Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 29.03.2016 - 14:48  //  aktualizácia: 29.03.2016 - 14:49  //  zobrazené: 657

03/2016 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 03/2016  |  dátum konania: 22.03.2016

Z á p i s n i c a
komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ

Dátum a miesto: 23. marca 2016 (utorok) o 16,00 h v budove MsKJJ

Prítomní: Mgr. Július Morávek,  Peter Hlavatý,  Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Ivan Aľakša, Mgr. Miroslav Demín,  Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová,  Jozefína Karlubíková, Mgr. Adriana Gerová, Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková

Neprítomná: Mgr. Alena Demková - neospravedlnená

Program:

1.    Otvorenie
2.    Kontrola prijatých opatrení – predseda komisie
3.    Kultúrno-spoločenské podujatia na mesiac apríl 2016 – zást. MsKS
4.    Informatívna správa o činnosti MsKJJ za rok 2015 –  ved. MsKJJ
5.    Informatívna správa o činnosti MsKS za rok 2015 – ved. MsKS
6.    Spolupráca partnerských miest v oblasti kultúry a CR v roku 2016 –  ref. MsÚ
7.    Rôzne
8.    Návrh na uznesenie
9.    Ukončenie

Prizvaní:

-    Mgr. A. Gerová, ved. MsKJJ
-    Ing. F. Botka, ved. MsKS
-    Ing. M. Čižmáriková, ref. MsÚ

Priebeh zasadnutia:

1.    Otvorenie - predseda komisie Mgr. Július Morávek
Privítal členov komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, riaditeľku MsKJJ Mgr. Adrianu Gerovú, vedúceho MsKS Ing. Františka Botku, referentku MsÚ Ing. Martinu Čižmárikovú. Odprezentovalo sa 9 prítomných členov a na základe  toho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 14.3.2016. Na základe žiadosti Ing. Františka Botku navrhol zaradiť prerokovanie bodov č. 3. a  5. za sebou. Oznámil prítomným, že bod č. 6. bude zaradený do programu rokovania komisie v mesiaci apríl 2016.
 
2.    Kontrola prijatých opatrení – predseda komisie Mgr. Július Morávek
Informoval prítomných o plnení úloh z prijatého uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 22.2.2016.  Plnenie úlohy č. 1 odporúčacej časti  uznesenia  sa presúva na rokovanie komisie v mesiaci apríl 2016 a plnenie úlohy č. 2 je v riešení, predpoklad realizácie je jeseň 2016.

3.    Kultúrno - spoločenské podujatia na mesiac apríl 2016 – vedúci MsKS Ing. František Botka
Oboznámil prítomných s kultúrnym programom na mesiac apríl 2016. Program bude vydaný v  mesačníku Kam v Šali. Členom komisie bol tajomníčkou komisie zaslaný prostredníctvom elektronickej pošty dňa 21.3.2016 a obyvateľom mesta Šaľa bude distribuovaný do poštových schránok prostredníctvom Slovenskej pošty.  
Uviedol niektoré akcie v mesiaci apríl, ktoré bude MsKS poriadať, napr.:  8. - 9.4.2016  Jednoducho tanec, 13.4.2016  Večianska paleta v SD Veča, 18. – 29.4.2016 výstava „Drevená nostalgia“ v KS Večierka, 16.4.2016 Latino party v SD Veča, 16.4.2016  Divadlo ŠOK, Číňania – komédia, 19.4.2016 divadelné predstavenie „Nízkotučný život“, 30.4.2016 22. benefičný koncert Lívie Ághovej, 30.4.2016 Stavanie mája pred SD Veča a iné.

4.    Informatívna správa o činnosti MsKJJ za rok 2015 –  riaditeľka MsKJJ Mgr. Adriana Gerová
Správa bola členom komisie zaslaná tajomníčkou komisie elektronicky dňa 16.3.2016.
Mgr. Gerová uviedla, že správa za rok 2015 obsahuje všetky dôležité informácie o činnosti MsKJJ. Sú v nej uvedené údaje o knižničnom fonde, výpožičkách, používateľoch, podujatiach, o výdavkoch a  príjmoch, prevádzkových nákladoch...
Rok 2015 hodnotila ako úspešný z hľadiska budovania knižničného fondu i z hľadiska zapájania sa do kultúrneho diania. Knižnica poskytuje dostatok aktuálnej literatúry na všetkých oddeleniach.
Mgr. Miroslav Demín:
-    všimol si pokles počtu čitateľov oproti roku 2014
-    opýtal sa riaditeľky MsKJJ, či všetky akcie robia iba v knižnici? Odpovedala kladne, preto jej navrhol zvážiť návštevu škôl a oslovenie detí nejakým nezvyčajným nápadom
Mgr. Ivan Aľakša:
-    spýtal sa  riaditeľky MsKJJ, akým spôsobom vyberajú autorov na besedy? Uviedla, že buď sa autor ponúkne sám, niekto jej autora odporučí alebo sama osloví autora, ktorého si žiadajú čitatelia


Mgr. Július Morávek:
-    s poľutovaním konštatoval, že deti nie sú vedené v rodine a v škole k čítaniu, o čom svedčí nízky počet detských členov knižnice
-    ocenil prípravu podujatia Esej Jána Johanidesa, veľmi efektné by však bolo, keby ocenení prečítali krátke ukážky svojej tvorby

5.    Informatívna správa o činnosti MsKS za rok 2015 – vedúci MsKS Ing. František Botka
Správa bola členom komisie zaslaná tajomníčkou komisie elektronicky dňa 18.3.2016.
Ing. Botka uviedol, že správa obsahuje veľké množstvo informácií, čo sa týka napr.: celkového počtu podujatí poriadaných MsKS, počtu poriadaných podujatí podľa jednotlivých stredísk: DK Šaľa, Spoločenský dom Veča a  KS Večierka, kina, družobných vzťahov, Zboru pre občianske záležitosti, príjmov a výdavkov.
Mgr. Július Morávek sa pochvalne  vyjadril ma adresu KS Večierka, nakoľko v správe MsKS postrehol, že sa v ňom uskutočnilo najväčší počet podujatí. Ďalej  uviedol, že sa oproti roku 2014 znížil počet návštevníkov kina, na čo majú podľa správy vplyv staré nepohodlné sedadlá a absencia bufetu. Podľa informácií, ktorými disponuje, sa pravdepodobne výmena sedadiel uskutoční v roku 2017, ale činnosť bufetu je podľa možnosti potrebné uskutočniť čím skôr. Poďakoval MsKS, OZ,  záujmovým skupinám i jednotlivcom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na kultúrnom dianí mesta Šaľa.

6.    Spolupráca partnerských miest v oblasti kultúry a CR v roku 2016
Tento bod sa presúva do programu rokovania komisie v mesiaci apríl 2016.

7.    Rôzne
Ing. František Botka:
-     21.3.2016 bola dodaná MsKS nová ozvučovacia aparatúra,
Mgr. Miroslav Demín:
-    ocenil vystúpenie DDS Úsmev, ktoré sa po asi polročnej práci prezentovalo na regionálnej súťažnej prehliadke Javiskový škriatok  hrou Janko Hraško, vyjadril potešenie, že Šaľa má opäť detské divadlo  
Ing. Milica Kováčová Karlubíková:
-    v oblasti cestovného ruchu mesto stále stagnuje,  navrhuje usporiadať  napr. biznis raňajky s podnikateľmi, komunikovať s nimi, podniknúť kroky na zviditeľnenie mesta (vydať printové materiály), povedie to k zvýšenej návštevnosti mesta, a tým k zvýšeniu tržieb podnikateľov v oblasti obchodu a služieb
Ing. Martina Čižmáriková:
-     1.3.2016 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na kultúru na rok 2016

8.    Návrh na uznesenie –  predseda komisie Mgr. Július Morávek
Návrh na uznesenie prítomní členovia odsúhlasili. Uznesenie tvorí samostatnú prílohu zápisnice.

9.    Ukončenie – predseda komisie Mgr. Július Morávek
Poďakoval prítomným a ukončil rokovanie komisie.

zapísala: Jozefína Karlubíková                Mgr. Július Morávek
tajomníčka komisie                    predseda komisie

Na vedomie:

1.    primátor mesta
2.    vedúca – oddelenie organizačné a správne
3.    referát kultúry a cestovného ruchu MsÚ
4.    predseda a členovia komisie
5.    tajomníčka komisie
6.    vedúci MsKS
7.    riaditeľka MsKJJ
U z n e s e n i e
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu dňa 22. marca 2016


Komisia kultúry a cestovného ruchu


berie na vedomie

1.    informáciu o plnení opatrení z februára 2016
2.    informáciu o kultúrno-spoločenských podujatiach v mesiaci apríl 2016


súhlasí

1.    s informatívnou správou o činnosti MsKS za rok 2015
2.    s informatívnou správou o činnosti MsKJJ za rok 2015


odporúča

1.    predložiť informatívne správy o činnosti MsKS a MsKJJ na rokovanie MsZ v mesiaci máj 2016
2.    vedúcemu MsKS prerokovať v príslušným oddelením MsÚ podmienky činnosti bufetu v budove domu kultúry
3.    vedúcemu MsKS pripraviť na rokovanie komisie realizáciu priorít PHSR v oblasti kultúry a cestovného ruchu


ukladá

1.    predsedovi komisie rokovať s vedením mesta o ustanovení pracovnej skupiny na vypracovaní syláb na zabezpečenie rozvoja cestovného ruchu v podmienkach mesta


informuje

1.    zasadnutie komisie v mesiaci apríl sa uskutoční v priestoroch MsKS


Šaľa, 22.3.2016                            Július Morávek
predseda komisie