Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 20.11.2007 - 14:31  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:41  //  zobrazené: 2000

03/2007 zasadnutie komisie školstva

číslo: 03/2007  |  dátum konania: 24.10.2007

Rokovanie viedla a prítomných ( podľa prezenčnej listiny ) privítala predsedníčka komisie       Ing. Helena Psotová.
Konštatovala, že komisia je uznášania schopná.
Prítomní odsúhlasili nasledovný program zasadnutia:
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia - uznesenie
3. Optimalizácia  siete škôl a školských zariadení v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.
4. Aktuálne informácie (výchovno – vzdelávacie výsledky, rozpočet, činnosť SŠÚ)
5. Rôzne
6. Záver

2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia - uznesenie
Predložil tajomník komisie M. Vrbovský:
Doporučenie MsZ
a. Schváliť Koncepciu školstva  doplnenú o konštatovanie, že ide o zistené údaje do šk. roka 2013/20014 a predpoklad pre šk. rok 2014/2015 a tabuľku – priemer žiakov na triedu doplniť o priemer  zamestnancov na triedu a počet žiakov na zamestnanca.
Plnenie  - doplnené
b. prerokovať optimalizáciu siete samostatne
Plnenie – v návrhu na uznesenie pre MsZ
Úloha pre tajomníka  komisie.
c. k optimalizácii zvolať zasadnutie komisie školstva na 24. 10. 2007 o 16,00 hod.
Plnenie – zvolaná komisia
d. na komisiu pripraviť tabuľku z počtami žiakov v jednotlivých triedach
Plnenie – tabuľka pripravená
Stanovisko :  Komisie berie na vedomie informáciu o plnení uznesenia a konštatuje splnenie.

3. Návrh na optimalizácia  siete škôl a školských zariadení v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.
Úvodné slovo predniesla predsedníčka komisie Ing. Psotová. Tajomník komisie     Dr. Vrbovský informoval a stanoviskách MsŠR a rád škôl k optimalizácií. Väčšina odporučila ekonomicky výhodné riešenie, niektoré boli aj konkrétne.
V diskusii sa členovia vyslovili k väčšine variantov. Najviac sa diskutovalo o možnosti presunu ZUŠ do ZŠ Hollého. Na základe záverečného  vyjadrenia a hlasovania k jednotlivým variantom sa väčšina členov zdržala hlasovania. najviac hlasov bolo k variantu ZUŠ do ZŠ Hollého s tým , že treba preskúmať ďalšie aspekty a dať možnosť vyjadriť sa predstaviteľom ZUŠ.
Stanovisko.  Komisia zobrala návrhy variantných riešení optimalizácie siete škôl na vedomie.   Konkrétnymi variantmi riešenia sa bude zaoberať na ďalších zasadnutiach komisie. 

4. Aktuálne informácie (o výchovno – vzdelávacie výsledky, rozpočet, činnosť SŠÚ)
Informáciu podal Dr. Vrbovský  - vedúci Spoločného školského úradu
a) Školy v zmysle vyhlášky MŠ SR predkladajú správu o výchovno – vzdelávacích výsledkoch  do 31.10.2007 zriaďovateľovi a zverejnia na Internete do konca roka. Všetky školy  a školské zariadenia budú mať  do 31. 12. 2007 vlastné www.  stránky, kde bude správa k dispozícii verejnosti.
Stanovisko. Berie na vedomie. Súhrnnú správu prerokovať na komisii školstva do konca kalendárneho roka.
b) V súlade so Zákonom 597/2003  a Nariadením  Vlády č. 2/2004 v znení neskorších predpisov zverejní MŠ SR do 31. 10. 2007  úpravu normatívu na rok 2007. Na základe uvedenej úpravy prípravy SŠÚ úpravu rozpočtu, ktorú prerokuje so školami. Školy majú dostatok prostriedkov na nárokové zložky miezd. Určité prerozdelenie je potrebné smerom k ZŠ Bernolákova a ZŠ Hollého na ON a ZŠ Hollého na PN.
Návrh na priznanie OP pre Mgr. Minára, riaditeľa ZŠ Hollého v súlade s prijatými kritériami -informácia.
Návrh rozpočtu na rok 2008 pre školstvo vychádza predpokladu zníženie normatívnych prostriedkov na PK v dôsledku zníženia počtu žiakov.
Návrh prostriedkov na  OK vychádza z prepočítaného počtu žiakov a zámerov v oblasti opráv, údržby, rekonštrukcie objektov a rozvoja materiálno – technickej základe.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné stanovisko.
Stanovisko: : Berie na vedomie a odporúča predloženie návrhu na ďalšie konanie. Detailnejší návrh úpravy rozpočtu na rok 2007 a návrh rozpočtu na rok 2008 bude prerokovaný na novembrovom zasadnutí komisie.
c) O činnosti a pláne práce Spoločného školského úradu informoval Dr. Vrbovský. Po doplnení informácii na základe dotazov členov komisie bolo prijaté nasledovné stanovisko.
Stanovisko: Berie na vedomie a činnosť SŠÚ hodnotí pozitívne.

5. Rôzne –  Dr. Vrbovský predstavil projekt doplnkovej regionálnej príručky pre dejepis a vlastivedu. Bol vypracovaný a odoslaný projekt na dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Stanovisko : Berie na vedomie a odporúča realizáciu.

6. Záver –  Ing. Psotová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.