Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 31.03.2017 - 13:42  //  aktualizácia: 31.03.2017 - 13:44  //  zobrazené: 1268

03/2017 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 03/2017  |  dátum konania: 31.03.2017

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 23.3.2017

 


Komisia kultúry a cestovného ruchu


berie na vedomie

1. informáciu o plnení uznesenia z februára 2017
2. informáciu o kultúrno-spoločenských podujatiach v mesiaci apríl 2017
3. informáciu o rokovaní o možnostiach využitia domu ľudového bývania
4. informáciu o kontaktoch s partnerskými mestami v roku 2016
5. informáciu o dotazníkoch na prieskum k plneniu PHSR mesta Šaľa


odporúča

1. doplnenie dotazníkov podľa pripomienok členov komisie
2. do prieskumu zakomponovať aj komponenty z dotazníka o školstve
3. rozšírenie partnerských kontaktov s mestami o slovenskú menšinu v meste Pivnice v Srbsku
4. elektronicky doručiť členom komisie mesačník Kam v Šali  za mesiac apríl
5. elektronicky doručiť členom komisie písomnú informáciu o družobných kontaktoch za rok 2016
6. MsKS zabezpečiť stavanie mája aj v Šali pred budovou MsÚ, prípadne pri budove domu kultúry


ukladá

1. pripraviť na rokovanie komisie v mesiaci apríl 2017 manuál o nízkoprahovom centre pre deti a mládež.
Zodpovední: Mgr. Demková a Mgr. Demín
2. Po prerokovaní manuálu v komisii usporiadať v súčinnosti s mestským úradom pracovné rokovanie o možnostiach vytvorenia nízkoprahového centra

Šaľa, 23.3.2017
Július Morávek
predseda komisie

 


Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

Dátum a miesto: 23. marca 2017 (štvrtok) o 16,00 h v dome kultúry

Prítomní: Mgr. Július Morávek, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár,  Jozef Bari, Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Mária Lišková, Jozefína Karlubíková, Ing. Martina Čižmáriková, Ing. Eliška Vargová, Ing. František Botka

Neprítomná: Mgr. Ivan Aľakša - ospravedlnený, Ing. Milica Kováčová Karlubíková – ospravedlnená,, Mgr. Anikó Sárkányová - ospravedlnená

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci apríl 2017 – zást. MsKS
4. Spolupráca partnerských miest v oblasti kultúry v roku 2016 a rámcový plán spolupráce v roku 2017 – zást. MsÚ
5. Návrhy dotazníkov podľa PHSR mesta Šaľa – zást. MsÚ
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Ukončenie

Prizvaní:

Ing. Čižmáriková - MsÚ
Ing. Vargová  - MsÚ
Ing. Botka  - MsKS


Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie
Predseda komisie Mgr. Július Morávek privítal prítomných členov komisie a prizvaných Ing. Martinu Čižmárikovú, Ing. Elišku Vargovú a Ing. Františka Botku.  Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky tajomníčkou komisie dňa 17.3.2017. Členovia komisie súhlasili s programom uvedeným v pozvánke, predseda komisie viedol rokovanie v súlade s ním.

2. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 22.2.2017
Predseda komisie Mgr. Július Morávek uviedol, že o úlohe  č. 1. ukladacej časti uznesenia rokoval s prednostkou MsÚ Ing. Janou Nitrayovou a zhodli sa, že je potrebné  najskôr odborne pripraviť podklady na  zriadenie nízkoprahového zariadenia. Mgr. Miroslav Demín a Mgr. Alena Demková sa po diskusii o tejto téme podujali pozisťovať informácie a vypracovať manuál o nízkoprahovom centre pre deti a mládež. 
Úlohy  č. 2. a 3. ukladacej časti uznesenia boli splnené.

3. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci apríl 2017 – zást. MsKS
Vedúci MsKS Ing. František Botka prezentoval kultúrny program spracovaný referentkou MsKS Mgr. Martinou Moťovskou v mesačníku Kam v Šali na mesiac apríl 2017. Program Kam v Šali bude distribuovaný do domácností prostredníctvom Slovenskej pošty, členom komisie bude zaslaný tajomníčkou komisie elektronicky.

4. Spolupráca partnerských miest v oblasti kultúry v roku 2016 a rámcový plán spolupráce v roku 2017 – zást. MsÚ
O družobných vzťahoch s partnerskými mestami Oroszlány, Telč, Mohyliv – Podolskyy, Kuhmo a Końskie informovala Ing. Eliška Vargová. Uviedla prehľad spoločných aktivít - spoločenských stretnutí a podujatí partnerských miest za rok 2016.
Ďalej informovala, že začiatkom roku 2016 boli obnovené partnerské tabule na vstupoch do mesta Šaľa, o zaslaní rovnopisov uzatvorených dohôd o medzinárodnej spolupráci na Okresný úrad Nitra a pozvaní partnerských miest na Šaliansky jarmok, kde podpíšu plány spolupráce na ďalší rok.
Po diskusii k tomuto bodu členovia komisie dospeli k návrhu na rozšírenie partnerských miest o mesto Pivnice v Srbsku, kde žije a  slovenské zvyky udržiava početná skupina zahraničných Slovákov.

5. Návrhy dotazníkov podľa PHSR mesta Šaľa – zást. MsÚ
Ing. Eliška Vargová zostavila návrhy štyroch dotazníkov za oblasti životné prostredie, kultúra, služby a život v meste.
Členom komisie boli dotazníky doručené tajomníčkou komisie elektronicky dňa 13.3.2017.
Členovia komisie vyjadrili niekoľko pripomienok na zmenu a doplnenie dotazníkov, ktoré si Ing. Eliška Vargová zaznamenala a zapracuje ich do textu.

6. Rôzne
Mgr. Július Morávek:
- na koncert skupiny TUBLATANKA počul pozitívne ohlasy, účastníci však neboli spokojní s poskytnutými zľavami v porovnaní s pôvodnými cenami
- poďakoval DDS Úsmev a DS Materinky za úspech  na súťaži Javiskový škriatok a poblahoželal k postupu do krajského kolka súťaže Javiskový sen,
- konalo sa rokovanie s Nitrianskym múzeom a VÚC o Kunovom dome, dohodli sa na spracovaní zmluvy o spolupráci na výstavy, prezentácie, tvorivé dielne...,
Mgr. Miroslav Demín:
- navrhol uskutočniť stavanie mája aj v Šali, napr. pred budovou MsÚ alebo vedľa domu kultúry,
Mgr. Alena Demková:
- v súvislosti s propagáciou  koncertu TUBLATANKA vyjadrila názor, že bolo možno vhodné vyjsť do ulíc  napr. autom, bicyklom ... a takto šíriť informácie a propagovať koncert,
Ing. Čižmáriková:
- poprosila všetkých prítomných o pomoc nájsť vhodnú klimatizovanú, ľahko dostupnú miestnosť na odbornú degustáciu vín.

7. Návrh na uznesenie
Členovia komisie schválili návrh na uznesenie. Uznesenie je samostatnou prílohou zápisnice.

8. Ukončenie
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil.


Šaľa, 23.3.2017

 

zapísala: Jozefína Karlubíková    Mgr. Július Morávek
tajomníčka komisie     predseda komisie

 

Na vedomie:
1. primátor mesta
2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
3. referent kultúry a cestovného ruchu - Ing. Čižmáriková
4. predseda a členovia komisie
5. tajomníčka komisie
6. vedúci MsKS – Ing. Botka
7. referent pre stratégiu a štrukturálne fondy - Ing. Vargová