Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.06.2007 - 13:44  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:35  //  zobrazené: 2161

03/2007 zasadnutie komisie hospodársko – finančnej

číslo: 03/2007  |  dátum konania: 18.04.2007

Na zasadnutí sa zúčastnili 9 členovia komisie a to:, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Erik Mikloš, Ing. Monika Molnárová, Ing. Juraj Potúček, Ing. Tibor Lovecký, p. Karas Zoltán, Ing. Ladislav Gáll ml., Ľuboš Aláč, Ing. Jana Lišková

Ďalej bol prítomný: Ing. Ladislav Gáll – prednosta MsÚ

Ospravedlnení boli nasledovní členovia komisie: Ing. Helena Psotová,  Ing. Renáta Petrová, Ing. Miroslav Polónyi

1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 v predloženom znení, ktorý predložil Ing. Ladislav Gáll – prednosta MsÚ.
- Ing. Gáll, prednosta MsÚ vysvetlil dôvody na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 a to: doplatenie podielových daní za rok 2006 vo  výške 1.215 tis. Sk, z toho dôvodu navrhuje zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu  v Programoch Správa mesta, Ľudské zdroje . Strategický rozvoj a informačný systém Kultúra, MsKS, MsK, šport a sociálna starostlivosť.
Uznesenie č. 23
komisia odporúča schváliť predložený Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 s výnimkou výdavku v programe Správa mesta, položka – prekládka oplotenia amfiteátra v súvislo s rekonštrukciou kaštieľa vo výške 300 tis. Sk.
Komisia navrhuje využitie týchto finančných prostriedkov na:
- čistenie medzihrádzového priestoru vo výške 200 tis. Sk
- ponechanie finančnej rezervy vo výške 100 tis. Sk
- 100 tis. Sk investovať na verejné priestranstvo ( nákup smetných nádob )
- výstavba detského ihriska

Ing. Mikula, člen komisie navrhuje, aby financovanie rekonštrukcie kaštieľa sa ponechalo na dodávateľa, ďalej navrhuje, aby sa v budúcnosti znížila dotácia na krytú plaváreň a tie financie by sa mohli investovať do medzihrádzového priestoru.

2. Rozbor hospodárenia Mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný účet Mesta Šaľa za rok 2006

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Rozbor hospodárenia Mesta Šaľa a rozpočtových organizácií Šaľa a záverečný účet Mesta Šaľa za rok 2006, ktorý predložil Ing. Gáll – prednosta MsÚ  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 24
komisia odporúča schváliť Rozbor hospodárenia Mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný účet Mesta Šaľa za rok 2006 v predloženom znení

3. Cenník inzercie v mesačníku samosprávy

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Cenník inzercie v mesačníku samosprávy, ktorý predložil Ing. Mečiar – zástupca primátora  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 25
komisia súhlasí s predloženým cenníkov inzercie v mesačníku samosprávy, s tým, aby sa poskytovala zľava pri viacnásobnej reklame

4. Iveta Košecová – žiadosť o schválenie cenovej kalkulácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Ivety Košecovej o schválenie cenovej kalkulácie  za účelom vzájomného zápočtu záväzkov a pohľadávok. Predmetom je zhodnotenie objektu COV na vlastné náklady nájomcu vo výške 56.284,- Sk a následné započítanie hodnoty vykonaných prác na nájomnom a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 26
komisia žiada, aby p. Iveta Košecová predložila súhlas od Mesta Šaľa na rekonštrukciu objektu, ktorý má v prenájme

5. Ján Valent – žiadosť o schválenie cenovej kalkulácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Jána Valenta o schválenie cenovej kalkulácie za účelom vzájomného zápočtu záväzkov a pohľadávok. Predmetom je zhodnotenie objektu COV na vlastné náklady nájomcu vo výške 49.684,- Sk a následovné započítanie hodnoty vykonaných prác na nájomnom  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 27
Komisia žiada, aby p. Valent Ján predložil súhlas od Mesta Šaľa na rekonštrukciu objektu, ktorý má prenájme

6. Ing.arch. Imrich Pleidel s manž. - žiadosť o odkúpenie pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Ing.arch. Imricha Pleidela o  odkúpenie pozemku na Jarmočnej ul., časť parc.č. 1028/1 a 1028/32 o celkovej výmere cca 178 m2. Pozemok sa nachádza v susedstve rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov a pozostáva z menšej časti na verejnom priestranstve a z väčšej časti za oplotením v bývalom areáli Okresného súdu a Okresnej prokuratúry  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 28
komisia nesúhlasí s odpredajom pozemku pre Ing.arch. Imricha Pleidela

7. Ladislav Nagy a manž. a spol. – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nešporovej ul.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Ladislava Nagy a spol. o odkúpenie pozemku – novovytvorenú par.č. 2667/13, 14 a 15 spolu o výmere 57 m2. Žiadatelia majú na uvedenom pozemku umiestnené prefabrikované garáže. Na uvedený pozemok sú uzatvorené nájomné zmluvy.
Uznesenie č. 29
komisia žiada:
- preveriť nájomné zmluvy
- zistiť či boli na tieto prefabrikované garáže vydané stavebné povolenia
- overiť či sa tieto garáže považujú za stavby, ak nie, tak potom v zmysle VZN 9/2000 nie je možné priamy odpredaj pozemku

8. MENERT s.r.o. – žiadosť o odkúpenie pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť s.r.o. MENERT  o odkúpenie pozemku, časť parc.č. 2681 o výmere cca 377 m2. Na uvedenom pozemku plánujú vybudovať spevnenú plochu, ktorá by slúžila ako parkovisko pre motorové vozidlá. Uvedený pozemok je súčasťou areálu Detských jasiel a Domova sociálnych služieb na Okružnej ul. č. 11, ktoré má OSS v zmysle uznesenia MsZ zverené do správy a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 30
komisia nesúhlasí s odpredajom pozemku pre Menert s.r.o. ( hlasovanie bolo nasledovné: za odpredaj hlasovali 3 členovia, proti predaju hlasovali 5 členovia komisie, 2 členovia sa zdržali hlasovania ).

9. Kovács Mikuláš, Jazerná 26, Šaľa – žiadosť o odpustenie penále

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Kovácsa Mikuláša o odpustenie penále vo výške 55.716,- Sk, dlh na nájomnom vznikol v rokoch 1999 – 2000. Dlh ku dňu 24. 7. 2006 u menovaného bol vo výške 60.287,20 Sk, ku dňu 12. 4. 2007 mu tak zostáva pohľadávka voči MET Šaľa s.r.o. vo výške 55.716,- Sk a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 31
komisia súhlasí s odpustením penále vo výške 50 %

10. SLOVAKIA TOPTONE s.r.o., Dubnica nad Váhom – žiadosť o odkúpenie pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť SLOVAKIA TOPTONE s.r.o. o odkúpenie pozemku za účelom výstavby haly na výrobu a predaj zvukových systémov a reproduktorov, jedná sa o pozemok o výmere 12.240 m2 a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 32
komisia súhlasí s odpredajom pozemku pre uvedenú spoločnosť za cenu 120,- Sk/m2 t.j. za cenu 1.468.800,- Sk