
 

10.

Športovo strelecký klub

Zakúpenie streliva a terčov pre talentovanú mládež

2 500,00 EUR

2 500,00 EUR

300,00 EUR

 
 

11.

Klub vodných športov Barakuda

Prenájom plaveckých dráh

2 000,00 EUR

800,00 EUR

200,00 EUR

 

12.

Rondis, s.r.o.

Streetbal Cup 2017

6 000,00 EUR

2 000,00 EUR

300,00 EUR

 

13.

Karate Klub Banana Dojo

Materiálno technické zabezpečenie klubu

800,00 EUR

600,00 EUR

200,00 EUR

 
 

14.

Športový klub Stepné kozy

3. ročník korčuliarskeho preteku

1 950,00 EUR

820,00 EUR

200,00 EUR

 

15.

OZ Atlanta

Materiálno technické zabezpečenie klubu

560,00 EUR

392,00 EUR

200,00 EUR

 
 

16.

Futbalový klub Veča

Medzinárodný futbalový turnaj

1 160,00 EUR

500,00 EUR

300,00 EUR

 

Medzinárodný deň detí

980,00 EUR

 

Memoriál Jozefa Kubíka                 a Dušana Takáča

 

17.

Atletický klub Maratón Nitra

Podpora slovenského reprezentanta zo Šale - Daniela Kováča

1 000,00 EUR

600,00 EUR

200,00 EUR

 
 
 

18.

Tanečný klub Jumping

Materiálno technické zabezpečenie klubu - tatami

5 031,00 EUR

5 031,00 EUR

300,00 EUR

 
 

19.

Klub športových potápačov Tritón Šaľa

XXII. ročník Tritón Cup

2 870,00 EUR

1 000,00 EUR

200,00 EUR

 
 

20.

Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Šaľa

Zvyšovanie kvalifikácie trénerov

650,00 EUR

200,00 EUR

0,- EUR

 

Náklady na telocvičňu

1 300,00 EUR

200,00 EUR

0,- EUR

 

Účasť na rôznych súťažiach

1 800,00 EUR

200,00 EUR

0,- EUR

 

Letné športové sústredenie

4 200,00 EUR

1 200,00 EUR

0,- EUR

 

Materiálno technické zabezpečenie klubu

2 000,00 EUR

400,00 EUR

260,00 EUR

 

 

Z uvedeného vyplýva že žiadostí, ktorých požadujúca dotácia neprevyšovala sumu 200,00 EUR, bolo 8. Pri týchto žiadostiach komisia neodporučila dotáciu na 4 nasledovné projekty: žiadateľ č. 2 (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska) na jeden z jeho 2 projektov a žiadateľ č. 20 (Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Šaľa) na tri z jeho 5 projektov. Primátorovi mesta Šaľa budú predložené žiadosti, ktorých požadujúca suma neprevyšuje 200,00 EUR. Sú to 4 nasledovné projekty: žiadateľ č.  1 (Slovenský rybársky zväz) vo výške 200,00 EUR, žiadateľ
č. 2 (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska) vo výške 140,00 EUR, žiadateľ č. 3 (TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel nevidiacich a krátkozrakých) vo výške 200,00 EUR a žiadateľ č. 4 (TJ Slovan Duslo Šaľa – Kolkársky oddiel) vo výške 200,00 EUR, čo predstavuje spolu 740,00 EUR.

 

Por. číslo

Názov žiadateľa

Účel dotácie

Celkové náklady

Požadovaná suma

Odporúčaná suma

 

1.

Slovenský rybársky zväz,    MsO Šaľa

Majstrovstvá sveta v love rýb udicou

995,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

 
 

2.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

12. ročník kolkárskeho turnaja

300,00 EUR

140,00 EUR

140,00 EUR

 
 

3.

TJ Slovan Duslo Šaľa - oddiel nevidiacich a krátkozrakých

Celoslovenský turnaj pre zrakovo postihnutých

400,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

 

4.

TJ Slovan Duslo Šaľa - kolkársky oddiel

12. ročník turnaja štvorčlenných družstiev

450,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

 

SPOLU:

740,00 EUR

 

 

 

V nasledovnej tabuľke je uvedený zoznam žiadateľov, ktorých požadujúca suma bola vyššia ako 200,00 EUR, účel dotácie, celkové náklady na projekt, požadovaná suma dotácie, dátum, kedy žiadosť bola doručená na mesto Šaľa a potrebné náležitosti k žiadosti.

 

Por. číslo

Meno žiadateľa

Účel dotácie

Celkové náklady na projekt

Požadovaná suma dotácie

Prílohy k žiadostiam

 

Žiadosť

Výpis z registra

Výpis z registra trestov

Číslo účtu

 

1.

Jazdecký klub Rusty

Nominačné medzinárodné preteky vo voltíži

3 775,00 EUR

1 170,00 EUR

1.3.2017

X

X

X

 

2.

Športovo strelecký klub Šaľa

Zakúpenie streliva a terčov pre talentovanú mládež

2 500,00 EUR

2 500,00 EUR

9.3.2017

X

X

X

 

3.

Telovýchovná jednota Tatran Šaľa

Tréningová a súťažná činnosť, organizovanie turnajov

2 000,00 EUR

600,00 EUR

22.3.2017

X

X

X

 

4.

OZ Rada Šport

Beh nočnou Šaľou 2017

4 676,00 EUR

2 564,00 EUR

23.3.2017

X

X

X

 

5.

TJ Slavia SOUP Šaľa

Slovenský voltížny pohár

1 200,00 EUR

800,00 EUR

24.2.2017

X

X

X

 

6.

Rondis, s.r.o.

Streetball Cup 2017

6 000,00 EUR

2,000 EUR

29.3.2017

X

X

X

 

7.

Klub vodných športov Barakuda

Prenájom plaveckých dráh

2 000,00 EUR

800,00 EUR

29.3.2017

X

X

X

 

8.

Karate Klub Banana Dojo

Nákup tréningových pomôcok a klubového oblečenia

800,00 EUR

600,00 EUR

29.3.2017

X

X

X

 

9.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Oddiel karate

Majstrovstvá Slovenska v karate a kobudo pre deti, mládež a dospelých

1 500,00 EUR

500,00 EUR

30.3.2017

X

X

X

 

10.

Športový klub Stepné kozy

3. ročník korčuliarskeho preteku

1 950,00 EUR

820,00 EUR

30.3.2017

X

X

X

 

11.

OZ Atlanta

Materiálno technické zabezpečenie klubu

560,00 EUR

392,00 EUR

30.3.2017

X

X

X

 

12.

Futbalový klub Veča

Medzinárodný futbalový turnaj

1 160,00 EUR

500,00 EUR

30.3.2017

X

X

X

 

Medzinárodný deň detí

980,00 EUR

 

Memoriál Jozefa Kubíka a Dušana Takáča

 

13.

Atletický klub Maratón Nitra

Podpora slovenského reprezanta zo Šale - Daniela Kováča

1 000,00 EUR

600,00 EUR

30.3.2017

X

X

X

 

14.

Tanešný klub Jumping

Materiálno technické zabezpečenie klubu - tatami

5 031,00 EUR

5 031,00 EUR

31.3.2017

X

X

X

 

15.

Klub športových potápačov Tritón Šaľa

12. ročník Tritón Cup

2870,00 EUR

1 000,00 EUR

31.3.2017

X

X

X

 

16.

Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Šaľa

Letné športové sústredenie

4 200,00 EUR

1 200,00 EUR

31.3.2017

X

X

X

 
 

Materiálno technické zabezpečenie klubu

2 000,00 EUR

400,00 EUR

31.3.2017

X

X

X

 

 

Komisia mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 12. apríla 2017 neodporučila poskytnúť dotáciu žiadateľovi č. 16 (Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Šaľa) na 1 z jeho 5 žiadostí (letné športové sústredenie).

Komisia mládeže a športu odporučila poskytnúť dotáciu vo výške po 200,00 EUR z rozpočtu mesta žiadateľom požadujúcim dotáciu prevyšujúcu 200,00 EUR nasledovným žiadateľom: žiadateľovi č. 1 (Jazdecký klub Rusty), žiadateľovi č. 7 (Klub vodných športov Barakuda), žiadateľovi č. 8 (Karate klub Banana Dojo), žiadateľovi č. 10 (Športový klub Stepné kozy), žiadateľovi č. 11 (OZ Atlanta), žiadateľovi č. 13 (Atletický klub Maratón Nitra) a žiadateľovi č. 15 (Klub športových potápačov Tritón Šaľa).    

 

Dotácie do výšky 200,00 EUR schvaľuje primátor mesta podľa VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií. Uvedené žiadosti vo výške 1 400,00 EUR budú predložené primátorovi.

 

Por. číslo

Meno žiadateľa

Účel dotácie

Celkové náklady

Požadovaná suma

Odporúčaná suma

 
 

1.

Jazdecký klub Rusty

Nominačné medzinárodné preteky vo voltíži

3 775,00 EUR

1 170,00 EUR

200,00 EUR

 

7.

Klub vodných športov Barakuda

Prenájom plaveckých dráh

2 000,00 EUR

800,00 EUR

200,00 EUR

 

8.

Karate Klub Banana Dojo

Nákup tréningových pomôcok a klubového oblečenia

800,00 EUR

600,00 EUR

200,00 EUR

 

10.

Športový klub Stepné kozy

3. ročník korčuliarskeho preteku

1 950,00 EUR

820,00 EUR

200,00 EUR

 

11.

OZ Atlanta

Materiálno technické zabezpečenie klubu

560,00 EUR

392,00 EUR

200,00 EUR

 

13.

Atletický klub Maratón Nitra

Podpora slovenského reprezanta zo Šale - Daniela Kováča

1 000,00 EUR

600,00 EUR

200,00 EUR

 

15.

Klub športových potápačov Tritón Šaľa

12. ročník Tritón Cup

2870,00 EUR

1 000,00 EUR

200,00 EUR

 

SPOLU:

1 400,00 EUR

 

 

Komisia mládeže a športu dňa 12. apríla 2017 odporučila poskytnúť dotácie z rozpočtu mesta vo výške 2 860,00 EUR nasledujúcim žiadateľom, ktorých odporučená suma bola vyššia ako 200,00 EUR.

 

 

Por. číslo

Meno žiadateľa

Účel dotácie

Požadovaná suma dotácie

Odporučená suma dotácie

 
 

1.

Športovo strelecký klub Šaľa

Zakúpenie streliva a terčov pre talentovanú mládež

2 500,00 EUR

300,00 EUR

 

2.

Telovýchovná jednota Tatran Šaľa

Tréningová a súťažná činnosť, organizovanie turnajov

600,00 EUR

300,00 EUR

 

3.

OZ Rada Šport

Beh nočnou Šaľou 2017

2 564,00 EUR

400,00 EUR

 

4.

TJ Slavia SOUP Šaľa

Slovenský voltížny pohár

800,00 EUR

400,00 EUR

 

5.

Rondis, s.r.o.

Streetbal Cup 2017

2 000,00 EUR

300,00 EUR

 

6.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Oddiel karate

Majstrovstvá Slovenska v karate a kobudo pre deti, mládež a dospelých

500,00 EUR

300,00 EUR

 

7.

Futbalový klub Veča

Medzinárodný futbalový turnaj

500,00 EUR

300,00 EUR

 

Medzinárodný deň detí

 

Memoriál Jozefa Kubíka a Dušana Takáča

 

8.

Tanečný klub Jumping

Materiálno technické zabezpečenie klubu - tatami

5 031,00 EUR

300,00 EUR

 

9.

Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Šaľa

Letné športové sústredenie

4 200,00 EUR

0,- EUR

 

Materiálno technické zabezpečenie klubu

400,00 EUR

260,00 EUR

 

SPOLU:

2 860,00 EUR

 

 

V zmysle Výzvy  sa hodnotilo hlavne:

 1. Splnenie cieľa projektu:

predložené žiadosti spĺňali hlavné ciele projektu, ktorými sú aktivity zamerané na zvýšenie záujmu verejnosti o športovanie a tým podporiť zdravý životný štýl obyvateľov mesta Šaľa, podpora športovo-talentovanej mládeže, podpora športu na školách, rozvoj športu
pre všetkých a podpora projektov, ktoré sa podieľajú na prezentácii mesta v národnom i medzinárodnom meradle.

 1. Kvalita projektu – predložené žiadosti sú vypracované kvalitne, zodpovedajú požiadavkám v zmysle platného VZN o dotáciách.

 2. Finančná náročnosť projektu –  každý žiadateľ ( okrem Športovo streleckého klubu Šaľa a Tanečného klubu Jumping) žiada dotáciu vo výške, ktorá je len časťou celkových nákladov projektov.

 3. Participácia žiadateľa – žiadatelia získavajú ostatné finančné prostriedky od sponzorov, z iných dotácií alebo účastníckych poplatkov.

 4. Prínos projektu pre cieľové skupiny – uvedené aktivity projektu napĺňajú hlavné ciele výzvy č. 1109/2017/KP/1026  zo dňa 23. januára 2017 na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa, ktorými sú:

   

 5. Podpora  vytvárania  podmienok na rozvoj športovo-rekreačných aktivít občanov
  s dôrazom na sociálno-zdravotný aspekt, formovanie zdravého životného štýlu 
  a rozšírenie ponuky voľno-časových aktivít.

 6. Podpora športových podujatí poskytujúcich verejnosti  možnosti kvalitného športového vyžitia prostredníctvom rôznorodej ponuky športových podujatí miestneho, regionálneho
  i medzinárodného významu adresovaných rôznym cieľovým skupinám,  propagácia mesta v rámci SR i v zahraničí.

 7. Podpora skvalitňovania  športovej prípravy na školách ‒ formovanie zdravého životného štýlu u najmladšej generácie, rozvoj pohybových zručností detí a mládeže.

 8. Podpora vytvárania a skvalitňovania podmienok pre budovanie mládežníckej základne 
  v jednotlivých športových odvetviach.

 9. Podpora výkonnostného a vrcholového  športu ‒ rozvoj športových odvetví v záujme zviditeľnenia mesta v rámci SR i v zahraničí, vzbudenie záujmu verejnosti o športové dianie.

 10. Podpora materiálno-technických podmienok pre  rozvoj športu ‒ zlepšenie podmienok
  pre športové aktivity a regeneráciu  občanov i návštevníkov Šale, skvalitňovanie
  a vytváranie podmienok pre tréningovú a súťažnú činnosť.

 

Komisia mládeže a športu na základe uvedeného vyhodnotenia konštatuje, že predložené žiadosti o dotáciu spĺňajú všetky náležitosti a podmienky pre poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií a v zmysle výzvy č. 1109/2017/KP/1026  zo dňa 23. januára 2017 na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa a odporúča MsZ  v Šali schváliť poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017 v zmysle poslednej horeuvedenej tabuľky.

 

Za – 9, Proti – 1, Zdržali sa – 0

 

Uznesenie 1/3/2017:

 

Komisia mládeže a športu odporúča MsZ  v Šali schváliť poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017 v zmysle poslednej horeuvedenej tabuľky.

 

K bodu 4. Zmluva o spolupráci medzi mestom Šaľa a Tenisovým klubom Šaľa

Na poslednom zasadnutí dňa 15. 3. 2017 sa komisia mládeže a športu zaoberala návrhom zmluvy o spolupráci medzi Tenisovým klubom Šaľa a vyjadrila záporné stanovisko k návrhu zmluvy o vzájomnej spolupráci napriek tomu, že komisia má snahu podporiť Tenisový klub Šaľa, len podmienky vzájomnej spolupráce musia byť presne stanovené. Podľa zmluvy je Tenisový klub Šaľa označovaný ako prijímateľ, pretože bude prijímateľom finančnej podpory mesta Šaľa, ktorá spočíva v úhrade 100 % režijných nákladov na prevádzku areálu Tenisového klubu (elektrická energia, voda a plyn).  Predpokladanou finančnou účasťou mesta Šaľa je úhrada režijných nákladov, ktoré sú v priemere 20 000,00 EUR (najvyššie náklady boli 24 000,00 EUR a najnižšie boli 16 000,00 EUR). Zároveň sa Tenisový klub podľa zmluvy zaväzuje poskytnúť areál na organizovanie športových podujatí pre zamestnancov poskytovateľa, zabezpečiť umiestnenie erbu mesta Šaľa vo svojom areáli a sprístupniť areál Tenisového klubu verejnosti  v rozsahu á 20 hodín týždenne. Dôvodom záporného stanoviska komisii dňa 15. 3. 2017 bola chýbajúca správa o prehľade príjmov klubu za minulý rok. Tenisový klub ku dňu 12. 4. 2017 predložil požadujúci prehľad príjmov za rok 2016. Na základe uvedeného Ing. Marián Krištof predložil návrh, aby komisia mládeže a športu kladne odporučila žiadosť  o financovanie nákladov s podmienkou minimálne 85 % skutočného rozpočtu klubu každý rok.   Miroslav Gera doplnil návrh, aby zmluva o spolupráci medzi mestom Šaľa a Tenisovým klubom bola predložená Mestskému zastupiteľstvu v Šali a zároveň, aby Ing. Ivan Stračár a Ing. Michal Antal boli pozvaní na MsZ, na ktorom bude zmluva predložená.

Za: 8, Proti:1, Zdržali sa - 0

Uznesenie 1/4/2017: Komisia mládeže a športu kladne odporučila žiadosť o financovanie nákladov s podmienkou minimálne 85 % skutočného rozpočtu klubu každý rok a navrhla, aby  Ing. Ivan Stračár a Ing. Michal Antal z Tenisového klubu Šaľa boli pozvaní na MsZ, na ktorom bude zmluva predložená.

 K bodu 5: Rôzne

 1. Ing. Patrik Ščasný predložil „podnet na prešetrenie“ od Tibora Jakodu, otca a trénera Ádáma Bukoru, svetového rekordéra, majstra sveta, majstra Európy, víťaza svetového pohára a reprezentanta Slovenskej republiky. List bol adresovaný Ministerstvu vnútra SR a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, v ktorom žiada príslušné ministerstvá o prešetrenie postupu predsedu Klubu vodných športov Barakuda Šaľa. Tibor Jakoda uvádza vo svojom liste, že na základe nového zákona o športe sa mali v roku 2016 prepracovať stanovy Klubu vodných športov Barakuda, ktorého Ádám Bukora bol členom do konca roka 2016. Nakoľko podľa pána Jakodu klub nespĺňal niekoľko článkov zo stanov, voči tejto skutočnosti vyjadril svoj nesúhlas a stanovy odmietol podpísať. Dodáva, že koncom januára zistil, že napriek tomu, že predseda Klubu vodných športov Barakuda mu elektronickou formou poslal stanovy klubu na podpis, kde sa nachádzali mená predsedu a dvoch podpredsedov, ktorým jedným z nich je Tibor Jakoda, nové stanovy klubu obsahujú nový podpis bez jeho mena a bez jeho podpisu. Tibor Jakoda uvádza, že nebol nikdy a nikým odvolaný.

  Tibor Jakoda ďalej uvádza, že v roku 2016 písomne požiadal Zväz potápačov Slovenska o finančnú podporu na rok 2017 a žiadal ju pre jeho syna, Ádáma Bukoru. Uvádza, že do dnešného dňa nedostal od zväzu žiadnu písomnú odpoveď. Pán Jakoda  uvádza, že od 12. 9. 2016 jeho syn nepreteká a nezúčastnil sa žiadnych pretekov a dodáva, že ku dňu
  1. 1. 2017 Ádám Bukora skončil svoju športovú kariéru na Slovensku a že jeho syn je nepriamo donútený hľadať možnoti svojho ďalšieho uplatnenia v zahraničí. Vo svojom liste žiada príslušné ministerstvá o zaujatie písomného stanoviska.

   

  Uznesenie 1/5/2017: Komisia mládeže a športu berie na vedomie list od Tibora Jakodu.

   

 2. Ladislav Jaroš mal pripomienku ohľadne recepcie po skončení slávnostného odovzdávania cien na Vyhodnotení úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2016, ktoré sa konalo 27. 3. 2017 v Šali a podotkol, že miesto recepcie, foyer pred estrádnou sálou v DK v Šali, nebolo vhodné pre také veľké množstvo hostí. Odporúča, aby sa v budúcnosti recepcia uskutočnila vo vhodnejších priestoroch, aby hostia mali viac priestoru na konzumáciu a voľnú debatu a navrhuje, aby v budúcnosti bola sprístupnená estrádna sála v DK Šaľa, ktorá ponúka dostatok pohodlia pre spoločenské podujatia ako sú slávnostné recepcie.

   

Uznesenie 2/5/2017: Komisia mládeže a športu berie na vedomie pripomienku od Ladislava Jaroša a odporúča zabezpečiť dôstojný priebeh recepcie po Vyhodnotení športovcov v budúcnosti.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       K bodu 6. Záver

 

Na záver predseda komisie Ing. Ivan Kováč poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.  

 

Zapísala:              Ing. Martina Čižmáriková                                                            Ing. Ivan Kováč

                        tajomníčka KMaŠ                                                      predseda KMaŠ

Dátum:            19. marca 2017