Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.04.2008 - 08:38  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:47  //  zobrazené: 1817

03/2008 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 03/2008  |  dátum konania: 02.04.2008

Prítomní: MUDr. Grell, RSDr. Gomboš,  p. Verešová,  JUDr. Marinčák,  Mgr. Šperka, 
Mgr. Mika, Ing. Galbavá, Ing. Vičíková, Mgr. Zozuláková , p. Valent, MUDr. Kromerová , Ing. Topercerová ,
Neprítomní : MUDr. Bečár,  Mgr. Zozuláková / ospr./
Prizvaní:  PhDr. Kuklovský, Ružena Botková, Tibor Kováč, Mgr. Miroslava Páleníková

Zasadnutie otvoril predseda komisie MUDr. Jozef Grell, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné.
Komisia rokovala podľa nasledujúceho programu:
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadosti z bytového referátu
3. Doplnenie poradovníka- návrh uchádzačov o prenájom bytu
4. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2008
5. Rôzne
6. Záver

k bodu č. 2

1. Mgr. Zuzana Bajlová, Hlavná ul. č. 2112/97 - Žiadosť o  spoločný nájom s Branislavom
    Rakovským, bytom Šaľa J. Palárika 398/10.

Žiadosť  o schválenie spoločného nájmu bytu  predložila p. Botková. Uviedla, že nájomný byt žiadateľky je bez pohľadávky. Zo strany nájomcu je pravidelne uhrádzané nájomné a  taktiež služby spojené s užívaním bytu.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za:11
Proti:0
U z n e s e n i e  č. 21/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť spoločný nájom bytu č. 6, 3 –izbový, na II. poschodí v dome so súpisným číslom 2112 vo vchode č. 97 na ul. Hlavnej Mgr. Zuzany Bajlovej s Branislavom Rakovským, bytom Šaľa, ul. J. Palárika 398/10.

2. Uvoľnený jednoizbový byt na ul. Narcisovej č. 21, č. bytu 69, I. poschodie

P. Botková uviedla, že v najbližších dňoch sa uvoľní  jednoizbový byt na ul. Narcisovej.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za:11
Proti:0
U z n e s e n i e  č. 22/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča prideliť nájomný jednoizbový byt č. 69, I. poschodie na ul. Narcisovej č. 21 Martine Stanekovej, nar. 25.06.1979, bytom Šaľa, Jazerná 584/24 a jej maloletým deťom.

k  b o d u  č. 3

Návrh na doplnenie poradovníka  uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta  Šaľa predložila p. Botková z Bytkomfort s.r.o. Uviedla, že uchádzači spĺňajú kritéria VZN č.6/2002  a Smernice MV a RR č. 3/2002.
Návrh na doplnenie poradovníka  uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta  Šaľa tvorí prílohu zápisnice.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
U z n e s e n i e č. 23/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť doplnenie poradovníka – návrh uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č.6/2002 a Smernice MV a RR č.3/2002, ktorý vypracoval Bytkomfort s. r. o na základe odporúčania komisie zo dňa 02.04.2008 do aktuálneho poradovníka zo dňa 16.12.2007.

k  b o d u  č. 4

1.
Žiadateľ : Klub športových potápačov TRIRÓN, Novomeského 22
Podujatie :Účasť na svetovom pohári v PP a RP „CMAS WORLD CUP 2008, 2.kolo
                   “ Maďarsko - Hajdúszboszló
Deň: 8.-9.marec 2008
Dotácia: podľa VZN č. 7/2007 na cestovné náklady, poplatok – štartovné, ubytovanie
Výška požadovanej dotácie : 30 000,-Sk

Stanovisko OŠSV a K:
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry odporúča poskytnúť dotáciu  podľa VZN č. 7/2007 vo výške 15 000,- Sk na  dopravu z kapitoly dotácie.
Dôvod:
Žiadateľ splnil kritéria požadované VZN č.7/2007 o poskytovaní dotácie a odporúča poskytnúť dotáciu vo výške  15 000,-Sk  na dopravu  z kapitoly dotácie.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti : 0

U z n e s e n i e  č. 24/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť dotáciu na rok 2008 na dopravu vo výške 15.000,-Sk z kapitoly dotácie v zmysle VZN
č. 7/2007 na podujatie „ Účasť na svetovom pohári v PP a RP CMAS WORLD CUP 2008“ pre Klub športových potápačov TRITÓN Šaľa.

2.
Žiadateľ : RC model klub Šaľa  v spolupráci SAM 119SR, Klub priateľov historických
                  modelov lietadiel a motorov Trnava
Podujatie : 3. Šaliansky zlet historických modelov a motorov
Deň: 5.4.2008
Dotácia: podľa VZN č. 7/2007 na ceny
Výška požadovanej dotácie : 10 000,-Sk

Stanovisko OŠSV a K :
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry  neodporúča poskytnúť dotáciu v zmysle VZN
 č .7/2007 na ceny.
Dôvod :
OŠSV a K neodporúča poskytnúť dotáciu  z dôvodu, že v zmysle VZN č. 7/2007 RC Model klub Šaľa   ako právnická osoba nie je registrovaný na území mesta a nedisponuje s IČO , nemá založený  bankový účet.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 0
Proti : 11
U z n e s e n i e  č. 25/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča neposkytnúť dotáciu na rok 2008 na ceny z kapitoly dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 na podujatie
3. Šaliansky zlet historických modelov a motorov pre RC model klub Šaľa  v spolupráci SAM 119SR, Klub priateľov historických modelov lietadiel a motorov Trnava z dôvodu, že nespĺňa kritéria VZN č. 7/2007 o dotáciách.

3.
Žiadateľ : Slovenský rybársky zväz- Mestská organizácia Šaľa
Podujatie : l.  medzinárodné preteky na rieke Váh „ O pohár primátora mesta“
         2. medzinárodné preteky na vodnom diele „ Kráľovský maratón “
Deň:           4.5.2008 „ O pohár primátora mesta“
                   13.7.2008   „ Kráľovský maratón “
Dotácia: podľa VZN č. 7/2007  na ceny a občerstvenie vo výške 30 000,-Sk
Výška požadovanej dotácie : 30 000,-Sk

Stanovisko OŠSV a K:
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry  odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 8 000 ,-Sk na ceny z kapitoly dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 na podujatie „ O pohár primátora mesta „
Dôvod :
OŠSV a K odporúča poskytnúť dotáciu v zmysle VZN č. 7/2007 vo výške 8 000,-Sk na ceny
 na podujatie : „ O pohár primátora mesta“.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti : 0

U z n e s e n i e  č. 26/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť dotáciu na rok 2008 na ceny vo výške 8.000,-Sk z kapitoly dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 na podujatie  l.  medzinárodné preteky na rieke Váh „ O pohár primátora mesta“
pre Slovenský rybársky zväz- Mestskú organizáciu Šaľa.

4.
Žiadateľ : Informačné centrum mladých
Podujatie : Mladí – právo na informácie
Deň :         rok 2008                    
Dotácia: podľa VZN č. 7/2007  na ubytovanie, informačné materiály, cestovne
Výška požadovanej dotácie : 40 000,-Sk

Stanovisko OŠSV a K:
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry odporúča poskytnúť dotáciu vo výške                      8 000,-Sk podľa požiadavky (na ubytovanie, informačný materiál, cestovné) z kapitoly dotácie v zmysle VZN č. 7/2007.
Dôvod :
Žiadateľ splnil kritéria v zmysle VZN č.7/2007 .
OŠSV a K odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 8 000,-Sk podľa požiadavky projektu.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti : 0
U z n e s e n i e  č. 27/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť dotáciu na rok 2008 na informačný materiál vo výške 3.000,-Sk z kapitoly dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 na podujatie  Mladí – právo na informácie pre Informačné centrum mladých.

5.
Žiadateľ : Klub priateľov petangu Svätopluk
Podujatie : Petangový turnaj O pohár mesta Šaľa   
Deň : 1.5.2008                    
Dotácia:  podľa VZN č. 7/2007  na ceny vo výške 5 000,-Sk
Výška požadovanej dotácie : 5 000,-Sk na ceny

Stanovisko OŠSV a K :
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry  odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 5000 ,-Sk na ceny v zmysle VZN č. 7/2007.
Dôvod :
Žiadateľ splnil kritéria v zmysle VZN č. 7/2007 .
OŠSV a K odporúča poskytnúť dotáciu v zmysle VZN č. 7/2007 vo výške 5 000,-Sk na ceny.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti : 0
U z n e s e n i e  č. 28/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť dotáciu na rok 2008 na ceny vo výške 3.000,-Sk z kapitoly dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 na podujatie Petangový turnaj O pohár mesta Šaľa  pre Klub priateľov petangu Svätopluk .

6.
Žiadateľ : Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Šaľa č. 1 zástupca spolku: Katarína Petrová, predseda, L. Novomeského 4, Šaľa
Podujatie :Preventívne vyšetrenie občanov  mesta Šaľa v rámci Dňa zdravia na zistenie rizikových faktorov
Deň: 14. mája 2008 v čase od 9:00 h  do 15:30 h
Dotácia: podľa VZN č. 7/2007
Výška požadovanej dotácie : 3000,-Sk

Stanovisko OŠSV a K :
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry odporúča poskytnúť dotáciu pre Miestny spolok SČK Šaľa 1,  podľa VZN č. 7/2007 vo výške 3 000,-Sk na uhradenie nákladov na zapožičanie Ultrazvukového osteodenzitometra SAHARA vo výške 3.000,-Sk z kapitoly dotácie.
Dôvod:
Žiadateľ splnil kritéria požadované VZN č. 7/2007  o poskytovaní dotácie a odporúča poskytnúť  dotáciu vo výške 3 000,-Sk.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti : 0
U z n e s e n i e  č. 29/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť dotáciu na rok 2008 na uhradenie nákladov za zapožičanie Ultrazvukového osteodenzitometra SAHARA vo výške 3.000,-Sk z kapitoly dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 na projekt Preventívne vyšetrenie občanov  mesta Šaľa v rámci Dňa zdravia na zistenie rizikových faktorov pre Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Šaľa č. 1.

k  b o d u  č. 5

V bode „ Rôzne „  vystúpil Tibor Kováč z OZ Informačné centrum mladých v Šali kde uviedol, že aj v roku 2008 majú záujem pokračovať v  projekte „ Krok vpred Šaľa“ a chceli by sa uchádzať o finančné prostriedky na tento projekt od Mesta Šaľa. Projekt bol spustený v júli 2007. Od mesta dostali dotáciu vo výške 15.190,-Sk. Do lekárni pôsobiacich v meste odovzdali balíčky, ktoré obsahovali : oslovovací leták,5 ks injekčných striekačiek,5 ks alkoholových tampónov,5 ks suchých tampónov,1 injekčnú vodu,5 ks filtrov,1 sáčok ascorbínu,1 prezervatív. Spolu vydali 500 ks injekčných striekačiek, 500 ks alkoholových tampónov, 500 ks suchých tampónov, 100 ks injekčných vôd, 500 ks filtrov, 500 sáčkov kyseliny ascorbovej a 100 ks prezervatívov. Užívatelia drog takýto „balíček“ dostali pri zakúpení neobmedzeného počtu injekčných striekačiek od lekárne ako „bonus“. Uviedol, že tieto „balíčky“ sa rozdali v lekárňach všetky.
Ďalej uviedol, že ich aktivite uškodila veľká medializácia v začiatkoch projektu.
Členovia komisie sa vyjadrili, že tento projekt podporujú a odporúčajú, aby táto aktivita OZ ICM v Šali v spolupráci s OZ STORM pri UKF v Nitre  pokračovala aj v roku 2008. Ďalej odporučili, aby sa o finančný príspevok uchádzali cez Komunitnú nadáciu Šaľa.

U z n e s e n i e  č. 30/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča OZ Informačné centrum mladých v Šali požiadať o finančný príspevok na projekt „ Krok vpred Šaľa „ Komunitnú nadáciu Šaľa.

V bode „ Rôzne“ sa členovia komisie  oboznámili s Návrhom zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Šaľa. K uvedenému Návrhu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN Šaľa sa uskutočnila dňa 26. marca 2008 verejná prezentácia, na ktorú boli pozvaní aj členovia komisie Nakoľko sa nezišli v nadpolovičnej väčšine, členovia  prijali stanovisko na dnešnom zasadnutí.

U z n e s e n i e  č.31/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie prerokovala a oboznámila sa s Návrhom zmien a doplnkov ÚPN mesta Šaľa a konštatuje, že s mnohými bodmi nesúhlasí.

Na záver zasadnutia JUDr. Marinčák pozval všetkých členov komisie na podujatie Vyhlásenia najúspešnejších  športovcov za Nitriansky samosprávny kraj za rok 2007, ktoré sa uskutoční dňa 11. apríla 2008 so začiatkom o 14:00 h v divadle Andreja Bagara v Nitre.

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, MUDr. Jozef Grell, predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie. Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 7. mája 2008 so začiatkom o 16:00 h na MsÚ v Šali.