Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 31.03.2011 - 10:56  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:28  //  zobrazené: 1498

03/2011 zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 03/2011  |  dátum konania: 24.03.2011  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Doplnenie bodu do programu v časti E. - Doplňujúce voľby členov komisie školstva pri Mestskom zastupiteľstve v Šali

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie neplatné z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia a hlasovanie sa opakovalo.

Hlasovanie č. 2

Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 3
Doplnenie bodu do programu v časti E. - Návrh na zmeny delegovaných zástupcov zriaďovateľa, mesta Šaľa, do rád škôl a mestskej školskej rady a zmeny v počtoch členov a zložení rád škôl

Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,


Hlasovanie č. 4
Presunutie prerokovania materiálu číslo B 2/3/2011 - Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa pre obdobie 2010 – 2015 z písmena B. VZN, normy mesta a uznesenia pred bod H. Rôzne.

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,


Hlasovanie č. 5
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,


Hlasovanie č. 6
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor
Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ladislav Košičár,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 1
Ing. Helena Psotová,


Hlasovanie č. 7
Voľba volebnej komisie

Za hlasovalo: 19
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Počet neprítomných: 1
Ing. Helena Psotová,


Hlasovanie č. 8
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Mgr. Alena Demková, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 1
Ing. Helena Psotová,

 

 


Materiál číslo A 1/3/2011 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 3/2011 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ,
C. schvaľuje
presun termínov plnenia úloh:
1. Z  uznesenia MsZ č. 6/2010 zo dňa 28. októbra 2010:
úloha č. III. C2:
Predložiť na najbližšie zasadnutie novozvoleného mestského zastupiteľstva nový plán   činnosti komunitnej nadácie a orgány komunitnej nadácie.
T: 4. zasadnutie MsZ v roku 2011          Z: prednosta MsÚ

úloha č. IV. B:
Pripraviť vyhlásenie nových súťažných podmienok VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali – IV.“
T: 4. zasadnutie MsZ v roku 2011          Z: prednosta MsÚ

2. Z uznesenia MsZ č. 1/2011 zo dňa 20. januára 2011:
úloha č. III. D4:
Predložiť novelizáciu Štatútu mesta Šaľa.
T: 4. zasadnutie MsZ v roku 2011          Z: prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 10
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran,
Zdržalo sa: 7
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 1
Ing. Helena Psotová,


Materiál číslo A 2/3/2011 - Správa z kontroly dodržiavania postupu pri zhotovení diela
v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ J. Hollého č. 40, Šaľa“

Poslanecký návrh Ing. Štefan Bartošoviča – návrh uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z kontroly dodržiavania postupu pri zhotovení diela v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ J. Hollého č. 40, Šaľa“,
B. vyjadruje
1. nespokojnosť s postupom primátora pri zabezpečovaní nenávratných zdrojov financovania z fondov Európskej únie,
2. nespokojnosť s postupom primátora pri zabezpečovaní zmluvných vzťahov zaväzujúcich mesto Šaľa organizačne i finančne,
3. nespokojnosť s postupom primátora i ostatných zodpovedných pracovníkov mesta a dodávateľa stavebného dozoru pri realizácii diela, pri zabezpečovaní a kontrolovaní dokumentácie k dielu,
4. nespokojnosť s postupom primátora a zodpovedných pracovníkov mesta pri predkladaní dokumentácie v rámci kontroly realizovanej útvarom hlavného kontrolóra,
5. nespokojnosť s opatreniami navrhnutými primátorom v rámci kontroly na odstránenie nedostatkov a nápravu vzniknutého stavu,
C. konštatuje
závažné nedostatky a pochybenia v procese prípravy a realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ J. Hollého č. 40, Šaľa“,
D. ukladá
1. predložiť novelu VZN č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN č. 4/2008, VZN č. 16/2008 a VZN č. 2/2010, v § 9 bod 17 so zapracovaním nasledovných princípov:
a.) ponechať len kritérium finančný objem, ktorý by mal byť nižší ako je v súčasne platnom znení VZN,
b.) konkrétnu sumu navrhnúť po analýze zmluvných kontraktov na dodanie tovarov, prác a služieb za predchádzajúce obdobie, s cieľom zvýšiť počet kontraktov, ktoré budú podliehať schváleniu MsZ a tak obmedziť v budúcnosti možnosti na opakovanie nedostatkov uvedených v predloženej správe,
T: nasledovné MsZ          Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ
2. na základe kontrolných zistení podať podnet na neznámeho páchateľa o podozrení z možného spáchania trestného činu konaním v rámci prípravy a realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ J. Hollého č. 40, Šaľa“.
T: 31. 03. 2011                Z: Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka mesta

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Július Bujdák,
Nehlasovalo: 6
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 1
Ing. Helena Psotová,

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

 

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana – doplniť do uznesenia bod E. odporúča v znení:
E.  odporúča
primátorovi mesta, aby sa až do vyjasnenia všetkých nezrovnalostí pozastavila úhrada faktúry č. 10100340 od spoločnosti BEST STAV, s.r.o. Nitra vo výške 416 893,46 EUR.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Antal,
Nehlasovalo: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 1
Ing. Helena Psotová,

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

celé znenie Uznesenia č. 3/2011 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z kontroly dodržiavania postupu pri zhotovení diela v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ J. Hollého č. 40, Šaľa“,
B. vyjadruje
1. nespokojnosť s postupom primátora pri zabezpečovaní nenávratných zdrojov financovania z fondov Európskej únie,
2. nespokojnosť s postupom primátora pri zabezpečovaní zmluvných vzťahov zaväzujúcich mesto Šaľa organizačne i finančne,
3. nespokojnosť s postupom primátora i ostatných zodpovedných pracovníkov mesta a dodávateľa stavebného dozoru pri realizácii diela, pri zabezpečovaní a kontrolovaní dokumentácie k dielu,
4. nespokojnosť s postupom primátora a zodpovedných pracovníkov mesta pri predkladaní dokumentácie v rámci kontroly realizovanej útvarom hlavného kontrolóra,
5. nespokojnosť s opatreniami navrhnutými primátorom v rámci kontroly na odstránenie nedostatkov a nápravu vzniknutého stavu,
C. konštatuje
závažné nedostatky a pochybenia v procese prípravy a realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ J. Hollého č. 40, Šaľa“,
D. ukladá
1. predložiť novelu VZN č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN č. 4/2008, VZN č. 16/2008 a VZN č. 2/2010, v § 9 bod 17 so zapracovaním nasledovných princípov:
a.) ponechať len kritérium finančný objem, ktorý by mal byť nižší, ako je v súčasne platnom znení VZN,
b.) konkrétnu sumu navrhnúť po analýze zmluvných kontraktov na dodanie tovarov, prác a služieb za predchádzajúce obdobie, s cieľom zvýšiť počet kontraktov, ktoré budú podliehať schváleniu MsZ a tak obmedziť v budúcnosti možnosti na opakovanie nedostatkov uvedených v predloženej správe,
T: nasledovné MsZ   Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ
2. na základe kontrolných zistení podať podnet na neznámeho páchateľa o podozrení z možného spáchania trestného činu, konaním v rámci prípravy a realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ J. Hollého č. 40, Šaľa“.
T: 31. 03. 2011                Z: Ing. Alžbeta Sedliačiková. hlavná kontrolórka mesta
E. odporúča
primátorovi mesta, aby sa až do vyjasnenia všetkých nezrovnalostí pozastavila úhrada faktúry č. 10100340 od spoločnosti BEST STAV, s.r.o. Nitra vo výške 416 893,46 EUR.


Materiál číslo A 3/3/2011 - Správa o verejných obstarávaniach vyhlásených alebo ukončených mestom Šaľa za obdobie september 2010 – február 2011, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu

Uznesenie č. 3/2011 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o verejných obstarávaniach vyhlásených alebo ukončených mestom Šaľa za obdobie september 2010 – február 2011, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach vyhlásených alebo ukončených mestom Šaľa za obdobie september 2010 – február 2011, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 1
Ing. Helena Psotová,


Materiál číslo A 4/3/2011 - Informácia o odpredaji pozemkov pod bytovými domami

Uznesenie č. 3/2011 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o odpredaji pozemkov pod bytovými domami,
B. berie na vedomie
 informáciu o zmluvnom odplatnom prevode pozemkov v zmysle zákona NR SR
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov:
1. parc. č. 3080/96 o výmere 185 m2, parc. č. 3080/97 o výmere 181 m2 a parc.               č. 3080/98 o výmere 187 m2 pod bytovým domom súp. č. 1857, orient. č. 1 až 5, na ulici Cintorínskej v Šali-Veči, v cene a v príslušnom spoluvlastníckom podiele pre vlastníkov bytov podľa prílohy č. 1,
2. parc. č. 3080/102 o výmere 187 m2, par. č. 3080/103 o výmere 183 m2 a parc.
č. 3080/104 o výmere 190 m2 pod bytovým domom súp. č. 1859, orient. č. 13 až 17, na ulici Cintorínskej v Šali-Veči, v cene a v príslušnom spoluvlastníckom podiele pre vlastníkov bytov podľa prílohy č. 2,
3. parc. č. 824/1 o výmere 311 m2 a parc. č. 824/2 o výmere 311 m2 pod bytovým domom súp. č. 534, orient. č. 36 až 42, na ulici Kukučínovej v Šali, v cene a v príslušnom spoluvlastníckom podiele pre vlastníkov bytov podľa prílohy č. 3,
4. parc. č. 896/1 o výmere 310 m2 a parc. č. 896/2 o výmere 310 m2 pod bytovým domom súp. č. 12, orient. č. 43 až 49, na ulici Hlavnej v Šali, v cene a v príslušnom spoluvlastníckom podiele pre vlastníkov bytov podľa prílohy č. 4,
5. parc. č. 897/1 o výmere 308 m2 a parc. č. 897/2 o výmere 328 m2 pod bytovým domom súp. č. 13, orient. č. 51 až 57, na ulici Hlavnej v Šali, v cene a v príslušnom spoluvlastníckom podiele pre vlastníkov bytov podľa prílohy č. 5,
6. parc. č. 880/1 o výmere 307 m2 a parc. č. 880/2 o výmere 308 m2 pod bytovým domom súp. č. 548, orient. č. 27 až 33, na ul. Budovateľskej v Šali, v cene a v príslušnom spoluvlastníckom podiele pre vlastníkov bytov podľa prílohy č. 6.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 1
Ing. Helena Psotová,


Materiál číslo A 5/3/2011 - Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže
o najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemku na Feketeházyho ul. v Šali

Uznesenie č. 3/2011 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
výsledok verejnej obchodnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemku na Feketeházyho ul. v Šali,
B. schvaľuje
zámer vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž o najvýhodnejšiu ponuku na predaj pozemku na Feketeházyho ul. v Šali,
C. ukladá
pripraviť a predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh súťažných podmienok verejnej obchodnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na predaj pozemku na Feketeházyho ul. v Šali (za areálom poisťovne Allianz) o celkovej výmere 780 m2.
T: 4. zasadnutie MsZ Z: Mgr. Marián Rakovský,
 poverený riadením MsÚ
Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 1
Ing. Helena Psotová,


Materiál číslo B 1/3/2011 - Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka – stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 12
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor,
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 1
Ing. Helena Psotová,

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.


Materiál číslo B 3/3/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2011 o cenách za sociálne služby na území mesta

Uznesenie č. 3/2011 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 2/2011 o cenách za sociálne služby na území mesta,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2011 o cenách za sociálne služby na území mesta v predloženom znení.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Helena Psotová,


Materiál číslo B 4/3/2011 - Návrh na novelizáciu interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na novelizáciu interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“,
B. schvaľuje
novelizáciu interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ nasledovne:
V § 6 Spoločné ustanovenia sa dopĺňa ods. 9 v znení:
9. Poberateľ predčasného starobného dôchodku, vykonávajúci funkciu v zmysle § 2 až § 5 týchto „Zásad“ nemá nárok na odmenu počas poberania predčasného starobného dôchodku a vykonáva funkciu bezodplatne.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 0
Proti hlasovalo: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová,
Zdržalo sa: 8
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Nehlasovalo: 6
MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo C 1/3/2011 - Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január 2011

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana – doplniť do uznesenia bod C. ukladá v znení:
C. ukladá
1. vypracovať nový mechanizmus kontroly príjmov a výdavkov,
2. prípadné nečakané príjmy a výdavky predkladať na zasadnutia MsZ,
3. dodržiavať príjmy a výdavky v súlade so schváleným rozpočtom mesta,
4. kontrolu dodržiavania rozpočtu s rozpočtovými pravidlami.
T: priebežne             Z: Ing. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 6
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

Uznesenie č. 3/2011 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január 2011,
B. berie na vedomie
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január 2011,
C. ukladá
1. vypracovať nový mechanizmus kontroly príjmov a výdavkov,
2. predkladať prípadné nečakané príjmy a výdavky na zasadnutia MsZ,
3. dodržiavať príjmy a výdavky v súlade so schváleným rozpočtom mesta,
4. kontrolu dodržiavania rozpočtu s rozpočtovými pravidlami.
T: priebežne             Z: Ing. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ

 


Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Marek Vrbovský
Nehlasovalo: 5
Ing. Marián Antal, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 0


Materiál číslo C 2/3/2011 - Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013

Procedurálny návrh Ing. Tibor Baran – vyhlásiť 5 minútovú prestávku.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 14
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 1
Ing. Marek Vrbovský
Nehlasovalo: 4
Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 0

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.


Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana – návrh uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013,
B. konštatuje
1. nedodržanie internej smernice „Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Šaľa“ pri príprave a predložení 1. Návrhu rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013,
2. predložený návrh nedefinuje východiskovú situáciu pre spracovanie rozpočtu,
3. predložený návrh neuvádza žiadne riziká, spôsob predchádzania rizikám a prípadné náhradné riešenia,
4. z predloženého materiálu nie je zrejmé s akými záväzkami, v bežnej i kapitálovej oblasti mesto prešlo do roku 2011,
5. riadenie dlhovej služby je definované veľmi všeobecne,
6. návrh nedostatočne, resp. vôbec nedefinuje základné priority mesta v jednotlivých oblastiach, resp. programoch a podprogramoch,
7. v predloženom materiály absentujú technicko – organizačné a finančné opatrenia na zabezpečenie realizácie investičných akcií a na zabezpečenie predaja majetku mesta,
8. predložený návrh nemá väzbu na Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2011,
9. predložený návrh nezohľadňuje v rokoch 2012 a 2013 zmeny v súvislosti s novelou zákona o dani z príjmoch (zrušenie oslobodenia príjmov z prenájmu a predaja majetku),
C. vyjadruje
1. nespokojnosť s takýmto spôsobom prípravy a predkladania Návrhu rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013,
2. nespokojnosť s neúčasťou zodpovedných predstaviteľov mesta na rokovaní ekonomickej komisie o Návrhu rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013,
D. žiada
primátora mesta o efektívnu kontrolu úloh v ukladacej časti,
E. ukladá
1. zadefinovať východiskovú situáciu pre prípravu rozpočtu na rok 2011,
2. novodefinovať priority rozpočtu na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013,
3. pripraviť stratégiu riadenia dlhovej služby na celé súčasné volebné obdobie vrátane záväzkov v bežnej a kapitálovej oblasti,
4. definovať možné riziká, spôsob predchádzania rizikám a prípadné náhradné riešenia,
5. pripraviť technicko – organizačné a finančné opatrenia na zabezpečenie realizácie investičných akcií a zabezpečenie predaja majetku mesta,
6. pripraviť základné technické informácie o potrebách riešenia budovy ZŠaMŠ s VJM P. Pázmanya Šaľa,
7. - zvýšiť v prvku 7.1.3 Zimná údržba, výdavky v položke zimná údržba na
     60 000 EUR,
- zvýšiť v prvku 7.1.5 Čistenie mesta, výdavky v položke čistenie MK na 129 000 EUR,
- zvýšiť v prvku10.2.2 FŠ Šaľa výdavky v položke údržba budov na 35 000 EUR,
- vytvoriť v prvku 10.2.5 FŠ Veča výdavky, položku údržba vo výške 3 000 EUR,
- zvýšiť v prvku 12.1.1 verejná zeleň položku údržba verejnej zelene na 255 000 EUR,
- presunúť v prvku 12.6 Cintorínske služby kapitálový výdavok na ozvučenie cintorína vo výške 6 500 EUR z roku 2012 do roku 2011,
8. body 1. – 7. pripraviť na ďalšie rokovania MsZ ako samostatný bod programu v časti C. Hospodárenia mesta, ako úpravu rozpočtu mesta na rok 2011, vrátane vybilancovania všetkých zmien v jednotlivých častiach rozpočtu a prílohách bez dopadu na základné sumáre rozpočtu,
T: 14. 04. 2011           Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ
 
F. schvaľuje
1. návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 nasledovne:

            Bežné príjmy: 11 168 061 EUR
            Bežné výdavky: 11 006 152 EUR
            Rozdiel: 161 909 EUR

            Kapitálové príjmy: 3 668 841 EUR
            Kapitálové výdavky:  3 471 649 EUR
            Rozdiel: 197 192 EUR
   
            Príjmové finančné operácie: 193 612 EUR
            Výdavkové finančné operácie:             552 713 EUR
            Rozdiel: - 359 101 EUR

            Rozpočet na rok 2011 celkom:

            Príjmy celkom: 15 030 514 EUR
            Výdavky celkom: 15 030 514 EUR
            Rozdiel celkom: 0 EUR

2. príspevok zriaďovateľa na rok 2011 pre Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa vo výške 500 000,- EUR
G. berie na vedomie
2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013,
3. výhľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta na roky 2012 – 2013.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Eriky Velázquezovej – požiadavky na úpravu rozpočtu nasledovne:
- presunúť z podprogramu 3.1 Interný informačný systém do podprogramu 3.3 Správa a údržba majetku mesta finančné prostriedky v presnom vyčíslení podľa Stanoviska komisie kultúry, mládeže a športu k návrhu rozpočtu mesta,
- presunúť finančné prostriedky z prvku 11.2.2 Amfiteáter do prvku 11.2.4 Spoločenský dom Šaľa – Veča, v presnom vyčíslení podľa Stanoviska komisie kultúry, mládeže a športu k návrhu rozpočtu mesta,

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 1
Ing. Július Bujdák,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh Ing. Eriky Velázquezovej bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – požiadavka na úpravu rozpočtu nasledovne:
- navýšiť program 3. Interné služby, prvok 3.3.3 Správa a údržba budov o finančné prostriedky vo výške 17 000 EUR a viazať ich na rekonštrukciu obradnej siene, 

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Július Bujdák,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.


celé znenie Uznesenia č. 3/2011 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013,
B. konštatuje
1. nedodržanie internej smernice „Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Šaľa“ pri príprave a predložení 1. Návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013,
2. predložený návrh nedefinuje východiskovú situáciu pre spracovanie rozpočtu,
3. predložený návrh neuvádza žiadne riziká, spôsob predchádzania rizikám a prípadné náhradné riešenia,
4. z predloženého materiálu nie je zrejmé s akými záväzkami v bežnej i kapitálovej oblasti mesto prešlo do roku 2011,
5. riadenie dlhovej služby je definované veľmi všeobecne,
6. návrh nedostatočne resp. vôbec nedefinuje základné priority mesta v jednotlivých oblastiach resp. programoch a podprogramoch,
7. v predloženom materiáli absentujú technicko - organizačné a finančné opatrenia na zabezpečenie realizácie investičných akcií a na zabezpečenie predaja majetku mesta,
8. predložený návrh nemá väzbu na Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2011,
9. predložený návrh nezohľadňuje v rokoch 2012 a 2013 zmeny v súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov (zrušenie oslobodenia príjmov z prenájmu a predaja majetku),
C. vyjadruje
1. nespokojnosť s takýmto spôsobom prípravy a predkladania Návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013,
2. nespokojnosť s neúčasťou zodpovedných predstaviteľov mesta na rokovaní ekonomickej komisie o Návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013,
D. žiada
primátora mesta o efektívnu kontrolu úloh v ukladacej časti,
E. ukladá
1. zadefinovať východiskovú situáciu pre prípravu rozpočtu na rok 2011,
2. novodefinovať priority rozpočtu na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013,
3. pripraviť stratégiu riadenia dlhovej služby na celé súčasné volebné obdobie vrátane záväzkov v bežnej a kapitálovej oblasti,
4. definovať možné riziká, spôsob predchádzania rizikám a prípadné náhradné riešenia,
5. pripraviť technicko - organizačné a finančné opatrenia na zabezpečenie realizácie investičných akcií a zabezpečenie predaja majetku mesta,
6. pripraviť základné technické informácie o potrebách riešenia budovy ZŠaMŠ s VJM P. Pázmanya, Šaľa,
7. - zvýšiť v prvku 7.1.3 Zimná údržba výdavky v položke zimná údržba na
     60 000 EUR,
- zvýšiť v prvku 7.1.5 Čistenie mesta výdavky v položke čistenie MK na 129 000 EUR,
- zvýšiť v prvku10.2.2 FŠ Šaľa výdavky v položke údržba budov na 35 000 EUR,
- vytvoriť v prvku 10.2.5 FŠ Veča výdavky položku údržba vo výške 3 000 EUR,
- zvýšiť v prvku 12.1.1 verejná zeleň položku údržba verejnej zelene na 255 000 EUR,
- presunúť v prvku 12.6 Cintorínske služby kapitálový výdavok na ozvučenie cintorína vo výške 6 500 EUR z roku 2012 do roku 2011,
- presunúť z podprogramu 3.1 Interný informačný systém do podprogramu 3.3 Správa a údržba majetku mesta finančné prostriedky v presnom vyčíslení podľa Stanoviska komisie kultúry, mládeže a športu k návrhu rozpočtu mesta,
- presunúť finančné prostriedky z prvku 11.2.2 Amfiteáter do prvku 11.2.4 Spoločenský dom Šaľa – Veča, v presnom vyčíslení podľa Stanoviska komisie kultúry, mládeže a športu k návrhu rozpočtu mesta,
- navýšiť program 3. Interné služby, prvok 3.3.3 Správa a údržba budov o finančné prostriedky vo výške 17 000 EUR a viazať ich na rekonštrukciu obradnej siene, 
8. body 1. – 7.  pripraviť na ďalšie rokovania MsZ ako samostatný bod programu v časti C. Hospodárenia mesta, ako úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2011, vrátane vybilancovania všetkých zmien v jednotlivých častiach rozpočtu a prílohách bez dopadu na základné sumáre rozpočtu,
T: 14. 04. 2011           Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ 
F. schvaľuje
1. návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 nasledovne:

            Bežné príjmy: 11 168 061 EUR
            Bežné výdavky: 11 006 152 EUR
            Rozdiel: 161 909 EUR

            Kapitálové príjmy: 3 668 841 EUR
            Kapitálové výdavky:  3 471 649 EUR
            Rozdiel: 197 192 EUR

            Príjmové finančné operácie: 193 612 EUR
            Výdavkové finančné operácie:             552 713 EUR
            Rozdiel: - 359 101 EUR

Rozpočet na rok 2011 celkom:

            Príjmy celkom: 15 030 514 EUR
            Výdavky celkom: 15 030 514 EUR
            Rozdiel celkom: 0 EUR

2. príspevok zriaďovateľa na rok 2011 pre Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa vo výške 500 000,- EUR,

G. berie na vedomie
1. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013,
2. výhľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta na roky 2012 – 2013.


Materiál číslo C 3/3/2011 - Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2011

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana – stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Kántor, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 0

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.


Materiál číslo C 4/3/2011 - Návrh úpravy cestovného v mestskej hromadnej doprave na území mesta Šaľa

Uznesenie č. 3/2011 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh úpravy cestovného v mestskej hromadnej doprave na území mesta Šaľa, vrátane jeho príloh,
B. schvaľuje
úpravu cestovného v mestskej hromadnej doprave na území mesta Šaľa, vrátane jej príloh.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 0


Materiál číslo C 5/3/2011 - Návrh na priznanie odmeny zástupcovi primátora

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.


Materiál číslo D 1/3/2011 - Návrh spôsobu výberu nájomcu poľnohospodárskej pôdy v lokalite pri ČOV v Šali

Uznesenie č. 3/2011 – X. (so zapracovaním poslaneckého návrhu  Ing. Jozefa Husárika):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu výberu nájomcu poľnohospodárskej pôdy v lokalite pri ČOV v Šali
a žiadosti o prenájom poľnohospodárskej pôdy,
B. schvaľuje
alternatívu č. 2 [zverejniť zámer prenajať poľnohospodársku pôdu v k. ú. Šaľa v lokalite pri ČOV o celkovej  výmere 36 847 m2 (zoznam pozemkov je uvedený v prílohe č.1), ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, bod 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spočívajúci v tom, že orná pôda bude v prenájme za účelom následného poľnohospodárskeho využitia, inak by pozemok zostal zaburinený, v prospech Emílie Gombošovej] a zámer zverejniť minimálne 15 dní pred najbližším zasadnutím mestského zastupiteľstva s tým, že na dobu do rozhodnutia mestského zastupiteľstva o nájme pozemku bude so žiadateľom Emíliou Gombošovou uzatvorená zmluva o budúcej nájomnej zmluve s tým, že žiadateľ je oprávnený na vlastné náklady zasiať a stihnúť agrotechnické termíny. Za uvedenú dobu užívania je žiadateľ povinný uhradiť náhradu v stanovenej výške. Doba nájmu samotnej nájomnej zmluvy bude dohodnutá na dobu do konca roku 2011. Po jej uplynutí sa odporúča vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž.      

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 8
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 0


Materiál číslo D 2/3/2011 - Tarik Saliji, Šaľa, ul. Letná 567/2 – žiadosť o zmenu účelu nájmu pozemku

Uznesenie č. 3/2011 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zmenu účelu nájmu pozemku,
B. schvaľuje
zmenu účelu nájmu pozemku zo zariadenia staveniska na letnú terasu, časť parc. č. 928 o výmere 40 m2 za cenu 5,311 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume 212,44 Eur/rok, pre Tarika Salijiho, Šaľa, Letná č. 567/2, IČO: 41 166 311.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 0


Materiál číslo D 3/3/2011 - Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby
s polyfunkciou na Kráľovskej ulici  - IV.“

Uznesenie č. 3/2011 – XII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča -  zvýšiť najnižšiu možnú cenu na 500 000 EUR).

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali – IV.“,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali - IV.“ podľa predloženého návrhu s tým, že sa zvyšuje najnižšia možná cena na         500 000 EUR,
2. podmienky VOS uvedené v predložených súťažných podkladoch, opravené o navýšenie najnižšej kúpnej ceny na 500 000 EUR,
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Štefan Bartošovič, poslanec
- MUDr. Igor Bečár, poslanec
- MUDr. Jozef Grell, člen odbornej komisie
- Ing. Ondrej Moťovský, člen odbornej komisie
- Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ
C. ukladá
1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali – IV.“
T: do 31. marca 2011                     Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ
2. informovať MsZ o výsledku VOS
T: 5. zasadnutie MsZ v r. 2011        Z: predseda komisie

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 0

 


Materiál číslo D 4/3/2011 - Mária Molnárová, Dunajská Streda, ul. Táborová 744/6 – ponuka na odpredaj pozemku pred Spoločenským domom v Šali-Veči

Uznesenie č. 3/2011 – XIII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Tibora Barana v znení):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
ponuku na odpredaj pozemku pred Spoločenským domom v Šali – Veči,
B. ukladá
rokovať s vlastníčkou o nájme predmetných pozemkov a rokovať aj o cene za odkúpenie pozemkov a o ďalších podmienkach, prípadne dohodnúť splátkový kalendár.
T: 4. zasadnutie MsZ v r. 2011          Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ
 
Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 0


Materiál číslo D 5/3/2011 - Návrh spôsobu výberu nájomcu poľnohospodárskej pôdy
v k.ú. Šaľa v lokalite „Trnovecký klin“

Hlasovanie o návrhu uznesenia (alternatíva č. 1)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu výberu nájomcu poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Šaľa v lokalite „Trnovecký klin“ a žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy od  spoločnosti C.A.S. produkt s.r.o., Bratislava, Galvaniho 25/B,
B. schvaľuje
vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 až § 288 Obch. zákonníka
„O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Šaľa v lokalite „Trnovecký klin“ vedenej v KN reg. E na LV č.1 a to parc. č. 2230/2, orná pôda o výmere 75 096 m2, parc. č. 2231, orná pôda o výmere 70 757 m2, parc. č. 2232, orná pôda o výmere 54 939 m2, spolu 200 792 m².
T: 4. zasadnutie MsZ v r. 2011   Z: Mgr. Marián Rakovský,
                                                                                 poverený riadením MsÚ

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 8
Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 12
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 0

Hlasovanie neplatné z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia a hlasovanie sa opakovalo.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč,
Proti hlasovalo: 6
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 4
Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 6
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 0

Návrh na uznesenie podľa alternatívy č.1 nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Uznesenie č. 3/2011 – XIV. (alternatíva č. 2)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu výberu nájomcu poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Šaľa v lokalite „Trnovecký klin“ a žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy od spoločnosti C.A.S. produkt s.r.o., Bratislava, Galvaniho 25/B,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prenajať poľnohospodársku pôdu v k.ú. Šaľa v lokalite „Trnovecký klin“, vedenej v KN reg. E na LV č.1 a to parc. č. 2230/2, orná pôda o výmere 75 096 m2, parc. č. 2231, orná pôda o výmere 70 757 m2, parc. č. 2232, orná pôda o výmere 54 939 m2, spolu 200 792 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, bod 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, spočívajúci v pestovaní zeleniny v skleníkoch a vytvorení pracovných pozícií (po zapracovaní celkovo cca 160 pracovných miest) v prospech spoločnosti C.A.S. produkt s.r.o., Bratislava, Galvaniho 25/B.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 11
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Július Bujdák,
Zdržalo sa: 2
Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 7
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 0


Materiál číslo D 6/3/2011 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta, nebytovými priestormi, pavilón „B“ v bývalej MŠ Palárika na parc. č. 594/22

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej – stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 1
Milena Veresová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Kántor,

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.


Materiál číslo D 7/3/2011 - Tibor Bako a manž. Eva, Kráľová nad Váhom č. 615 – žiadosť o zníženie kúpnej ceny

Procedurálny návrh Mileny Veresovej – hlasovať najprv o alternatíve č. 2.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Kántor,

Procedurálny návrh Mileny Veresovej bol prijatý.
Hlasovanie o návrhu uznesenia (alternatíva č. 2) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zníženie kúpnej ceny,
B. ruší
uznesenie MsZ č. 6/2010 – XII. zo 6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 28. októbra 2010,
C. konštatuje,
že ide o prevod podielu majetku mesta, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo v zmysle § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 bodu 1 písm. b) VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu majetku mesta v znení neskorších predpisov,
D. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod:
1. nebytového priestoru – trafostanice, súpis č. 1009, vchod č. 2, iný nebytový priestor
č. 17A, vrátane spoluvlastníckeho podielu 999/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach na nebytovom priestore, evidované na LV č. 6344,
2. pozemku, parc. č. 2791/2 o výmere 54 m2, evidovaný na LV č.1,
v celkovej sume 5 000 Eur, pre Tibora Baka a manž. Evu Bakovú, rod. Šandulovú, obaja trvale bytom Kráľová n/Váhom, č. domu 615.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Proti hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Zdržalo sa: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Kántor,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 8/3/2011 - Peter Dora a manž. Mária, Pozemky 33, Diakovce – žiadosť o zníženie kúpnej ceny

Procedurálny návrh Mileny Veresovej – hlasovať najprv o alternatíve č. 2.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Zdržalo sa: 1
Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 4
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Kántor,

Procedurálny návrh Mileny Veresovej bol prijatý.

Hlasovanie o návrhu uznesenia (alternatíva č. 2) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zníženie kúpnej ceny,
B. ruší
uznesenie MsZ č. 6/2010 – XIII. zo 6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 28. októbra 2010,
C. konštatuje,
že ide o prevod podielu majetku mesta, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo v zmysle § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 bodu 1 písm. b) VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu majetku mesta v znení neskorších predpisov,
D. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod:
1. nebytového priestoru – trafostanice, súpis č. 7135, vchod č. 1, iný nebytový priestor
č. 25, vrátane spoluvlastníckeho podielu 1975/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach na nebytovom priestore, evidované na LV č. 6347, v cene 2 000 Eur,
2. pozemku, parc.č. 2665/3 o výmere 52 m2, evidovaný na LV č.1, v cene 3 108,56 Eur
t.j. v celkovej sume 5 108,56 Eur, pre Petra Doru a manž. Máriu Dorovú, rod. Fiolovú, obaja trvale bytom Diakovce, č. domu 33.

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 0
Proti hlasovalo: 15
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Kántor,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 9/3/2011 - JA-PaG, s.r.o., Družstevná 6795/1A, Šaľa – spôsob určenia nakladania s majetkom mesta

Uznesenie č. 3/2011 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
spôsob určenia nakladania s majetkom mesta,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v tom, že ide
o pozemok v susedstve pozemku vo vlastníctve žiadateľa,
C. schvaľuje
zverejniť zámer priameho odpredaja pozemku na Družstevnej ul. v Šali, časť parc.č. 524/1 o výmere cca 350 m2, pre spol. JA-PaG s.r.o., so sídlom v Šali, Družstevná 6795/1 A, zastúpenú konateľom Mariánom Jankechom, v cene 53,110 Eur/m2, t.j. v celkovej sume cca 18 588,50 Eur, pri zabezpečení verejného chodníka.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Kántor,


Materiál číslo D 10/3/2011 - Alojz Heštera, Andreja Mráza 1, Bratislava, Milada Hešterová, Okružná 18, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou na Hlbokej ul. v Šali

Uznesenie č. 3/2011 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou na Hlbokej ul. v Šali,
B. konštatuje,
že ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa v zmysle § 9a
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 bodu 1 písm. c) VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu majetku mesta v znení neskorších predpisov,

C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku v k.ú. Šaľa, parc. č. 2208 o výmere 20 m2, v cene 53,110 Eur/m2, t.j. v celkovej sume 1 062,20 Eur do podielového spoluvlastníctva:
- Alojza Hešteru, trvale bytom Bratislava, Andreja Mráza 1, v podiele ½
- Milady Hešterovej, rod. Kadlčíkovej, v podiele ½,
za nasledovných podmienok:
- kupujúci pred uzatvorením kúpnej zmluvy doplatia nájomné za užívanie pozemku pod garážou spätne za predchádzajúce 3 roky v celkovej sume 318,66 Eur,
- v termíne do 30 dní od povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností nadobúdatelia požiadajú o pridelenie súpisného čísla stavby (garáže) nachádzajúcej sa na predmetnom pozemku parc. č. 2208.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Kántor,


Materiál číslo D 11/3/2011 - ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – žiadosť o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena

Uznesenie č. 3/2011 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zriadenie vecného bremena,
B. schvaľuje
zriadenie vecného bremena spočívajúceho v uložení elektrických vedení, prípojok a iných súvisiacich stavieb v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike, na časti parc. č. 2646, časti parc. č. 2663/1, časti parc. č. 2664, časti parc. č. 2667/1, časti parc. č. 2667/2, časti parc. č. 2667/3 a časti parc. č. 2799/1 v k. ú. Šaľa, zapísaných na LV č. 1, v zmysle geometrického plánu, pre budúceho oprávneného ZSE Distribúcia, a.s. Čulenova 6, Bratislava.

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 15
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Kántor,


Materiál číslo D 12/3/2011 - Jaroslav Kalaba, Nitrianska 6667, Šaľa – žiadosť o predĺženie nájomnej  zmluvy

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.


Materiál číslo D 13/3/2011 - Ing. Roman Ružiak, ul. Kpt. Jaroša 47, 927 01 Šaľa – žiadosť o splácanie kúpnej ceny za nebytové priestory v COV formou splátkového kalendára

Uznesenie č. 3/2011 – XVIII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča – hlasovať o alternatíve č. 2 v upravenom znení:
- v 22 splátkach (marec 2011 až december 2012), úročenú úrokovou sadzbou 5 % p.a. s tým, že v prípade nezaplatenia splátky v stanovenom termíne bude táto úročená úrokmi z omeškania v zmysle platných právnych predpisov (uvedený v prílohe č. 1 tohto uznesenia) a s tým, že vklad do katastra nehnuteľností bude podaný do 5 dní po uhradení celej kúpnej ceny).

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o predaj nehnuteľnosti na splátky,
B. schvaľuje
splátkový kalendár na úhradu kúpnej ceny vo výške 30.636,36 Eur za nebytové priestory v objekte COV Šaľa, mestská časť Veča
- nebytový priestor č. B2/9 obchodný priestor o celkovej výmere 146,00 m² na poschodí bloku B vchodu č. 3 prevádzkovej budovy s. č. 1854 na parc. č. 3080/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4348 m²,
- podiel na spoločných častiach a zariadeniach a príslušenstve prevádzkovej budovy
s. č. 1854 v 16669/544827-tin,
- podiel na pozemku parc. č. 3080/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4348 m², vo výške 16669/544827
tak, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu:
v 22 splátkach (marec 2011 až december 2012), úročenú úrokovou sadzbou 5 % p.a. s tým, že v prípade nezaplatenia splátky v stanovenom termíne bude táto úročená úrokmi z omeškania v zmysle platných právnych predpisov (uvedený v prílohe č. 1 tohto uznesenia) a s tým, že vklad do katastra nehnuteľností bude podaný do 5 dní po uhradení celej kúpnej ceny.
 
Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 13
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Kántor,


Materiál číslo E 1/3/2011 - Návrh na zmeny delegovaných zástupcov zriaďovateľa, mesta Šaľa, do rád škôl a mestskej školskej rady a zmeny v počtoch členov a zložení rád škôl

Uznesenie č. 3/2011 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmeny delegovaných zástupcov zriaďovateľa, mesta Šaľa, do rád škôl a mestskej školskej rady a zmeny v počtoch členov a zložení rád škôl,
B. schvaľuje
1. odvolanie delegovaných zástupcov mesta Šaľa v radách škôl podľa predloženého   návrhu,
2. zmeny v počte členov školských rád a ich zložení podľa predloženého návrhu,
3. delegovanie zástupcov mesta Šaľa v radách škôl a v mestskej školskej rade podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Kántor,


Bod číslo E 2/3/2011 - Doplňujúce voľby členov komisie školstva pri Mestskom zastupiteľstve v Šali

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej – doplňujúcu voľbu členov uskutočniť verejným hlasovaním.

Hlasovanie č. 43
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Marek Vrbovský
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Kántor,

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Uznesenie č. 3/2011 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
doplňujúce voľby členov Komisie školstva pri Mestskom zastupiteľstve v Šali,
B. volí
členov Komisie školstva
Poslanci: Mgr. Alena Demková
Neposlanci: Mgr. Krisztína Száz.

Hlasovanie č. 44
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Antal, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Kántor,


Materiál číslo B 2/3/2011 - Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa pre obdobie 2010 – 2015

Uznesenie č. 3/2011 – XXI. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej
v znení):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
predložený materiál,
B. ukladá
prednostovi MsÚ v spolupráci s odborným útvarom MsÚ, OSS a komisiou pre sociálne, zdravotné a bytové otázky:
1. vypracovať harmonogram s prioritami mesta na jednotlivé časové úseky, počnúc rokom 2011,
2. vypracovať finančný plán zabezpečenia potrieb občanov v sociálnej oblasti na území mesta,
3. analyzovať potreby občanov, pre ktorých OSS poskytuje sociálne služby a zabezpečiť efektívnosť poskytovaných služieb a zriadiť prípadné nedostatkové služby,
4. implementovať časový harmonogram s prioritami mesta do Plánu hospodárskeho rozvoja mesta.
T: koniec septembra 2011                                  Z: podľa textu

Hlasovanie č. 45
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Marián Antal, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo H 1/3/2011 - Nariadenie na vykonanie verejného obstarávania

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.