Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 28.05.2009 - 13:29  //  aktualizácia: 05.10.2011 - 13:32  //  zobrazené: 1417

03/2009 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 03/2009  |  dátum konania: 21.05.2009  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Doplnenie bodu č. 1 Nominácia člena do školskej rady ZŠ Bernolákova do písmena
E. Personálne záležitosti

Za hlasovalo: 13
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Ľubomír Stredanský,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Michal Lužica, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 8
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 2
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 15
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý,
Počet neprítomných: 8
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 3
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár,
Nehlasovalo: 2
Ing. László Gyurovszky, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 4
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 1/3/09 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Poslanecký návrh Mileny Veresovej - doplniť uznesenie o bod C. schvaľuje v znení:
C. schvaľuje
odpustenie režijných nákladov pre Fotoklub Šaľa a Materské centrum Mamy mamám
n. o., Šaľa do 31. 12. 2009,

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Poslanecký návrh Mileny Veresovej bol prijatý.
Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara - doplniť uznesenie o bod D. ukladá v znení:
D. ukladá
vypracovať pravidlá prenájmu priestorov pre neziskové organizácie, pôsobiace na území mesta Šaľa.
T: 4. riadne MsZ v roku 2009                        Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý.

Uznesenie č. 3/2009 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ,
C. schvaľuje
odpustenie režijných nákladov pre Fotoklub Šaľa a Materské centrum Mamy mamám
n. o., Šaľa, do 31. 12. 2009,
D. ukladá
vypracovať pravidlá prenájmu priestorov pre neziskové organizácie pôsobiace na území mesta Šaľa.
T: 4. riadne MsZ v roku 2009                        Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 2/3/09 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Poslanecký návrh Ing. Františka Botku – doplniť uznesenie o bod C. odporúča v znení:
C.  odporúča
primátorovi mesta požiadať Krajský stavebný úrad o vykonanie kontroly na Stavebnom úrade v Šali.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 4
Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Poslanecký návrh Ing. Františka Botku bol prijatý.

Uznesenie č. 3/2009 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. Správu z následnej  finančnej kontroly nakladania s finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta v podprograme sociálna starostlivosť.
2. Správu z následnej finančnej kontroly pokladničných operácií v Mestskej knižnici      v Šali.
3. Doplnenie správy z následnej finančnej kontroly dodržiavania postupov pri verejnom obstarávaní v roku 2008.
4. Nevykonateľnosť kontroly vybavovania podaní na Stavebnom úrade v Šali, so zameraním na včasnosť vybavovania.
B. berie na vedomie
1. Výsledky z vykonaných kontrol.
2. Informáciu o nevykonateľnosti kontroly.
C. odporúča
primátorovi mesta požiadať Krajský stavebný úrad o vykonanie kontroly na Stavebnom úrade v Šali.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 3/3/09 - Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie január – apríl 2009, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu

Uznesenie č. 3/2009 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie január – apríl 2009, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu,
B. berie na vedomie
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie január – apríl 2009, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Michal Lužica, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo B 1/3/09 - Návrh internej smernice „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo B 2/3/09 - Smernica mesta Šaľa o verejnom obstarávaní

Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča – stiahnuť materiál z rokovania MsZ.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Zdržalo sa: 1
Ing. László Gyurovszky,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

Materiál číslo B 3/3/09 - Návrh VZN mesta Šaľa č. 3/2009 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa

Poslanecký návrh Ing. Štefan Bartošovič – doplniť do uznesenia bod C. ukladá v znení:
C. ukladá
vyhodnotiť výsledky plnenia zmluvy so spoločnosťou SITA Slovensko, a.s. z ekonomického a vecného hľadiska.
T: 4. riadne MsZ v roku 2009                      Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 7
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

Uznesenie č. 3/2009 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa č. 3/2009 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
VZN mesta Šaľa č. 3/2009 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa v predloženom znení,
C. ukladá
vyhodnotiť výsledky plnenia zmluvy so spoločnosťou SITA Slovensko, a.s. z ekonomického a vecného hľadiska.
T: 4. riadne MsZ v roku 2009                      Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo B 4/3/09 - Návrh VZN mesta Šaľa č. 4/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2001 o prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Šaľa v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 3/2009 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa č. 4/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2001 o prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Šaľa v znení neskorších predpisov,
B. schvaľuje
VZN mesta Šaľa č. 4/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2001 o prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Šaľa v znení neskorších predpisov v predloženom znení.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo B 5/3/09 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 5/2009 o cenách za sociálne služby na území mesta

Uznesenie č. 3/2009 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 5/2009 o cenách za sociálne služby na území mesta,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2009 o cenách za sociálne služby na území mesta v predloženom znení.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo C 1/3/09 - Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2008, Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2008

Uznesenie č. 3/2009 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2008,
B. schvaľuje
záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2008 nasledovne:

1. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2008 bez finančných operácií, a to:

plnenie bežných príjmov vo výške   361 263 tis. Sk        11 991 735 EUR
čerpanie bežných výdavkov vo výške  329 012 tis. Sk        10 921 198  EUR
rozdiel          32 251 tis. Sk            1 070 537 EUR

plnenie kapitálových príjmov vo výške    12 937 tis. Sk               429 430 EUR
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške      72 138 tis. Sk            2 394 543 EUR
rozdiel                             -59 201 tis. Sk          -1 965 113 EUR

plnenie celkových príjmov vo výške                       374 200  tis. Sk        12 421 164 EUR
čerpanie celkových výdavkov vo výške  401 150  tis. Sk        13 315 741 EUR
výsledok hospodárenia bežného roka (schodok) - 26 950  tis. Sk           -894 576 EUR

2. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31. 12. 2008 s finančnými operáciami, a to:

plnenie bežných príjmov vo výške   361 263 tis. Sk        11 991 735 EUR
čerpanie bežných výdavkov vo výške  329 012 tis. Sk        10 921 198  EUR
rozdiel          32 251 tis. Sk            1 070 537 EUR

plnenie kapitálových príjmov vo výške     12 937 tis. Sk               429 430 EUR
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške      72 138 tis. Sk            2 394 543 EUR
rozdiel                             -59 201 tis. Sk          -1 965 113 EUR
plnenie príjmových finančných operácií vo výške    51 280 tis. Sk           1 702 184 EUR
čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške   17 005 tis. Sk              564 463 EUR
rozdiel          34 275 tis. Sk           1 137 722 EUR

plnenie celkových príjmov vo výške   425 480  tis. Sk         14 123 349 EUR 
čerpanie celkových výdavkov vo výške  418 155  tis. Sk         13 880 203 EUR
zostatok finančných operácií po vysporiadaní     7 325  tis. Sk              243 145 EUR
výsledku hospodárenia bežného roka (schodku)

3. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov, a to:

a) Rezervný fond
stav k 1.1. 2008         4 261,91 Sk
tvorbu vo výške                728 096,78 Sk
použitie vo výške                728 096,78 Sk
stav k 31.12. 2008        4 261,91 Sk

b) Fond rozvoja bývania
stav k 1.1. 2008        1 525,15 Sk
tvorbu vo výške    736 916,50 Sk
použitie vo výške    736 916,50 Sk
stav k 31.12. 2008                  1 525,15 Sk

c) Sociálny fond
stav k 1.1. 2008         27 174,16 Sk
tvorbu vo výške    511 683,71 Sk
použitie vo výške    441 223,00 Sk
stav k 31.12. 2008     97 634,87 Sk

d) Fond opráv
stav k 1.1. 2008       552 606,84 Sk
tvorbu vo výške            1 110 966,29 Sk
použitie vo výške      78 247,68 Sk
stav k 31.12. 2008           1 585 325,45 Sk

4. Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške 1 023 943 tis. Sk

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu

6. Zostatok finančných operácií vo výške 34 275 tis. Sk a vysporiadanie zostatku finančných operácií takto:
I. Úhrada schodku vo výške 26 950 tis. Sk.
II. Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z prebytku rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Rozpočtové hospodárenie mesta skončilo so schodkom, mesto tieto prostriedky usporiada zo zostatku finančných operácií (7 325 tis. Sk) takto:
a) 3 tis. Sk – nedočerpané cestovné rozpočtových organizácií
b) 171 tis. Sk – zadržané prostriedky na prenesené kompetencie pre rozpočtové organizácie
c) 186 tis. Sk – nevrátené vlastné príjmy rozpočtových organizácií
d) 552 tis. Sk- vylúči zo zostatku prostriedky prevedené do fondu opráv, ktoré nemožno zahrnúť do rozpočtových príjmov

7. Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 6 413 tis. Sk sa pridelí v zmysle § 15 ods. 1. písm. c)  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách do Rezervného fondu a použije sa na financovanie rozpočtových výdavkov v roku 2009.

8. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:
a)  schvaľuje ročnú uzávierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31.12.2008
b) berie na vedomie úhradu straty OSS za rok 2008 vo výške 348 335,48 Sk z jej hospodárskeho výsledku predchádzajúcich účtovných období

C. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2008,
D. schvaľuje
záverečný účet Mesta Šaľa bez výhrad.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo C 2/3/09 - Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za
1. štvrťrok 2009


Uznesenie č. 3/2009 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za 1. štvrťrok 2009,
B. berie na vedomie
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za 1. štvrťrok 2009.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 5
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo C 3/3/09 - Plán verejného obstarávania na rok 2009

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo C 4/3/09 - Návrh na umorenie straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2008

Uznesenie č. 3/2009 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh na umorenie straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2008,
B. súhlasí 
1. s umorením straty za rok 2008 vo výške 5 860 581,47 Sk nasledovným spôsobom:
- z ostatných kapitálových fondov – fond tepelného hospodárstva 5 860 581,47 Sk (po prepočte konverzným kurzom 1 Eur = 30,1260 Sk, ide o hodnotu 194 535,67 Eur),
2. s umorením straty minulých rokov vo výške 1 631 653,73 Sk nasledovným spôsobom:
- z ostatných kapitálových fondov – fond tepelného hospodárstva 1 631 653,73 Sk (po prepočte konverzným kurzom 1 Eur = 30,1260 Sk, ide o hodnotu 54 160,98 Eur).

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. František Botka, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 1/3/09 - Gabriel Iványi a manž. Jaroslava, Hliník 1871/21, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Fraňa Kráľa

Uznesenie č. 3/2009 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Fraňa Kráľa,
B. neschvaľuje
 zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 3198/10 o výmere cca 10 m2 a časť parc. č. 3198/243 o výmere cca 15 m2, t. j. spolu 25 m2; v cene 29,874 Eur/m2, spolu v celkovej sume cca 746,85 Eur (22 499,60 Sk) pre Gabriela Iványiho a manž. Jaroslavu, obaja trvale bytom Šaľa, Hliník č. 1871/21,
C. ukladá
preveriť možnosť výstavby radových garáží na parc. č. 3198/10 oproti existujúcim radovým garážam.
 T: 4. riadne MsZ v roku 2009 Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Nehlasovalo: 5
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 2/3/09 - PharmDr. Gabriela Štefančová, Lúčna 1/B, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku

Uznesenie č. 3/2009 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na ul. Lúčnej,
B. schvaľuje
prenájom pozemku, časť parc. č. 3080/232 o výmere 29 m2 za účelom prístavby v cene v zmysle novelizovaného VZN č. 6/2007 pre PharmDr. Gabrielu Štefančovú - Lekáreň Veča, so sídlom v Šali, Lúčna 1/B, v cene podľa VZN č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta, v znení VZN č. 4/2008 a č. 16/2008.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 3/3/09 - BB – Hollandtex, s.r.o.  – žiadosť o zníženie výšky platby za prenájom obchodných priestorov v objekte COV Šaľa, mestská časť Veča

Uznesenie č. 3/2009 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zníženie výšky platby za prenájom obchodných priestorov v objekte COV Šaľa, mestská časť Veča pre spoločnosť BB – Hollandtex, s.r.o.,
B. neschvaľuje
zníženie výšky platby za prenájom obchodných priestorov v objekte COV Šaľa, mestská časť Veča pre spoločnosť BB – Hollandtex, s.r.o.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 5/3/09 - MUDr. Alexander Štítnický a manž. Sabina – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nemocničnej ul. v Šali

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na Nemocničnej ul.,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, v k. ú. Šaľa v CKN časť parc. č. 2077/13 o výmere 250 m2 a časť parc. č. 2056/1 o výmere 31 m2, t.j. spolu o výmere 281 m2 za cenu podľa hodnotovej mapy mesta 59,749 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 16 789,46 Eur (505 799,27 Sk) pre MUDr. Alexandra Štítnického a manž. Sabinu, trvale bytom Hliník 45, Šaľa.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč,
Proti hlasovalo: 9
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 8
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 3
Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszky, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 6/3/09 - KIARA s.r.o., Čierna Voda č. 434 – žiadosť o odkúpenie a zámenu pozemkov na Nám. Sv. Juraja v Šali

Uznesenie č. 3/2009 – XIII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Belického znížiť cenu pozemku na 48,595 EUR/m²)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie a zámenu pozemkov na Nám. Sv. Juraja v Šali,
B. schvaľuje
pre spoločnosť KIARA s.r.o., so sídlom v Čiernej Vode č. 434, zastúpenú konateľom Ladislavom Gasparovicsom, IČO 36 353 639, za účelom výstavby Polyfunkčného objektu s obchodnými, kancelárskymi a bytovými priestormi:
1. zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 1992 o výmere cca 1 383 m2 v cene 48,595 Eur/m2, t.j. v celkovej sume cca 67 206,88 Eur (výmeru upresní GP) s tým, že z tejto ceny bude odrátaný rozdiel na nájomnom za r. 2008 podľa dodatku
č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/2006-OSMM vo výške 9 470,75 Eur, t. j. spol. KIARA s.r.o. uhradí cenu 57 736,13 Eur,
2. zámenu pozemkov, časť par. č. 1992 o výmere cca 337 m2 vo vlastníctve mesta, vedený na LV č. 1, za pozemok, časť parc. č. 1983/3 o výmere cca 337 m2 vo vlastníctve spoločnosti KIARA, s.r.o., vedený na LV č. 3633 (výmery upresní GP) a
3. ponechať nájomný vzťah na pozemky pod ostatnými spevnenými plochami vo vlastníctve mesta, časť parc.č. 1992 o výmere cca 664 m2 v cene podľa VZN č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta, v znení VZN č. 4/2008 a č. 16/2008.
Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo: 1
Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 4/3/09 - Ing. arch. Viktor Becker a manž. Andrea – žiadosť o odkúpenie pozemku na Švermovej ul.

Uznesenie č. 3/2009 – XIV . (so zapracovaním poslaneckého návrhu MUDr. Svetozára Hikkela schváliť odpredaj pozemku a znížiť cenu pozemku na 13,278 EUR/m²)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na Švermovej ul.,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, v k. ú. Šaľa v CKN časť parc. č. 4143/1 o výmere cca 263 m2 v cene 13,277 Eur/m2, v celkovej cene 3 491,85 Eur, pre Ing. arch. Viktora Beckera a manž. Andreu, trvale bytom L. Novomeského 6, Šaľa.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 5
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 2
Tibor Dubis, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 7/3/09 - Levent Ibrahimoglu, Viedeň, Rakúsko – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. M. R. Štefánika v Šali

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo D 8/3/09 - TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o., 925 83  Žihárec 287 – opätovné predloženie žiadosti o stanovenie individuálnej ceny za prenajaté pozemky pri ČOV v Šali
Uznesenie č. 3/2009 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o stanovenie individuálnej ceny za prenajaté pozemky,
B. schvaľuje
cenu za prenajaté pozemky - ornú pôdu, využívanú na poľnohospodárske účely v lokalite pri ČOV, o výmere 28 888 m2, tak ako má Roľnícke družstvo Šaľa, t. j. vo výške 1% z priemernej hodnoty prenajímaných pozemkov 29,103 eur/ha, spolu v sume 84,07 eur/rok (2 532,70 Sk) so zmenou doby nájmu do 31.12.2009, pre spoločnosť TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o., IČO: 36 538 078.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 2
Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 2
Tibor Dubis, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 9/3/09 - Karol Zadrabaj a manželka Zlatica, Nešporova č. 1015/24, Šaľa; Róbert Meleg, SNP č. 5, Šaľa; ZŠ Jozefa Murgaša, Horná č.22, Šaľa – žiadosti o prenájom pozemku na nároží ulíc Nešporova a Kollárova v Šali

Uznesenie č. 3/2009 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosti o prenájom pozemku,
B. schvaľuje
1. prenájom pozemku, časť parc. č. 2667/3 a časť parc. č. 2667/1 (výmery upraví GP), o výmere cca 20 m2 , v cene 4,647 eur/m2/rok, za účelom umiestnenia prefabrikovanej garáže a cca 50 m2, v cene 0,663 eur/m2/rok, za účelom vybudovania prístupovej komunikácie z ul. Kollárovej, v celkovej sume 126,09 eur/rok (3 798,59 Sk), na nároží ul. Nešporovej a Kollárovej v Šali, pre Karola Zadrabaja a manželku Zlaticu, bytom Šaľa, Nešporova č.1015/24,
2. prenájom pozemku, časť parc. č. 2667/3 a časť parc. č. 2667/1 (výmery upresní GP),
o výmere cca 20 m2, v cene 4,647 eur/m2/rok, za účelom umiestnenia prefabrikovanej garáže a cca 50 m2, v cene 0,663 eur/m2/rok, za účelom vybudovania prístupovej komunikácie z ul. Kollárovej, v celkovej sume 126,09 eur/rok (3 798,59 Sk), na nároží ul. Nešporovej a Kollárovej v Šali, pre Róberta Melega, SNP č.5, Šaľa,
3. výpožičku na pozemok po dobu 10-tich rokov, na časť parc. č. 2667/3 a časť parc.
č. 2667/1, o výmere 20 m2 za účelom umiestnenia prefabrikovanej garáže a 50 m2 za účelom vybudovania prístupovej komunikácie, ktorá bude realizovaná z areálu dvora ZŠ, pre ZŠ J. Murgaša č. 22, Šaľa, pre školské účely.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,
Nehlasovalo: 2
Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 2
Tibor Dubis, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 10/3/09 - Návrh na odpredaj budovy COV súp. č. 1854 na parc.
č. 3080/18

Uznesenie č. 3/2009 – XVII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Belického doplniť do uznesenia body:
B. schvaľuje
odpredaj budovy COV jednotlivým nájomníkom po doriešení technických úprav – dobudovanie rozvodov kanalizácie a vody, elektriny, rozdelení blokov na samostatné stavebné celky – zabezpečí mesto z rozpočtu mesta z príjmu za prenájom COV za rok 2009,
C. odporúča
mestskú políciu presťahovať do budovy súp. č. 2062 na parc. č. 3207/1 na Komenského ulicu, ktorá bola uvoľnená k 30. 06. 2007, nevyužíva sa, chátra a začínajú sa objavovať prejavy vandalizmu (rozbíjanie okien). Prízemie rezervovať pre MsP a poschodie prenajať štátnej správe, alebo inému vhodnému nájomcovi,)

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na odpredaj budovy COV súp. č.1854  na parc. č. 3080/18,
B. schvaľuje
odpredaj budovy COV jednotlivým nájomníkom po doriešení technických úprav – dobudovanie rozvodov kanalizácie a vody, elektriny, rozdelení blokov na samostatné stavebné celky – zabezpečí mesto z rozpočtu mesta, z príjmu za prenájom COV za rok 2009,
C. odporúča
mestskú políciu presťahovať do budovy súp. č. 2062 na parc. č. 3207/1 na Komenského ul., ktorá bola uvoľnená k 30. 06. 2007, nevyužíva sa, chátra a začínajú sa objavovať prejavy vandalizmu (rozbíjanie okien). Prízemie rezervovať pre mestskú políciu a poschodie prenajať štátnej správe alebo inému vhodnému nájomcovi,
D. ukladá
predložiť rozpočtové náklady na prestavbu I. nadzemného podlažia budovy súp. č. 2062 na parc. č. 3207/1 na Komenského ul. za účelom využitia priestorov mestskej polície.
T: 4. riadne MsZ v roku 2009           Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 9
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Tibor Dubis, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 11/3/09 - Návrh na odpredaj areálu na Dolnej 5 (bývalý areál MsPS Šaľa s.r.o.)

Uznesenie č. 3/2009 – XVIII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Belického zmeniť text uznesenia v bode B. ukladá nasledovne:
B. ukladá
rokovať o odpredaji celého areálu na Dolnej 5, v k.ú. Šaľa:
-  administratívno-prevádzková budova súp. č. 1959 na parc. č. 791/17
- pozemok parc. č. 791/17, zastavaná plocha o výmere 450 m2
- pozemok parc. č. 791/1, zastavaná plocha o výmere 9 380 m2
- vedľajšie stavby ( dielne, garáže, bývalá kotolňa) na parc. č. 791/1,
s nájomníkmi a vykonať prieskum záujmu o odkúpenie prenajímaných priestorov  nájomníkmi.
T: 4. riadne MsZ v roku 2009                                    Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ)

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na odpredaj areálu na Dolnej (bývalý areál MsPS Šaľa s.r.o.),
B. ukladá
rokovať o odpredaji celého areálu na Dolnej 5, v k.ú. Šaľa:
-  administratívno-prevádzková budova súp. č. 1959 na parc. č. 791/17
- pozemok parc. č. 791/17, zastavaná plocha o výmere 450 m2
- pozemok parc. č. 791/1, zastavaná plocha o výmere 9 380 m2
- vedľajšie stavby (dielne, garáže, bývalá kotolňa) na parc. č. 791/1,
s nájomníkmi a vykonať prieskum záujmu o odkúpenie prenajímaných priestorov  nájomníkmi.
T: 4. riadne MsZ v roku 2009                                     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 6
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 6
MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 2
Tibor Dubis, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 12/3/09 - Ján Nagy,  Hlavná  5154, Šaľa  a Andrej  Csillag, Dlhoveská 1426/2, Šaľa,   - žiadosť o prehodnotenie Uznesení MsZ č. 5/2007-IV. a č. 6/2007-XIV., ohľadom zbúrania starej márnice v areáli cintorína v Šali a investičného zámeru – vytvorenia nových hrobových miest a miest pre ukladanie urien na miestnom cintoríne v Šali

Poslanecký návrh Ing. Františka Botku v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prehodnotenie Uznesení MsZ č. 5/2007-IV. a č. 6/2007-XIV., ohľadom zbúrania starej márnice v areáli cintorína v Šali,
B. ruší
platnosť Uznesenia č.5/2007-IV. zo dňa 4. júla 2007 v znení Uznesenia č. 6/2007-XIV. zo dňa 6. septembra 2007,
C. schvaľuje
prenájom budovy v zmysle platných noriem mesta pre žiadateľov Jána Nagya a Andreja Csillaga za účelom jej rekonštrukcie a vytvoreniakamenárskej dielne,
D. ukladá
pripraviť výkup pôdy od preverených vlastníkov pre nový cintorín v lokalite za Murgašovou ul.  
T: 4. riadne zasadnutie MsZ                                  Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 2
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,
Proti hlasovalo: 18
MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo,

Poslanecký návrh Ing. Františka Botku nebol prijatý.

Uznesenie č. 3/2009 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prehodnotenie Uznesení MsZ č. 5/2007-IV. a č. 6/2007-XIV., ohľadom zbúrania starej márnice v areáli cintorína v Šali,
B. trvá
na platnosti Uznesenia č.5/2007-IV. zo dňa 4. júla 2007 v znení Uznesenia č. 6/2007-XIV. zo dňa 6. septembra 2007,  
C. ukladá
1. zrealizovať zámer – vytvorenie nových hrobových miest a miest pre ukladanie urien na miestnom cintoríne v Šali,
T: november 2009                                                  Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
2. pripraviť výkup pôdy od preverených vlastníkov pre nový cintorín v lokalite za Murgašovou ul.  
T: 4. riadne zasadnutie MsZ                                  Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 19
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. František Botka,
Nehlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo,

Nominácia člena do školskej rady ZŠ Bernolákova

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo H 1/3/09 - Návrh štatútu Partnerstva nitriansky vedomostný región Uznesenie č. 3/2009 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh štatútu Partnerstva nitriansky vedomostný región,
B. schvaľuje
štatút Partnerstva nitriansky vedomostný región v predloženom znení, so zapracovaním požiadavky poslanca MsZ Ing. Petra Hollého v znení:
- zmeniť článok 6, bod 3 nasledovne: valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov
- zmeniť článok 7, bod 8 nasledovne: správna rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 13
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
roti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 6
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi,

Prílohy