Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 14.06.2016 - 12:49  //  aktualizácia: 22.01.2018 - 12:51  //  zobrazené: 444

03/2016 zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

číslo: 03/2016  |  dátum konania: 07.06.2016

Dátum: 7. 6. 2016

Miesto: zasadačka na prízemí MsÚ

Prítomní: Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Vojtech Halász, Ladislav Jaroš, Miroslav Gera, Jana Majdlenová, Peter Szalay, Ing. Michael Angelov, Ing. Martina Čižmáriková

Neprítomní: Bc. Patrik Ščasný– ospravedlnený, Ing. Erik Kováč – ospravedlnený

 

Program:

  1. < >

    Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť športu na rok 2016

  2. Elektronická registrácia pre športové kluby, občianske združenia a školy pôsobiace v oblasti športu na území Šaľa

  3. Aktuálne informácie

  4. < >< >

 

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie, Ing. Ivan Kováč, privítal členov komisie športu a mládeže a oboznámil ich s programom zasadnutia. Odprezentovalo sa 8 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 31. 5. 2016. Voči programu neboli vznesené žiadne pripomienky, preto sa rokovalo v súlade s ním.

K bodu  2. Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť športu na rok 2016

Ing. Martina Čižmáriková oboznámila komisiu, že na rozdelenie dotácií je v rozpočte
3 300,00 EUR. Po krátkej diskusii z tejto sumy komisia jednohlasne odsúhlasila 400,00 EUR pre primátora mesta na projekty za účelom poskytovania dotácií do a vrátane 200,00 EUR.
Ing. Martina Čižmáriková informovala, že na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta pre oblasť športu na rok 2016 bolo na mesto Šaľa do dňa 31. mája 2016 doručených 12 žiadostí. Informovala členov komisie, že po posúdení všetkých žiadostí jeden zo žiadateľov nespĺňal potrebné náležitosti v zmysle vyhlásenej výzvy a písomne mu oznámila túto skutočnosť. Ostatné žiadosti o dotáciu spĺňajú všetky náležitosti a podmienky pre poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN č.2/2016. Vypracovala  prehľadnú tabuľku, v ktorej uviedla  žiadateľa, popis projektu, celkové náklady projektu, požadovanú sumu dotácie. Celková požadovaná výška finančných prostriedkov činí 10 719,00 EUR, na rozdelenie je v rozpočte mesta k dispozícii 2 9000,00 EUR. Oboznámila prítomných so všetkými žiadosťami uchádzačov o dotáciu.

Žiadosti o poskytnutie dotácií pre oblasť športu na rok 2016

 

Por. číslo

Žiadateľ

Účel

Celkové náklady na projekt

Požadovaná suma dotácie

Prílohy k žiadostiam

 

Žiadosť

Výpis z registra

IČO

Číslo účtu

 
 

1.

FK Veča

Majstrovstvá Veče vo varení guláša

1 120,00 EUR

500,00 EUR

11.4.2016

X

X

X

 

MDD

760,00 EUR

 

futbalový turnaj

300,00 EUR

 

2.

Rondis, s.r.o.

Streetbal CUP 2016

6 000 EUR

2 000,00 EUR

19.4.2016

X

X

X

 

3.

TJ Slávia SOUP Šaľa

Slovenský voltížny pohár Šaľa

600,00 EUR

550,00 EUR

26.4.2016

X

X

X

 
 

4.

Športovo strelecký klub Šaľa

zakúpenie vzduchovej pušky, streliva a terčov

1 500,00 EUR

1 500,00 EUR  a menej

3.5.2016

X

X

X

 
 

5.

Iveta Sládečková

Alternafest 2016

neuvedená

200,00 EUR

17.5.2016

 

 

 

 

6.

Rada Šport

Beh nočnou Šaľou 2016

3 926,00 EUR

260,00 EUR

19.5.2016

X

X

X

 

7.

Jazdecký klub Rusty

medzinárodné preteky vo voltíži - Budapest

3 244,00 EUR

2 630,00 EUR

26.5.2016

X

X

X

 

8.

Klub vodných športov Barakuda

prenájom plaveckých dráh

2 000,00 EUR

800,00 EUR

26.5.2016

X

X

X

 

9.

Spojená škola

exteriérové vybavenie fit ihriska

760,00 EUR

600,00 EUR

26.5.2016

X

X

X

 

10.

Telovýchovná jednota Tatran Šaľa

tréningová a súťažná činnosť

1 000,00 EUR

200,00 EUR

31.5.2016

X

X

X

 

vianočný turnaj v stolnom tenise

 

11.

Rodičovské zdr. pri ZŠ, Pionierska ul.

výmena mantinelov na multifunkčnom ihrisku

1210,00 EUR

1000,00 EUR

31.5.2016

X

X

X

 

12.

Karate klub BANANA DOJO

štartovné na súťažiach a seminároch

949,00 EUR

679,00 EUR

31.5.2016

X

X

X

 
 

Uznesenie 1/2/2016: Komisia mládeže a športu neodporučila poskytnúť dotáciu žiadateľom
 č. 6 a č. 12, pretože im bola v tomto roku poskytnutá dotácia vo výške po 500,00 EUR. Dotáciu neodporučila ani žiadateľom č. 9 a č. 11 a odporučila, aby sa projekty realizovali cez rozpočty jednotlivých škôl. Komisia športu a mládeže odporučila poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta žiadateľom č. 7 a č. 10 po 200,00 EUR. Dotácie vo výške 200,00 EUR schvaľuje primátor mesta podľa VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií. Komisia odporučila MsZ v Šali poskytnúť dotácie z rozpočtu mesta nasledujúcim žiadateľom vo výške:

Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie pre oblasť športu na rok 2016

Por. číslo

Žiadateľ

Popis projektu

Požadovaná suma dotácie

Odporučená suma dotácie

1.

FK Veča

Majstrovstvá Veče vo varení guláša

500,00 EUR

500,00 EUR

Medzinárodný deň detí

futbalový turnaj

2.

Rondis, s.r.o

Streetbal CUP 2016

2 000,00 EUR

500,00 EUR

3.

TJ Slávia SOUP Šaľa

Slovenský voltížny pohár Šaľa

550,00 EUR

500,00 EUR

4.

Športovo strelecký klub Šaľa

zakúpenie vzduchovej pušky, streliva a terčov

1 500 EUR a menej

500,00 EUR

5.

Klub vodných športov Barakuda

prenájom plaveckých dráh

800,00 EUR

500,00 EUR

Uznesenie 2/2/2016: Komisia športu a mládeže sa zhodla, že v budúcom roku bude potrebné žiadať o navýšenie rozpočtovaných prostriedkov pre dotácie v oblasti športu.

K bodu 3. Elektronická registrácia pre športové kluby, občianske združenia a školy pôsobiace v oblasti športu na území Šaľa
Ing. Martina Čižmáriková informovala o Výzve pre športové kluby, občianske združenia a školy pôsobiace v oblasti športu na území mesta Šaľa na elektronickú registráciu, ktorú vypracovala na základe Uznesenia č. 3/2016 – XI. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 17. marca 2016. Dňa 19. apríla 2016 bola Výzva uverejnená na webovej stránke mesta www.sala.sk. Skonštatovala, že napriek tomu, že Výzva bola uverejnená aj na Facebooku, v Kam v Šali, je vyvesená aj na úradnej tabuli, záujem zo strany športových klubov a OZ pôsobiacich v oblasti športu je minimálny. Do dnešného dňa sa zaregistrovali iba 4 subjekty.
Uznesenie 1/3/2016: Členovia komisie odporučili tajomníčke, aby Výzva bola uverejnená v regionálnych novinách Slovo Šaľanov a pravidelne aktualizovaná na webovej stránke mesta Šaľa.


K bodu 4. Aktuálne informácie
a) Ing. Martina Čižmáriková informovala členov komisie o liste, ktorý obdržala a v ktorom prezident HK Slovan Duslo Šaľa, Ing. Karol Ember, oznamuje, že sa ku dňu 31. mája 2016 vzdáva funkcie prezidenta klubu.
b) Prednostka Mestského úradu Šaľa, Ing. Jana Nitrayová, oslovila predsedov komisií písomnou formou, aby predložili priority a návrhy investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2017 a k tvorbe viacročného rozpočtu v termíne do 30. júna 2016.
c) Tajomníčka komisie informovala na základe listu, ktorý obdržala elektronicky, o prosbe Rastislava Tótha, ktorý zastupuje skupinu hokejbalistov, týkajúcej sa opravy hokejového ihriska na ZŠ Bernolákova, jeho nového povrchu, opravy mantinelov, sieťok za bránkami a nových čiar.
d) Tajomníčka komisie ešte pred zasadnutím elektronicky zaslala členom komisie materiál PHSR týkajúci sa oblasti športu. Vzhľadom k tomu, že v schválenom PHSR mesta Šaľa na rok 2015-2020 v rámci systému monitorovania bolo schválené, že „komisie pri MsZ sa budú podľa potreby (minimálne však raz ročne) venovať prehodnoteniu aktivít PHSR a iniciovať prípadnú potrebu jeho aktualizácie“, komisia športu a mládeže sa venovala aktivitám a opatreniam v oblasti športu.
Uznesenie 1/4/2016: Komisia športu a mládeže zobrala na vedomie list od prezidenta HK Slovan Duslo Šaľa, Ing. Karola Embera.
Uznesenie 2/4/2016: Členovia komisie sa dohodli, že do termínu 30. júna 2016 predložia svoje návrhy týkajúcich sa priorít a návrhov investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2017 a k tvorbe viacročného rozpočtu.
Uznesenie 3/4/2016: Komisia odporučila, aby sa projekt týkajúci sa opravy hokejového ihriska na ZŠ Bernolákova realizoval v rámci rozpočtu školy a navrhuje, aby tento projekt bol podporený aj zo strany mesta Šaľa.
Uznesenie 4/4/2016: Komisia skonštatovala, že nakoľko bol PHSR mesta Šaľa schválený koncom roka 2015, nebude predkladať žiadne návrhy na jeho zmenu. 
K bodu 5. Rôzne
a) Ing. Michael Angelov navrhol urobiť zmeny vo VZN 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií.
b) Ing. Michael Angelov navrhol vypracovať metodiku prideľovania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Šaľa.

 

 

K bodu 6. Záver
Na záver predseda komisie, Ing. Ivan Kováč, poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Zapísala:  Ing. Martina Čižmáriková    Ing. Ivan Kováč
  tajomníčka KMaŠ     predseda KMaŠ
Dátum: 10. júna 2016