Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 20.05.2010 - 08:51  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:30  //  zobrazené: 1274

03/2010 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 03/2010  |  dátum konania: 13.05.2010  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Doplnenie bodu č. 8/3/2010 – Ústna informácia o prevádzke Domu smútku v Šali - do písmena A. Informačné materiály a správy

Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 2
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 3
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 4
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Milena Veresová,

Materiál číslo A 1/3/2010 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 3/2010 – I. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča – doplniť do uznesenia body C, D, E):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ,
C. konštatuje
nesplnenie úloh z uznesenia z 2. riadneho MsZ zo dňa 25. 03. 2010 zo strany prednostu MsÚ a  hospodársko – finančnej komisie,
D. ukladá
1. plnenie úloh z uznesenia z 2. riadneho MsZ zo dňa 25. 03. 2010 predložiť na najbližšie rokovanie MsZ ako osobitný materiál,
2. plnenie úloh VII.D5, VII.D6 a VII.D8 predložiť minimálne v štruktúre podľa príloh
č. 1, 2, 3 k tomuto uzneseniu,
E. odporúča
primátorovi mesta, aby vzhľadom na dôležitosť plnenia úloh osobitne dohliadol na plnenie tohto uznesenia.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Materiál číslo A 2/3/2010 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 3/2010 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z následnej finančnej kontroly hospodárnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí organizovaných Mestským kultúrnym strediskom v Šali,
B. berie na vedomie
výsledky z vykonanej kontroly.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 6
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Materiál číslo A 3/3/2010 - Návrh na úpravu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010

Uznesenie č. 3/2010 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010,

B. schvaľuje
úpravu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Materiál číslo A 4/3/2010 – Výročná správa záujmového združenia AQUASPORT za rok 2009

Uznesenie č. 3/2010 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
výročnú správu záujmového združenia AQUASPORT za rok 2009,
B. berie na vedomie
výročnú správu záujmového združenia AQUASPORT za rok 2009.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Materiál číslo A 5/3/2010 - Správa o činnosti Komunitnej nadácie Šaľa

Uznesenie č. 3/2010 – V. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
informáciu o činnosti Komunitnej nadácie Šaľa, ktorá nie je správou,
B. žiada
1. správcu Komunitnej nadácie Šaľa o predloženie výročnej správy na Ministerstvo vnútra SR v termíne do konca mája 2010,
2. sfunkčniť orgány Komunitnej nadácie a vykonávať činnosť v súlade s nadačnou listinou a zákonom o nadáciách,
3. predložiť informáciu na rokovanie riadneho mestského zastupiteľstva v septembri 2010.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. László Gyurovszky, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Materiál číslo A 7/3/2010 – Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie január – apríl 2010, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického – doplniť do uznesenia bod C. schvaľuje zmenu „Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní“ tak, že v § 1, ods. 4 dopĺňa druhú vetu v znení:
Zákazky, ktorými si mesto zabezpečuje externé služby na verejné obstarávanie alebo jeho časť, podliehajú predchádzajúcemu súhlasu mestského zastupiteľstva bez ohľadu na ich hodnotu.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 5
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Uznesenie č. 3/2010 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie január – apríl 2010, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu,
B. berie na vedomie
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie január – apríl 2010, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu,
C. schvaľuje
zmenu „Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní“ tak, že v § 1, ods. 4 dopĺňa druhú vetu v znení:
Zákazky, ktorými si mesto zabezpečuje externé služby na verejné obstarávanie alebo jeho časť, podliehajú predchádzajúcemu súhlasu mestského zastupiteľstva bez ohľadu na ich hodnotu.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Informácia o prevádzke Domu smútku v Šali – bod číslo A 8/3/2010 (ústna informácia)

Procedurálny návrh MUDr. Jozefa Grella – ukončiť diskusiu k tomuto bodu programu.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Zdržalo sa: 1
Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 2
Ing. László Gyurovszky, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,
Procedurálny návrh MUDr. Jozefa Grella bol prijatý.

Uznesenie č. 2/2010 – VII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
informáciu o prevádzke Domu smútku v Šali,
B. ukladá
zabezpečiť vykonávanie dôstojnej kompletnej úpravy zosnulého v Dome smútku v Šali.
T: do 30. 06. 2010      Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 9
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo B 1/3/2010 - Návrh novelizácie „Organizačného poriadku“ Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej – stiahnuť materiál z rokovania MsZ.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Zdržalo sa: 2
Tibor Dubis, Ján Kmeťo,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Materiál číslo C 1/3/2010 - Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2009
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Šaľa

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča – doplniť do uznesenia bod E. ukladá v znení:
1. predložiť informáciu o obsahu primátorom schválených troch prekročení rozpočtového limitu a 54 rozpočtových opatrení v roku 2009,
T: nasledujúce rokovanie MsZ    Z: prednosta MsÚ
2. predložiť prehľad o všetkých žiadostiach mesta o eurofondy v členení:
- titul
- celkové náklady - oprávnené náklady
-  neoprávnené náklady
- spoluúčasť mesta.
T: nasledujúce rokovanie MsZ    Z: prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

Uznesenie č. 3/2010 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2009,
B. schvaľuje
záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2009 nasledovne:

1. plnenie rozpočtu Mesta Šaľa k 31. 12. 2009 bez finančných operácií, a to:

plnenie bežných príjmov vo výške   11 950 924 EUR
čerpanie bežných výdavkov vo výške  11 444 618 EUR
rozdiel             506 306 EUR

plnenie kapitálových príjmov vo výške     1 848 541 EUR
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške               1 776 740 EUR
rozdiel                                   71 801 EUR

plnenie celkových príjmov vo výške                        13 799 465 EUR
čerpanie celkových výdavkov vo výške   13 221 358 EUR
výsledok hospodárenia bežného roka (schodok)       578 107 EUR

2. plnenie rozpočtu Mesta Šaľa k 31. 12. 2009 s finančnými operáciami, a to:

plnenie bežných príjmov vo výške     11 950 924 EUR
čerpanie bežných výdavkov vo výške    11 444 618 EUR
rozdiel               506 306 EUR

plnenie kapitálových príjmov vo výške       1 848 541 EUR
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške        1 776 740 EUR
rozdiel                                      71 801 EUR

plnenie príjmových finančných operácií vo výške     2 139 030 EUR
čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške   2 439 475 EUR
rozdiel             -300 445 EUR

plnenie celkových príjmov vo výške     15 938 495 EUR 
čerpanie celkových výdavkov vo výške    15 660 833 EUR
prebytok             277 662 EUR

3. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov, a to:

a) Rezervný fond
stav k 1.1. 2009         141,47 EUR
tvorbu vo výške                        0,00 EUR
použitie vo výške                        0,00 EUR
stav k 31.12. 2009        141,47 EUR

b) Fond rozvoja bývania
stav k 1.1. 2009          50,63 EUR
tvorbu vo výške              12 791,26 EUR
použitie vo výške   12 791,26 EUR
stav k 31.12. 2009                    50,63 EUR

c) Sociálny fond
stav k 1.1. 2009         3 240,88 EUR
tvorbu vo výške    17 975,61 EUR
použitie vo výške    20 924,87 EUR
stav k 31.12. 2009        291,62 EUR

d) Fond opráv
stav k 1.1. 2009       52 623,16 EUR
tvorbu vo výške                    157,55 EUR
použitie vo výške     48 326,01 EUR
stav k 31.12. 2009                 4 454,70 EUR

4. Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške 37 666 196 EUR

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu

6. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 578 107,00 EUR navrhujeme použiť nasledovne :
I. Vykrytie schodku finančných operácií vo výške 300 445,00 EUR
II. Prídel do rezervného fondu vo výške 10% t.j. sumu 57 810,70 EUR
III. Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z prebytku rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Rozpočtové hospodárenie mesta skončilo s prebytkom, mesto tieto prostriedky usporiada zo zostatku prebytku takto:
            * 593,68 EUR – nedočerpané cestovné rozpočtových organizácií
IV.     Zostatok finančných prostriedkov vo výške 219 257,62 EUR sa pridelí v zmysle § 15 ods. 1. písm. c)  Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách do Rezervného fondu a použije sa na financovanie rozpočtových výdavkov v roku 2010 (úhrada doplatkov investičných faktúr z roku 2009).

7. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:
a) schváliť ročnú uzávierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31. 12. 2009
b) vziať na vedomie úhradu straty OSS za rok 2009 vo výške 11 489,99 EUR z jej hospodárskeho výsledku predchádzajúcich účtovných období,
C. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2009,
D. schvaľuje
záverečný účet Mesta Šaľa bez výhrad,
E. ukladá
1. predložiť informáciu o obsahu primátorom schválených troch prekročení rozpočtového limitu a 54 rozpočtových opatrení v roku 2009,
T: nasledujúce rokovanie MsZ    Z: prednosta MsÚ
2. predložiť prehľad o všetkých žiadostiach mesta o eurofondy v členení:
- titul
- celkové náklady - oprávnené náklady
-  neoprávnené náklady
- spoluúčasť mesta.
T: nasledujúce rokovanie MsZ    Z: prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. László Gyurovszky, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo C 2/3/2010 - Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január – marec 2010

Uznesenie č. 3/2010 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január – marec 2010,
B. berie na vedomie
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január – marec 2010.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo C 3/3/2010 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci výzvy OPŽP-PO4-10-1 Operačného programu Životné prostredie (pre operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov) za účelom realizácie projektu „Kompostáreň Šaľa“

Uznesenie č. 3/2010 – X. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Lászlóa Gyurovszkého)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
schvaľuje
prevádzkovanie kompostárne (v prípade úspešnosti žiadosti o NFP) externým prevádzkovateľom, nájomcom vybratým na základe výberového konania, ktorý by mal byť odsúhlasený riadiacim orgánom v zmysle podmienok zmluvy o NFP.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Uznesenie č. 3/2010 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO4-10-1 za účelom realizácie projektu „Kompostáreň Šaľa“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia 2007 - 2013;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 97 258,74 EUR, pričom
- výška celkových výdavkov na projekt činí 1 945 174,65  EUR
- výška celkových oprávnených výdavkov na projekt činí 1 945 174,65 EUR
- výška spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov činí 97 258,74  EUR
- spôsob financovania projektu - vlastné zdroje.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 8
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský
Proti hlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Gabriela Talajková,
Zdržalo sa: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, , Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 4
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Poslanec podal po hlasovaní námietku z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 11
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 3
Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Gabriela Talajková,
Zdržalo sa: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Hlasovanie o námietke podanej z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 11
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Gabriela Talajková,
Zdržalo sa: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Opakované hlasovanie o návrhu uznesenia, nakoľko mestské zastupiteľstvo námietke vyhovelo.

Materiál číslo D 1/3/2010 - Ing. Vladimír Vicena, Šaľa, Dózsova 1602/25 – žiadosť
o prenájom pozemku na Narcisovej ul. v Šali – Veči

Uznesenie č. 3/2010 – XII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Lászlóa Gyurovszkého)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na Narcisovej ul.,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. prenájom pozemku za účelom vybudovania verejných parkovacích miest,

C. schvaľuje
prenájom pozemku, časť parc. č. 3080/7 o výmere cca 850 m2, v cene podľa VZN
č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta, v znení VZN č. 4/2008 a č. 16/2008 pre Ing. Vladimíra Vicenu, bytom Dózsova 1602/25, Šaľa, na dobu 5 rokov s opciou na ďalších 5 rokov s tým, že po ukončení nájmu prejde majetok parkoviska bezodplatne do majetku mesta.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 2/3/2010 - Patrik Polák, Šaľa, Nádražná č. 710/1 – opätovná žiadosť
o prenájom pozemku s následným odkúpením – terasa

Uznesenie č. 3/2010 – XIII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Františka Botku –hlasovať o alternatíve č. 2)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovnú žiadosť o prenájom pozemku s následným odkúpením - terasa,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona                 č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o podnikateľa, ktorý má  na území mesta niekoľko prevádzok, zamestnáva cca 60 ľudí z mesta Šaľa, nikdy s ním neboli problémy a predmetný pozemok je v priamom susedstve s jeho nehnuteľnosťou,
C. schvaľuje
prenájom pozemku, časť parc. č. 922/1 o výmere 240 m2, za účelom vybudovania letnej terasy k objektu vo vlastníctve žiadateľa, na ul. Budovateľskej v Šali, v cene
3,983 eur/m2/rok, t. j. spolu v sume 955,92 eur/rok, pre Patrika Poláka, so sídlom v Šali, Nádražná č. 710/1, IČO: 34 758 691.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 3/3/2010 - PRO – HAND, s.r.o., Z. Kodálya 787, Galanta – žiadosť o schválenie splátkového kalendára na úhradu kúpnej ceny pozemku

Uznesenie č. 3/2010 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o schválenie splátkového kalendára na úhradu kúpnej ceny pozemku,
B. schvaľuje
splátkový kalendár (uvedený v prílohe č. 1 tohto uznesenia) na úhradu kúpnej ceny vo výške 19 332,09 Eur za pozemky parc. č. 3080/279 o výmere 29 m2 a parc. č. 3080/272 o výmere 419 m2, pre spoločnosť PRO-HAND, s.r.o., so sídlom v Galante, Z. Kodálya 787 (uznesenie MsZ č. 7/2009 – XVI.) tak, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu v 7 splátkach (máj až november), úročenú úrokovou sadzbou 2,532 %, s tým, že v prípade nezaplatenia splátky v stanovenom termíne bude táto úročená úrokmi z omeškania v zmysle platných právnych predpisov.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Ľubomír Stredanský,
Nehlasovalo: 3
Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 4/3/2010 - Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Uznesenie č. 3/2010 – XV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Michala Lužicu)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže,
B. berie na vedomie
informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže,
C. konštatuje,
že materiál nebol prerokovaný v hospodársko – finančnej komisii,  
D. ukladá
1. prerokovať materiál v hospodársko – finančnej komisii pred jeho schvaľovaním v mestskom zastupiteľstve,
2. predložiť stanovisko hospodársko – finančnej komisie k tomuto bodu na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 5/3/2010 - Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici  - IV.“

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Belického – stiahnuť materiál z rokovania MsZ.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Milena Veresová,
Zdržalo sa: 2
Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý.

Materiál číslo H 1/3/2010 - Nariadenie na vykonanie verejných obstarávaní

Poslanecký návrh Ing. Lászlóa Gyurovszkého – vynechať v bode B 1 a B 2 uznesenia -zástupca spoločnosti PP&P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08  Bratislava

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Uznesenie č. 2/2010 – XVI. (so zapracovaním vyššieuvedeného poslaneckého návrhu Ing. Gyurovszkého a poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Belického - doplniť do uznesenia bod C. ukladá zmeniť financovanie rekonštrukcie ZŠ P. Pázmaňa z predaja Kráľovskej na refundáciu parkoviska na Dolnej):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. nariaďuje
1. vykonať verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov s názvom „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali – výsadba izolačnej zelene, Šaľa“,
2. vykonať verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov s názvom „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali – nákup špecializovanej čistiacej techniky na komunikácie“,
3. vykonať verejné obstarávanie – podprahovú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia ZŠ P. Pázmaňa – vykurovanie, elektroinštalácia, zdravotechnika a oprava fasády“,
B. zriaďuje
1. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní nadlimitnej zákazky s názvom „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali – výsadba izolačnej zelene, Šaľa“ v zložení:
Ing. Ivan Kováč
Milena Veresová
Ing. František Botka
Mgr. Jozef Varsányi
Ing. Ingrid Čermáková
Ing. Gabriela Braníková
Margita Simighová
Ing. Elena Matajsová
2. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní nadlimitnej zákazky s názvom „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali – nákup špecializovanej čistiacej techniky na komunikácie“ v zložení:
Ing. Ivan Kováč
Ing. Michal Lužica
Ing. Miroslav Polónyi
Ing. Ladislav Gáll
Ing. Božena Tóthová
Helena Kysučanová
Margita Simighová
3. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní podprahovej zákazky s názvom „Rekonštrukcia ZŠ P. Pázmaňa – vykurovanie, elektroinštalácia, zdravotechnika a oprava fasády“ v zložení:
Ing. Helena Psotová
Mgr. Jozef Varsányi
Ing. František Botka
Ing. Ľubomír Stredanský
Ing. Ingrid Čermáková
Margita Simighová
Ing. Elena Matajsová
C. ukladá
zmeniť financovanie rekonštrukcie ZŠ P. Pázmaňa z predaja Kráľovskej na refundáciu parkoviska na Dolnej.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi

Prílohy