Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 13.05.2020 - 14:03  //  aktualizácia: 13.05.2020 - 14:03  //  zobrazené: 1661

02/2020 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 02/2020  |  dátum konania: 11.05.2020

Prítomní: Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Andráši, Ing. Klaudia Antálková, Ing. František

Botka, Ing. Marián Krištof, Bc. Noémi Kubiková, Bc. Elza Melegová, Ing. Roland Grédi, Robert Tölgyesi

 

Neprítomný: Gera Miroslav

 

Ďalej boli prítomné: Ing. Alena Kiácová, JUDr. Ing. Margita Pekárová, Ing. Jana Nitrayová

 

 

 

 

1. Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2019

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Správu o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za

rok a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 105:

 

 • komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2019.

 

 

 

 

2. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2020

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2020 a

 schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 106:

 • komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Vývoj hospodárenia mesta k 31.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

3. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa

a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 107:

 • komisia odporúča MsZ schváliťmesačnú odmenu vo výške 0 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019.

 

 

 

 

4. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2020

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok

2020 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 108:

 • komisia neodporúča MsZ schváliť Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2020 v predloženom znení

 

 

 

 

5. Martin Černák, ul. Kráľovská 17, 927 01 Šaľa – prevod pozemku na ul. Švermova v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku na ul. Švermova v Šali z dôvodu

hodného osobitného zreteľa pre Martin Černák, ul. Kráľovská 17, 927 01 Šaľa, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 4143/85, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 59 m 2 , odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN číslo 4143/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 2850 m 2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 109:

 • komisia odporúča MsZ schváliťzmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku na ul. Švermova v Šali, jako novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 4143/85, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 59 m 2 , odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN číslo 4143/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 2850 m 2 , vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, podľa geometrického plánu č. 11/2020 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. so sídlom Jazerná 585/30 927 01 Šaľa, IČO: 50 448 129, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-58/2020 dňa 11. 02. 2020, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní priľahlého pozemku k pozemku vo vlastníctve žiadateľa za cenu 40,- Eur/m 2 , t. j. za celkovú kúpnu cenu 2360,- EUR do výlučného vlastníctva Martina Černáka, trvale bytom Kráľovská 17, 927 01 Šaľa v celosti.

 

6. Ing. Ladislav Gáll, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa a Ing. Ján Gáll, Námestie SNP

478/19, 811 01 Bratislava – Staré Mesto – zámena pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu

hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala zámenu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu

hodného osobitného zreteľa pre Ing. Ladislav Gáll, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa a Ing.

Ján Gáll, Námestie SNP 478/19, 811 01 Bratislava – Staré Mesto a  schválila nasledovné

uznesenie:

 

Uznesenie č. 110:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa nasledovne:

 

1. vo vlastníctve mesta Šaľa:

pozemok, časť parcely CKN č. 2506/4 zastavaná plocha a nádvorie, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v zmysle Geometrického plánu č. 35/2019 zo dňa 20. 06. 2019, vyhotoviteľ GEOS – Geodetické služby s.r.o., úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18. 10. 2019 pod č. G1-512/2019 ako novovytvorená parcela CKN č. 2506/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m 2 v celosti, do podielového spoluvlastníctva Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2-ica v pomere k celku a Ing. Jána Gálla, Námestie SNP č. 478/19, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2-ica v pomere k celku,

 

2. v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2-ica v pomere k celku a Ing. Jána Gálla, Námestie SNP č. 478/19, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2-ica v pomere k celku: pozemok, parcela CKN č. 2504/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m 2 , vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 3987 v celosti, do výlučného vlastníctva mesta Šaľa,

 

nakoľko výmera zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a ods. 2. časti C.

tohto uznesenia je rovnaká a nehnuteľnosti sa nachádzajú v približne rovnakej lokalite, ich

hodnota je pre zamieňajúce strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PhDr. Jozef Rehák a manželka PhDr. Klaudia Reháková, bytom Liesková 2283/10, 927

01 Šaľa – prevod pozemku na ul. Švermovej v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku na ul. Švermovej v Šali z dôvodu

hodného osobitného zreteľa pre PhDr. Jozef Rehák a manželka PhDr. Klaudia Reháková,

bytom Liesková 2283/10, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 111:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku na Švermovej ul. v Šali, ako novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 1884/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m 2 , odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN číslo 1618, orná pôda o výmere 320 m 2 , vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, vo vlastníctve mesta Šaľa podľa geometrického plánu č. 36/2019 vyhotoveného geodetkou Ing. Katarína Szomolaiová, ul. B. Balogha 3006/2 924 01 Galanta dňa 10.11.2019, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-555/2019 dňa 21. 11. 2019 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku priľahlého ku záhrade vo vlastníctve žiadateľov za zníženú cenu 11,00 Eur/m 2 , t.j. v celkovej cene 572,- Eur pre PhDr. Jozefa Reháka a manželku PhDr. Klaudiu Rehákovú, obaja bytom Liesková 2283/10, 927 01 Šaľa v podiele 1/1 v režime ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 

 

 

 

8. Zámena pozemkov v lesoparku v medzihrádzovom priestore vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA za pozemok mimo zastavaného územia vo vlastníctve

mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Zámenu pozemkov v lesoparku v medzihrádzovom

priestore vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA za pozemok mimo zastavaného

územia vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa a  schválila

nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 112:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa nasledovne:

 

1. vo vlastníctve mesta Šaľa

 • pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1838/1, orná pôda o výmere 11804 m 2 , vedený na liste vlastníctva č. 7266, podiel 1/1; hodnota zamieňajúceho pozemku vo vlastníctve mesta predstavuje 39 177,50 Eur;

2. vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA, IČO 00 192 180, so sídlom Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 5823, a to:

 •  pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 143/3, trvalý trávnatý porast o výmere 547 m 2 , podiel 1/1,  pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1421/7, ostatná plocha o výmere 846 m 2 , podiel 1/1,  pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1426/2, lesný pozemok o výmere 8138 m 2 , podiel 1/1,  pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1426/401, lesný pozemok o výmere 1352 m 2 , podiel 1/1, t. j. celková výmera zamieňajúcich pozemkov je 10883 m 2 a hodnota zamieňajúcich pozemkov vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA představuje 36 120,70 Eur;

 

 • hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C uznesenia je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.

 

 

 

 

9. Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 – žiadosť o prenájom pozemku

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného

osobitného zreteľa pre Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 a schválila

nasledovné uznesenie:

 

 • na návrh JUDr. Ing. Pekárovej bol uvedený materiál stiahnutý z rokovania ekonomickej komisie

 

 

 

 

 

 

10. Ervín Kuman, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových

priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom nebytových priestorov

z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ervín Kuman, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa a

schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 113:

 • komisia odporúča MsZ schváliť prenájom nebytového priestoru č. 2 o výmere 77,97 m 2 (1. miestnosť o výmere 41,90 m 2 a 2. miestnosť o výmere 36,07 m 2 ) v suteréne vchodu č. 21 bytového domu na ulici Narcisovej 1948 v Šali - Veči, zapísané na liste vlastníctva č. 7212 k. ú. Šaľa jako časť nehnuteľnosti na parcele č. 3080/40, 3080/41 a 3080/42, za nájomné v zmysle stanoviska MsÚ vo výške  879,05 Eur/rok/celá výmera (táto suma obsahuje príspevok do fondu opráv a údržby za nebytový priestor a poplatky za správu nebytového priestoru)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. KLM Šaľa a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves – žiadosť

o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z

dôvodu hodného osobitného zreteľa pre KLM Šaľa a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava –

mestská časť Karlova Ves a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 114:

 • komisia odporúča MsZ schváliť nájom pozemkov vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa na križovatke ulíc SNP a Kráľovská v Šali podľa prílohy č. 1 k tomuto uzneseniu, v celkovej výmere 2730 m 2 , v zmysle Geometrického plánu č. 36648906-51/2020, zo dňa 4.3.2020, vyhotovitel ALL GEO Geodetická kancelária, Š. Moyzesa 18, 960 01 Zvolen, pre spoločnosť KLM Šaľa a.s., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 51411407, v cene 0,165 EUR/m 2 /rok, na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia platnosti zmeny územného plánu mesta Šaľa v dotknutom území, počas doby výstavby stavby „OC Šaľa“ a súvisiacich pozemných komunikácií.

 

 

 

 

12. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parcely CKN č.

2667/44, parcely CKN č. 2667/46 a parcely CKN č. 2667/42 vo výlučnom vlastníctve Mgr.

Mareka Slišku, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa, za pozemky vo výlučnom vlastníctve mesta,

parcelu CKN č. 2667/45, parcelu CKN č. 2667/47 a parcelu CKN č. 2667/43 nachádzajúce

sa na nároží ulíc J. Kollára a Nešporova v Šali, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta –

zámena pozemkov parcely CKN č. 2667/44, parcely CKN č. 2667/46 a parcely CKN č.

2667/42 vo výlučnom vlastníctve Mgr. Mareka Slišku, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa, za pozemky

vo výlučnom vlastníctve mesta, parcelu CKN č. 2667/45, parcelu CKN č. 2667/47 a parcelu

CKN č. 2667/43 nachádzajúce sa na nároží ulíc J. Kollára a Nešporova v Šali, z dôvodu

hodného osobitného zreteľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 115:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru zámeny pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci vo vysporiadaní majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom pod garážami:

1. vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa:

 • pozemky, parcela CKN č. 2667/43, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m 2 v celosti, parcela CKN č. 2667/45, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m 2 v celosti a parcela CKN č. 2667/47, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m 2 v celosti, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,

2. vo výlučnom vlastníctve Mgr. Mareka Slišku, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa:

 • pozemky, parcela CKN č. 2667/42, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m 2 v celosti, parcela CKN č. 2667/44, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m 2 v celosti a parcela CKN č. 2667/46, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m 2 v celosti vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8802,

 

 nakoľko výmera zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a ods. 2. časti C. tohto uznesenia je rovnaká a nehnuteľnosti sú navzájom susediacimi pozemkami, ich hodnota je pre zamieňajúce strany rovnaká a vzájomne si nič nevyplácajú.

 

 

 

 

13. Srdiečko, n.o. – žiadosť o odpustenie nájomného za prenájom nebytových priestorov v

objekte bývalej Materskej školy J. Palárika na ul. Družstevnej 396/3 v Šali z dôvodu

mimoriadnej situácie vyhlásenej na území Slovenskej republiky

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o odpustenie nájomného za prenájom

nebytových priestorov v objekte bývalej Materskej školy J. Palárika na ul. Družstevnej 396/3

v Šali z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej na území Slovenskej republiky pre Srdiečko,

n.o. a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 116:

 • komisia odporúča MsZ stiahnuť predložený materiál z rokovania MsZ

 

 

 

14. Štefan Móri „M“ – FOTO, SNP 16, 927 01 Šaľa – žiadosť o odpustenie nájomného za

prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry, SNP 16 v Šali z dôvodu mimoriadnej

situácie vyhlásenej na území Slovenskej republiky

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o odpustenie nájomného za prenájom

nebytových priestorov v Dome kultúry, SNP 16 v Šali z dôvodu mimoriadnej situácie

vyhlásenej na území Slovenskej republiky pre Štefan Móri „M“ – FOTO, SNP 16, 927 01

Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 117:

 • komisia odporúča MsZ stiahnuť predložený materiál z rokovania MsZ

 

 

 

15. Ján Hlavatý, Partizánska 1029/10, 927 01 Šaľa – žiadosť o odpustenie nájomného za

prenájom nebytových priestorov v Športovej hale na ul. Hornej 30 v Šali z dôvodu

mimoriadnej situácie vyhlásenej na území Slovenskej republiky

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o odpustenie nájomného za prenájom

nebytových priestorov v Športovej hale na ul. Hornej 30 v Šali z dôvodu mimoriadnej situácie

vyhlásenej na území Slovenskej republiky pre Ján Hlavatý, Partizánska 1029/10, 927 01 Šaľa

a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 118:

 • komisia odporúča MsZ stiahnuť predložený materiál z rokovania MsZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing.Tibor Baran

                                                                                                           predseda komisie

 

 

 

 

 

Zapísala:

Anita Petkovová