Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 29.11.2017 - 08:01  //  aktualizácia: 29.11.2017 - 08:02  //  zobrazené: 938

03/2017 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 03/2007  |  dátum konania: 27.11.2017

Prítomní:  Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Radovan Braník,  Ing. František Botka, Róbert Tölgyesi, Bc.Elza Melegová

Neprítomní: Miroslav Gera, Ondrej Moťovský, Ing.Katarína Machová

Ďalej boli prítomné: JUDr. Pekárová Margita, Ing. Alena Kiácová, Ing. Alžbeta Sedliačiková, Ing. Jana Nitrayová
 


1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 242
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa,ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016

 

 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa,ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia a schválila nasledovné uznesenie:


Uznesenie č. 243

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa,ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

 


3. Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2017

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2017  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 244

• ekonomická komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2017

 

4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 245

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017

 


5. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 246

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť predložený Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Iľaščíka, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov, parcela registra CKN číslo 789/107, ostatná plocha o výmere 241 m2 v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Iľaščíka, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 247

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ parcela registra CKN číslo 789/107, ostatná plocha o výmere 241 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v podiele 1/1 k celku a parcela registra CKN číslo 789/105, ostatná plocha o výmere 285 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8775 v podiele 20/285-ín k celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúcom v doterajšom užívaní nehnuteľností na záhradkárske účely a ako prístupovú komunikáciu – chodník, v celkovej kúpnej cene 1 766,03 EUR pre Jána Iľaščíka, trvale bytom Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa.
7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zuzanu Iľaščíkovú, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov, parcela registra CKN číslo 789/106, ostatná plocha o výmere 244 m2 a novovytvorená parcela registra CKN číslo 789/135, ostatná plocha o výmere 23 m2 v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zuzanu Iľaščíkovú, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 248
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť stanovisko MsÚ t.j.

1. zverejniť zámer prevodu nehnuteľnosti v záhradkárskej osade „Pri železnici“ parcela registra CKN číslo 789/106 ostatná plocha o výmere 244 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1 v celosti,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúcom v doterajšom užívaní nehnuteľnosti na záhradkárske účely, v celkovej kúpnej cene 1719,72 EUR pre Zuzanu Iľaščíkovú, trvale bytom Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa.
2. rokovať so žiadateľkou o podmienkach nájmu novovytvorenej parcely registra CKN číslo 789/135 ostatná plocha o výmere 23 m2, odčlenená od pôvodnej parcely CKN č. 789/1 ostatná plocha o výmere 1752 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1, podľa Geometrického plánu č. 55/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS – geodetické služby s.r.o. dňa 20.09.2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18.10.2017 pod číslom 481/2017.

 

 


3. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre G & G. s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku,parcela registra CKN č. 1038/39, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1513 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre G & G. s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta a schválila nasledovné uznesenie:


• ekonomická komisia neprijala uznesenie


4. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov,parcela registra CKN č. 1038/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1060 m2,parcela registra CKN č. 1038/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 442 m2 a novovytvorená parcela registra CKN č. 1038/68, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 571 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN č. 1038/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1649 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta  a schválila nasledovné uznesenie:

• ekonomická komisia neprijala uznesenie


5. HKM Slovan Duslo Šaľa – úprava predmetu nájmu nebytových priestorov v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala HKM Slovan Duslo Šaľa – úprava predmetu nájmu nebytových priestorov v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 249

• ekonomická komisia odporúča MsZ  schváliť prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale, súpisné číslo 921, na ulici Hornej v Šali, postavenej na pozemku registra CKN parcela č. 2424/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3779 m2, v celkovej podlahovej výmere 172,68 m2 podľa prílohy č. 1 a spevnených plôch na parcele CKN č. 2424/3, ostatná plocha o výmere 4494 m2 a na parcele CKN č. 2424/13, ostatná plocha o výmere 1040 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 a hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Šaľa, nachádzajúci sa v týchto nebytových priestoroch, na dobu neurčitú, za ročné nájomné 0,40 EUR/rok, pre nájomcu HKM Slovan Duslo Šaľa, zapísaný v registri organizácií ŠÚ SR, IČO: 42120063, so sídlom Švermova 1136/31, 927 01 Šaľa.

 


6. Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa do Dusla“
od Ing. Petra Bednára, Krížna 1183/13, 900 31 Stupava, so zriadením vecného bremena práva prechodu a prejazdu v prospech predávajúceho


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa do Dusla“ od Ing. Petra Bednára, Krížna 1183/13, 900 31 Stupava, so zriadením vecného bremena práva prechodu a prejazdu v prospech predávajúceho a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 250

• ekonomická komisia odporúča MsZ  schváliť kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa do Dusla“ od Ing. Petra Bednára, Krížna 1183/13, 900 31 Stupava, so zriadením vecného bremena práva prechodu a prejazdu v prospech predávajúceho podľa prílohy č. 1 v celkovejvýmere4209,5m2 za celkovú kúpnu cenu 46 304,50 EUR.

 

7. Mgr. Eva Pribišová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou pre Mgr. Eva Pribišová, Dolná 521/8, Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 251

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok číslo 626/2011 zo dňa 14. 12. 2011 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa čl. V. ods. 2 nájomnej zmluvy s Mgr. Evou Pribišovou, Dolná 521/8, Šaľa.

 

 

8. Ing. Daniel Ružič a manželka Diana Ružičová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou pre Ing. Daniel Ružič a manželka Diana Ružičová, Dolná 521/8, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 252

• ekonomická komisia odporúča MsZ  schváliť skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok číslo 630/2011 zo dňa 19. 01. 2012 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa čl. V. ods. 2 nájomnej zmluvy s Ing. Danielom Ružičom a manželkou Dianou Ružičovou, Dolná 521/8, Šaľa.


9. Ing. Viliam Vígh a manželka Mária Víghová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou pre Ing. Viliam Vígh a manželka Mária Víghová, Dolná 521/8, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 253

• ekonomická komisia odporúča MsZ  schváliť skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok číslo 631/2011 zo dňa 20. 12. 2011 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa čl. V. ods. 2 nájomnej zmluvy s  Ing. Viliam Víghom a manželkou Máriou Víghovou, Dolná 521/8, Šaľa.


10. Katarína Perencseiová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou pre Katarína Perencseiová, Dolná 521/8, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 254

• ekonomická komisia odporúča MsZ  schváliť skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok číslo 583/2011-RSMM zo dňa 07. 12. 2011 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa čl. V. ods. 2 nájomnej zmluvy s Katarínou Perencseiovou, Dolná 521/8, Šaľa.
11. Mária Malchová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou pre Mária Malchová, Dolná 521/8, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 255

• ekonomická komisia odporúča MsZ  schváliť skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok číslo 151/2012 zo dňa 19. 12. 2011 na dobu neurčitú,v znení Dodatku č. 1zo dňa 10. 04. 2012, výpoveďou podľa čl. V. ods. 2 nájomnej zmluvy s Máriou Malchovou, Dolná 521/8, Šaľa.


12. Ružena Petrová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou pre Ružena Petrová, Dolná 521/8, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 258

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok číslo 628/2011 zo dňa 11. 01. 2012 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa čl. V. ods. 2 nájomnej zmluvy s Ruženou Petrovou, Dolná 521/8, Šaľa.

13. Štefan Mesároš a manželka Helena Mesárošová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou pre Štefan Mesároš a manželka Helena Mesárošová, Dolná 521/8, Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 256

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok číslo 629/2011 zo dňa 16. 12. 2011 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa čl. V. ods. 2 nájomnej zmluvy so Štefanom Mesárošom a manželkou Helenou Mesárošovou, obaja bytom Dolná 521/8, Šaľa.

14. Zsolt Zsidó, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou pre Zsolt Zsidó, Dolná 521/8, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 257

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok číslo 632/2011 zo dňa 16. 01. 2012 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa čl. V. ods. 2 nájomnej zmluvy so Zsoltom Zsidóom, Dolná 521/8, Šaľa.

15. PhDr. Iveta Janikovičová a manžel Ing. Ján Janikovič, M. M. Hodžu 902/12, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou pre PhDr. Iveta Janikovičová a manžel Ing. Ján Janikovič, M. M. Hodžu 902/12, Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 258

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok číslo 22/2003 – OSMM/PhDr. Janikovičová zo dňa 25.09.2003 na dobu neurčitú, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23. 07. 2008, výpoveďou podľa ust.§677ods.1zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, s PhDr. Ivetou Janikovičovou a manželom Ing. Jánom Janikovičom, obaja bytom M. M. Hodžu 902/12, Šaľa.

16. Ing. Ivan Chromek, Cintorínska 1859/17, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou pre Ing. Ivan Chromek, Cintorínska 1859/17, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 259

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok číslo 49/2014 zo dňa 20. 02. 2014 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa ustan. § 677 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, s Ing. Ivanom Chromekom, bytom Cintorínska 1859/17, Šaľa
17. BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď – žiadosť
o zmenu účelu nájmu a umiestnenia prenajatého pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o zmenu účelu nájmu a umiestnenia prenajatého pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 260

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmenu účelu nájmu a umiestnenia prenajatého pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 3080/13, zastavané plochy a nádvoria, v zmysle Geometrického plánu č. 7-3/2017, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod číslom 131/2017,dňa 12. 04. 2017, ako novovytvorená parcela číslo 3080/348, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1043 m2, za účelom rozšírenia obchodného centra S1 o predajňu športových potrieb, z toho 800 m2 ako pozemok zastavaný stavbou v cene 3,98 Eur/m2/rok a 243 m2 ako pozemok pod spevnenými plochami v cene 0,663 Eur/m2/rok, na dobu neurčitú, pre BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, 926 01 Sereď, IČO: 50 160 800.

18. Norbert Kružlík – Zlatníctvo NK, Hlavná 15, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Norbert Kružlík – Zlatníctvo NK, Hlavná 15, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 261

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 860/1, zastavaná plocha a nádvorie v zmysle Geometrického plánu č. 32356943-42-98 vyhotoveného geodetickou kanceláriou GEOS, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom pod číslom 141/98,dňa 23. apríla 1998, ako novovytvorená parcela č. 860/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, v cene 8,298 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej  sume 165,96 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Norberta Kružlíka – Zlatníctvo NK, Hlavná 15, Šaľa, IČO 34 242 554.

 

 

 


        Ing. Tibor Baran
        predseda komisie
  


Zapísala: Anita Petkovová