Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.04.2016 - 14:01  //  aktualizácia: 06.07.2016 - 08:32  //  zobrazené: 621

04/2016 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 04/2016  |  dátum konania: 19.04.2016

Zápisnica z komisie
životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti konaného dňa 19. 04. 2016


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Úvod
2. Informácia o bezpečnostnej situácii v okrese Šaľa – prizvaný Okresný riaditeľ Policajného zboru - Mgr. Roman Révay
3. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
4. Informácia o koncepcii prevencie v meste
5. Rôzne
6. Záver.


Informácia o bezpečnostnej situácii v okrese Šaľa
Informáciu o stave bezpečnosti v meste predniesol Okresný riaditeľ Policajného zboru Mgr. Révay.  Oboznámil všetkých prítomných o počte trestných činov. Ďalej informoval, že  okres Šaľa  dosahuje v rámci kraja  2. miesto v objasnenosti prípadov . Informácie boli pre členov komisie veľmi zaujímavé a na okresného riaditeľa PZ bolo adresovaných množstvo otázok, na ktoré pán riaditeľ odpovedal, príp. prisľúbil na budúce stretnutie informácie o objasnenosti prípadov, pretože sú momentálne v štádiu vyšetrovanie a nie je možné o nich poskytovať informácie. Otázky sa týkali krádeží v našom meste, o prebiehajúcich kontrolách na dodržiavanie zákonov v cestnej premávke. Ďalšou problematikou, ktorá zaujímala členov komisie bola drogová činnosť
UZNESENIE č.IV/1 :
Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v okrese Šaľa.

Informácia o bezpečnostnej situácii v meste
Mgr. Krokavec informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste za mesiac apríl. Oboznámil prítomných o prípadoch, ktoré riešila mestská polícia – problematika rušenia nočného kľudu, parkovanie, rušenie verejného poriadku bezdomovcami.
UZNESENIE č. IV/2 :
Komisia berie na vedomie informáciu o odchytených psov a o plánovanej kontrole stavu evidencie držiteľov psov.

 

Informácia o koncepcii prevencie a príprava štafety „Zaplávajme spolu čo najďalej“
Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš požiadal všetkých prítomných členov o pomoc pri organizačnom zabezpečení samotnej štafety. Na propagáciu akcie boli vyrobené plagáty, ktoré sa umiestnia po meste do tabúľ. Informoval prítomných, že sa akcie aktívne zúčastní aj primátor mesta. Ďalej informoval o zabezpečení spropagovania akcie prostredníctvom médií a to regionálnej televízie Krea, Nitrianske noviny a Slovo Šaľanov.
UZNESENIE č. IV/3 :
Komisia berie na vedomie informáciu o príprave štafety „Zaplávajme spolu čo najďalej“.


Rôzne
Ing. Braníková informovala prítomných o prebiehajúcej verejnej súťaži na výber dodávateľa na údržbu zelene.

 

 

                                                                                                           RSDr. Peter Gomboš
                                                                                                                Predseda komisie

 

Zapísala: Ing. Braníková