Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 02.06.2020 - 16:53  //  aktualizácia: 02.06.2020 - 16:54  //  zobrazené: 1049

02/2020 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 02/2020  |  dátum konania: 20.06.2020

Zápisnica z komisie

životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti zo dňa 20.05.2020

 

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, Miloš Rehák,  Ing. Gabriela Braníkova, Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Peter Sűss, PhDr. Marián Šperka, Ing. Petronela Viždáková, Ing. Petra Szalayová

 

Prizvaný: Ján Komjáthy

 

Neprítomní: Ing. Róbert Andráši, Mgr. Radovan Földvári

 

Za verejnosť: Daša Lišková

 

 

Program:

 

  1. Účasť na verejnom prerokovaní územného plánu CMZ
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. PHSR – oblasť životného prostredia, vyhodnotenie dotazníkového prieskumu za rok 2019
  4. Informácia o priebehu projektu  Sila zvyku v rámci IMP a jeho aktivít
  5. Rôzne
  6. Záver

 

 

1.Účasť na verejnom prerokovaní územného plánu

Členovia komisie boli prítomní na verejnom prerokovaní územného plánu CMZ, ktoré bolo spolu s vysvetlením mestského architekta Ing. arch. Imricha Pleidela a tiež spracovateľa Ing.arch. Vladimíra Jarabicu.    

 

2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Ján Komjáthy informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za mesiac apríl a máj ku dňu konania komisie. Pri porovnaní mesiaca apríl a máj sa tieto mesiace z hľadiska priestupkov moc neodlišovali, ale boli približne na rovnakej úrovni. Avšak počas mimoriadnej situácii, ktorá bola vyhlásená na území SR v marci bolo zaznamenaných niekoľko hlásení od občanov s poukázaním na iného občana, ktorý nemal prekryté dýchacie cesty rúškom, alebo aspoň šálom.  MsP dostávala tiež hlásenia spojené s ľuďmi bez domova, ktorí užívali alkoholické nápoje na verejných priestranstvách. Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš  objasnil, že nakoľko bola v SR vyhlásená mimoriadna situácia, boli zavedené aj prísnejšie opatrenia v krízovom centre.  Klienti museli v čase od 8:00 do
16:00 hod. opustiť zariadenie, čím bola narušená kontinuita spolupráce (brigády a iné aktivity)  čo negatívne ovplyvnilo ich správanie sa na verejnosti.

 

UZNESENIE č. II/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

3.PHSR-oblasť životného prostredia, vyhodnotenie dotazníkového prieskumu za rok 2019

 

Členovia komisie si preštudovali materiál: Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti s oblasťou životného prostredia za rok 2019, ktorý spracovala Ing. Petra Szalayová.  Materiál obdržali v elektronickej forme. Komisia zhodnotila vyhodnotenie dotazníkového prieskumu za kvalitné s dobrou výpovednou hodnotou, avšak  podotkli menej zapojených respondentov. I napriek zníženému počtu účasti respondentov bolo správne poukázané na nedostatky, respektíve návrhy na zlepšenie mnohých činností  v oblasti životného prostredia. Dotazníkový prieskum bol zverejnený aj v online verzii, ktorá bola zdieľaná na webovej stránke mesta a tiež na sociálnej sieti facebook.

UZNESENIE č. II/2

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti berie informácie prezentované vo vyhodnotení dotazníkového prieskumu – životné prostredie  za rok 2019 na vedomie.

 

4.Informácia o priebehu projektu Sila zvyku v rámci IMP a jeho aktivít

PhDr. Marián Šperka informoval členov komisie o pokračovaní projektu. Druhá fáza projektu sa začne na jeseň, kedy prebehne výcvik/zaškolenie lektorov a učiteľov škôl. Počas letných mesiacov je na pláne komunikácia s odborníkmi. PhDr. Marián Šperka priblížil komisii zámery projektu aj na zimné obdobie a to účasť na trhu ideí a tiež zámer založenia klubov na zdravý spôsob života. Jeden takýto projekt by chceli vytvoriť aj v meste Šaľa.

 

5. Rôzne

Na zasadnutie komisie prišla za verejnosť pani Daša Lišková, ktorá informovala členov komisie ohľadom vyschnutých kríkov pred COV vo Veči, za čo môže podľa nej nedostatočné polievanie zo strany mesta a preto chce túto situáciu riešiť.  

Na podnet reagovala Ing. Gabriela Braníková, ktorá informovala, že v roku 2019 sa na mnohých miestach v mestskej časti Veča spolu vysadilo 549 kríkov, napr. 494 ks vo vnútrobloku ul. Cintorínska a ul. Slnečná, 20 ks vo vnútrobloku Hollého, 19 ks stromov na ul. Nitrianska, 10 ks pri COV, 13 ks na ul. F. Kráľa a k tomu aj 3 ks stromov. Ďalej uviedla, že pri kontrole bolo zistené, že z tohto celkového počtu vysadených stromov a kríkov došlo k úhynu 10 ks kríkov pri COV a 2 ks borovíc vo vnútrobloku Cintorínska.

Ing. Braníková vysvetlila, že mesto realizuje výsadbu v snahe zabezpečiť zeleň aj v tejto (na podložie) problematickej lokalite a že kríky nevyschli z dôvodu nepolievania. V súčasnosti nie je problémom len extrémne nepriaznivé suché počasie, ale najmä dlhodobo zasolené podložie. Spevnená plocha od pošty je vyspádovaná do trávnatej plochy a tak aj soľ zo zimnej údržby každoročne steká na trávnatú plochu a oslabuje zeleň na tomto mieste. Ing. Braníková preukázala fotografiami existenciu pozostatkov posypovej soli a uviedla, že je potrebné komplex   nevyriešiť vyspádovanie spevnenej plochy od pošty.

Na to pani Lišková argumentovala, že tento rok nesnežilo a parkovisko je na nižšej úrovni, ako zelená plocha, preto nemôže stekať voda z parkoviska na zeleň. Zároveň súhlasila s tým, že v danej lokalite je problematické podložie a nie je najvhodnejšie na vysádzanie stromov a krov a preto je toho názoru, že celé to územie je potrebné zrotovátorovať a zrevitalizovať. Tiež by bola rada, ak by sa tam zrušilo parkovanie.

Ing. Süss podotkol, že v minulosti sa na tomto mieste nachádzala osada marginalizovanej skupiny.

Ing. Vižďáková podotkla, že v danej lokalite je množstvo podzemných inžinierskych sietí.

Okrem tejto lokality pani Lišková, ako vášnivá záhradkárka, je nespokojná s celkovým polievaním stromčekov a zelene v mestskej časti a hodnotí ho ako nedostačujúce.

RSDr. Peter Gomboš ako predseda komisie podotkol, že vzhľadom na mimoriadne suché obdobie nie je dôležité sa riadiť harmonogramom, ale potrebou polievania a to zvlášť v suchom období.

 

 

 

 

 

Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a oznámil, že najbližšie zasadnutie sa bude konať v júni pred zasadnutím MsZ.

 

 

 

 

 

 

 

         RSDr. Peter Gomboš

                       predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Szalayová