Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 22.05.2015 - 15:59  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:17  //  zobrazené: 1209

03/2015 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 14/05/2015

číslo: 03/2015  |  dátum konania: 14.05.2015  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

M E S T O   Š A Ľ A

Uznesenia a hlasovania
z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali
zo dňa 14. mája 2015
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hlasovanie č. 1
Program ako celok

Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena


Hlasovanie č. 2
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Tibor Baran, PaedDr. Alžbeta Botorčeová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena


Hlasovanie č. 3
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena


Materiál číslo A 1/3/2015 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana – ukladá vyvodiť zodpovednosť voči riaditeľovi školy, v prípade, že vyjadrenie riaditeľa školy ku kontrolným zisteniam nie je v súlade so zákonom.

Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 14
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák,
Mgr. Jozef Varsányi
Proti hlasovalo: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, Ing. Vladimír Vicena
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš
Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka – žiada posúdiť možnosť centralizácie ekonomických činností základných škôl na spoločnom školskom úrade s účinnosťou najneskôr od nového hospodárskeho roku od 01. 01. 2016.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo:  19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Jaroš
Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.


Uznesenie č. 3/2015 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z následnej finančnej kontroly hospodárenia v ZŠ Jána Hollého za rok 2014,
B. berie na vedomie
správu z následnej finančnej kontroly hospodárenia v ZŠ Jána Hollého za rok 2014,
C. ukladá
vyvodiť zodpovednosť voči riaditeľovi školy, v prípade, že vyjadrenie riaditeľa školy ku kontrolným zisteniam nie je v súlade so zákonom,
D. žiada
posúdiť možnosť centralizácie ekonomických činností základných škôl na spoločnom školskom úrade s účinnosťou najneskôr od nového hospodárskeho roku od 01. 01. 2016.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo:  19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Jaroš
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 2/3/2015 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 3/2015 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Jozef Varsányi
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 3/3/2015 - Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2014

Uznesenie č. 3/2015 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2014,
B. berie na vedomie
správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2014.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Jozef Varsányi
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 4/3/2015 - Informácia o ukončení prevádzky detských jasieľ

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka
- ukladá zachovať prevádzku detských jasieľ v Organizácii sociálnej starostlivosti;              v alternatíve, po zvážení možností, v správe mestského úradu alebo spoločného školského úradu;
- žiada:
1. v súčinnosti s mestským úradom vykonať poslanecký prieskum zameraný na technický stav budovy, zariadenie priestorov a požiadavky na rekonštrukciu a modernizáciu zariadenia
T: do nasledujúceho zasadnutia MsZ v mesiaci jún 2015,
2. v súlade s Integrovaným regionálnym operačným programom na roky 2014 – 2020 podľa prioritnej osi č. 2, špecifického cieľa 2.1.1. spracovať projekt na poskytnutie dotácie na rekonštrukciu a modernizáciu zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku.
T: po zverejnení výzvy      

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Uznesenie č. 3/2015 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o ukončení prevádzky detských jasieľ,
B. ukladá
zachovať prevádzku detských jasieľ v Organizácii sociálnej starostlivosti; v alternatíve,
po zvážení možností, v správe mestského úradu alebo spoločného školského úradu,
C. žiada
1. v súčinnosti s mestským úradom vykonať poslanecký prieskum zameraný na technický stav budovy, zariadenie priestorov a požiadavky na rekonštrukciu a modernizáciu zariadenia
T: do nasledujúceho zasadnutia MsZ v mesiaci jún 2015,
2. v súlade s Integrovaným regionálnym operačným programom na roky 2014 – 2020 podľa prioritnej osi č. 2, špecifického cieľa 2.1.1. spracovať projekt na poskytnutie dotácie na rekonštrukciu a modernizáciu zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku.      
T: po zverejnení výzvy

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 1/3/2015 - Návrh na zrušenie uznesenia č. 2/2015 – XXVII. zo dňa
26. marca 2015 k materiálu č. H 2/2/2015, ktorým bol schválený vstup mesta Šaľa do Miestnej akčnej skupiny (MAS) Csángó

Uznesenie č. 3/2015 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
návrh na zrušenie uznesenia č. 2/2015 – XXVII. zo dňa 26. marca 2015 k materiálu
č. H 2/2/2015, ktorým bol schválený vstup mesta Šaľa do Miestnej akčnej skupiny (MAS) Csángó,
B.  ruší
uznesenie č. 2/2015 – XXVII. zo dňa 26. marca 2015 k materiálu č. H 2/2/2015, ktorým bol schválený vstup mesta Šaľa do Miestnej akčnej skupiny (MAS) Csángó.
Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 2/3/2015 - Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007-2013) v znení Aktualizácie (2010) – doplnenia o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2014

Uznesenie č. 3/2015 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007 - 2013) v znení Aktualizácie (2010) – doplnenia o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2014,
B. berie na vedomie
správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007 - 2013) v znení Aktualizácie (2010) – doplnenia o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2014,
C. ruší
časť Uznesenia č. 5/2010 – IX. z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
09. 09. 2010 tak, že ruší celé znenie časti C. ukladá a nahrádza ho novým znením:
C.  odporúča
- primátorovi mesta uložiť prednostke mestského úradu predkladať správu o plnení programu rozvoja mesta v termíne podľa platnej legislatívy.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.
Materiál číslo C 1/3/2015 - Návrh na úpravu cenníka Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali

Uznesenie č. 3/2015 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu cenníka Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali,
B. schvaľuje
úpravu cenníka Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 2/3/2015 - Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2015

Uznesenie č. 3/2015 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2015,
B. schvaľuje
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2015.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 3/3/2015 - Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2015

Uznesenie č. 3/2015 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
      vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2015,
B. berie na vedomie
      vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2015.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 1/3/2015 - Mgr. Helena Kisteleki, V. Šrobára 6, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho – hlasovať o materiáloch D1–D6, D12 bez rozpravy.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák,
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 1
Milena Veresová
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

 

 


Uznesenie č. 3/2015 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na ul. V. Šrobára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci:
1. v ochrane vlastného majetku,
2. v znížení kúpnej ceny.
Zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 29. apríla 2015.
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta na ul. V. Šrobára v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, novovzniknutá parcela číslo 942/95, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, odčlenená od parcely číslo 942/90, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu č. 08/2015, vyhotoveného súkromnou geodetkou Ing. Marcelou Varinskou, overeného OÚ Šaľa, pod číslom 77/2015, dňa 4. marca 2015, v cene 11,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 209,00 Eur, pre Mgr. Helenu Kisteleki, trvale bytom V. Šrobára 6, Šaľa,  v celosti. 

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 2/3/2015 - Oľga Kmotríková, V. Šrobára 571/12, Šaľa – žiadosť              o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2015 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania záhradky; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 29. apríla 2015,

C. schvaľuje
prenájom pozemkov – záhradky a prislúchajúcej časti chodníka, v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta, ktoré vznikli odčlenením od parcely číslo 789/1, ostatné plochy, na základe geometrického plánu č. 03 - 2002, overeného Správou katastra pod číslom 279/02, dňa 22. 08. 2002, ako parcela číslo 789/89, záhrada o výmere 296 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 48,84 Eur/rok a časť parcely číslo 789/72, ostatné plochy o výmere 39 m2 (časť chodníka), v cene 0,099 Eur/m2/rok, t.j. v sume
3,86 Eur/rok, v celkovej sume 52,70 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Oľgu Kmotríkovú, trvale bytom V. Šrobára 571/12, Šaľa.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 3/3/2015 - Ing. Szabolcs Puskás a Mgr. Kristína Puskásová, Rozvodná 13/C, 831 01  Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2015 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení prístupu na pozemok vo vlastníctve žiadateľov; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
29. apríla 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,   v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 3080/15, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 203 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 134,59 Eur/rok, pre Ing. Szabolcsa Puskása a Mgr. Kristínu Puskásovú, trvale bytom Rozvodná 13/C,
831 01  Bratislava, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 4/3/2015 - Branislav Botka a Barbora Botková, Hliník 1573/9, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2015 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v polohe pozemku za záhradou vo vlastníctve žiadateľov, čím je umožnené súvislé obrábanie pozemku; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 29. apríla 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,   v registri C katastra nehnuteľností, parcela číslo 3525/2, orná pôda o výmere 1 432 m2,  v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 236,28 Eur/rok, pre Branislava Botku a Barboru Botkovú, trvale bytom Hliník 1573/9, Šaľa, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 


Materiál číslo D 5/3/2015 - Benjamín Starý, Nitrianska 10, 927 05  Šaľa – žiadosť
o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2015 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v kultúrnej a výchovnej činnosti mládeže v Šali; zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa a zverejnený dňa 29. 04. 2015,
C. schvaľuje
prenájom nebytových priestorov o výmere 43,42 m2 (vrátane príslušného podielu na spoločných priestoroch) v suteréne objektu na ulici Dolná 1959/5 v Šali, zapísané na liste vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Šaľa, ako časť nehnuteľnosti na parcele č. 791/17,
za nájomné vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera a náklady spojené s užívaním (režijné náklady) paušálne vo výške 600,00 Eur/rok/celá výmera, pre Benjamína Starého,
Nitrianska 10, 927 05  Šaľa.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 6/3/2015 - Richard Vilkus, Broskyňová 15, 927 01  Šaľa – žiadosť
o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2015 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v kultúrnej a výchovnej činnosti mládeže v Šali; zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle § 9 ods. 3  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa a zverejnený dňa 29. 04. 2015,
C. schvaľuje
prenájom nebytových priestorov o výmere 23,42 m2 (vrátane príslušného podielu na spoločných priestoroch) v suteréne objektu na ulici Dolná 1959/5 v Šali, zapísané na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Šaľa, ako časť nehnuteľnosti na parcele č. 791/17,
za nájomné vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera a náklady spojené s užívaním (režijné náklady) paušálne vo výške 600,00 Eur/rok/celá výmera pre Richarda Vilkusa,
Broskyňová 15, 927 01  Šaľa.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 7/3/2015 - Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana – stiahnuť materiály č. D 7/3/2015 a D 8/3/2015 z rokovania. 

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4
Ing. Michael Angelov, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Mgr. Július Morávek
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

 

 

 

 


Materiál číslo D 9/3/2015 - Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu  ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 62 s príslušenstvom
a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na 5. poschodí v bytovom dome na ulici  P. J. Šafárika, súpisné číslo 377, vchod č. 11 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C, parcelné číslo 524/7 v k.ú. Šaľa“

Uznesenie č. 3/2015 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
1-izbového bytu č. 62, s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na 5. poschodí v bytovom dome na ulici P. J. Šafárika, súp. č. 377, vchod č. 11 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C, parc. č. 524/7 v k. ú. Šaľa“, 
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
1-izbového bytu č. 62, s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na 5. poschodí v bytovom dome na ulici P. J. Šafárika, súp. č. 377, vchod č. 11 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C, parc. č. 524/7 v k. ú. Šaľa“ podľa predloženého návrhu
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Peter Jaroš, poslanec
- Ing. Vladimír Vicena, poslanec
- Ing. Katarína Machová, člen komisie ekonomickej
- MUDr. Jozef Grell, člen komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
- Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
- JUDr. Anna Torišková, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu o výsledku OVS na septembrovom zasadnutí MsZ v r. 2015

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 


Materiál číslo D 10/3/2015 - Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 2-izbového bytu číslo 3, s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod č. 17 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C, parcelné číslo 3080/40-42  v k.ú. Šaľa“

Uznesenie č. 3/2015 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
2-izbového bytu č. 3, s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súp. č. 1948, vchod č. 17 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C, parc. č. 3080/40-42 v k. ú. Šaľa“, 
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
2-izbového bytu č. 3, s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súp. č. 1948, vchod
č. 17 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C, parc. č. 3080/40-42 v k. ú. Šaľa“ podľa predloženého návrhu
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Peter Jaroš, poslanec
- Ing. Vladimír Vicena, poslanec
- Ing. Katarína Machová, člen komisie ekonomickej
- MUDr. Jozef Grell, člen komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
- Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
- JUDr. Anna Torišková, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu  o výsledku OVS na septembrovom zasadnutí MsZ v r. 2015

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 


Materiál číslo D 11/3/2015 - Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu  ponuku na kúpu 3-izbového bytu číslo 50, s príslušenstvom
a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Hollého, súpisné číslo 1925, vchod č. 7 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C, parcelné číslo 3080/29-32 v k.ú. Šaľa“

Uznesenie č. 3/2015 – XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
3-izbového bytu č. 50, s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Hollého, súp. č. 1925, vchod č. 7 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C, parc. č. 3080/29-32 v k. ú. Šaľa“, 
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
3-izbového bytu č. 50, s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Hollého, súp. č. 1925, vchod č. 7 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C, parc. č. 3080/29-32 v k. ú. Šaľa“
podľa predloženého návrhu
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Peter Jaroš, poslanec
- Ing. Vladimír Vicena, poslanec
- Ing. Katarína Machová, člen komisie ekonomickej
- MUDr. Jozef Grell, člen komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
- Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
- JUDr. Anna Torišková, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu o výsledku OVS na septembrovom zasadnutí MsZ v r. 2015

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 


Materiál číslo D 12/3/2015 - Gabriela Pohlová, Jesenského 15, Šaľa – prevod pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2015 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Jesenského ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení ochrany vlastného majetku a v znížení kúpnej ceny; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 29. apríla 2015,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Jesenského ul. v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, novovzniknutá parcela číslo 1098/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 198 m2, odčlenená od parcely číslo 1098, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu č. 11/2015 vyhotoveného  spoločnosťou GEOS geodetické služby, s.r.o, v cene 11,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 2 178,00 Eur, pre Gabrielu Pohlovú, trvale bytom Jesenského 15, Šaľa, v celosti. Kúpna cena je splatná v dvoch splátkach:
1. splátka pri podpise kúpnej zmluvy vo výške 1 089,00 Eur,
2. splátka v mesiaci november 2015 vo výške 1 089,00 Eur.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Jozef Varsányi
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 13/3/2015 - Ladislav Smatana a Helena Smatanová – žiadosť
o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2015 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dobudovaní predajne v súlade s ostatnými prevádzkami nachádzajúcimi sa na Hlavnej ulici; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 29. apríla 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,   v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2303/20, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 11 m2, v cene 8,298 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 91,28 Eur/rok, pre Ladislava Smatanu a Helenu Smatanovú, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš
Počet neprítomných:0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 14/3/2015 - Patrik Vašák, Dlhoveská 19, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka – žiada o prerokovanie majetkových materiálov v zmysle požiadavky žiadateľov; nepredkladať materiály v alternatívnych návrhoch.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell
Počet neprítomných: 1
Ing. Michael Angelov

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

 

 


Uznesenie č. 3/2015 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v poskytovaní služieb občanom mesta; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 29. apríla 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 7266,   v registri E katastra nehnuteľností, parcela číslo 315, zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere 75 m2, v cene 4,979 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 373,42 Eur/rok,
pre podnikateľa podnikajúceho pod obchodným menom Patrik Vašák, IČO 43 024 092, miesto podnikania, Šaľa, Dlhoveská 1384/19, na dobu neurčitú,
D. žiada  
o prerokovanie majetkových materiálov v zmysle požiadavky žiadateľov; nepredkladať materiály v alternatívnych návrhoch.
 
Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marián Krištof
Zdržalo sa: 2
Miroslav Gera, Milena Veresová
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Michael Angelov

MsZ p r i j a l o  uznesenie v navrhnutom znení.