Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 07.07.2005 - 10:05  //  aktualizácia: 07.10.2011 - 10:07  //  zobrazené: 1346

03/2005 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 03/2005  |  dátum konania: 30.06.2005  |   zápisnica (pdf)

I.

K informácii o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 1/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.


II.

K správe z vykonaných kontrol – materiál číslo A 2/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z kontroly čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v oddieli 10-sociálne služby,
správu z kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní a čerpania kapitálových výdavkov pri realizácii výstavby verejných WC,
B. prijíma
výsledky z vykonaných kontrol s predloženými opatreniami na odstránenie kontrolných nedostatkov.


Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 5
Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová,
III.

K plánu kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2005 – materiál číslo A 3/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
plán kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2005,
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2005.


Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 5
Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová,


IV.

K informácii o výsledkoch verejnej súťaže na realizáciu „Rekonštrukcia objektu Základná škola ul. Krátka v Šali“ – materiál číslo A 4/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledkoch verejnej súťaže na realizáciu „Rekonštrukcia objektu Základná škola ul. Krátka v Šali“,
B. berie na vedomie
informáciu o výsledkoch verejnej súťaže na realizáciu „Rekonštrukcia objektu Základná škola ul. Krátka v Šali“.


V.

K informatívnej správe o aktuálnej situácii v sociálnej oblasti v meste Šaľa – materiál číslo A5/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informatívnu správu o aktuálnej situácii v sociálnej oblasti v meste Šaľa,
B. berie na vedomie
informatívnu správu o aktuálnej situácii v sociálnej oblasti v meste Šaľa.


VI.

K informáciu o realizácii rekonštrukcie tepelného hospodárstva a príprave jej tretej etapy – materiál číslo A6/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informatívnu správu o  realizácii rekonštrukcie tepelného hospodárstva a príprave jej tretej etapy,
B. berie na vedomie
informatívnu správu o  realizácii rekonštrukcie tepelného hospodárstva a príprave jej tretej etapy.


VII.

K aktualizácii VZN č. 6/2002 o zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa – materiál číslo B 1/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
aktualizáciu VZN č. 6/2002 o zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa,
B. schvaľuje
aktualizáciu VZN č. 6/2002 o zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa.


Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 2
Ján Hlavatý, Ing. Helena Psotová,


 
VIII.

K zmene uznesenia MsZ č. 1/2005, časť X./C/1, 2 – odpredaj bytov po neplatičoch na ul. Jazernej – materiál číslo B 2/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 1/2005, časť X./C/1, 2 odpredaj bytov na ul. Jazernej v Šali,
B. ruší
uznesenie č. 1/2005 v časti X./C/1, 2,
C. schvaľuje
postup pri odpredaji s nepredanými bytmi v bytovom dome súp. č. 584 na Jazernej ul.
- byt č. 19, vchod č. 26, 6. poschodie,
- byt č. 7, vchod č. 26, 2. poschodie,
- byt č. 26, vchod č. 24, 1. poschodie,
- byt č. 30, vchod č. 24, 2. poschodie,
- byt č. 44, vchod č. 24, 7. poschodie,
- byt č. 3, vchod č. 26, 1. poschodie – v zmysle uznesenia MsZ č. 2/2004, časť XVII./11/B.2.


Za hlasovalo: 22
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
Ján Hlavatý,


IX.

K materiálu Ladislav Jaroš – žiadosť o zníženie nájomného o 65 % - materiál číslo
C 1/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zníženie nájomného o 65 %,
B. schvaľuje
dočasné zníženie nájomného o 65 % na obdobie od 18. 2. 2005 do 30. 4. 2005 pre Ladislava Jaroša, nájomcu nebytových priestorov v objekte COV Šaľa, mestská časť Veča.

 

 

Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Martin Alföldi,
Zdržalo sa: 1
Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ján Hlavatý, Ing. Helena Psotová,


X.

K materiálu PFX a.s. Šaľa – Ing. Dušan Pollák – žiadosť o odpustenie časti nájomného – materiál číslo C 2/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie časti nájomného za prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry Šaľa počas mesiacov júl a augustu 2005,
B. schvaľuje
odpustenie časti nájomného počas mesiacov júl a august 2005 vo výške 2 x 4 754,-- Sk = 9 908,-- Sk.


Za hlasovalo: 16
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 2
MUDr. Martin Alföldi, Mgr. Gustáv Güll,
Zdržalo sa: 4
Ing. Štefan Bartošovič, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 2
Ján Hlavatý, Ing. Helena Psotová,


XI.

K majetkovým záležitostiam

1. Sabina Štítnická – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku – materiál číslo D 1/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti – pozemku, časť parc. č. 2077/13 a 2077/6 o výmere cca 127 m2 (výmeru upresní GP), v cene 1464,- Sk/m2, t. j. v sume cca 185 928,-- Sk pre Sabinu Štítnickú rod. Csölleovú, trvale bytom Šaľa, Hliníkova 45 a manž. MUDr. Alexandra Štítnického, trvale bytom Bratislava, Františkánske námestie č.7, s upozornením, že na pozemku sa nachádzajú inžinierske siete.


Za hlasovalo: 11
MUDr. Martin Alföldi, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Peter Popluhár, MUDr. Nora Švecová,
Proti hlasovalo: 6
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Karol Mikloš, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Ladislav Szarka, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ján Hlavatý, Ing. Helena Psotová,


2. Ronald Beneš – Berona – žiadosť o odkúpenie pozemku pod objektom – materiál číslo D 2/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku pod objektom
B. neschvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti – pozemku pod objektom prevádzky „Pohostinstvo u Ronyho“, parc. č. 2679 o výmere 51 m2, v cene pre podnikateľské účely 1030,-- Sk/m2, t. j. v sume 52 530,-- Sk pre Ronalda Beneša, trvale bytom Trnovec nad Váhom č. 237, podnikateľa podnikajúceho pod obchodným menom Ronald Beneš – BERONA, so sídlom v Trnovci nad Váhom č. 237, IČO 40 509 664.

 

Za hlasovalo: 13
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ladislav Jaroš,
Zdržalo sa: 4
Ing. František Botka, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Peter Popluhár,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, MUDr. Ladislav Szarka,
Počet neprítomných: 2
Ján Hlavatý, Ing. Helena Psotová,


3. Spoločenstvo vlastníkov bytov na Orechovej ul. č. 400 a 401 – žiadosť o odkúpenie pozemkov pod bytovkami, priľahlých pozemkov a pozemkov, na ktorých sa nachádzajú záhradky – materiál číslo D 4/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemkov pod bytovkami, priľahlých pozemkov a pozemkov, na ktorých sa nachádzajú záhradky
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľností - pozemkov:
1. pod bytovým domom súpis. č. 400, parc. č. 594/46 o výmere 379 m2, v cene 150,-- Sk/m2, t. j. v celkovej sume 56 850,-- Sk pre žiadateľov podľa prílohy č. 1 časť A,

Za hlasovalo: 21
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Karol Mikloš,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Ladislav Szarka,
Počet neprítomných: 2
Ján Hlavatý, Ing. Helena Psotová,
 
2. pod bytovým domom súpis. č. 401, parc. č. 594/47 o výmere 407 m2, v cene 150,-- Sk/m2, t. j. v celkovej sume 61 050,-- Sk pre žiadateľov podľa prílohy č. 1 časť B,

Za hlasovalo: 20
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Ladislav Szarka,
Počet neprítomných: 2
Ján Hlavatý, Ing. Helena Psotová,


3. priľahlý pozemok k bytovke súpis. č. 400 - časť parc. č. 594/1 o výmere cca 920 m2 (výmeru upresní GP), v cene 150,-- Sk/m2, t. j. v celkovej sume cca 138 000,-- Sk pre žiadateľov podľa prílohy č. 2 časť A,

Za hlasovalo: 19
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis,
Zdržalo sa: 1
Ing. Karol Mikloš,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Ladislav Szarka,
Počet neprítomných: 2
Ján Hlavatý, Ing. Helena Psotová,


4. priľahlý pozemok k bytovke súpis. č. 401 – časť parc. č. 594/1 o výmere cca 877 m2 (výmeru upresní GP), v cene 150,-- Sk/m2, t. j. v celkovej sume cca 131 550,-- Sk pre žiadateľov podľa prílohy č. 2 časť B,

Za hlasovalo: 21
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ján Hlavatý, Ing. Helena Psotová,


C. neschvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, na ktorom sa nachádzajú záhradky, časť parc. č. 594/1 o celkovej výmere cca 1076 m2, v cene pre nepodnikateľské účely vo výške 264,-- Sk/m2, t. j. v celkovej sume cca 284 064,-- Sk pre žiadateľov podľa prílohy č. 3.

Za schválenie hlasovalo: 11
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti schváleniu hlasovalo: 8
MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Nora Švecová,
Zdržalo sa: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Ing. Karol Mikloš, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ján Hlavatý, Ing. Helena Psotová,


4. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. – doriešenie spôsobu prevádzkovania  verejnej vodovodnej a kanalizačnej siete – materiál číslo D 5/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na doriešenie spôsobu prevádzkovania verejnej vodovodnej a kanalizačnej siete,
B. schvaľuje
alternatívu č. 2, t. j. zabezpečenie prevádzkovania majetku obce (verejný vodovod, verejná kanalizácia, vodohospodársky objekt v areáli ČOV) formou nájmu na dobu určitú 20 rokov,
C. ukladá
rokovať so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. o cene nájmu ako i ďalších podmienkach nájmu a informovať o výsledkoch rokovania MsZ.
T: 4. riadne zasadnutie MsZ      Z: prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 22
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ján Hlavatý, Ing. Helena Psotová,
5. Zuzana Vajdová, Irena Kozmérová, Zoltán Hatvani - doriešenie zámeny pozemkov v súvislosti s obslužnou komunikáciou – materiál číslo D 6/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
doriešenie zámeny pozemkov v súvislosti s obslužnou komunikáciou,
B. ruší
uznesenie MsZ č. 6/2004 v časti XI./7 zo 16. 12. 2004,
C. schvaľuje
zámenu pozemkov:
- pozemok vo vlastníctve Zuzany Vajdovej v podiele 1/3, Ireny Kozmérovej v podiele 1/3 a Zoltána Hatvaniho v podiele 1/3, vedený na LV č. 2066 v k.ú. Šaľa, parc. č. 1974 o výmere 638 m2 do vlastníctva mesta Šaľa,
- za pozemok vo vlastníctve mesta Šaľa, vedený na LV č.1 v k.ú. Šaľa, časť parc. č. 1964 o výmere 638 m2 do podielového spoluvlastníctva Zuzany Vajdovej v podiele 1/3, Ireny Kozmérovej v podiele 1/3 a Zoltána Hatvaniho v podiele 1/3.


Za hlasovalo: 20
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 2
Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ján Hlavatý, Ing. Helena Psotová,


6. Nitriansky samosprávny kraj - Nemocnica s poliklinikou Šaľa – dodatočné odkúpenie pozemku v súvislosti s obslužnou komunikáciou – materiál číslo D 7/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
dodatočné odkúpenie pozemku v súvislosti s obslužnou komunikáciou,
B. schvaľuje
odkúpenie pozemku vedeného na LV č. 1156, časť parc. č. 2091/1, v zmysle GP č. 18/2005, overeného Správou katastra Šaľa dňa 16. 5. 2005 pod č. 183/2005 je to parc. č. 2091/24 o výmere 70 m2, v cene 150,-- Sk/m2, t. j. v sume 10 500,-- Sk.


Za hlasovalo: 21
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ladislav Jaroš, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ján Hlavatý, Ing. Helena Psotová,


7. Návrh na spôsob nakladania s nevyužitými objektmi vo vlastníctve mesta – materiál číslo D 8/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na spôsob nakladania s nevyužitými objektmi vo vlastníctve mesta,
B. ukladá
vypracovať podmienky na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
- pre prenájom bývalého detského sanatória na Kukučínovej ul.
- na odpredaj objektu DPSaH
- na odpredaj nebytových priestorov vo vlastníctve mesta v objekte Polyfunkčná tržnica
v súlade s novelizovaným VZN č. 9/2002 o zásadách zmluvného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Šaľa a tieto prerokovať v príslušných komisiách MsZ.
T: 4. riadne zasadnutie MsZ      Z: prednosta MsÚ


Za hlasovalo: 23
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ján Hlavatý, Ing. Helena Psotová,


8. JUDr. Ľudovít Štanglovič a Vojtech Bórik – žiadosť o odkúpenie pozemku – materiál číslo D 9/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku,

 

B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti – pozemku, časť parc. č. 614/1 o výmere cca 3450 m2 (výmeru upresní GP), v cene 478,-- Sk/m2, t. j. v sume 1 649 100,-- Sk do podielového spoluvlastníctva:
1. JUDr. Ľudovíta Štangloviča, ženatého, trvale bytom Šaľa, Mostová 3, v podiele ½, t. j. v cene cca 824 550,-- Sk a
2. Vojtecha Bórika, ženatého, trvale bytom Šaľa, Hurbanova 12, v podiele ½, t. j. v cene cca 824 550,- Sk a
s upozornením, že na pozemku sa nachádzajú inžinierske siete a s tým, že zaplatia aj nájomné za zostatkové obdobie nájomného vzťahu podľa NZ do r. 2016, t. j. za 11 rokov, čo predstavuje sumu 28 600,-- Sk.


Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Karol Mikloš, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 1
Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Martin Alföldi, Ján Hlavatý, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová


9. Návrh podmienok VOS na odpredaj výmenníkových staníc a hydrofórovej stanice – materiál číslo D 10/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok VOS na odpredaj výmenníkových staníc a hydrofórovej stanice,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie VOS na odpredaj výmenníkových staníc a hydrofórovej stanice,
2. podmienky VOS podľa predloženého návrhu,
3. zloženie členov súťažnej komisie podľa predloženého návrhu,
C. ukladá
1. vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na odpredaj výmenníkových staníc a hydrofórovej stanice v zmysle schválených podmienok,
      T: do 15. 7. 2005                   Z: prednosta MsÚ
2. informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku VOS
      T: 4. riadne zasadnutie MsZ      Z: predseda komisie


Za hlasovalo: 15
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel,
Zdržalo sa: 3
Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Ján Hlavatý, MUDr. Ladislav Szarka, Ing. Erika Velázquezová


10. Ponukové konanie – byty na Jazernej ulici – materiál číslo D 11/3/05


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
záver zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie cenových ponúk na odpredaj bytov na Jazernej ul.  v Šali,  
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod  nehnuteľností   vedených na  Správe katastra   Šaľa  v KN  registri C na LV č.1 pre obec a k.ú. Šaľa, nasledovne:
1. byt č. 19, VI. poschodie, č. vchodu 26, nachádzajúci sa v Šali na ul. Jazernej, súp.
č. 584/26,  vrátane  spoluvlastníckeho  podielu na spoločných častiach a zariadeniach  o veľkosti  87/10 000  a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 985/3 – zastavaná plocha o výmere 683 m2 o veľkosti 87/10 000 pre  Ivana  Szabóa,  rozvedeného,  trvale  bytom Šaľa,  Jazerná  584/24    v  kúpnej  cene 260 001,-  Sk,
2. byt č. 3, I. poschodie, č. vchodu 26, nachádzajúci sa v Šali na ul. Jazernej, súp. č. 584/26,  vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach o veľkosti 151/10 000  a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 985/3 – zastavaná plocha o výmere 683 m2 o veľkosti 151/10 000, v  kúpnej  cene 315 000,-  Sk, ďalej
- byt č. 7, II. poschodie, č. vchodu 26, nachádzajúci sa v Šali na ul. Jazernej, súp. č. 584/26,    vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach o veľkosti 85/10 000 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 985/3 – zastavaná plocha o výmere 683 m2 o veľkosti 85/10 000,    v  kúpnej  cene 225 000,-  Sk,
- byt č. 26, I. poschodie, č. vchodu 24, nachádzajúci sa v Šali na ul. Jazernej, súp. č. 584/24,  vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach o veľkosti 151/10 000  a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 985/3 – zastavaná plocha o výmere 683 m2 o veľkosti 151/10 000,  v  kúpnej  cene 315 000,-  Sk,
- byt č. 30, II. poschodie, č. vchodu 24, nachádzajúci sa v Šali na ul. Jazernej, súp. č. 584/24,    vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach o veľkosti 85/10 000    a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 985/3 – zastavaná plocha o výmere 683 m2 o veľkosti 85/10 000, v  kúpnej  cene 230 000,-  Sk,
- byt č. 44, VII. poschodie, č. vchodu 24, nachádzajúci sa v Šali na ul. Jazernej, súp.
č. 584/24, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach o veľkosti 151/10 000 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 985/3 – zastavaná plocha o výmere 683 m2 o veľkosti 151/10 000, v kúpnej cene 315 000,-  Sk,
t. j. v celkovej sume 1 400 000,- Sk pre firmu FORS TRADE spoločnosť s r.o., so sídlom, SNP 16,  Šaľa

Za hlasovalo: 17
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Ján Hlavatý, MUDr. Ladislav Szarka, Ing. Erika Velázquezová


11. Návrh na dopredaj bytov z V. a VI. etapy – materiál číslo D 12/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na dopredaj bytov z V. a VI. etapy,
B. schvaľuje
1. dopredaj bytu na Jazernej ul., dom 584/26 pre:
- Danu Kováčovú a Karola Kováča, byt č. 1, príz., parc. č. 985/3, v podiele 187/10 000, v cene 18 506,- Sk
2. dopredaj bytu na Jazernej ul., dom 584/24 pre:
- Ivetu Kováčovú, byt č. 38, V. poschodie, parc. č. 985/3, v podiele 151/10 000, v cene 14 941,- Sk
3. dopredaj bytu na Slnečnej ul., dom 1941/5 pre:
- Zuzanu Kurucovú a Gabriela Kuruca, byt č. 37, II. poschodie, parc. č. 3080/36, 37, 38, 39 v podiele 139/10 000, v cene 20 797,- Sk.


Za hlasovalo: 22
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ján Hlavatý, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová


XII.

K voľbe predsedu finančnej komisie – materiál číslo G 5/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na predsedu finančnej komisie,
B. volí
za predsedu finančnej komisie MUDr. Martina Alföldiho s účinnosťou od 1. júla 2005.


Za hlasovalo: 12
Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 4
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár,
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Igor Bečár, Ján Hlavatý, MUDr. Ladislav Szarka,


XIII.

K návrhu na zrušenie Materskej školy Šaľa, Ul. J. Palárika k 31. 8. 2005 – materiál číslo G 2/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zrušenie Materskej školy Šaľa, Ul. J. Palárika k 31. 8. 2005,
B. neschvaľuje
zrušenie Materskej školy Šaľa, Ul. J. Palárika k 31. 8. 2005,
C. ukladá
vypracovať návrh racionalizačného riešenia na základe ekonomickej, priestorovej a kapacitnej analýzy.
T: 31. decembra 2005             Z: prednosta MsÚ a komisia školstva


Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 2
Ing. Ferdinand Chromek, Mgr. Gustáv Güll,
Zdržalo sa: 4
MUDr. Martin Alföldi, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Igor Bečár, Ján Hlavatý,


XIV.

K energetickej koncepcii mesta Šaľa – materiál číslo G 3/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
energetickú koncepciu mesta Šaľa, I. časť „Teplo“,
B. schvaľuje
energetickú koncepciu mesta Šaľa, I. časť „Teplo“.


Za hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Karol Mikloš,  Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová,
Proti: 3
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Erika Velázquezová
Zdržalo sa: 7
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 3
Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ján Hlavatý


XV.

K voľbe prísediacich pre Okresný súd Galanta na obdobie rokov 2005 – 2009 – materiál číslo G 4/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Galanta,
B. schvaľuje
prísediacich pre Okresný súd Galanta na obdobie rokov 2005 – 2009 nasledovne:
Ján Németh, nar. 11. 10. 1956, trvale bytom Šaľa, Nešporova 1007/3,
Tibor Kováč, nar. 30. 4. 1951, trvale bytom Šaľa, L. Novomeského 765/9,
Jozef Danada, nar. 22.10. 1942, trvale bytom Šaľa, Hliník 1896/34.


Za hlasovalo: 21
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi
Počet neprítomných: 1
Ján Hlavatý

XVI.

K petícii občanov mesta Šaľa a  okolia  proti  výstavbe „ Nadregionálneho centra zhodnocovania a zneškodňovania odpadov – nadregion Západné Slovensko“ a proti výstavbe spaľovne nebezpečných odpadov – materiál číslo G 0/3/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
petíciu občanov mesta Šaľa a okolia proti  výstavbe „Nadregionálneho centra zhodnocovania a zneškodňovania odpadov – nadregión Západné Slovensko“ a proti výstavbe spaľovne nebezpečných odpadov a Vyhlásenie k zriadeniu  „Nadregionálneho centra zhodnocovania a zneškodňovania odpadov – nadregión Západné Slovensko“
B. prijíma
petíciu občanov mesta Šaľa a  okolia  proti  výstavbe „Nadregionálneho centra zhodnocovania a zneškodňovania odpadov – nadregión Západné Slovensko“ a proti výstavbe spaľovne nebezpečných odpadov a Vyhlásenie k zriadeniu  „Nadregionálneho centra zhodnocovania a zneškodňovania odpadov – nadregión Západné Slovensko
C. nesúhlasí
s výstavbou „Nadregionálneho centra zhodnocovania a zneškodňovania odpadov – nadregión Západné Slovensko“ a s výstavbou spaľovne nebezpečných odpadov.

Za hlasovalo: 24
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ján Hlavatý

Prílohy