Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 11.08.2005 - 09:44  //  aktualizácia: 07.10.2011 - 09:56  //  zobrazené: 1574

03/2005 mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 03m/2005  |  dátum konania: 04.08.2005  |   zápisnica (pdf)

I.

K návrhu na prijatie bankového úveru vo výške 2 208 tis. Sk na 5% - né kofinancovanie projektu „Rekultiváciu skládky TKO Šaľa – Hetméň“


Mestské zastupiteľstvo v Šali

A. prerokovalo
návrh na prijatie bankového úveru vo výške 2 208 tis. Sk na 5% - né kofinancovanie projektu „Rekultiváciu skládky TKO Šaľa – Hetméň“
B. schvaľuje
prijatie bankového úveru vo výške 2 208 tis. Sk na 5% - né kofinancovanie projektu „Rekultiváciu skládky TKO Šaľa – Hetméň“

Za hlasovalo:  19
MUDr. Martin Alföldi, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ferdinand Chromek, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,  Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2
Mgr. Gustáv Güll, Ing. Helena Psotová

Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, JUDr. Ladislav Kelemen, Mgr. Jozef Varsányi

 

 


II.

K návrhu na spôsob ručenia mesta Šaľa za poskytnutie nenávratného finančného príspevku na „Rekultiváciu skládky TKO Šaľa – Hetméň“ a za poskytnutie bankového úveru vo výške 2 208 tis. Sk na 5% - né kofinancovanie projektu

 

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A. prerokovalo
návrh na spôsob ručenia mesta Šaľa za poskytnutie nenávratného finančného príspevku na „Rekultiváciu skládky TKO Šaľa – Hetméň“ a za poskytnutie bankového úveru vo výške 2 208 tis. Sk na 5% - né kofinancovanie projektu

B. schvaľuje
ručenie mesta Šaľa za poskytnutie nenávratného finančného príspevku na „Rekultiváciu skládky TKO Šaľa – Hetméň“ a za poskytnutie bankového úveru vo výške 2 208 tis. Sk na 5% - né kofinancovanie projektu formou záložného práva k nehnuteľnostiam, zapísaným na LV č. 1, k.ú. Šaľa:

- pozemok par. č. 3080/18, výmera 4348 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
- stavby na pozemku parc. č. 3080/18, súp. č. 1854, charakteristika: prevádzková budova COV.


Za hlasovalo: 20
MUDr. Martin Alföldi, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ferdinand Chromek, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,  Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1
Mgr. Gustáv Güll

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, JUDr. Ladislav Kelemen, Mgr. Jozef Varsányi

 

 

 


III.

Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 1/2005, bod XIII.


Mestské zastupiteľstvo v Šali

A. prerokovalo
návrh na Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 1/2005, bod XIII.
B. ruší
Uznesenie č. 1/2005, bod XIII,
C. schvaľuje
ručenie mesta Šaľa za investičné úvery pre DEXIA banku Slovensko, a.s., formou záložného práva k nehnuteľnostiam, zapísaným na LV č. 1, k.ú. Šaľa:
- pozemok parc. č. 3080/18, výmera 4348 m2, druh pozemku: zastavaná plocha,
- stavby na pozemku parc. č. 3080/18, súp. č. 1854, charakteristika: prevádzková budova COV

Za hlasovalo:  21
MUDr. Martin Alföldi, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ferdinand Chromek, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,  Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, JUDr. Ladislav Kelemen, Mgr. Jozef Varsányi

 


IV.

Spolufinancovanie cestného obchvatu mesta Šaľa – vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A. prerokovalo
návrh spolufinancovania územno-plánovacej dokumentácie k cestnému obchvatu mesta Šaľa
B. súhlasí
so  spolufinancovaním vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov z projektu cestný obchvat mesta Šaľa

Za hlasovalo:  21
MUDr. Martin Alföldi, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ferdinand Chromek, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,  Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, JUDr. Ladislav Kelemen, Mgr. Jozef Varsányi 

Prílohy