Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.03.2023 - 12:14  //  aktualizácia: 23.03.2023 - 12:15  //  zobrazené: 822

02/2023 zasadnutie komisie školstva

číslo: 02/2023  |  dátum konania: 16.03.2023

Dátum konania: 16.03. 2023

Miesto konania: zasadačka na 1. poschodí MsÚ v Šali

Začiatok konania: 15:30 hod

Koniec konania: 16:25hod.

Prítomní :

Za KŠ – Miloš Rehák, Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Monika Hamarová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, PhDr. Silvia Straňáková,  PaedDr. Vladimír Takáč, Mgr. Nora Valentínová DiS. Art., Mgr. Mariana Takáčová, Mgr. Katarína Keselyová.

Neprítomní - ospravedlnení:

Mgr. Dominika Jarošová, Marek Molnár.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia, privítanie členov komisie a hostí KŠ
 2. Informácia o projektoch v oblasti školstva
 3. Deň učiteľov
 4. Aktuálne informácie
 5. Diskusia
 6. Záver

K bodu 1

Miloš Rehák – predseda Komisie školstva privítal všetkých prítomných členov komisie školstva a skonštatoval, že KŠ je uznášaniaschopná. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka elektronicky.

K bodu 2

 1. Regionálny úrad školskej správy ( RÚŠS ) dňa 06.03.2023 dal Spoločnému školskému úradu na vedomie, že projekt na riešenie havarijného stavu podlahy objektu na 1. NP v ZŠ Ľ. Štúra, v ktorom bola podaná požiadavka o 76 000 Eur, bol predložený Ministerstvu školstva v zozname havarijných stavieb v rámci kapitálových výdavkov.
 2. SŠÚ spolu so ZŠ s MŠ Bernolákova v spolupráci s Mestom Šaľa plánuje požiadať o zvýšenie kapacity MŠ v tejto škole o jednu triedu, približne pre 15 – 20 detí, v súvislosti s novými nariadeniami vlády, že od roku 2024 musí byť do MŠ prijaté každé 4 ročné dieťa a od roku 2025 aj každé 3 ročné dieťa. Povinne musí pre tieto deti zriaďovateľ vytvoriť kapacitu.
 3. ZŠ s MŠ Bernolákova sa zapojila do projektu ZSE Zamestnanecký grantový program a požiadala o 1 500 Eur na kompenzačné pomôcky pre deti z autistickej triedy.
 4. Mesto Šaľa by sa chcelo zapojiť do projektu SPP grantový program Opora a taktiež získať 1 500 Eur na dovybavenie triedy pre autistické deti. Tento projekt je určený pre deti so ŠVVP.
 5. ZŠ s MŠ Bernolákova získala dotáciu 14 800 Eur na nedoplatok za spotrebu plynu v roku 2022.
 6. ZŠ J. C. Hronského sa plánuje zapojiť sa do výzvy Rezerva predsedu vlády SR, chceli by požiadať finančné prostriedky na zateplenie a teda zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične.
 7. Mesto Šaľa - Spoločný školský úrad mesačne dostáva dotáciu na Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, do ktorého sú zapojené štyri základné školy a jedna materská škola. Z tohto projektu majú školy asistentov učiteľa.
 8. Bola ukončená  výzva Učitelia 21. storočia, v ktorej uspel Inštitút pre inováciu vzdelávania a vytvorí v regióne Nové Zámky – Šaľa Regionálne centrum podpory učiteľov ( RCPU ). RCPU bude mať spolu 14 mentorov, z toho 4 v Šali.
 9. V projekte pomocný vychovávateľ pre materské školy uspeli dve materské školy MŠ 8. mája a MŠ Družstevná. Každá má schválenú jednu vychovávateľku.

K bodu 3

Mgr. Mariana Takáčová  - vedúca Spoločného školského úradu v Šali oficiálne pozvala všetkých členov Komisie školstva a odovzdala im pozvánky na okresnú oslavu Dňa učiteľov.

K bodu 4

 1. Dňa 17.03. 2023 sa uskutoční Galakoncert ZUŠ pri príležitosti 70 výročia jej vzniku. Vedúca SŠÚ vyjadrila veľkú podporu k úspešnému priebehu celého slávnostného podujatia, na ktoré boli pozvaní okrem ďalších vzácnych hostí  aj všetci členovia KŠ.
 2. Dňa  22.03.2023 sa uskutoční Svetový deň vody. V priestore pred MsKS v Šali budú rozmiestnené stanovištia, na ktorých budú pracovníci vodární predvádzať žiakom 3. a 4. ročníka ZŠ spôsob spracovania vody, šetrenie s vodou, využitie vody atď. Prezentácie sa zúčastnia žiaci zo ZŠ s MŠ J. Murgaša, ZŠ J.C. Hronského, ZŠ Ľ. Štúra  a zo ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM. Deti z MŠ a žiaci zo ZŠ z celého okresu Šaľa boli vyzvaní, aby sa zapojili do výtvarnej súťaže na tému : „Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete“. Zapojilo sa 13 škôl a školských zariadení, z toho 8 mestských škôl  a 5 obecných. Počet  výtvarných prác bolo 122 a 5 literárnych prác bolo zo ZŠ s MŠ s VJM P. Pázmánya.
 3. Okresná oslava Dňa učiteľov sa uskutoční 28.03.2023 v MsKS Šaľa v estrádnej sále. Pozvánky boli rozposlané. Na ocenenie bolo nominovaných 68 učiteľov z každej školy a školského zariadenia v meste a taktiež z 10 obcí okresu Šaľa. Budú zastúpené všetky obce okrem Selíc a Dlhej nad Váhom, v ktorej nie je škola.
 4. Dňa 29.03. 2023 sa uskutoční vedomostno-zábavná súťaž „Ukáž čo vieš“. Spoluorganizátor je MsKS. Prihlásilo sa 6 základných škôl a dve stredné školy. Deti si vybrali karaoke pieseň, ktorú na podujatí spoločne zaspievajú.

K bodu 5

p. Malárik – CVČ sa zapojilo do viacerých výziev, vypracovali projekty a získali granty na realizáciu úspešných projektov – Šachy v meste (Nadácia ZSE), First Lego League – grant Explore a grant Challenge, STEM Kindlotéka Amazon – získali roboty tablety čítačky, Cyfiowie Dialog Poľsko – webináre pre ukrajinské deti.

Zapojili sa do grantov: Tímovo spolu (SPP)  - žiadosť na nákup mantinelov na florbal,

                                      Enter Programiáda (Telekom ).

p. Takáčová – informovala prítomných o pripravovanom projekte, ktorý bude realizovať p. Dubiš. Projekt je zameraný na voľnočasové aktivity pre deti z Ukrajiny.

p. Hamarová – ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM  sa pravidelne zapája do projektov Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti športu (na zabezpečenie materiálneho vybavenia pre rôzne športové aktivity) a v oblasti kultúry (na uskutočnenie kultúrnych aktivít pre žiakov).

p. Valentínová – ZUŠ sa zapojila do výziev a vypracovala projekty na dotáciu pre oblasť kultúry v roku 2022.  Získaná suma bola použitá na zakúpenie profesionálneho melodicko-rytmického nástroja – xylofónu za účelom skvalitnenia výučby v oddelení bicích nástrojov a obohatenia  nástrojového obsadenia v komorných súboroch pri realizácii umeleckých aktivít pre verejnosť v projektoch ZUŠ. Nástroj bol prvýkrát verejne predvedený na Vianočnom koncerte ZUŠ 20.12.2022. V rámci grantového programu Nadácie SPP: ,,SPPravme to spolu" za účelom podpory vzdelávania ZUŠ získala finančný príspevok na realizáciu umeleckého projektu ,,S láskou...", žiakov a učiteľov ZUŠ Šaľa pri príležitosti 70. výročia založenia školy, ktorý sa uskutoční 9. mája 2023 v divadelnej sále MsKS.

p. Takáčová – zápis detí do 1. ročníka ZŠ v meste Šaľa bude v dňoch 03. – 05. apríla 2023, presné informácie o určení miesta a času zápisu sú zverejnené na stránke https://sala.sk/clanok/pravidla-pre-prijimanie-deti-do-1-rocnika-zs .

p. Malárik – informoval prítomných o aktuálnych podujatiach za posledné obdobie :

v dňoch 20.01. 2023 a 27.01. 2023 realizovalo aktualizačné vzdelávanie na tému „Digitalizácia v školstve“, každý piatok v dopoludňajších hodinách organizuje pre deti MŠ program zameraný na dopravnú výchovu „S Tipkom a Topkom na cestách“.

Pozitívne hodnotil aj aktualizačné vzdelávanie zamerané na inklúziu v Š a ŠZ a prácu s deťmi so ŠVVP, ktoré sa konalo dňa 16.03. 2023 v MsKS v Šali.

K bodu 6

Na záver predseda KŠ Miloš Rehák poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie KŠ o 16:25 hod..

Miloš Rehák
predseda KŠ


Za správnosť: 
Mgr. Katarína Keselyová
tajomníčka KŠ