Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.06.2020 - 10:57  //  aktualizácia: 30.06.2020 - 10:58  //  zobrazené: 1403

02/2020 zasadnutie komisie školstva

číslo: 02/2020  |  dátum konania: 24.06.2020

Dátum konania: 24. 06. 2020

Miesto konania: zasadačka MsÚ, Šaľa

 

Prítomní : Za KŠ – Ing. Marian Krištof, Miloš Rehák,  Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Jarmila Husáriková, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová,  Mgr. Nora Valentínová DiS. art., Marek Molnár, Ing. Helena Psotová, PaedDr. Vladimír Takáč a Mgr. Mariana Takáčová 

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Obnovenie prevádzky ZŠ a MŠ  - informácia
 3. Zápis do 1. ročníka ZŠ
 4. Zápis do MŠ
 5. Príprava šk.r. 2020/2021 – organizácia škôl a školských zariadení - informácia
 6. Príprava rozpočtu na rok 2021 – Plán investícií na rok 2021
 7. Príprava podujatí cez prázdniny
 8. Aktuálne informácie
 9. Záver

 

Na úvod Ing. Marián Krištof – predseda Komisie školstva privítal prítomných a skonštatoval, že Komisia školstva je uznášaniaschopná. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka a pracovné materiály elektronicky.

 

K bodu 2

 

Mgr. Mariana Takáčová – poverená vedením SŠÚ informovala prítomných o obnovení prevádzky ZŠ a MŠ po koronavírusovej pandémii.

Do základných škôl nastúpilo od 1. júna 910 žiakov 1. – 5. ročníka. To je 72,3 % z celkového počtu 1250 žiakov.

Vyučovať začalo 136 pedagógov z celkového počtu 151 je to 90 % a do škôl nastúpilo 56 nepedagogických zamestnancov ( upratovačky, kuchárky, administratívni pracovníci ). Základné školy dodržiavajú všetky stanovené hygienicko-epidemiologické požiadavky. Nakúpili bezdotykové teplomery, na ZŠ Hollého inštalovali bezdotykové zariadenie na meranie teploty. Viackrát denne sa dezinfikujú spoločné priestory a učebne. Ak to počasie dovolí vyučovanie sa realizuje v exteriéry, kde sú vytýčené zóny, aby nedochádzalo k premiešavaniu skupín. Do práce v škole sa zapájali aj učitelia druhého stupňa, vypomáhali hlavne v ŠKD, nakoľko školy nedisponujú takým množstvom vychovávateliek, ako bolo skupín, do ktorých boli žiaci rozdelení ( museli byť rozdelení, kvôli zníženému počtu žiakov v skupine ). Od 22.6.2020 po uvoľnení opatrení do škôl nastúpili aj žiaci druhého stupňa v obmedzenom počte, nakoľko nástup do škôl bol dobrovoľný. V ZŠ Ľ. Štúra prebiehajú rekonštrukčné práce, žiaci 2. stupňa z kapacitných a bezpečnostných dôvodov nastúpia do školy len na jeden deň.

 

Do materských škôl z kapacitných dôvodov, kvôli dodržaniu všetkých stanovených epidemiologických opatrení mohlo nastúpiť 1. júna len 338 detí , to je 47,8 % z celkového počtu

 

 

 

 

 

707 detí. Záujem bol ďaleko väčší, ale priestory nafúknuť nedokážeme a sme limitovaní aj personálom.

Nastúpilo 72 pedagógov, z celkového počtu 77 je 93,5%. Pracuje aj 45 nepedagogických zamestnancov ( upratovačky a kuchárky ). Taktiež v MŠ sa dodržiavajú veľmi prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia. Materské školy zabezpečili dostatok hygienických prostriedkov na dezinfekciu priestorov, taktiež jednorazové teplomery, utierky, nakoľko deti nemôžu používať uteráčiky.

Tieto hygienické prostriedky stáli školy a škôlky nemalé financie. Mesto zabezpečilo od Dusla prostriedok na umývanie a dezinfekciu podláh a povrchov. Zo štátnych hmotných rezerv sme dostali prateľné rúška v počte 3 ks na zamestnanca ZŠ aj MŠ spolu 974 kusov. Taktiež pre materské školy sme dostali ochranné okuliare a štíty, ktoré sa neušli každému zamestnancovi, ale aj to je viac ako nič. Avšak tieto prostriedky prišli už po tom, ako si ich škôlky zaobstarali vo vlastnej réžii.

Odozva na obnovenie prevádzky ZŠ a MŠ je veľmi dobrá, ale ozývajú sa aj nespokojní rodičia, ktorí mali záujem umiestniť dieťa do MŠ, ale neušlo sa im miesto z kapacitných dôvodov. Problémy s kapacitou sa vyriešili po uvoľnení opatrení. Od 15.6.2020 sme mohli uspokojiť všetkých rodičov, ktorí mali záujem umiestniť dieťa do MŠ.

Pedagógovia ZŠ a MŠ, ktorí nenastúpili patria do rizikovej skupiny.

p. Rehák – Školy a školské zariadenia budú mať preplatenú časť finančných nákladov, ktorú vynaložili na nákup dezinfekčných prostriedkov nutných pre obnovenie prevádzky. V ZŠ s MŠ Bernolákova je potrebná oprava časti kanalizácie z dôvodu havarijného stavu. Finančné prostriedky približne 500 eur má ZŠ prisľúbené. Výmena potrubia by mala prebehnúť 27.7.2020.

 

K bodu 3

 

Zápis do prvého ročníka základnej školy prebiehal od 15.4 do 24.4.2020.

Rodičia mohli žiakov zapísať elektronicky, túto formu využilo najviac rodičov, nakoľko nebol potrebný pohovor s dieťaťom. Niektorí rodičia, hlavne tí ktorí nevedeli vyplniť prihlášku prišli osobne  od 20. – 22. 4. 2020 a prítomný zamestnanec školy im pomohol prihlášku vyplniť. potrebné doklady o školskej zrelosti žiakov, prípadne o odklade povinnej školskej dochádzky doručili rodičia do škôl neskôr, až po uvoľnení opatrení. do škôl sa zapísalo 227 žiakov, čo je o 11 viac v predchádzajúcom školskom roku. O odklad požiadalo 25 žiakov, ktorí sa vrátia do materskej školy, ktorú navštevovali aj predtým.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 4

 

Zápis do materských škôl prebiehal v termíne od 4.5 do 15.5.2020.

Rodičia zapisovali deti v prevažnej väčšine elektronicky, ale aj tu sa našlo zopár rodičov, ktorí v dňoch 5.5. – 7.5.2020 prišli zapísať dieťa osobne. Zápis prebiehal bez prítomnosti detí, s dodržaním všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení.. Potrebné potvrdenie doručujú rodičia materským školám priebežne, tak ako navštevujú lekárov. Dieťa, ktorého rodič nedonesie potrebné potvrdenie včas bude prijaté iba na adaptačný pobyt, až do doby, kým materská škola nebude mať k dispozícii potvrdenie od lekára. Dieťa so ŠVVP bez potvrdenia bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Do MŠ sa zapísalo 296 detí, ale prijatých bolo 222, v niektorých MŠ je to aj z kapacitných dôvodov. Niektorí rodičia si to rozmysleli.

 

 

 

K bodu 5

 

Príprava školského roka 2020/2021

V minulom školskom roku 2019/2020 navštevovalo základné školy v meste Šaľa 2111 žiakov.

Presný stav v budúcom školskom roku bude jasný po zbere údajov EDUZBER k 15.9.2020.

V tabuľke je uvedený predbežný stav, ktorý sa bude podľa toho koľko žiakov bude prijatých do reálnych a bilingválnych gymnázií. Plus prestúpia žiaci, ktorí sa zapíšu k septembru z obcí, kde je len málotriedka. Môže počas letných prázdnin dôjsť aj k presunom žiakov z dôvodu presťahovania sa.

Ing. Psotová – V ZŠ J. C. Hronského odišlo veľa žiakov z triedy pre nadaných do bilingválnych gymnázií. V triede ostalo 5 žiakov, ktorí z ekonomických dôvodov budú zlúčení s bežnou triedou. Ako im bude zabezpečené individuálne vzdelávanie?

Mgr. Husáriková – Žiaci budú v bežnej triede integrovaní ako nadaní žiaci a bude im zabezpečený individuálny prístup.

 

 

 

 

V materských školách je stav oproti minulému školskému roku lepší. Do MŠ sa zapísalo o 13 detí viac, ako v predchádzajúcom školskom roku. Presný stav bude známy až k 15.9.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 6

 

Plán investícií na rok 2020 bol z dôvodu zníženia príjmu z podielových daní prehodnotený. Začali sa rekonštrukčné práce na budovách ZŠ Ľ. Štúra, kde sa budú budovy zatepľovať a opraví sa strecha z dôvodu zníženia energetickej náročnosti budovy. Počas letných prázdnin bude v školách a školských zariadeniach prebiehať bežná letná údržba. Budú odstránené spráchnivené a odumreté konáre stromov v areáloch. V MŠ sa opravia alebo vymenia zničené časti herných prvkov. V MŠ Hollého sa vybuduje priečka medzi výdajňou jedla a jedálňou na základe požiadavky hygieny.

SŠÚ obdržal od riaditeľov škôl a školských zariadení návrhy na investičné akcie v rokoch 2021, 2022 a 2023. Investície bude potrebné posúdiť, prehodnotiť a vybrať zo zoznamu investičných akcií priority.  Do investícií je potrebné zahrnúť každoročnú údržbu areálu školy,  školského zariadenia a úpravu zelene.

Hodnota požiadavok na rok 2021 je 915 400 eur.

 

K bodu 7

 

V meste Šaľa sa nebudú organizovať letné školy, pre nedostatočný záujem zo strany rodičov a škôl.

ZŠ Bernolákova bude prenajímať priestory „Adamovej akadémii“ na realizáciu letných športových táborov.

Riaditeľ CVČ Ing. Malárik informoval Komisiu školstva o letných akciách organizovaných v CVČ. Počas 8 týždňov budú prebiehať letné tábory v týždňových turnusoch. Na každom turnuse sa zúčastní 36 detí. ( Šikovní kuchári, Týždeň v pohybe, U nás taká obyčaj, Olympijské hry, z krajiny do krajiny, Buď fit! a Kde bolo, tam bolo).  Organizačne budú tábory zabezpečovať zamestnanci CVČ.

 

 

 

 

 

 

K bodu 8

 

 • V dňoch 21.5. a 12.6. sa konala pracovná porada riaditeľov ZŠ, CVČ a ZUŠ k obnoveniu prevádzky. V dňoch 22.5. a 11.6. sa konala pracovná porada riaditeliek MŠ k obnoveniu prevádzky. Bol im vydaný v súlade s pokynmi Ministerstva školstva a Úradu verejného zdravotníctva pokyn na dezinfekciu zariadenia a povolenie prevádzky.
 • Prevádzka MŠ v letných mesiacoch bude nasledovná:

Od 1.7.2020 – 24.7.2020 budú v prevádzke všetky MŠ okrem MŠ Okružnej,

od 27.7.2020 – 24.8.2020 bude v prevádzke MŠ Okružná ako zberná škôlka. Posledný augustový týždeň bude prerušená prevádzka vo všetkých materských školách z dôvodu dezinfekcie a úpravy priestorov.

 • Dňa 23. 6. 2020 sa v obradnej sieni MsÚ konalo posedenie so zamestnancami školstva odchádzajúcimi do dôchodku. Posedenia sa zúčastnilo 16 zamestnancov a primátor mesta Šaľa.
 • Každoročné oceňovanie žiakov „ Najúspešnejší žiak“ sa v tomto školskom roku nebude konať, nakoľko väčšina predmetových súťaží a olympiád, kvôli pandémii koronavírusu bola zrušená.
 • Zrušené bolo aj Testovanie 9-2020 žiakov deviateho ročníka.
 • 25.5. 2020 sme v rámci mesta Šaľa za všetky ZŠ požiadali o 23 asistentov učiteľa pre 25 žiakov. ZŠ Hollého – 1 asistent, ZŠ Štúra – 4 asistenti, ZŠ Hronského – 8 asistentov, ZŠ Pázmánya s VJM – 1 asistent ZŠ s MŠ Murgaša – 7 asistentov a ZŠ s MŠ Bernolákova – 2 asistenti.
 • Požiadali sme Úrad práce o jedného pedagogického asistenta na absolvovanie absolventskej praxe v MŠ Družstevná pre dieťa s detskou mozgovou obrnou. Mamička dieťaťa prejavila záujem o to, aby jej dieťa navštevovalo MŠ a pohybovalo sa v kolektíve detí jeho veku. Dieťa bolo prijaté na diagnostický pobyt s podmienkou, že Úrad práce mu poskytne asistenta.
 • ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša sa zapojila do projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. V rámci tohto projektu začne od budúceho školského roku pracovať na škole 5 asistentov učiteľa a inkluzívny tím – 1 špeciálny pedagóg a 1 školský psychológ. Projekt zastrešuje MPC Bratislava.
 • Duslo a.s. poskytlo školám a školským zariadeniam v rámci sponzorstva dezinfekčný prostriedok na čistenie podláh a povrchov spolu 265 litrov. Zo štátnych hmotných rezerv sme dostali 927 prateľných ochranných rúšok, 100 jednorazových rúšok, 54 ochranných štítov a 54 ochranných okuliarov.
 • V MŠ Hollého je nutné oddeliť priečkou výdajňu obedov od jedálne,
 • v MŠ je nutné poopravovať spráchnivené drevené časti herných prvkov a likvidovať spráchnivené a poškodené konáre stromov, aby nedošlo k úrazu pri pobyte detí na školskom dvore.
 • Bolo vypísané výberové konanie na pracovnú pozíciu riaditeľa ZŠ s MŠ Bernolákova. Žiadosti majú možnosť uchádzači podávať do 22. 6.2020.
 • V MŠ Hollého, Šafárika, Družstevná, Budovateľská a 8. mája prebehli v marci voľby do rady školy aj s ustanovujúcimi zasadnutiami. V CVČ, ZUŠ, MŠ Okružná a ZŠ Hollého, Štúra a Hronského sa uskutočnila časť volieb, ale nestihli zvoliť zástupcov rodičov alebo neprebehlo ustanovujúce zasadnutie. V týchto organizáciách bude

 

pracovať rada školy v pôvodnom zložení, až dovtedy, kým neprebehnú všetky úkony spojené s voľbou novej rady školy.

 • MŠ Budovateľská, MŠ 8. mája, MŠ Šafárika a ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM sa zapojili do celosvetovej výtvarnej súťaže „Ja a koronavírus“. Uzávierka súťaže bola 20.6.2020. Čakáme na vyhodnotenie. Organizátor súťaže je občianske združenie Kobukrav z Dunajskej Stredy.
 • Talentcentrum v Nitre ponúklo spoluprácu žiakom 2. stupňa 8. a 9. ročníka v rámci kariérového smerovania a výberu strednej školy žiaka.
 • Ministerstvo školstva vydalo usmernenie k Letným školám, ale školy v našom meste neprejavili po prieskume u rodičov záujem organizovať Letnú školu.

Mgr. Valentínová – Žiadateľ prejavil záujem o prenájom priestorov ZUŠ na organizovanie súkromnej vzdelávacej aktivity.

Mgr. Takáčová – SŠÚ poskytne podklady k vypracovaniu zmluvy o prenájme.

PaedDr. Mésárošová – Ďakuje CVČ za štíty, ktoré vyrobili a darovali logopedickej poradni.

Mgr. Husáriková – aký je stav so zriaďovaním súkromnej základnej školy Mgr. Sikoriakovej?

Mgr. Takáčová – Bližšími informáciami nedisponujeme. Pani Sikoriaková prerušila spoluprácu s Gymnáziom, kde mala byť zriadená. Možnosť zriadiť školy dostala v ZŠ s MŠ Bernolákova, ale priestory po hygienickej stránke nevyhovovali. Z dôvodu pandemickej situácie nevieme, či podala žiadosť o zaradenie do siete na ministerstvo.

Mgr. Husáriková – Poďakovala rodičom, ktorí sponzorsky venovali škole ochranná štíty a rúška.

Ing. Malárik – Veľmi dobre sa rozbehol projekt Detský svet vedy a techniky. Deti aj počas pandémie pracovali online a zapájali sa do súťaží. Jednému žiakovi sa so svojim projektom podarilo vyhrať súťaž v robotike. Od septembra plánujú rozšíriť projekt aj pre najmenšie deti a založiť krúžok „Robotika pre najmenších“.

 

Na záver Ing. Krištof poďakoval prítomným za účasť.

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Marián Krištof                                                                

                                                                                                                         predseda KŠ                                                                                      

 

 

     

 

 

 

 

 

Za správnosť: Mgr. Mariana Takáčová

                               tajomníčka KŠ