Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.10.2015 - 09:24  //  aktualizácia: 16.09.2016 - 09:25  //  zobrazené: 496

03/2015 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 03/2015  |  dátum konania: 16.10.2015

prítomní: podľa zápisnice

 

1. otvorenie a privítanie, konštatovanie o uznášaniaschopnosti komisie

Body rokovania, ktoré sú v programe rokovania KUPVD na základe požiadavky MsÚ

2. materiál D 4/7/2015: žiadosť občana Jovicu Pejčiča o odkúpenie pozemku z dôvodov hodných osobitného zreteľa

KUPVD konštatuje, aj na základe miestneho zisťovania spojeného s fotodokumentáciou stavu, ktoré sa uskutočnilo pred zasadnutím komisie, že t.č. na predmetnom pozemku, ktorý má žiadateľ v nájme od mesta, stoja prefabrikované garáže, ktoré sú podľa dostupnej informácie nepovolenou stavbou. Komisia navrhuje (aby sa predišlo problému s tým, že mesto vôbec posudzuje predaj pozemku s čiernou stavbou alebo že mesto schváli predaj z dôvodov hodných osobitného zreteľa), aby záujemca stavbu zlegalizoval, a následne požiadal mesto o odkúpenie pozemku, v tom čase s už legálnou stavbou. Komisia posúdi žiadosť opätovne po jej predložení.  KUPVD odporúča stiahnuť tento bod z programu 7.MsZ.

Hlasovali: za uznesenie: všetci prítomní podľa zápisnice; proti: 0; zdržali sa: 0

3. materiál D 5/7/2015: žiadosť občana Popelku o odkúpenie pozemku z dôvodov hodných osobitného zreteľa

KUPVD vyjadrila , aj na základe miestneho zisťovania spojeného s fotodokumentáciou stavu, súhlas a odporúča MsZ hlasovať v súlade s predloženým návrhom uznesenia. 

Hlasovali: za uznesenie: všetci prítomní podľa zápisnice; proti: 0; zdržali sa: 0

4. materiál B3/7/2015 z programu 7.MsZ

KUPVD vyjadrila súhlas a odporúča MsZ hlasovať v súlade s predloženým návrhom uznesenia.   

Hlasovali: za uznesenie: všetci prítomní podľa zápisnice; proti: 0; zdržali sa: 0

5. materiál B4/7/2015 z programu 7.MsZ

KUPVD požaduje, aby bola spracovaná aj analýza dopadu dopravy generovanej navrhovanou zástavbou na existujúcu komunikačnú sieť a priľahlú existujúcu zástavbu a žiada preukázať vplyvy

KUPVD navrhuje riešiť dopravné napojenie zóny z viacerých strán.

KUPVD konštatuje, že nie je jasný rozdiel medzi pojmami "vymedzené" a "riešené" územie.

KUPVD odporúča MsZ hlasovať v súlade s predloženým návrhom uznesenia so zapracovaním uvedených požiadaviek do zadania spracovania UPZ Šalianska tabuľa.   

Hlasovali: za uznesenie: všetci prítomní podľa zápisnice; proti: 0; zdržali sa: 0

5. materiál C1/7/2015 z programu 7.MsZ

KUPVD berie na vedomie predložený návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2016 a odporúča MsZ hlasovať v súlade s predloženým návrhom uznesenia.   

Hlasovali: za uznesenie: všetci prítomní podľa zápisnice; proti: 0; zdržali sa: 0

 

Body rokovania, ktoré sú v programe KUPVD na základe podnetu niektorého z prítomných členov komisie alebo hostí:

 

6. Detské dopravné ihrisko

KUPVD  požaduje riešiť územie týmito alternatívami:

 • zmeniť územný plán predmetnej lokality z "ružovej farby" na "žltú farbu"

 • alebo zachovať charakter územia tým, že mesto sa stane vlastníkom pozemku pod dopravným ihriskom

Hlasovali: za uznesenie: všetci prítomní podľa zápisnice; proti: 0; zdržali sa: 0

7. Parkovanie nákladných áut a autobusov v meste

Komisia odporúča, aby Mestská polícia začala kontrolovať dodržiavanie VZN o parkovaní nákladných áut a autobusov. KUPVD požaduje, aby MP o prijatých opatreniach  podala informáciu na najbližšom MsZ alebo na zasadnutí KUPVD.

Hlasovali: za uznesenie: všetci prítomní podľa zápisnice; proti: 0; zdržali sa: 0

8. Riešenie parkovania osobných áut v meste

KUPVD odporúča MsÚ vypracovať analýzu parkovania v meste a generel statickej dopravy, nakoľko parkovanie v meste sa stáva neúnosným a neudržateľným.

Hlasovali: za uznesenie: všetci prítomní podľa zápisnice; proti: 0; zdržali sa: 0

8. Informácia od G. Lackovej

G. Lacková informovali prítomných o riešení problému s parkovaním pri garážach na ulici V. Šrobára. Prítomní vzali informáciu na vedomie bez hlasovania.

9. Hydraulický stĺp na Budovateľskej ul.

KUPVD navrhuje, aby bol stĺp ponechaný trvale v zdvihnutom stave, a jeho zasunutie bolo umožnené len v odôvodnených prípadoch a oprávneným osobám. V opačnom prípade (ak je trvale zasunutý) nemá stĺp svoj pôvodne mienený význam.

Hlasovali: za uznesenie: všetci prítomní podľa zápisnice; proti: 0; zdržali sa: 0

 

Rôzne

10. Komisia bola oboznámená s nasledujúcimi skutočnosťami, ktoré v blízkej budúcnosti budú relevantnými pre prácu KUPVD:

 1. dokončovanie budovy Domova dochodcov

 2. priprava súťaže na architektonicku studiu na priestory byvaleho kupaliska

 3. priprava vystavby najomnych bytovych domov na Kralovskej ulici

 4. priprava rekonstrukcie domov kultury v Sali a vo Veci

 5. stav riesenia verejneho osvetlenia

 6. pripravovana garantovana energeticka sluzba na budovy v meste Sala - sposob ako znizit prevadzkove naklady bez potreby investicie mesta

 7. zmeny v uzemnom plane - aktualny stav

 8. plan opravy komunikacii v meste

 9. Program hospodarskeho a socialneho rozvoja (PHSR)

 

Členovia komisie vzali predložené informácie na vedomie bez hlasovania.