Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 06.07.2006 - 07:52  //  aktualizácia: 07.10.2011 - 07:55  //  zobrazené: 1258

03/2006 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 03/2006  |  dátum konania: 29.06.2006  |   zápisnica (pdf)

Mestské zastupiteľstvo v Šali po prerokovaní jednotlivých bodov programu 3. riadneho zasadnutia prijíma nasledovné uznesenia:

I.
K informácii o rekonštrukcii spaľovne Duslo a.s. Šaľa – materiál číslo A 1/3/06


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o rekonštrukcii spaľovne Duslo a.s. Šaľa
B. berie na vedomie
informáciu o rekonštrukcii spaľovne Duslo a.s. Šaľa

II.
K informácii o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 2/3/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ

III.
K správe z kontrol vykonaných ÚHK – materiál číslo A 3/3/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. Správu z kontroly použitia finančných prostriedkov v položke – matrika r. 2005
2. Správu z kontroly cestovných náhrad zúčtovaných v roku 2005 v MsKS
B. prijíma
výsledky z vykonaných kontrol.

Za hlasovalo: 16
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Ing. Ferdinand Chromek, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2

Tibor Dubis, MUDr. Nora Švecová,
Počet neprítomných: 7
Ing. František Botka, Ján Hlavatý, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi

IV.
K návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2006 – materiál číslo A 4/3/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2006
B. schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2006

Za hlasovalo: 17
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Ing. Ferdinand Chromek, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1

Tibor Dubis,
Počet neprítomných: 7
Ing. František Botka, Ján Hlavatý, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

V.
K správe z kontroly vedenia účtovníctva, uskutočňovania podnikateľskej činnosti a zabezpečovania investičných akcií – materiál číslo  A 5/3/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z  kontroly vedenia účtovníctva, uskutočňovania podnikateľskej činnosti a zabezpečenia investičných akcií
B. berie na vedomie
správu z kontroly vedenia účtovníctva, uskutočňovania podnikateľskej činnosti a zabezpečenia investičných akcií

VI.
K návrhu VZN č. 1/2006 mesta Šaľa – Štatút Mestskej polície Šaľa -  materiál číslo  B 1/3/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2006 – Štatút Mestskej polície Šaľa
B. schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č.1/2006 – Štatút Mestskej polície Šaľa

Za hlasovalo: 18
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2

Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

VII.
K návrhu na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 - materiál číslo C 1/3/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006
B. schvaľuje
úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 nasledovne:

Bežné príjmy:     304 057   tis. Sk
Bežné výdavky:   294 564,5 tis. Sk
Rozdiel:        9 492,5 tis. Sk

Kapitálové príjmy:     68 182    tis. Sk
Kapitálové výdavky:      67 532,5 tis. Sk
Rozdiel:           649,5 tis. Sk

Príjmové finančné operácie:      8 260    tis. Sk
Výdavkové finančné operácie:            18 402    tis. Sk
Rozdiel:              - 10 142    tis. Sk

Celkové príjmy:    380 449   tis. Sk
Celkové výdavky:    380 449   tis. Sk
Rozdiel celkom:                          0

Za hlasovalo: 16
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2

Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Nehlasovalo: 1
Tibor Dubis, 
Počet neprítomných: 6
Ing. František Botka, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

VIII.
K návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti MET Šaľa, spol. s.r.o., za rok 2005 – materiál číslo C 2/3/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MET Šaľa, spol. s.r.o. za rok 2005
B. splnomocňuje
primátora mesta ako Valné zhromaždenie MET Šaľa, spol. s.r.o. schváliť zúčtovanie zisku MET Šaľa, spol. s.r.o. za rok 2005 vo výške  64 tis. Sk do zákonného rezervného fondu

Za hlasovalo: 20
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Ferdinand Chromek, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

IX.
K návrhu na spôsob ručenia mesta Šaľa za bankový úver pre DEXIA banku Slovensko, a.s. – materiál číslo  C 3/3/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na spôsob ručenia mesta Šaľa za bankový úver pre DEXIA banku Slovensko, a.s.
B. schvaľuje
ručenie mesta Šaľa za bankový úver pre DEXIA banku Slovensko, a.s. vo výške 5 mil. Sk na realizáciu kapitálových investícií mesta Šaľa schválených v rozpočte mesta na rok 2006 formou blankozmenky

Za hlasovalo: 18
 MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1

Mgr. Gustáv Güll,
Nehlasovalo: 1
 Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

X.
K žiadosti o finančnú dotáciu OZ MACEVA


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prerokovalo žiadosť OZ MACEVA o finančný príspevok na sanáciu židovského cintorína
B. schvaľuje
finančný príspevok vo výške 50 000,-- Sk pre OZ MACEVA.
C. ukladá
nájsť zdroje na finančný príspevok
Z: prednosta MsÚ      T: 4. MsZ

Za hlasovalo: 20
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár,  MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných:  5
Ing. František Botka, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

XI.
K majetkovým záležitostiam

1. Katarína Kőrösová, Partizánska 1029/10, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou  - materiál číslo D 1/3/06


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod  pozemku pod garážou,  parc. č. 2715 v k.ú. Šaľa, o výmere  19 m2, v cene 345,- Sk/m2, spolu v celkovej sume  6.555,- Sk pre manž. Kőrösových, bytom Šaľa, Partizánska 1029/10.

Za hlasovalo: 19
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1

MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5

Ing. František Botka, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

2. PaedDr. Jarmila Rybárová a spol. – žiadosť o odkúpenie pozemkov pod garážami na Vlčanskej ul. - materiál číslo D 2/3/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemkov
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemkov pod garážami, časť parc. č. 1030/1 v k.ú. Šaľa, spolu o výmere 92 m2, v cene 330,- Sk/m2, t.j. v celkovej sume 30.360,- Sk, v zmysle GP č.
19-2006 vypracovaného súkromným geodetom nasledovne :
- parc.č. 1030/44 o výmere 23 m2, v sume 7.590,- Sk, pre Timeu Okruhlicovú a manž. Róberta, obaja trvale bytom Šaľa, Novomeského 769/16
- parc.č. 1030/45 o výmere 23 m2, v sume 7.590,- Sk, pre PaedDr. Jarmilu Rybárovú a manž. Vladimíra, obaja trvale bytom Šaľa, Jánošíkova 10
- parc.č. 1030/46 o výmere 23 m2, v sume 7.590,- Sk, pre Ing. Petra Vašša, slobodného, trvale bytom Šaľa, Vlčanská 559/21
- parc.č. 1030/47 o výmere 23 m2, v sume 7.590,- Sk, pre Samuela Nagya a  manž. Jarmilu, obaja trvale bytom Šaľa, Vlčanská 559/19

Za hlasovalo: 20
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

3. Roman Vincze, M. R. Štefánika 119/5, Šaľa– žiadosť o odkúpenie pozemku materiál číslo D 3/3/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku
B. neschvaľuje
predaj pozemku pri obytnom dome na ul. M. R. Štefánika pozemok, časť parc. č. 50/1 v k.ú. Šaľa, o výmere  cca 142 m2

Za neschválenie hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, , Ing. Erika Velázquezová
Za schválenie hlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, MUDr. Ladislav Szarka,
Zdržalo sa: 4
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš, Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo:
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi

4. GEOS – geodetické služby, s.r.o., Ing. Peter Petro - žiadosť o odkúpenie pozemku materiál číslo D 5/3/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku
B. neschvaľuje
predaj pozemku, parc. č. 1030/27 o výmere 1814 m2, ktorý je súčasťou areálu ZŠ Krátka. Pozemok i naďalej ponecháva pre potreby ZŠ Krátka.

Za neschválenie hlasovalo: 18
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Za schválenie hlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Zdržalo sa:
Nehlasovalo: 1

Ing. Karol Mikloš,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

6. PFX a. s.  Šaľa – Ing.  Dušan Pollák - žiadosť o odpustenie časti nájomného - materiál číslo D 6/3/06 

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie časti nájomného za prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry Šaľa
B. neschvaľuje
odpustenie časti nájomného počas mesiacov júl a august 2006 spolu vo výške  9.908,- Sk pre  PFX a. s. Šaľa.

Za neschválenie hlasovalo: 19
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková,  Ing. Erika Velázquezová
Za schválenie hlasovalo: 1
Andrej Csillag,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5

Ing. František Botka, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi

7. Petra Krivosudská, Wuppertálska 47, Košice
Juraj Pápay - EUROP AUTOSKLO, Nešporova 14, Šaľa
- žiadosti o odkúpenie polyfunkčnej tržnice

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A. prerokovalo
žiadosti  o odpredaj trhovej plochy, ako aj 2 nebytových priestorov - nehnuteľností na ul. SNP 40 v Šali - časti objektu Polyfunkčného trhoviska
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľností na ul. SNP 2005/ 40 v Šali - časti objektu Polyfunkčného trhoviska súp.č. 2005, vedených v KN  C pre k.ú. Šaľa na  LV č.3981, a to:
- nebytový priestor č.4 -  o výmere     75 m2  v celosti
- nebytový priestor č.9 -  o výmere     55 m2  v celosti
- trhovisko                    -  o výmere 1325 m2  v celosti,
vrátane podielov prislúchajúcich jednotlivým priestorom vo veľkosti 730/10 000, 533/10 000, 2 128/10 000  na spoločných častiach, zariadeniach a pozemku parc.č. 2811/6 zastavaná plocha o  výmere   1818 m2, za cenu 1, 600.000,- Sk pre  Juraja Pápaya - EUROP AUTOSKLO, Nešporova 14, Šaľa

Za hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová,
Proti hlasovalo: 9
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Ing. Ferdinand Chromek, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

7. Slovenský záhradkársky zväz, základná organizácia, Záhradkárska osada Šaľa-Veča 3  – žiadosť o odkúpenie  časti neknihovanej parcely - materiál číslo D 8/3/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov - základnej organizácii - Záhradkárska osada Šaľa-Veča 3, o odkúpenie časti neknihovanej parcely
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľností  v Záhradkárskej osade Šaľa-Veča 3 ( pri CK 34 ), časti neknihovanej parcely č.311 vedenej v PK  pre k.ú. Veča, pozemku v zmysle geometrického plánu č. 31/2001,  overeného Správou katastra pod č.448/2001 dňa  6.12.2001,   a to diel 1 o výmere 2 m2 , diel 8  o výmere 2 m2, diel 9 o výmere 21 m2, diel 12 o výmere  49 m2, diel 15 o výmere 24 m2, diel 18 o výmere 20 m2, diel 21 o výmere 3 m2, diel 22 o výmere 5 m2, diel 25 o výmere 22 m2, spolu vo výmere 148 m2 za  cenu 22,-Sk/m2, t.j. spolu za 3256,- Sk pre žiadateľov uvedených na osobitnej  prílohe.

Za hlasovalo: 19
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

8. EXPRO, s.r.o. -  žiadosť o prenájom pozemku za účelom výstavby administratívnej    budovy - materiál číslo D 9/3/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku
B. schvaľuje
prenájom pozemku, časť parc. č. 614/46 a časť parc. č. 614/40 o celkovej výmere cca 2400 m2 za účelom výstavby administratívnej budovy pre firmu EXPRO, s.r.o. Šaľa.

Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová,
Proti hlasovalo: 6
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Zdržalo sa: 1
Mgr. Gustáv Güll, 
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

9. G – G Company, Ladislav Gasparovics – žiadosť o prenájom pozemku za účelom výstavby Polyfunkčného komplexu - materiál číslo D 10/3/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku za účelom  výstavby Polyfunkčného komplexu
B. schvaľuje
prenájom pozemku  na rozhraní ulíc Kráľovskej a Hlavnej v Šali, časť parc.č. 1611/1 o celkovej výmere cca 1500 m2,  za účelom výstavby Polyfunkčného komplexu pre  G – G Company, Ladislava Gasparovicsa v cene za prenájom v súlade s VZN č.22/2003 v znení dod.č.1 ( t.j. cca 65.600,-Sk/rok do kolaudácie ).

Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová,
Proti hlasovalo: 8
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. František Botka, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen, Mgr. Jozef Varsányi,

10. Zdenko Malcho – LUKY MZ -  žiadosť o prenájom pozemku za účelom výstavby skladových a kancelárskych priestorov - materiál číslo D 11/3/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku za účelom výstavby skladových a  kancelárskych priestorov
B. schvaľuje
1. zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k. ú. Šaľa -  zámenu pozemkov
- pozemok, parc. č. 1973/1 o výmere 506 m2, vo vlastníctve Zdenka Malcha (vedenú na LV č. 2066)
- za pozemok, časť parc. č. 2879/6 o výmere 1350 m2 (výmeru upresní GP) vo vlastníctve Mesta Šaľa,
s tým, že p. Malcho:

a/ doplatí cenový rozdiel vo výške 452 608,-Sk
b/ dá vypracovať zmenu územného plánu v danej lokalite
c/ dobuduje autobusové nástupisko na vlastné náklady
d/ v prípade potreby zamení pozemok, časť parc. č. 2112/2 Mestu Šaľa v súvislosti s realizáciou okružnej križovatky pri sídle firmy ProCs, s.r.o.

2. prenájom pozemku, časť parc. č. 2879/6 o výmere cca 2150 m2 za účelom zriadenia spevnených plôch pre podnikateľský zámer p. Malcha v cene 3,- Sk/m2/ rok (podľa VZN č. 22/2003 v znení Dodatku č. 1).

Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová,
Proti hlasovalo: 6
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 5
MUDr. Martin Alföldi, Ing. František Botka, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen, Mgr. Jozef Varsányi,

11. TECHAGRA RV Žihárec s.r.o. – žiadosť o prenájom pozemku za účelom výstavby Bioplynovej stanice - materiál číslo D 12/3/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku za účelom  výstavby Bioplynovej stanice
B. schvaľuje
prenájom pozemku  v lokalite za jestvujúcou ČOV v Šali  vo vlastníctve mesta Šaľa vo výmere cca 24 814 m2,  za účelom výstavby Bioplynovej stanice pre Techagru RV Žihárec v cene za prenájom v súlade s VZN č.22/2003 v znení dod.č.1 ( výpočet výmery a záber
z jednotlivých  parciel je  uvedený  na prílohe  ) s tým, že žiadateľ si vysporiada zbytok výmery pozemkov od ďalších vlastníkov,  t.j. cca  11 521 m2

Za hlasovalo: 19
 Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2

MUDr. Martin Alföldi, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 4
Ing. František Botka, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen, Mgr. Jozef Varsányi,

XII.
K poslaneckému návrhu Tibor Dubisa – spracovať nové znenie VZN č. 22/2003 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. ukladá
vypracovať zmenu VZNč. 22/2003 -  Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Z:  prednosta MsÚ       T: 4. MsZ

Za hlasovalo: 8
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Ferdinand Chromek, Gabriela Talajková,
Zdržalo sa: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, MUDr. Nora Švecová, Ing. Erika Velázquezová
Nehlasovalo: 7
MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

XIII.
K návrhu na vymenovanie konateľa MET Šaľa, spol. s.r.o. – materiál číslo E 1/3/06


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh  na vymenovanie konateľa MET Šaľa, spol. s r.o.
B. súhlasí
aby primátor mesta dňom 1. júla 2006 menoval Ing. Karola Mikloša   konateľom Mestskej ekologickej teplárne Šaľa, spol. s r.o.

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Ferdinand Chromek, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová,  MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2

MUDr. Martin Alföldi, Ing. Jozef Husárik,
Nehlasovalo: 1
Ladislav Jaroš,
Počet neprítomných: 3
Ing. František Botka, Ján Hlavatý, Mgr. Jozef Varsányi,

XIV.
K projektovému zámeru Veterný park Šaľa – Močenok – materiál číslo G 1/3/06


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
projektový zámer „Veterný park Šaľa – Močenok“
B. súhlasí
s projektovým zámerom „Veterný park Šaľa – Močenok“.
C. ukladá
zabezpečiť odborné stanoviská k  projektovému zámeru „Veterný park Šaľa – Močenok“
Z: prednosta mestského úradu T: 4. riadne zasadnutie MsZ

Za hlasovalo: 20
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo:  0
Zdržalo sa: 1

Ing. Karol Mikloš,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 3
Ing. František Botka, Ján Hlavatý, Mgr. Jozef Varsányi,

XV.
Ku koncepcii rozvoja sociálnej pomoci pre ľudí bez domova v meste Šaľa - materiál číslo G 2/3/06


Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
návrh koncepcie rozvoja sociálnej pomoci pre ľudí bez domova v meste Šaľa
B. schvaľuje
1. koncepciu rozvoja sociálnej pomoci pre ľudí bez domova v meste Šaľa v predloženom znení
2. odpredaj budovy verejných WC na Nešporovej ul. súp. č. 7045 na parc.č.2811/15 a   pozemku  parc. č. 2811/15, zastavaná plocha o výmere 54 m2 v cene 1,- Sk pre Katolícku jednotu Slovenska, pobočka Šaľa, so sídlom Šaľa, Partizánska ul.č.2, za účelom zriadenia hygienickej stanice pre zabezpečenie osobnej hygieny pre ľudí bez domova v meste Šaľa, s tým, že:
       -  v zmluve bude uvedené predkupné právo ako vecné právo podľa § 602 a násl. Obč.zák.
       -  všetky poplatky spojené s vkladom vlastníckeho  a vecného práva hradí mesto Šaľa

Za hlasovalo: 22
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. František Botka, Ján Hlavatý, Mgr. Jozef Varsányi,

XVI.
K poslaneckému návrhu Ing. Psotovej – ponechanie Mestskej knižnice Šaľa v pôvodných priestoroch


Mestské zastupiteľstvo v Šali
súhlasí
s ponechaním Mestskej knižnice v Šali v pôvodných priestoroch

Za hlasovalo: 12
MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ing. Karol Mikloš, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 5
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, MUDr. Ladislav Szarka, Peter Popluhár,
Zdržalo sa: 3
JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo:  2
Mgr. Gustáv Güll, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných:  3
Ing. František Botka, Ján Hlavatý, Mgr. Jozef Varsányi,

XVII.
K návrhu na využitie objektu materskej školy na ul. J. Palárika – materiál číslo G 3/3/06


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na využitie objektu materskej školy na ul. J. Palárika
B. súhlasí
s využitím priestorov objektu pre mestskú políciu, materské centrum a pre neziskovú organizáciu za účelom zriadenia materskej školy s vyučovaním cudzích jazykov a opatrovateľskou službou pre deti.

Za hlasovalo: 14
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová,
Proti hlasovalo: 4
Tibor Dubis, Ladislav Jaroš, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Zdržalo sa: 2
Ing. Ferdinand Chromek, MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Ing. František Botka, Ján Hlavatý, Mgr. Jozef Varsányi,

XVIII.
K návrhu na  odmenu hlavnej kontrolórky


Mestské zastupiteľstvo
A prerokovalo
návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mesta
B. schvaľuje
odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 30 % z mesačnej mzdy s účinnosťou od 01. 07. 2006 do 31. 12. 2006.

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová,
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Martin Alföldi,
Zdržalo sa: 3
Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ján Hlavatý, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová

XIX.
K návrhu na  odmenu primátora mesta


Mestské zastupiteľstvo
A prerokovalo
návrh na odmenu primátorovi  mesta
B. schvaľuje
odmenu primátorovi mesta za rok 2005 vo výške  20 % zo súčtu platov za obdobie roka 2005.

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová,
Proti hlasovalo: 3
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Husárik,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Gustáv Güll,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ján Hlavatý, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová

Prílohy