Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 04.04.2016 - 13:07  //  aktualizácia: 04.04.2016 - 13:10  //  zobrazené: 706

03/2016 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 03/2016  |  dátum konania: 31.03.2016

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Irina Kostová, Mgr. Renáta Zelezníková, Mgr. Ildikó Jarošová

 

Neprítomní: PaedDr. Danica Lehocká (ospravedlnená), Aneta Szilágyiová (ospravedlnená)

 

Prizvaná: PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015
 4. Rôzne
 5. Záver

Priebeh zasadnutia:

 1. Otvorenie

 

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 7 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 1. Vyhodnotenie plnenia uznesení

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie PhDr. Margaréta Zozuľáková.

Uznesenie č. 4/2016: komisia prerokovala obsadenie trojizbového bytu č. 30 na 3. a 4. poschodí na ul. Rímskej 2137/1 v Šali – Veči a odporučila primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt na ul. Rímskej 2137/1 uchádzačom z  aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Zuzane Farkašovej, trvale bytom Šaľa, Okružná 4. Ako náhradníčku komisia odporučila uchádzačku z aktuálneho poradovníka Andreu Polónyiovú, trvale bytom Šaľa, M.M. Hodžu 18. Splnené: predmetný byt bol pridelený Zuzane Farkašovej.

 

 

 

Uznesenie č. 5/2016: komisia odporučila primátorovi mesta schváliť žiadosť nájomníka Zoltána Legnera, nájomcu dvojizbového nájomného bytu v Šali – Veči, ul. Rímska 2139/5, byt. č. 26 o podnájom pre  Jozefa Audyho, trvale bytom Šaľa – Veča, ul. Rímska 2139/5. Splnené: Primátor mesta schválil predmetnú žiadosť o podnájom.  

Uznesenie č. 6/2016: komisia prerokovala materiál „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015“ a odporučila materiál prerokovať v Mestskom zastupiteľstve a zakomponovať  pripomienky, ktoré boli k nemu podané tak, aby to bolo v súlade s platnou legislatívou. Plnenie: Materiál bol stiahnutý z rokovania Mestského zastupiteľstva v Šali.

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2016, ktorým sa mení a dopĺňa   Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015

 

Materiál predložila PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7

Uznesenie č. 7/2016

 1. a) komisia prerokovala materiál „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2016,       ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015“,
 2. b) komisia odporúča „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady             za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015“ schváliť v Mestskom zastupiteľstve v navrhovanom znení.

 

 1. Rôzne

 

V tomto bode programu členovia komisie diskutovali o otvorení Domova dôchodcov v Šali.

 

 1. Záver

    

 1. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

                                                                                                                       MUDr. Jozef Grell                                                                                                           predseda komisie

V Šali dňa 01. 04. 2016

Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie