Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.04.2022 - 08:29  //  aktualizácia: 31.01.2024 - 13:07  //  zobrazené: 1107

02/2022 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 02/2022  |  dátum konania: 26.04.2022

 

Dátum a miesto: 26. apríla 2022 (utorok) o 16,00 h v budove MsÚ v Šali

Prítomní: Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár,  Mgr. Mária Farkašová, PhD. Mgr. Miroslav Demín,  Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art., Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková

Neprítomní: Peter Hlavatý – ospravedlnený, Ing. Gabriela Lacková - ospravedlnená,  Mgr. Peter Buday, PhD.  - ospravedlnený, Mgr. Alena Demková - ospravedlnená,  Miroslav Schindler - ospravedlnený

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. TČR 2021 – Mgr. Miroslav Demín
 4. Kultúrno-spoločenské podujatia máj 2022  – Ing. František Botka
 5. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok  2022 pre oblasť kultúry – Ing. Martina Čižmáriková
 6. Rôzne
 7. Ukončenie

Prizvaní:

-    Ing. Botka, vedúci MsKS

-    Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

Priebeh zasadnutia:

 1. Otvorenie

Podpredseda komisie Mgr. Miroslav Demín privítal na zasadnutí komisie Ing. Františka Botku, Ing. Martinu Čižmárikovú a prítomných členov komisie. Predseda komisie p. Peter Hlavatý sa z účasti na rokovaní ospravedlnil. Prezentovalo sa 6 členov komisie, na základe čoho podpredseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Program rokovania poslala členom komisie tajomníčka komisie e-mailom. Prítomní členovia program uvedený v pozvánke odsúhlasili a podpredseda komisie otvoril rokovanie v súlade s ním.

 1. Kontrola prijatých uznesení – podpredseda komisie

Podpredseda vyhodnotil plnenie uznesení:

Podpredseda komisie uviedol, že plnenie uznesenia 2/02/2021 sa presúva na budúce rokovanie komisie.

 1. TČR 2021 – Mgr. Miroslav Demín

Mgr. Miroslav Demín pripomenul prítomným členom komisie, že do 30.4.2022 je ešte možnosť  podať návrhy na Tvorivý čin roka 2021.  Kultúrny program  na podujatie zabezpečilo MsKS.

Uznesenie 1/02/2022: Komisia berie na vedomie informáciu o TČR 2021 a ďalej sa týmto bodom sa bude  zaoberať na májovom zasadnutí komisie.

 1. Kultúrno-spoločenské podujatia máj 2022  – Ing. František Botka

Ing. František Botka prezentoval kultúrny program na mesiac máj 2022. Počas mesiaca máj sa uskutoční množstvo kultúrnych podujatí pri príležitosti otvorenia DK v Šali napr.: májová veselica, koncert pre deti, tri vystúpenia folklórnych telies, dve divadelné vystúpenia, opereta, diskotéka, večer pre seniorov, dve výstavy,  Multifest 2022, Večianske slávnosti 2022 a Zlatá priadka 2022.

V diskusii podpredseda komisie opäť podotkol, že priestor parkoviska pred Tescom nie je vhodný ani dôstojný na konanie slávností.

Uznesenie 2/02/2022:  Komisia berie na vedomie prezentované kultúrno-spoločenské podujatia na mesiac máj 2022.

 1. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok  2022 pre oblasť kultúry – Ing. Martina Čižmáriková

Ing. Martina Čižmáriková uviedla, že na základe výzvy o poskytnutie dotácie v oblasti kultúra na rok 2022 bolo doručených 11 žiadostí o dotáciu. Žiadatelia spolu požiadali o finančné príspevky v celkovej hodnote 14001, - EUR. Výška dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry na rok 2022 bola v rozpočte mesta schválená vo výške 10000,- EUR. Ing. Čižmáriková oboznámila prítomných členov komisie so všetkými žiadosťami uchádzačov, údaje prehľadne spracovala aj do tabuľky, v ktorej uviedla stručne krátku charakteristiku účelu požadovanej dotácie a celkové náklady žiadateľov. Skonštatovala, že všetky podané žiadosti spĺňajú podmienky vyhlásenej výzvy. Uviedla tiež informáciu, že dotácie do 200,- EUR vrátane schvaľuje primátor mesta a nad 200,- EUR MsZ.

Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry za rok 2022

 

 

Por. č.

Názov žiadateľa

Účel dotácie

Celkové náklady

Požadovaná dotácia

Odporúčaná dotácia

 

 
   
   

1.

OZ Večania

Večianske hodové slávnosti - honorár za účinkovanie, MTZ (zastrešenie pódia, prenájom párty stan a pivných setov)

2355,00

2100,00

2100,00

   

2.

OZ Večania

7. ročník Lečo festival - honorár za účinkovanie, MTZ

2800,00

2600,00

1080,00

   

3.

OZ Večania

Barbeque Party -  honorár za účinkovanie, MTZ

1250,00

1200,00

    0,00

   

4.

Divadlo ASI

Prenájom webovej domény

243,40

220,-

220,00

   

5.

Spoločnosť Petra Pázmanya - Pázmány Péter Tudományos Társaság

Výstava - Pomáhať, chrániť a zachraňovať! - dekoračný papier, nákup a tlač roll-upov, pomocný materiál pre inštaláciu výstavy, farebná tlač dokumentov a propagačných materiálov

4216,00

800,00

800,00

   

6.

Rodičovské združenie pri ZUŠ

Zakúpenie profesionálneho melodicko-rytmického nástroja - xylofónu - skvalitnenie výučby v oddelení bicích nástrojov, speváckeho zboru a nástrojových komorných súborov

2222,00

1900,00

1900,00

   

7.

Centrum nepočujúcich

 v Šali

Spoznávanie Slovenska - návšteva Banskej Štiavnice - ubytovanie

500,00

400,00

400,00

   

8.

Miestny odbor Matice Slovenskej

ŠAĽA

28. ročník celonárodnej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského - nákup cien - kníh pre súťažiacich

3500,00

900,00

900,00

   

9.

Materské centrum Mamy mamám

4. ročník festivalu Rodina s láskou - honoráre účinkujúcim (divadelné predstavenia), praky, MTZ pre tvorivé dielne (štetce, farby, plastelína, špongie, plátna, fixky, farbičky, papier), kukuričný škrob ako pomôcka pre tvorivé dielne, občerstvenie pre deti (ovocie, zelenina, chlieb, pomazánky, sladké a slané pochutiny)

2000,00

1000,00

1000,00

   

10.

Čajovňa na konci vesmíru

Multižánrový festival Tea Teepee Fest - 2 - dňový festival (koncert, detské podujatie, workshop tradičných remesiel a prezentácia tvorby ľudových umelcov - honoráre účinkujúcim) 

1300,00

800,00

600,00

   

11.

Mészáros Attila

Podpora Klubu fotografov Terra Wag - hliníkové rámy na fotografie, pasparty, zobrazovacia jednotka, ateliérové a exteriérové osvetlenie

4288,00

2081,00

1000,00

   

SPOLU:

24674,40

13781,00

10000,00

   

Uznesenie 3/02/2022: Komisia odporúča MsZ schváliť dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť kultúry v uvedenej výške:

Žiadatelia:                                                                            Odporúčaná dotácia:

 1. OZ Večania – Večianske hodové slávnosti                          2100,-
 2. OZ Večania – 7. ročník Lečo festival                                   1080,-
 3. OZ Večania – Barbeque Party                                                    0,-      
 4. Divadlo ASI                                                                            220,-
 5. Spoločnosť Petra Pázmánya  - Pázmány

Péter Tudományos Társaság                                                   800,-

 1. Rodičovské združenie pri ZUŠ                                             1900,-
 2. Centrum nepočujúcich v Šali                                                  400,-
 3. Miestny odbor Matice Slovenskej ŠAĽA                               900,-
 4. Materské centrum Mamy mamám                                        1000,-
 5. Čajovňa na konci vesmíru                                                      600,-
 6. Attila Mészáros                                                                     1000,-

Uznesenie 4/02/2022: Komisia odporúča predsedovi komisie Petrovi Hlavatému, predniesť na rokovaní MsZ dňa 12.5.2022 poslanecký návrh na zvýšenie dotácie v rozpočte mesta pre oblasť kultúry na rok 2023 na 15000,- EUR.

 1. Rôzne

p. Marek Molnár:

Informoval prítomných o kultúrnom programe, ktorý pripravilo OZ Večania na Večianske hody. Program sa uskutoční dňa 22.5.2022 od 14:00 h na Pribinovom námestí v mestskej časti Veča. Odprezentoval pripravený program: slávnostná svätá omša pri príležitosti 30. výročia založenia farnosti, bublinová show, maľovanie na tvár, dve kapely a na záver ohňostroj.

Mgr. Miroslav Demín dal v diskusii organizátorom Hodových slávností na zváženie použitie ohňostroja. V čase vojny sa mu to nezdá vhodné.

Uznesenie 5/02/2022: Komisia berie na vedomie informáciu p. Mareka Molnára o kultúrnom programe Večianskych hodov.

 1. Ukončenie

Podpredseda komisie Mgr. Miroslav Demín ukončil zasadnutie komisie a  poďakoval všetkým prítomným za ich účasť.

Šaľa, 26.4.2022

zapísal: Jozefína Karlubíková

  tajomníčka komisie

Miroslav Demín

                                                                                                          podpredseda komisie

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
 3. predseda a členovia komisie
 4. tajomníčka komisie
 5. vedúci MsKS - Ing. František Botka
 6. referent pre kultúru a šport - Ing. Martina Čižmáriková