Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 06.07.2012 - 10:05  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:24  //  zobrazené: 2216

03/2012 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 28/06/2012

číslo: 03/2012  |  dátum konania: 28.06.2012  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Zmeniť poradie prerokovania materiálov nasledovne:
1. materiál číslo C 2/3/2012Vývoj rizík rozpočtu mesta na rok 2012, plnenie opatrení a dlhodobých cieľov
2. materiál číslo C 3/3/2012 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012,
3. materiál číslo C 1/3/2012 - Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2012

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, ,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovsky

Hlasovanie č. 2
Program ako celok

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 3
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 13
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 4
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 13
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 7
Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 1/3/2012 - Správa z následnej finančnej kontroly prevádzkových výdavkov Nocľahárne na ul. Partizánskej v Šali v roku 2011 a 2012

Uznesenie č. 3/2012 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z NFK prevádzkových výdavkov Nocľahárne na ul. Partizánskej v Šali v roku 2011 a 2012,
B. berie na vedomie
správu z NFK prevádzkových výdavkov Nocľahárne na ul. Partizánskej v Šali v roku 2011 a 2012.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 2/3/2012 – Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012

Uznesenie č. 3/2012 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012,
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 v predloženom a doplnenom znení.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 3/3/2012 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana – doplniť do uznesenia bod C. ruší v znení:
- Uznesenie č. 2/2009 – VII. písmeno C. zo dňa 26. 03. 2009,
- Uznesenie č. 3/2011 – VII. písmeno C. zo dňa 24. 03. 2011,
- Uznesenie č. 1/2012 – VII. písmeno F 4 zo dňa 26. 01. 2012.  

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Poslanecký návrh Ing.  Tibora Barana bol prijatý.

Uznesenie č. 3/2012 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
C. ruší
- Uznesenie č. 2/2009 – VII. písmeno C. zo dňa 26. 03. 2009,
- Uznesenie č. 3/2011 – VII. písmeno C. zo dňa 24. 03. 2011,
- Uznesenie č. 1/2012 – VII. písmeno F 4 zo dňa 26. 01. 2012.  

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 4/3/2012 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2012

Uznesenie č. 3/2012 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2012,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2012.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 12
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 5/3/2012 - Informácia o vydaní „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“

Uznesenie č. 3/2012 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o vydaní nového „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“,
B. berie na vedomie
informáciu o vydaní nového „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“, ktorý nadobudol účinnosť dňom 01. 05. 2012.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Marián Antal, MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo B 2/3/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta

Uznesenie č. 3/2012 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta
v predloženom znení.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo C 2/3/2012 – Vývoj rizík rozpočtu mesta na rok 2012, plnenie opatrení a dlhodobých cieľov

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana – doplniť do uznesenia bod C. schvaľuje v znení:
1. spôsob informovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií – neposlancov v rozsahu tabuliek č. 1 až č. 4 s komentárom o rozhodujúcich faktoroch a prípadných opatreniach mesačne elektronicky,
2. predkladanie v rozsahu predchádzajúceho bodu, vrátane vývoja rizík, plnenia opatrení a dlhodobých cieľov, na každé rokovanie mestského zastupiteľstva zvolaného
vo vopred dohodnutých termínoch,
3. spôsob podrobného informovania o príjmoch a výdavkoch prostredníctvom systému
e-sam.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Poslanecký návrh Ing.  Tibora Barana bol prijatý.

Uznesenie č. 3/2012 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj rizík rozpočtu mesta na rok 2012, plnenie opatrení a dlhodobých cieľov,
B. berie na vedomie
vývoj rizík rozpočtu mesta na rok 2012, plnenie opatrení a dlhodobých cieľov,
C. schvaľuje
1. spôsob informovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií – neposlancov v rozsahu tabuliek č. 1 až č. 4 s komentárom o rozhodujúcich faktoroch a prípadných opatreniach mesačne elektronicky,
2. predkladanie v rozsahu predchádzajúceho bodu, vrátane vývoja rizík, plnenia opatrení a dlhodobých cieľov, na každé rokovanie mestského zastupiteľstva zvolaného
vo vopred dohodnutých termínoch,
3. spôsob podrobného informovania o príjmoch a výdavkoch prostredníctvom systému
e-sam.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo C 3/3/2012 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka:
- v programe 2. Propagácia a marketing - rozpočtovať výdavky na vydanie knihy
k 1010. výročiu prvej zmienky o území Terra Wag vo výške 10 000 EUR z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov,
- v programe 5. Bezpečnosť, právo a poriadok - znížiť výdavky na prevádzku verejného osvetlenia – elektrickú energiu o 10 000 EUR na základe aktuálneho vývoja rozpočtu.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana:
- v rámci navrhnutých zmien rozpočtovať len dotáciu vo výške 9 000 EUR a výdavok (kapitálový) na nákup osobného automobilu,

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 4
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Poslanecký návrh Ing.  Tibora Barana bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej:
- v programe 4. Služby občanom – navýšiť výdavkovú časť rozpočtu o položku ZPOZ v sume 5 000 EUR,

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Poslanecký návrh Ing.  Heleny Psotovej bol prijatý.

Uznesenie č. 3/2012 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012,
B. schvaľuje
úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012 nasledovne:

Bežné príjmy:                                            11 650 042 EUR
Bežné výdavky:                                         11 246 015 EUR
Rozdiel:                                                          404 027 EUR

Kapitálové príjmy: 3 721 870 EUR
Kapitálové výdavky:  3 848 260 EUR
Rozdiel: -126 390 EUR

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 371 912 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     15 094 275 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:                                     277 637 EUR

Príjmové finančné operácie: 574 727 EUR
Výdavkové finančné operácie:             654 770 EUR
Rozdiel: -80 043 EUR

Rozpočet na rok 2012 celkom:
Príjmy celkom: 15 946 639 EUR
Výdavky celkom: 15 749 045 EUR
Rozdiel celkom: 197 594 EUR

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo C 1/3/2012 – Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2012

Uznesenie č. 3/2012 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2012,
B. schvaľuje
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2012 v predloženom znení.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 2
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 1/3/2012 – Magdaléna Vadászová, Šaľa, SNP 954/18; Imrich Donáth, SRN, Bad Homburg VD Höhe Im Nesselbornfeld 21 – spôsob určenia nakladania
s majetkom mesta

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Varsányiho – stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 2
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Varsányiho bol prijatý.

Materiál číslo D 2/3/2012 - Vladimír Rácz a manž. Anna, L. Novomeského 770/12, Šaľa – prevod pozemku na ul. L. Novomeského v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2012 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na ul. L. Novomeského v Šali,
B. konštatuje,
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v sociálnom postavení žiadateľa – invalidný dôchodca,
2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 11. júna 2012,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod majetku mesta na ul. L. Novomeského v Šali, časť CKN parc.
č. 1611/1 v k. ú. Šaľa o výmere cca 19 m2 (výmeru upresní geometrický plán), v cene 49,790 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 946,01 Eur pre Vladimíra Rácza a manž. Annu, obaja trvale bytom Šaľa, ul. L. Novomeského 770/12.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Proti hlasovalo: 1
Milena Veresová,
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Kántor,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 2
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 3/3/2012 - Ing. Tatiana Sedláková, Fraňa Kráľa 1866/1, Šaľa – žiadosť o odpustenie poplatku z omeškania a výdavkov súvisiacich s vymáhaním úhrady

Uznesenie č. 3/2012 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania a výdavkov súvisiacich s vymáhaním úhrady,
B. schvaľuje
odpustenie poplatkov z omeškania a výdavkov súvisiacich s vymáhaním úhrady vo výške 154,40 EUR pre Ing. Tatianu Sedlákovú, Fraňa Kráľa 1866/1, Šaľa.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 4/3/2012 – GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01  Galanta – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2012 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosti o prenájom pozemkov,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dobudovaní 28-mich parkovacích miest k jestvujúcim 30-tim parkovacím miestam z prekladateľnej dlažby, vybudovaných a udržiavaných na vlastné náklady žiadateľa, užívaných verejnosťou,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 13. 06. 2012,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta:
- parc. č. 1038/33 (zastavané plochy a nádvoria) o výmere 424 m2,
- parc. č. 1038/52 (zastavané plochy a nádvoria) o výmere 23 m2,
- parc. č. 1032/1 (zastavané plochy a nádvoria) o výmere 278 m2,
za účelom dobudovania 28 parkovacích miest a vjazdov k parkovacím miestam z prekladateľnej dlažby, na vlastné náklady žiadateľa, spolu o výmere 725 m2, v cene 0,663 eur/m2/rok, v celkovej sume 480,67 eur/rok a zlúčenie výmer v doterajších zmluvných vzťahoch založených Nájomnou zmluvou č. 42/2012 zo dňa 01. 02. 2012 a Nájomnou zmluvou č. 643/2011 zo dňa 20. 12. 2011 do nového zmluvného vzťahu
na dobu 10 rokov, pre spoločnosť GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429,
924 01  Galanta, IČO: 46 198 041.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 5/3/2012 - DTN, s.r.o., Šaľa, P. Pázmaňa 49/3 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa – opätovné predloženie

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku  obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní prepojovacej komunikácie resp. chodníka k ulici Bilickej v Šali, ako aj v úprave a rozšírení existujúcej účelovej cesty na vlastné náklady žiadateľa, v súvislosti s výstavbou Obytnej zóny BILICA - SEVER I. etapa,
b) zámer prenájmu pozemkov z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 02. 04. 2012,
C. schvaľuje
prenájom pozemku:
- časť parc. č. 1764/4, vedenej v KNE na LV č. 7266, v k. ú. Šaľa, vo vlastníctve mesta, ostatné plochy o výmere 219 m2, za účelom vybudovania prepojovacej miestnej komunikácie resp. chodníka k ulici Bilickej v Šali, v cene 0,033 eur/m2/rok,
- časť parc. č. 5019/3, zastavaná plocha o výmere cca 1 893 m2, časť parc. č. 5019/18, ostatná plocha o výmere cca 1 539 m2 a časť parc. č.5019/19, ostatná plocha o výmere cca 1 289 m2, za účelom rozšírenia existujúcej účelovej cesty, v cene
0,033 eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume 163,02 eur/rok, pre spoločnosť DTN, s.r.o., so sídlom v Šali, P. Pázmaňa 49/3, IČO: 36 544 329, na dobu nájmu 10 rokov.   

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 8
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 8
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 6/3/2012 - Zmena nájomcu v Nájomnej zmluve č. 10/2003/Záhradky
na prenájom pozemku – záhradky, v majetku mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2012 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zmenu nájomcu v Nájomnej zmluve č. 10/2003/Záhradky na prenájom pozemku - záhradky, v majetku mesta, podľa prílohy č. 1,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa na užívanie záhradky,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 13. 06. 2012,
C. schvaľuje
zmenu nájomcu v užívaní pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta, podľa prílohy
č. 1 k uzneseniu mestského zastupiteľstva, skončením nájomného vzťahu s doterajším nájomcom a uzatvorením nového zmluvného vzťahu na dobu neurčitú, pre Janette Kudryovú a manžela Miroslava, Šaľa, Jazerná č. 584/24.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 2
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 7/3/2012 - Zámena pozemkov vo vlastníctve mesta, časť parcely
č. 2051/12 a časť parciel č. 1029 a 1030/1, za pozemok parc. č. 1028/1 vo vlastníctve
p. Vojtecha Bórika, bytom Hurbanova 911/12, Šaľa, ako prípad osobitného zreteľa – II. etapa

Uznesenie č. 3/2012 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta, časť parcely č. 2051/12 a časť parciel č. 1029 a 1030/1, za pozemok parc. č. 1028/1 vo vlastníctve p. Vojtecha Bórika – II. etapa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov pre investičnú akciu „pešia zóna“,    
2. zámer zámeny majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke dňa 13. 06. 2012,
C.  schvaľuje
zámenu pozemkov v k. ú. Šaľa nasledovne:
1. vo vlastníctve Mesta Šaľa:
- pozemok vedený v KN C na LV č. 1, časť parc. č. 2051/12, zastavané plochy
a nádvoria o výmere cca 175 m2 (podľa GP č. 43/2012, novovytvorená parc.
č. 2051/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 175 m2),
- pozemok vedený v KN C na LV č. 1, časť z parc. č. 1029 a parc. č. 1030/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 315 m2 (podľa GP č. 27/2012, novovytvorená parc. č. 1029/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 315 m2), spolu v hodnote 27 302,10 eur,
2. vo vlastníctve p. Vojtecha Bórika:
- pozemok vedený v KN C na LV č. 6920, parc. č. 1028/1, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 818 m2, v hodnote 40 728,22 eur.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik,
Počet neprítomných: 2
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 8/3/2012 - Ing. arch. Viktor Becker a manž. Andrea, Švermova 30, Šaľa – prevod majetku mesta, časť parc. č. 4143/1 v Šali

Uznesenie č. 3/2012 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod majetku mesta – pozemok pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa na Švermovej ul.
v Šali,
B. konštatuje,
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,
C. schvaľuje
prevod pozemku v k. ú. Šaľa, časť parc. č. 4143/1 o výmere cca 89 m2 (výmera bude upresnená geometrickým plánom) v cene 49,790 Eur/m2, t. j. v celkovej sume cca 4 431,31 Eur pre Ing. arch. Viktora Becker a manželku Mgr. Andreu Becker, trvale bytom Švermova 30, Šaľa, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 9/3/2012 - Arpád Kuki – PRINC, Vydrany 132 – žiadosť o prenájom pozemku na Štúrovej ul. v Šali
Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana – vyhlásiť päť hodinovú prestávku.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Proti hlasovalo: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ladislav Košičár, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Zdržalo sa: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik,
Počet neprítomných: 2
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana nebol prijatý.

Uznesenie č. 3/2012 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na Štúrovej ul. v Šali,
B. neschvaľuje
prenájom pozemku, časť parc. č. 2091/22 o výmere 18 m2 pre Arpáda Kukiho – PRINC, bytom Vydrany č. 132, PSČ 930 16.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 14
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Zdržalo sa: 2
Ing. Marián Kántor, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 2
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 10/3/2012 - TJ Slovan DUSLO Šaľa – návrh na prehodnotenie prenájmu objektu „Kolkárne“ na ul. Hornej v Šali a návrh cenníka krátkodobých nájmov

Uznesenie č. 3/2012 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na prehodnotenie prenájmu objektu „Kolkárne“ na ul. Hornej v Šali a cenníka krátkodobých nájmov,
B. ruší
Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 2/2007 - X./6 z 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali, konaného dňa 29. marca 2007,

C. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa:
1.  v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočívajúci v športovej činnosti klubu a záujmovo-športovej činnosti pre deti a mládež v meste,
2.  zámer bol schválený v zmysle § 5 ods. 2 a § 7 ods. 8 VZN č. 11/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta a zverejnený dňa 13. 06. 2012,
D. schvaľuje
1. prenájom majetku mesta Šaľa, nebytových priestorov v objekte „Kolkáreň“, súp. č. 920 na ul. Hornej v Šali, na pozemku parc. č. 2424/5 a parc. č. 2424/6, nehnuteľnosti vedené v KN C pre k. ú. Šaľa na LV č. 1 a hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta, nachádzajúci sa v týchto nebytových priestoroch, pre Telovýchovnú jednotu Slovan DUSLO Šaľa, so sídlom Šaľa, ul. Horná 921/30, na dobu neurčitú, za ročný prenájom 0,40 Eur/rok, s tým, že režijné náklady (elektrickú energiu, teplo, vodné – stočné) hradí mesto v plnej výške,
2. cenník krátkodobých nájmov nasledovne:
- MsÚ a organizácie mesta, školy a CVČ – zdarma,
- pre iné organizácie a verejnosť – 28 eur/hod,
3. úhradu nákladov na údržbu elektrozariadenia stavačov, obsluhu technického zariadenia a upratovanie na základe zápočtu medzi prenajímateľom a nájomcom z príjmov
z krátkodobých nájmov.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Milena Veresová,
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 11/3/2012 - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu garáže súp. č. 7175 na Vlčanskej ul. v Šali, vrátane pozemku, parc. č. 916/9“

Uznesenie č. 3/2012 – XVIII
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj garáže, súp. č. 7175, vrátane pozemku, parc. č. 916/9 o výmere 18 m2 na Vlčanskej ul. v Šali,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod:
- garáž, súp. č. 7175, vedená v CKN na parc. č. 916/9, evidovaná na LV č. 1, v cene
3 704,00 Eur,
- pozemok CKN, parc. č. 916/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, evidovaný na LV č. 1, v cene 1 404,00 Eur,
spolu v celkovej cene 5 108,00 Eur pre víťaza OVS – Ing. Tibora Kováča a manželku
Ing. Renátu Kováčovú, rod. Sabovú, obaja trvale bytom Šaľa, Vlčanská 4,
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 12/3/2012 - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prebytočného majetku mesta – motorových vozidiel Škoda SuperB, Škoda Felícia combi a Škoda Felícia“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie č. 3/2012 – XIX .
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj motorových vozidiel Škoda SuperB, Škoda Felícia combi a Škoda Felícia a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže,
B. schvaľuje
1. predaj hnuteľného majetku mesta:
- Škoda Felícia combi GLX 1.6, rok výroby 1998, VIN TMBEGF654W7725860,
v cene 400,00 Eur,
- Škoda Felícia LX 1.3, rok výroby 1998, VIN TMBEFF613W0821773, v cene
260,00 Eur,
pre víťaza OVS – VALKYRA GROUP, s.r.o., so sídlom Šaľa, Komenského 1690/76, IČO 46 609 555, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka 29294/T, zastúpená konateľom Petrom Valkom, bytom Šaľa, Komenského 1690/76,
2. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prebytočného majetku – motorového vozidla Škoda SuperB,
3. súťažné podmienky OVS podľa predloženého návrhu,
4. členov súťažnej komisie:
- RSDr. Peter Gomboš, poslanec
- Ladislav Košičár, poslanec
- Ing. Július Bujdák, člen komisie ekonomickej
- Ing. Katarína Machová, člen komisie ekonomickej
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Mgr. Miloslava Bartíková, zamestnanec MsÚ
C. odporúča
 primátorovi mesta uložiť prednostke mestského úradu:
1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť OVS o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prebytočného majetku – motorového vozidla Škoda SuperB,
T: do 16. júla 2012 
2. informovať MsZ o výsledku OVS.
T: september 2012, predseda komisie

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Július Bujdák, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 13/3/2012 - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského vrátane areálu na parc. č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou – V. a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie č. 3/2012 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
výsledok obchodnej verejnej súťaže na kúpu budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského vrátane areálu na parc. č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou – V. a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali-Veči vrátane areálu na parc. č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou – VI.“ podľa predloženého návrhu
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Erika Velázquezová, poslanec
- Ladislav Košičár, poslanec
- Ing. František Botka, člen komisie ekonomickej
- Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ

C. odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke MsÚ:
1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť OVS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali-Veči vrátane areálu na parc. č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou – VI.“,
T: 29. 06. 2012           
2. informovať MsZ o výsledku OVS.
T: 4. zasadnutie MsZ v r. 2012

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Marián Antal, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 14/3/2012 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej v Šali – V.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie č. 3/2012 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali – V.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v  Šali - VI.“, podľa predloženého návrhu
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Helena Psotová, poslanec
- Mgr. Július Morávek, poslanec
- Ing. Tibor Baran, člen komisie ekonomickej
- Ing. František Botka, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ
C.  odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke mestského úradu:
1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť OVS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali - VI.“,
T: do 10. júla 2012   

2. informovať MsZ o výsledku OVS.
T: 4. zasadnutie MsZ v r. 2012       

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Ing. Marián Antal, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 15/3/2012 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby
s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali - VII.“ a opätovný návrh podmienok
na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - Uznesenie č. 3/2012 – XXII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledku OVS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali – VII.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali - VIII.“, podľa predloženého návrhu
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch s tým, že minimálna cena za predávanú plochu 6 440 m² je 514 800 EUR, čo je redukcia o 10 % z pôvodnej ceny,
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Peter Andráši, poslanec
- MUDr. Igor Bečár, poslanec
- Ing. Ondrej Moťovský, člen komisie ekonomickej
- Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ
C. odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke mestského úradu:
1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť OVS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali – VIII.“,
T: do 10. júla 2012                          
2. informovať MsZ o výsledku OVS.
T: 4. zasadnutie MsZ v r. 2012       

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Marián Antal, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 16/3/2012 - Návrh na zmenu využitia majetku mesta - materiál číslo
D 16/3/2012

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo D 17/3/2012 - Vyhodnotenie cenových ponúk na odpredaj bytu č. 30 v bytovom dome súp.č. 378/15, na parc. č. 524/6, P. J. Šafárika v Šali a návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - materiál číslo D 17/3/2012

Uznesenie č. 3/2012 – XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o cenových ponukách na odpredaj bytu č. 30 v bytovom dome súp. č. 378/15, na parc. č. 524/6, P. J. Šafárika v Šali a návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu č. 30 (garsónky) na 3. NP, v bytovom dome na P. J. Šafárika, súp. č. 378, vchod č. 15,     v k. ú. Šaľa“, podľa predloženého návrhu,
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch,
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Marek Vrbovský, poslanec
- Ing. Helena Psotová, poslanec
- Ing. Katarína Machová, člen komisie ekonomickej
- MUDr. Jozef Grell, člen komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ
C. odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke MsÚ:

1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť OVS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu č. 30 (garsónky) na 3. NP, v bytovom dome na P. J. Šafárika, súp. č. 378, vchod
č. 15, v k. ú. Šaľa“
T: do 10. júla 2012                 
2. informovať MsZ o výsledku OVS
T: 4. zasadnutie MsZ v r. 2012

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 5
Ing. Marián Antal, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo F 1/3/2012 - ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava – žiadosť
o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena

Uznesenie č. 3/2012 – XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zriadenie vecného bremena,
B. schvaľuje
zriadenie vecného bremena spočívajúceho v uložení elektrického vedenia a prípojok k rodinnému domu v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike, na parc. č. 614/495, zastavaná plocha v k. ú Šaľa, zapísanej na LV č. 1, v zmysle geometrického plánu
č. 63/2011, overeného Správou katastra Šaľa 06. 03. 2012, pre budúceho oprávneného ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava, zastúpená na základe plnomocenstva Martinou Bórikovou, trvale bytom Budovateľská 546/24, Šaľa – bezodplatne.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Ing. Marián Antal, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,
Materiál číslo F 3/3/2012 - Návrh Zmluvy o dielo „Záchytné parkovisko“

Uznesenie č. 3/2012 – XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. zmluvný kontrakt – návrh Zmluvy o dielo „Záchytné parkovisko“,
2. výsledok verejného obstarávania – zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie prác „Záchytné parkovisko“,
B. schvaľuje 
návrh zmluvy o dielo „Záchytné parkovisko“ predložený od úspešného uchádzača STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava (IČO: 17 317 282).

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik,
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
Ing. Marián Antal, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo H 1/3/2012 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2012

Uznesenie č. 3/2012 – XXVI. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2012,
B. súhlasí  
s predloženým návrhom na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva
 na 2. polrok 2012 s tým, že budú mať záväznosť vysokého stupňa:
4. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 27. septembra 2012,
5. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 15. novembra 2012,
6. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 13. decembra 2012.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Marián Antal, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Prílohy