Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 22.05.2008 - 14:08  //  aktualizácia: 05.10.2011 - 14:11  //  zobrazené: 1408

03/2008 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 03/2008  |  dátum konania: 15.05.2008  |   zápisnica (pdf)

Materiál číslo A 1/3/08 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 3/2008 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení MsZ.

Za hlasovalo: 18
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka,  Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 2/3/08 -  Správa z kontrol vykonaných ÚHK

Uznesenie č. 3/2008 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. Správu z kontroly poskytovania cestovných náhrad v Centre voľného času v Šali,
2. Správu z kontroly účtovných dokladov rozpočtovej organizácie mesta v Základnej umeleckej škole v Šali,
B. berie na vedomie
výsledky z vykonaných kontrol.

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 4
Ing. František Botka,  Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo A 3/3/08 - Správa o činnosti Mestskej polície Šaľa za rok 2007

Uznesenie č. 3/2008 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti Mestskej polície Šaľa za rok 2007,
B. berie na vedomie
správu o činnosti Mestskej polície Šaľa za rok 2007,
C. ukladá
na základe analýzy mestskej polície vypracovať koncepciu ďalšieho rozvoja kamerového systému.
T: 4. riadne zasadnutie MsZ           Z: Bc. Peter Krokavec, náčelník MsP

Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 2
Ing. František Botka,  Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo B 1/3/08 - Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Šaľa a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 2

Hlasovanie o lokalitách a častiach ÚPN navrhovaných na zmenu ÚPN mesta Šaľa č.2:

Lokalita č. 1: Prehodnotenie trasy preložky cesty I/75 – obchvatu mesta Šaľa (zmeny
                        1a,1b,1c,1d)

Za hlasovalo: 23
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Verešová,
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Lokalita č. 2: Územie na severozápadnom okraji k. ú. Šaľa pri ceste I/75 smer Šaľa – Galanta:

Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Lokalita č. 3: Územie na severozápadnom okraji zastavaného územia mesta za IBV  Agátová, tzv. Bilica – sever:

Za hlasovalo: 4
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 7
Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Tibor Mikula, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 13
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Lokalita č 4: Územie medzi cestou II/573 Šaľa – Dlhá nad Váhom a riekou Váh:
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Ing. Ľubomír Stredanský,
Zdržalo sa: 2
Ján Kmeťo,  Ing. Michal Lužica,

Nehlasovalo: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Lokalita č. 5: Obytná zóna na Hospodárskej ul. v m. č. Veča:
Za hlasovalo: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. Michal Lužica,
Proti hlasovalo: 10
Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 9
MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Lokalita č. 6:  Podnikateľská zóna na Hospodárskej ul. v m. č. Veča:
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, 
Zdržalo sa: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Lokalita č. 7: Podnikateľská zóna na Nitrianskej ul. v m. č. Veča – pri ceste do Dusla:
Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 
Lokalita č. 8: Lokalita na severo - východnom okraji k. ú. v dotyku s areálom Duslo a.s.:
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Zdržalo sa: 10
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Lokalita č. 9: Územie medzi ulicou Komenského a Slnečnou ul. v m. č. Veča:

Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 1
Mgr. Jozef Belický,
Zdržalo sa: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, 
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Lokalita č. 10: Verejno-prospešná stavba č. D 18 “Nová obslužná komunikácia“ v PF  časti Šaľa – centrum – zrušenie:

Za hlasovalo: 24
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Lokalita č. 11: Park medzi ul. Dolnou a Vlčanskou – rozšírenie plôch zelene:

Za hlasovalo: 24
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Lokalita č. 12:  PF Časť Šaľa – Centrum, Juh - prehodnotenie priestorových regulatívov  v časti územia:

Za hlasovalo: 23
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Lokalita č. 13: Priemyselná zóna – Diakovská cesta (severozápadná strana) – rozšírenie:

Za hlasovalo: 24
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Lokalita č. 14: Určenie podmienok pre prípadnú možnosť realizácie veterných parkov  v rámci k. ú. Šaľa:

Za hlasovalo: 13
MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik,
Zdržalo sa: 7
Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Lokalita č. 15: Územie susediace s Duslom a. s. Šaľa

Za hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 13
Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Lokalita č. 16: Rozšírenie podnikateľskej zóny (okraj východ. časti Veče)

Za hlasovalo: 23
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Lokalita č. 17 : Mestská časť Veča – zmena funkčnosti

Za hlasovalo: 23
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Lokalita č. 18: Územie Vlčanská – západ

Za hlasovalo: 24
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

č. 19: Stanovenie podmienok pre umiestňovanie bilbordov na území mesta:

Za hlasovalo: 18
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszky, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Uznesenie č. 3/2008 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Šaľa a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 2/2008 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 2,
B. schvaľuje
zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Šaľa podľa schválených lokalít a  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2008 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 2,
C. ukladá
spracovať čistopis zmien a doplnkov ÚPN mesta Šaľa v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania.
Termín: 12. 6. 2008                                                                 Zodpovedný: prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 23
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Materiál číslo B 2/3/08 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa „O určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa“

Uznesenie č. 3/2008 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 3/2008 „O určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa“,
B. schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2008 „O určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa“ v predloženom a opravenom znení.

Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Zdržalo sa: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Ivan Kováč,
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Materiál číslo B 3/3/08 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2007 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta

Uznesenie č. 3/2008 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 4/2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č.6/2007 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2007 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta v predloženom a doplnenom znení.

Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč,
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Materiál číslo C 1/3/08 - Cenník poplatkov za predajné plochy na VII. jarmoku tradičných remesiel 2008 v Šali 

Uznesenie č. 3/2008 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
predložený cenník poplatkov za predajné plochy na VII. jarmoku tradičných remesiel 2008 v Šali,
B. schvaľuje
cenník poplatkov za predajné plochy na VII. jarmoku tradičných remesiel 2008 v Šali v predloženom a doplnenom znení.

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 3
Mgr. Jozef Belický, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Materiál číslo C 2/3/08 - Návrh na prevzatie záväzkov spoločnosti Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o. v likvidácii - materiál číslo

Uznesenie č. 3/2008 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na prevzatie záväzkov spoločnosti Mestský podnik služieb s.r.o. Šaľa v likvidácii,

B. schvaľuje
návrh na prevzatie záväzkov spoločnosti Mestský podnik služieb s.r.o. Šaľa v likvidácii.

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Materiál číslo C 3/3/08 - Rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný účet Mesta Šaľa za rok 2007
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2007

Uznesenie č. 3/2008 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný účet mesta Šaľa za rok 2007,
B. schvaľuje
rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný účet mesta Šaľa za rok 2007 nasledovne:

1. plnenie rozpočtu Mesta Šaľa k 31. 12. 2007 bez finančných operácií, a to:
plnenie bežných príjmov vo výške   320 862 tis. Sk
plnenie bežných výdavkov vo výške   314 611 tis. Sk
rozdiel           6 251 tis. Sk

plnenie kapitálových príjmov vo výške    14 692 tis. Sk
plnenie kapitálových výdavkov vo výške    55 444 tis. Sk
rozdiel        -40 752 tis. Sk

plnenie celkových príjmov vo výške   335 554 tis. Sk
plnenie celkových výdavkov vo výške  370 055 tis. Sk
výsledok hospodárenia bežného roka (schodok)  - 34 501 tis. Sk

2. plnenie rozpočtu Mesta Šaľa k 31. 12. 2007 s finančnými operáciami, a to:
plnenie bežných príjmov vo výške   320 862 tis. Sk
plnenie bežných výdavkov vo výške   314 611 tis. Sk
rozdiel           6 251 tis. Sk


plnenie kapitálových príjmov vo výške    14 692 tis. Sk
plnenie kapitálových výdavkov vo výške    55 444 tis. Sk
rozdiel        -40 752 tis. Sk

plnenie príjmových finančných operácií vo výške    45 807 tis. Sk
plnenie výdavkových finančných operácií vo výške      9 861 tis. Sk
rozdiel          35 946 tis. Sk

presun vzniknutého prebytku z bežného rozpočtu vo výške 6 251 tis. Sk na vykrytie zvýšeného kapitálového schodku

plnenie celkových príjmov vo výške   381 361 tis. Sk
plnenie celkových výdavkov vo výške  379 916 tis. Sk
výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok)     1 445 tis. Sk

3. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov, a to:
a) Rezervný fond
stav k 1.1. 2007        387 461,91 Sk
tvorbu vo výške                     1 333,14 Sk
použitie vo výške                   384 533,14 Sk
stav k 31.12. 2007               4 261,91 Sk

b) Fond rozvoja bývania
stav k 1.1. 2007          61 725,15 Sk
tvorbu vo výške          1 306,23 Sk
použitie vo výške       61 506,23 Sk
stav k 31.12. 2007                         1 525,15 Sk

c) Sociálny fond
stav k 1.1. 2007       151 466,00 Sk
tvorbu vo výške       424 202,96 Sk
použitie vo výške       548 494,80 Sk
stav k 31.12. 2007           27 174,16 Sk

4. Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške 912 449 tis. Sk.
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
6. Použitie skutočného prebytku hospodárenia Mesta Šaľa vo výške 1 280 tis. Sk za rok 2007 (očisteného o cudzie finančné prostriedky) na vytvorenie rezervného fondu vo výške 728 tis. Sk, na tvorbu fondu opráv vo výške 552 tis. Sk.
7. Použitie rezervného fondu vo výške 728 tis. Sk tvoreného z  prebytku hospodárenia roku 2007 na splátku časti istiny prijatých úverov mesta.

C. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2007.


Za hlasovalo: 23
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Belický,
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Materiál číslo C 4/3/08 - Informácia o priebehu prípravy VOS o nakladaní s komu-nálnym odpadom a ponuka SITA Slovensko, a.s. – ústna informácia

Uznesenie č. 3/2008 –X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o stave vypísania VOS o nakladaní s komunálnym odpadom,
B. ukladá
prerušiť prípravné konanie k vypísaniu súťaže, rokovať s terajším dodávateľom služieb, predložiť výsledok rokovania, resp. návrh novej zmluvy medzi mestom Šaľa a SITA Slovensko, a. s., v súťaži pokračovať až v prípade, že MsZ v Šali novú ponuku SITA Slovensko a. s. nebude akceptovať.
T: 4. riadne zasadnutie MsZ           Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor,
Zdržalo sa: 6
Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Materiál číslo  D 1/3/08 - Návrh na dopredaj garáže z V. etapy

Uznesenie č. 3/2008 –XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na dopredaj garáže z V. etapy,
B. schvaľuje
dopredaj garáže na ulici Kpt. Jaroša, dom so súpisným číslom 1280/4 pre:

Alžbetu Czibulovú a Jána Czibulu, garáž č. 4 , pri byte č. 4/4 ,v suteréne vchodu č. 4, parc.
číslo 4169/2, 4168/1, v podiele 257/10 000, v cene 159 470,- Sk podľa znaleckého posudku.


Za hlasovalo: 23
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Materiál číslo D 2/3/08 - Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali za účelom výstavby priemyselného areálu“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Uznesenie č. 3/2008 –XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
záver hodnotiacej komisie VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali za účelom výstavby priemyselného areálu“,
B. schvaľuje
1. zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v  k.ú. Šaľa, vedenej v KN C na LV č.1, parc. č. 5181/58, orná pôda o rozlohe 11 248 m2, pre spoločnosť TM COMPANY, s.r.o., so sídlom Trenčín, Bratislavská 47, zastúpenú konateľom p. Miloslavom Bacom, za cenu 2,3 mil. Sk, ktorú víťazný uchádzač zaplatí na účet mesta do 30 dní po podpísaní kúpnej zmluvy,
2. opätovné vyhlásenie VOS na odpredaj pozemkov v neúspešnej časti predchádzajúcej VOS vo výmere 23 357 m2  v lokalite pri ČOV v Šali, podľa predloženého a doplneného návrhu,
3. podmienky VOS podľa predloženého a doplneného návrhu,
4. zloženie členov súťažnej komisie podľa predloženého návrhu,
C. ukladá
1. vyhlásiť opätovne verejnú obchodnú súťaž na odpredaj pozemkov v lokalite pri ČOV 
v Šali v zmysle schválených podmienok,
T: do 30. 05. 2008        Z: prednosta MsÚ
2. informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku VOS.
           T: 5. riadne zasadnutie MsZ v r. 2008    Z: predseda komisie

Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ladislav Košičár,
Nehlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Materiál číslo D 3/3/08 - Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici“

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, uznesenie nebolo prijaté.

Za hlasovalo: 9
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Zdržalo sa: 4
Tibor Dubis, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. František Botka, 

Materiál číslo D 4/3/08 - Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom s následnou rekonštrukciou budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali - Veči vrátane areálu na parc. č. 3207/1“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Uznesenie č. 3/2008 –XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
záver hodnotiacej komisie VOS  „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom s  následnou rekonštrukciou budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali - Veči vrátane areálu na parc. č. 3207/1“,
B. odmieta
predložený súťažný návrh v tejto VOS,
C. schvaľuje
1. podmienky VOS v zmysle predloženého návrhu
2. zloženie členov súťažnej komisie v zmysle predloženého návrhu,

D. ukladá
1. vyhlásiť opätovne verejnú obchodnú súťaž „O najvýhodnejšiu ponuku na predaj budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali - Veči vrátane areálu na parc. č.3207/1, s  následnou rekonštrukciou za účelom poskytovania služieb obyvateľstvu“ v zmysle predložených podmienok,
T: do 30. 05. 2008       Z: prednosta MsÚ
2. informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku VOS.
T: 5. riadne zasadnutie MsZ v r. 2008    Z: predseda komisie

Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,

Počet neprítomných: 3
Ing. František Botka,  Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 5/3/08 - Ing. Jana Galanková a manž. Štefan, Jánošíková 63, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku

Uznesenie č. 3/2008 –XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na rohu ulíc Jánošíkovej a Kráľovskej,
B. neschvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, parc. č. 4259 o výmere 330 m2 pre Ing. Janu Galankovú a manžela Štefana, bytom Jánošíkova 63, Šaľa.

Za hlasovalo: 11
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Zdržalo sa: 8
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Počet neprítomných: 4
Ing. František Botka,  Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

Materiál číslo D 6/3/08 - Anna Pešádiková, Nešporova 11, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou

Uznesenie č. 3/2008 –XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou na Bottovej ul.,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku pod garážou, parc. č. 2645/87 o výmere 19 m2 v cene podľa hodnotovej mapy mesta 1 100,- Sk/m2, t. j. v celkovej cene 20 900,- Sk, pre Annu Pešádikovú, vdova, bytom Nešporova 11, Šaľa.

Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. František Botka, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

Materiál číslo D 7/3/08 - MUDr. Ingrid Neuwerthová  – žiadosť o zníženie nájomného za užívanie nebytových priestorov v objekte COV Šaľa, mestská časť Veča

Uznesenie č. 3 /2008 –XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zníženie nájomného za užívanie nebytových priestorov v objekte COV Šaľa, mestská časť Veča pre MUDr. Ingrid Neuwerthovú,
B. neschvaľuje
zníženie nájomného v objekte COV Šaľa, mestská časť Veča, pre MUDr. Ingrid Neuwerthovú.

Za hlasovalo: 11
RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Zdržalo sa: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
Ing. František Botka,  Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Materiál číslo D 8/3/08 - Ladislav Máhr, Orechová 16, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Partizánskej ul.

Ing. Ladislav Gáll, ako predkladateľ materiálu stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo D 9/3/08 - Iveta Molnárová, Trnovec n/Váhom č. 108 – žiadosť o odkúpenie pozemku na Dolnej ul.
Uznesenie č. 3 /2008 –XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na Dolnej ul.,
B. neschvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 802/1 o výmere cca 25 m2 pre Ivetu Molnárovú, bytom Trnovec n/Váhom č. 108.

Za hlasovalo: 11
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 2
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý,
Zdržalo sa: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

Materiál číslo D 10/3/08 - Návrh na odňatie nehnuteľného majetku, budovy súp. č. 1032, bývalej Prevádzkovej budovy a dielní na ul. Partizánskej, zo základného imania MeT Šaľa, spol. s r.o., za účelom prestavby na útulok, výdaj stravy a hygienického centra pre ľudí bez domova

Uznesenie č. 3/2008 –XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na odňatie nehnuteľného majetku, budovy súp. č. 1032, bývalej Prevádzkovej budovy a dielní na ul. Partizánskej, zo základného imania MeT Šaľa, spol. s r.o.,
B. odníma
nehnuteľný majetok
- budovu súp. č. 1032, Prevádzková budova a dielne, na pozemku parc. č. 2705 s príslušenstvom, v zostatkovej hodnote 938 445,- Sk
- pozemok parc. č. 2705, zast. plocha o výmere 308 m2, v zost. hodnote 46 054,- Sk
zo základného imania svojej obchodnej spoločnosti MeT Šaľa spol. s .r.o.,

C. súhlasí
s odstúpením od Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení predkupného práva s Katolíckou jednotou Slovenska, pobočka Šaľa, so sídlom Šaľa, Partizánska ul. č. 2, ktorá bola uzatvorená v súlade s uznesením MsZ č. 3/2006 zo dňa 29. 6. 2006 a  ktorej vklad bol Správou katastra Šaľa povolený pod č. V 1453/06, dňa 16. 10. 2006.

Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

Materiál číslo D 11/3/08 - Návrh na zriadenie vecného bremena práva prechodu cez pozemok na Hlavnej ul. v Šali, parc. č. 2005/2, v prospech Jozefa Duchoňa, bytom Bratislava – Staré Mesto pod Vinicami č. 4595/4

Uznesenie č. 3/2008 –XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zriadenie vecného bremena práva prechodu cez pozemok na Hlavnej ul. v Šali parc. č. 2005/2, v prospech Jozefa Duchoňa, bytom Bratislava – Staré mesto, Pod vinicami č. 4595/4, 
B. schvaľuje
bezodplatné zriadenie vecného bremena práva prechodu cez pozemok v k. ú. Šaľa, parc.
č. 2005/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 506 m2, ktorý je vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa a je vedený v KN C na LV 1, v prospech vlastníka susedných pozemkov parc. č. 1999/1, 2000, 2001 a 2005/9 Jozefa Duchoňa, bytom Bratislava – Staré mesto, Pod vinicami č. 4595/4, ako aj každého nasledujúceho vlastníka týchto pozemkov vedených v KN C na LV č. 6695 do doby, pokiaľ nebude vlastníkovi umožnený vstup od ulice Feketeházyho.

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

Materiál číslo H 1/3/08 - Návrh programu na oživenie partnerských vzťahov s družobnými mestami

Uznesenie č. 3/2008 –XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
predložený návrh programu na oživenie partnerských vzťahov s družobnými mestami,
B. schvaľuje
predložený a opravený návrh programu na oživenie partnerských vzťahov s družobnými mestami.

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. František Botka, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

Prílohy