Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 30.04.2014 - 10:04  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:19  //  zobrazené: 1352

03/2014 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 10/04/2014

číslo: 03/2014  |  dátum konania: 24.04.2014  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1 Doplniť do programu rokovania: do písmena D. Majetkové záležitosti: - materiál číslo D 14/3/2014 - Informácia o konkrétnej výške odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa v prospech SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava

Za hlasovalo: 13 Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 8 Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 2 Program ako celok

Za hlasovalo: 15 Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 6 Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 3 Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 14 Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 1 Milena Veresová, Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 6 Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 4 Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 15 Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 6 Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 1/3/2014 - Ing. Ladislav Gáll a Ing. Zuzana Gállová, Vinohradnícka 149/1, Šaľa – prevod pozemku na Vinohradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu na uznesenie v znení: Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo prevod pozemku na Vinohradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, B. konštatuje, že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci: 1. v zosúladení skutkového a právneho stavu užívanej časti pozemku, ktorý sa nachádza za oplotením stavby vo vlastníctve žiadateľov, 2. v znížení kúpnej ceny z dôvodu predchádzajúcich predajov pozemkov za rovnakým účelom. Zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. marca 2014. C. schvaľuje zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Vinohradníckej ul. Šali, v zmysle geometrického plánu č. 02 – 07/2012, overeného Správou katastra pod č. 327/2012, pozemky v registri E katastra nehnuteľností, vedené na liste vlastníctva č. 7266, parcela číslo 1418/102, orná pôda o výmere 16 m2, parcela číslo 1418/103, orná pôda o výmere 40 m2, parcela číslo 1418/104, orná pôda o výmere 40 m2, parcela číslo 1418/105, orná pôda o výmere 40 m2, časť parcely číslo 1418/106, orná pôda o výmere 9 m2 a časť parcely číslo 1418/107, orná pôda o výmere 71 m2, spolu o výmere 216 m2 (ako novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 2833/72), v cene 5,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 1 080,00 Eur pre Ing. Ladislava Gálla a Ing. Zuzanu Gállovú, obaja trvale bytom Šaľa, Vinohradnícka ul. 149/1, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 5 Za hlasovalo: 12 MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 3 Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Gabriela Talajková, Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 6 Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 2/3/2014 - Slávka Palatická, Orechová 17, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2014 – I. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, B. konštatuje, že v zmysle § 7 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v nájme pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľky. Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. marca 2014. C. schvaľuje prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, parcela v registri C katastra nehnuteľností číslo 585/24, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2, v cene 6,638 Eur/m2/rok, v celkovej cene 159,31 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Slávku Palatickú, bytom Šaľa, Orechová 17.

Hlasovanie č. 6 Za hlasovalo: 15 Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 6 Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 3/3/2014 - Peter Tóth – PEGAS, Kukučínova 534/42, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2014 – II. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, B. konštatuje, že v zmysle § 7 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v nájme pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa. Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. marca 2014. C. schvaľuje prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností číslo 852/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, v cene 5,311 Eur/m2/rok, v celkovej cene 111,53 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre podnikateľa podnikajúceho pod obchodným menom Peter Tóth - PEGAS, Kukučínova 534/42, Šaľa, IČO: 35369132.

Hlasovanie č. 7 Za hlasovalo: 15 Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 6 Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 4/3/2014 - Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Nešporova 1013, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2014 – III. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, B. konštatuje, že v zmysle § 7 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu do kotolne. Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. marca 2014. C. schvaľuje prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností číslo 2663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, v cene 4,647 Eur/m2/rok, v celkovej cene 23,23 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Nešporova 1013, IČO: 37857070, zastúpené predsedom spoločenstva Bc. Zuzanou Ivanovou.

Hlasovanie č. 8 Za hlasovalo: 15 Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 6 Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 5/3/2014 - Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Nešporova A/2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa -

Uznesenie č. 3/2014 – IV. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B. konštatuje, že v zmysle § 7 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu do kotolne. Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. marca 2014. C. schvaľuje prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností číslo 2663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, v cene 4,647 Eur/m2/rok, v celkovej cene 23,23 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Nešporova A/2, IČO: 31194907, zastúpené predsedom spoločenstva Bc. Zuzanou Ivanovou.

Hlasovanie č. 9 Za hlasovalo: 15 Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 6 Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 6/3/2014 - Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Nešporova A/3, súp. č. 1015, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 3/2014 – V.  Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, B. konštatuje, že v zmysle § 7 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu do kotolne. Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. marca 2014. C. schvaľuje prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností číslo 2663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, v cene 4,647 Eur/m2/rok, v celkovej cene 23,23 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Nešporova A/3, súp. č. 1015,  IČO: 31195288, zastúpené predsedom spoločenstva Ing. Róbertom Andrášim. Hlasovanie č. 10 Za hlasovalo: 15 Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 6 Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 7/3/2014 - Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Nešporova A/4, súp. č. 1016, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa -

Uznesenie č. 3/2014 – VI. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, B. konštatuje, že v zmysle § 7 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu do kotolne. Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. marca 2014. C. schvaľuje prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností číslo 2663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, v cene 4,647 Eur/m2/rok, v celkovej cene 23,23 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Nešporova A/4, súp. č. 1016,  IČO: 31194133, zastúpené predsedom spoločenstva Xaverom Chromekom.

Hlasovanie č. 11 Za hlasovalo: 15 Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 6 Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský, MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 8/3/2014 - Pharm. Dr. Gabriela Štefančová Lekáreň „Veča“, Lúčna 2229/1B, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Lúčnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2014 – VII. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o prenájom pozemku na Lúčnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, B. konštatuje, že v zmysle § 7 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení parkoviska a vstupu do objektu lekárne. Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. marca 2014. C. schvaľuje prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 3080/232, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 m2 a časť parcely číslo 3080/229, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 46,41 Eur/rok, pre PharmDr. Gabrielu Štefančovú Lekáreň „Veča“, Lúčna 2229/1B, IČO: 31156649, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 12 Za hlasovalo: 15 Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 6 Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 9/3/2014 - RANA, s.r.o., Lúčna 1, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Lúčnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2014 – VIII. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o prenájom pozemku na Lúčnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B. konštatuje, že v zmysle § 7 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení parkoviska a vstupu do pediatrickej ambulancie. Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. marca 2014. C. schvaľuje prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 3080/232, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2 a časť parcely číslo 3080/229, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 31,16 Eur/rok, pre spoločnosť RANA, s.r.o., zastúpená konateľkou MUDr. Jankou Vaškovou, Lúčna 1, IČO: 36288331, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 13 Za hlasovalo: 15 Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 6 Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 10/3/2014 - Čajovňa na konci vesmíru s.r.o., Novomeského 774/2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. M. R. Štefánika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2014 – IX. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o prenájom pozemku na ul. M. R. Štefánika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, B. konštatuje, že v zmysle § 7 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v prevádzkovaní vybudovanej letnej terasy. Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. marca 2014.

C. schvaľuje prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností číslo 39/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2, v cene 6,639 Eur/m2/rok, v celkovej cene 159,33 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Čajovňu na konci vesmíru s.r.o., L. Novomeského 774/2, Šaľa, IČO: 47133996, zastúpenú konateľom Mgr. Miloslavom Kollárom.

Hlasovanie č. 14 Za hlasovalo: 15 Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 6 Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 11/3/2014 - BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o., Hlavná 5, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2014 – X. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, B. konštatuje, že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní pripojovacej komunikácie, chodníka pre peších zo zámkovej dlažby a vodomernej šachty k plánovanej výstavbe areálu polyfunkčného objektu, na vlastné náklady, b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 25. marca 2014, C. schvaľuje prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 3080/13, zastavané plochy a nádvoria, spolu o výmere 231 m2, z toho 195 m2 je plocha pripojovacej komunikácie, 34 m2 chodníka pre peších, v cene 0,663 Eur/m2/rok a 2 m2 vodomernej šachty, v cene 4,315 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej sume 160,46 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre spoločnosť BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o., so sídlom Šaľa, Hlavná 5, IČO: 45892695, zastúpenú konateľom spoločnosti Branislavom Bokorom.

Hlasovanie č. 15 Za hlasovalo: 15 Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 6 Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 12/3/2014 - Daniel Chatrnúch a Lívia Chatrnúchová, Šaľa, Okružná 1024/12 – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2014 – XI. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta, B. konštatuje, že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania záhradky, b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 25. marca 2014, C. schvaľuje prenájom pozemku – záhradky v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 2522/1, záhrady o výmere 300 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, v celkovej sume 49,50 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Daniela Chatrnúcha a Líviu Chatrnúchovú, Šaľa, Okružná 1024/12.

Hlasovanie č. 16 Za hlasovalo: 14 Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1 Ing. Jozef Mečiar, Počet neprítomných: 6 Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 13/3/2014 - ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA, Hviezdoslavova 2, 927 14  Šaľa – žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2014 – XII. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o prenájom užívanej poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta, B. konštatuje, že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní poľnohospodárskej pôdy, b) zámer prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 25. marca 2014, C. schvaľuje prenájom užívanej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, parcela číslo 3774/1 o výmere 7 352 m2, parcela číslo 3775/800 o výmere 31 435 m2 a parcela číslo 3775/500 o výmere 10 819 m2, evidované v registri „E“ katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1 ako orná pôda, spolu o výmere 49 606 m2 (4,9606 ha), v cene 105,00 Eur/ha, v celkovej sume 520,86 Eur/rok, za účelom pestovania plodín poľnohospodárskej prvovýroby, na dobu neurčitú, pre ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA, Hviezdoslavova 2, 927 14  Šaľa, IČO: 00192180, zastúpené predsedom predstavenstva Ing. Júliusom Miškovičom.

Hlasovanie č. 17 Za hlasovalo: 14 Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 1 Ing. Štefan Bartošovič, Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 6 Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 14/3/2014 - Informácia o konkrétnej výške odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa v prospech SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava

Uznesenie č. 3/2014 – XIII. Mestské zastupiteľstvo v Šali berie na vedomie informáciu o konkrétnej výške odplaty za zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí pre stavbu „Obnova NTL plynovodov a pripojovacích plynovodov Šaľa, I. až VI. etapa a zmena tlakovej hladiny na STL 300 kPa“ na pozemkoch v katastrálnom území  Šaľa, určenej podľa znaleckého posudku nasledovne: - za I. etapu na základe Znaleckého posudku č. 41/2013, vypracovaného znalkyňou v odbore stavebníctva, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, Ing. Lýdiou Pohlovou, vo výške odplaty 2 520 Eur, - za II. etapu na základe Znaleckého posudku č. 42/2013, vypracovaného znalkyňou v odbore stavebníctva, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, Ing. Lýdiou Pohlovou, vo výške odplaty 2 060 Eur, - za III. etapu na základe Znaleckého posudku č. 43/2013, vypracovaného znalkyňou v odbore stavebníctva, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, Ing. Lýdiou Pohlovou, vo výške odplaty 1 990 Eur, - za IV. etapu na základe Znaleckého posudku č. 44/2013, vypracovaného znalkyňou v odbore stavebníctva, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, Ing. Lýdiou Pohlovou, vo výške odplaty 88 Eur, - za V. etapu na základe Znaleckého posudku č. 45/2013, vypracovaného znalkyňou v odbore stavebníctva, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, Ing. Lýdiou Pohlovou, vo výške odplaty 130 Eur, - za VI. etapu na základe Znaleckého posudku č. 46/2013, vypracovaného znalkyňou v odbore stavebníctva, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, Ing. Lýdiou Pohlovou, vo výške odplaty 190 Eur.

Hlasovanie č. 18 Za hlasovalo: 15 Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 6 Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Za správnosť vyhotovenia: Elena Hlavatá, OOaS