Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 17.03.2016 - 11:06  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:15  //  zobrazené: 1240

03/2016 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 17/03/2016

číslo: 03/2016  |  dátum konania: 17.03.2016  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Program ako celok

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová,


Hlasovanie č. 2
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová,


Hlasovanie č. 3
Voľba volebnej komisie

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1
Ing. Róbert Andráši,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová,


Hlasovanie č. 4
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Nehlasovalo: 2
Ing. Róbert Andráši, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová,


Materiál číslo A 1/3/2016 – Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 3/2016 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
- správu z následnej finančnej kontroly hospodárenia v Základnej škole Bernolákova 1, Šaľa,
- správu z následnej finančnej kontroly hospodárenia v Základnej škole Ľ. Štúra,
Pionierska 4, Šaľa,
B. berie na vedomie
- správu z následnej finančnej kontroly hospodárenia v Základnej škole Bernolákova 1, Šaľa,
- správu z následnej finančnej kontroly hospodárenia v Základnej škole Ľ. Štúra,
Pionierska 4, Šaľa.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,

Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 2/3/2016 – Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 3/2016 – II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 3/3/2016 – Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 29. 02. 2016

Uznesenie č. 3/2016 – III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 29. 02. 2016,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 29. 02. 2016.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 1/3/2016 – Prevod pozemkov na Váhovej ul. v Šali, záhradiek v záhradkárskej osade „Pri kúpalisku“ – oprava Uznesenia č. 7/2015 - XIII. 

Uznesenie č. 3/2016 – IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opravu Uznesenia č. 7/2015 – XIII. zo dňa 22. októbra 2015,
B. schvaľuje
opravu Uznesenia č. 7/2015 – XIII. zo dňa 22. októbra 2015 v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Peter Jaroš, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 2/3/2016 – Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“

Uznesenie č. 3/2016 – V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“,
B. schvaľuje
Dodatok č. 4 interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v predloženom znení.

 


Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 3/3/2016 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa

Uznesenie č. 3/2016 – VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území mesta Šaľa v predloženom znení.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Gabriela Lacková,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 


Materiál číslo C 1/3/2016 – Vývoj hospodárenia mesta za mesiac január 2016

Uznesenie č. 3/2016 – VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj hospodárenia mesta za mesiac január 2016,
B. berie na vedomie
vývoj hospodárenia mesta za mesiac január 2016.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 2/3/2016 – Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016

Poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova – navrhol, aby sa v programe 7. Komunikácie, kde je návrh na zvýšenie o sumu 50 000 Eur (v bežných výdavkoch), nezvýšilo o túto sumu,      ale o sumu 45 000 Eur a zvyšných 5 000 Eur rozpočtovať na opravu zastávok Mestskej hromadnej dopravy v Šali. 

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Zdržalo sa: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Nehlasovalo: 3
Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova bol prijatý.

Uznesenie č. 3/2016 – VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2016,
B. schvaľuje
1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2016 nasledovne:

Bežné príjmy:                                        13 553 798 EUR
Bežné výdavky:  13 159 313 EUR
Rozdiel:                                                          394 485 EUR

Kapitálové príjmy: 1 180 000 EUR
Kapitálové výdavky:  1 145 030 EUR
Rozdiel: 34 970 EUR
   
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 14 733 798 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     14 304 343 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:  429 455 EUR

Príjmové finančné operácie: 791 345 EUR
Výdavkové finančné operácie:             1 202 800 EUR
Rozdiel: -411 455 EUR

Rozpočet na rok 2016 celkom:

Príjmy celkom: 15 525 143 EUR
Výdavky celkom:  15 507 143 EUR
Rozdiel celkom:  18 000 EUR

2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2016 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy 8 127 847 EUR
200 Nedaňové príjmy 1 986 865 EUR
300 Granty a transfery 4 619 086 EUR
400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas. 791 345 EUR
500 Prijaté úvery a fin. výpomoci 0 EUR
600 Bežné výdavky 13 159 313 EUR
700 Kapitálové výdavky 1 145 030 EUR
800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.  1 202 800 EUR

3. osobitne rozpočtované dotácie podľa § 6 VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií nasledovne:

Futbalovému klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške                 16 440 EUR
Telovýchovnej jednote Slovan Duslo Šaľa vo výške              5 100 EUR
Hádzanárskemu klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške             16 620 EUR
Futbalovému klubu Veča vo výške                                          1 400 EUR


Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Tibor Baran,
Nehlasovalo: 2
Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 3/3/2016 – Návrh na zmenu Cenníka nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu a ostatných zložiek nájomného pre príležitostné a sezónne trhy

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh na zmenu Cenníka nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu a ostatných zložiek nájomného pre príležitostné a sezónne trhy,
B. schvaľuje
zmenu Cenníka nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu a ostatných  zložiek nájomného pre príležitostné a sezónne trhy v predloženom znení s účinnosťou od 01. 04. 2016.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 8
Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 8
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák,
Zdržalo sa: 4
Ing. Peter Jaroš, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

Materiál číslo C 4/3/2016 – Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana – uviedol, že v súlade s uznesením ekonomickej komisie navrhuje schváliť mesačnú odmenu vo výške 10 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015. 

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 8
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Peter Hlavatý,
Zdržalo sa: 9
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana nebol prijatý.


Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča – navrhol rozšírenie uznesenia o časť C. odporúča primátorovi, čo možno najskôr, personálne posilniť útvar hlavného kontrolóra, vrátane rozšírenia kompetencií a pôsobnosti útvaru hlavného kontrolóra v súlade so zákonom.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.


Uznesenie č. 3/2016 – IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa,
B. schvaľuje 
mesačnú odmenu vo výške 0 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie
od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015,
C. odporúča
primátorovi, čo možno najskôr, personálne posilniť útvar hlavného kontrolóra, vrátane rozšírenia kompetencií a pôsobnosti útvaru hlavného kontrolóra v súlade so zákonom.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 5/3/2016 – Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2016

Uznesenie č. 3/2016 – X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2016,
B. schvaľuje
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2016.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 


Materiál číslo C 6/3/2016 – Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť športu

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Varsányiho – navrhol, aby sa hlasovalo o každej dotácii zvlášť.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Vladimír Vicena,

Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Krištof,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Varsányiho bol prijatý.

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka – odporúča skompletizovať elektronickú registráciu občianskych združení a športových klubov pôsobiacich na území mesta Šaľa, na základe ktorej mesto Šaľa získa prehľad o všetkých športových kluboch, mieste ich pôsobenia a počte ich členov v našom meste.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.


Hlasovanie č. 21 Atletický oddiel SLOVAN DUSLO Šaľa, dotácia vo výške 500,00 Eur
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,


Hlasovanie č. 22 FK SLOVAN DUSLO Šaľa, dotácia vo výške 13 750,00 Eur
Za hlasovalo: 15
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Miroslav Gera, Peter Hlavatý,
Zdržalo sa: 2
Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,


Hlasovanie č. 23 RADA ŠPORT Šaľa, dotácia vo výške 500,00 Eur
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 2
Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Hlasovanie č. 24 Hádzanársky klub SLOVAN DUSLO Šaľa, dotácia vo výške 18 250,00 €
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,
Hlasovanie č. 25 Karate klub BANANA DOJO Šaľa, dotácia vo výške 500,00 Eur
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie č. 3/2016 – XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť športu,
B. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre žiadateľov nasledovne:
- Atletický oddiel SLOVAN DUSLO Šaľa, IČO 17643953, na zabezpečenie účasti pretekárov oddielu na športových podujatiach, vo výške 500,00 EUR,
- FK SLOVAN DUSLO Šaľa, IČO 17642868, na podporu činnosti mládežníckych mužstiev, vo výške 13 750,00 EUR,
- RADA ŠPORT Šaľa, IČO 42366411, na podujatie Beh nočnou Šaľou 2016, vo výške 500,00 EUR,
- Hádzanársky klub SLOVAN DUSLO Šaľa, IČO 17643929, na zabezpečenie účasti žiačok, dorasteniek a žien na športových podujatiach a turnajoch, vo výške
18 250,00 EUR,
- Karate klub BANANA DOJO Šaľa, IČO 42369975, na nákup tatami a iných tréningových pomôcok, vo výške 500,00 EUR,
C. odporúča
skompletizovať elektronickú registráciu občianskych združení a športových klubov pôsobiacich na území mesta Šaľa, na základe ktorej mesto Šaľa získa prehľad o všetkých športových kluboch, mieste ich pôsobenia a počte ich členov v našom meste.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 1/3/2016 – Prehodnotenie podmienok prenájmu bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli Športovej haly na ul. Hornej v Šali

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
podmienky prenájmu bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli Športovej haly
na ul. Hornej v Šali,
B. ruší
Uznesenie č. 7/2008 – XX. zo  7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
6. novembra 2008,
C. konštatuje, že
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočívajúci v  športovej činnosti klubu a záujmovo-športovej činnosti pre deti a mládež v meste,
2. zámer bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších zmien a zverejnený dňa 2. marca 2016,
D. schvaľuje
1. prenájom majetku mesta Šaľa, bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli Športovej haly, súp. Č. 921 na ul. Hornej  v Šali, na pozemku KN reg. C parc. č.  2424/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3779 m2, hádzanárskeho ihriska a spevnených plôch na parc. č. 2424/3, ostatná plocha o výmere 4494 m2 a na parc.
č. 2424/13, ostatná plocha o výmere 1040 m2 v k.ú. Šaľa vedených na LV č. 1  a hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta, nachádzajúci sa v týchto nebytových priestoroch, pre  Hádzanársky klub SLOVAN Duslo Šaľa, so sídlom 927 01 Šaľa, ul. Horná 30, na dobu neurčitú, za ročný prenájom 0,40 Eur/rok.
2. náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody,  vodné a stočné, elektrická energia) hradí nájomca. V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN č. 2/2016
o dotáciách) mesto poskytne dotácie na úhradu nákladov za služby spojené s užívaním.
3. cenník krátkodobých nájmov nasledovne:
-  MsÚ a organizácie mesta, školy a CVČ – zdarma
-  pre iné organizácie a verejnosť nasledovne:
• s účasťou verejnosti 58,00 Eur/hodina
• bez účasti verejnosti 27,00 Eur/hodina
4. nájomné za krátkodobé prenájmy je príjmom prenajímateľa.
s účinnosťou od 01. 07. 2016.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 8
Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Zdržalo sa: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Miroslav Gera, Mgr. Július Morávek,

Nehlasovalo: 6
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

Hlasovanie neplatné z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.

Opakované hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 9
Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Róbert Andráši, Peter Hlavatý,
Zdržalo sa: 5
Ing. Peter Andráši, Miroslav Gera, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 3
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 2/3/2016 – Prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov Kolkárne na ul. Hornej v Šali

Procedurálny návrh Miroslava Geru – navrhol, aby sa v materiáloch D1, D2, D3, D4 detailnejšie prepracovali zmluvy a aby sa opätovne predložili na ďalšom mestskom zastupiteľstve, t.j. neprerokovať materiály D1 – D4 a prerokovať ich na nasledujúcom mestskom zastupiteľstve.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Počet neprítomných: 2
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

Procedurálny návrh Miroslava Geru bol prijatý.

Materiál číslo D 5/3/2016 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Pavla Pápaya, Nešporova 14, Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.  konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 2181/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom,
C.  schvaľuje
 zverejniť zámer prevodu pozemku na Hlbokej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 2181/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2 (výmera bude pri schvaľovaní prevodu spresnená geometrickým plánom), v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.     o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci vo vybudovaní vstupu na vlastný pozemok, v cene 46,47 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 1 161,75 Eur pre Pavla Pápaya, Nešporova 1016/14, Šaľa, v celosti.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 0
Proti hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 9
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 6/3/2016 – Mgr. Marek Belovič, Hlavná 45, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho – stiahnuť materiál z rokovania

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.


Materiál číslo D 7/3/2016 – COOP Jednota, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, Galanta – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dobudovaní parkoviska slúžiaceho pre širokú verejnosť; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 2. marca 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 1030/1, zastavaná plocha a nádvorie; parcela číslo 1030/35, zastavaná plocha a nádvorie a parcela číslo 1030/48, zastavaná plocha a nádvorie, spolu o celkovej výmere 979 m2, v zmysle GP č. 08-02/2016 ako novovytvorené parcely číslo 1030/53, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 186 m2 a parcela číslo 1030/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 793 m2, spolu o výmere 979 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 649,07 Eur/rok, pre COOP Jednota, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, Galanta, IČO 00 168 840, na dobu  neurčitú, s tým, že cena nájmu bude započítaná so skutočnými nákladmi na vybudovanie parkoviska v časti, ktorá sa bude nachádzať na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 7
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof,
Zdržalo sa: 4
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 6
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Gabriela Lacková, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

Hlasovanie neplatné z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.

Skúšobné hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marián Krištof,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

Opakované hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 11
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, MUDr. Jozef Grell,
Zdržalo sa: 6
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 8/3/2016 – Sylvia Kleštincová, Štúrova 32, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2016 – XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dobudovaní predajne v súlade s ostatnými prevádzkami nachádzajúcimi sa na Hlavnej ul.; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 2. marca 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,   v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2303/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2, v cene 8,298 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 66,38 Eur/rok,
pre Sylviu Kleštincovú, Štúrova 32, Šaľa, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 9/3/2016 – Bc. Attila Kurucz, Diakovce č. d. 731 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2016 – XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dostavbe rozostavanej stavby;  zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 2. marca 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 1,   v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 3080/210, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 258 m2, a časť parcely číslo 3080/212, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 303 m2, spolu o výmere 1 561 m2, v cene 4,315 Eur/m2/rok za výmeru 382 m2  a 0,165 Eur/m2/rok za výmeru 1 179 m2, t.j. v celkovej cene 1 842,86 Eur/rok, pre
Bc. Attilu Kurucza, č. d. 731, Diakovce, na dobu určitú do 31. 03. 2025.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 2
Peter Hlavatý, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 4
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár,
Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 10/3/2016 – Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Procedurálny návrh Róberta Tölgyesiho – stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran,
Zdržalo sa: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

Procedurálny návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.


Materiál číslo E 1/3/2016 – Voľba člena komisie kultúry a cestovného ruchu

Procedurálny návrh Ing. Róberta Andrášiho – hlasovať verejne, v poradí, ako sú navrhnutí záujemcovia o členstvo.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 3
Ing. Róbert Andráši, Miroslav Gera, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Proti hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 5
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Gabriela Lacková, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Július Morávek,
Počet neprítomných: 2
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

Procedurálny návrh Ing. Róberta Andrášiho nebol prijatý.

Hlasovanie o členovi komisie z radu neposlancov bolo uskutočnené tajným hlasovaním. V druhom kole voľby (v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Šali  získal najväčší počet hlasov (8) p. Jozef Bari.

Uznesenie č. 3/2016 – XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh voľby nového člena komisie kultúry a cestovného ruchu,
B. volí
nového člena Komisie kultúry a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Šali nasledovne:
neposlanci: Jozef Bari.


Materiál číslo F 1/3/2016 – Návrh na splynutie Základnej školy, Bernolákova 1, Šaľa
s Materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa do jedného právneho subjektu od
1. septembra 2016

Uznesenie č. 3/2016 – XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
- návrh na zrušenie Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti po vyradení zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR k 31. augustu 2016,
- návrh na zrušenie Základnej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí po vyradení zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR k 31. augustu 2016,
- návrh na splynutie Základnej školy, Bernolákova 1, Šaľa s Materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa do jedného právneho subjektu od 1. septembra 2016,
B. schvaľuje 
- návrh na zrušenie Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti po vyradení zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR k 31. augustu 2016,
- návrh na zrušenie Základnej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí po vyradení zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR k 31. augustu 2016,
- návrh na splynutie Základnej školy, Bernolákova 1, Šaľa s Materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa do jedného právneho subjektu od 1. septembra 2016,
- návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy,    výskumu a športu Slovenskej republiky od 1. septembra 2016 nasledovne:
1. Základná škola s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa,
2. Školský klub detí, Bernolákova 1, Šaľa, ako súčasť Základnej školy s materskou školou Bernolákova 1, Šaľa,
3. Školská jedáleň, Bernolákova 1, Šaľa, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa,
4. Materská škola, Bernolákova 1, Šaľa, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa,
5. Výdajná školská jedáleň, Bernolákova 1, Šaľa, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo F 2/3/2016 – Zmluva o dielo č. 728/2015 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Mestského úradu v Šali –
1. etapa“

Uznesenie č. 3/2016 – XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 728/2015 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Mestského úradu v Šali – 1. etapa“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Mestského úradu v Šali – 1. etapa“,
b) Zmluvu o dielo č. 728/2015 uzatvorenú v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Mestského úradu v Šali
– 1. etapa“ s dodávateľom ORKO PHM spol. s r.o., IČO: 34119728, DIČ: 2020393619, IČ DPH: SK2020393619.

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS