Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 28.03.2018 - 16:01  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:10  //  zobrazené: 1365

02/2018 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 22/03/2018

číslo: 02/2018  |  dátum konania: 22.03.2018  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Úprava programu zasadnutia
Stiahnuť z programu rokovania:
- z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 1/2/2018 – Július Benkő, Okružná 1024/2, Šaľa – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,


Hlasovanie č. 2
Úprava programu zasadnutia
Doplniť do programu rokovania:
- do časti A. Informačné materiály a správy bod číslo A 6/2/2018 – Prezentácia investičného zámeru – Polyfunkčný objekt „Manhattan“ Šaľa, na ul. SNP

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,


Hlasovanie č. 3
Úprava programu zasadnutia
Doplniť do programu rokovania:
- do časti A. Informačné materiály a správy bod číslo A 7/2/2018 – Informácia
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,


Hlasovanie č. 4
Program ako celok
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,


Hlasovanie č. 5
Návrhová komisia
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Gabriela Lacková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,


Hlasovanie č. 6
Overovatelia zápisnice
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý,
Nehlasovalo: 1
Ing. Róbert Andráši,
Počet neprítomných: 5
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,


Materiál číslo A 1/2/2018 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK
Uznesenie č. 2/2018 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. správu z kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov finančnou  kontrolou v Mestskej knižnici J. Johanidesa v Šali,
2. správu z kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov finančnou kontrolou v Materskej škole Družstevná Šaľa,
B. berie na vedomie
1. správu z kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov finančnou  kontrolou v Mestskej knižnici J. Johanidesa v Šali,
2. správu z kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov finančnou  kontrolou v Materskej škole Družstevná Šaľa.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo A 2/2/2018 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
Uznesenie č. 2/2018 – II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
C. schvaľuje
predĺženie termínu plnenia úlohy z Uznesenia č. 1/2017 – V. zo dňa 26. januára 2017 v spojení s Uznesením č. 3/2017 – V. zo dňa 4. mája 2017
(zabezpečiť obstaranie spracovania obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok     a požiadaviek)
T: zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 10. mája 2018
Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo A 3/2/2018 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 10. 03. 2018
Uznesenie č. 2/2018 – III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 10. 03. 2018,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 10. 03. 2018.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo A 4/2/2018 - Informácia o možnosti rozšírenia činnosti podnikania spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. a analýza týkajúca sa zabezpečenia komunálnych činností spoločnosťou MeT Šaľa, spol. s r.o.
Uznesenie č. 2/2018 – IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o možnosti rozšírenia činnosti podnikania spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.
a analýzu týkajúcu sa zabezpečenia komunálnych činností spoločnosťou MeT Šaľa,
spol. s r.o.,

B. berie na vedomie
informáciu o možnosti rozšírenia činnosti podnikania spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.
a analýzu týkajúcu sa zabezpečenia komunálnych činností spoločnosťou MeT Šaľa,
spol. s r.o.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 18
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár,
Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Krištof,
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo A 5/2/2018 - Informácia o žiadostiach o nadviazanie partnerstva s mestom Šaľa
Uznesenie č. 2/2018 – V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o žiadostiach o nadviazanie partnerstva s mestom Šaľa,
B. berie na vedomie
informáciu o žiadostiach o nadviazanie partnerstva s mestom Šaľa.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.

 

 


Materiál číslo B 1/2/2018 - Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa – Zmeny
a doplnky č. 3 a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa vyhlasuje  záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 3
Uznesenie č. 2/2018 – VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa – Zmeny a doplnky č. 3“,
B. schvaľuje
Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa – Zmeny a doplnky č. 3.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Uznesenie č. 2/2018 – VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 3,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 3.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo B 2/2/2018 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016
a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2017
Uznesenie č. 2/2018 – VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2017,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2017.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo B 3/2/2018 - Návrh na doplnenie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014
Uznesenie č. 2/2018 – IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na doplnenie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014,   
B. schvaľuje
 Dodatok č. 6 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v predloženom znení.

 

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo C 1/2/2018 - Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2017
Uznesenie č. 2/2018 – X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
      vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2017,
B. berie na vedomie
      vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2017.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo C 2/2/2018 - Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť športu
Uznesenie č. 2/2018 – XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť športu,
B. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške
6 480,00 EUR nasledovne:
- Rondis, s.r.o., IČO 36366056, na Streetbal Cup 2018 vo výške 400,00 EUR,
- Centrum zdravia, prevencie civilizačných chorôb a športový klub mládeže Atlanta,
IČO 50140922, na náklady spojené so štartovnými poplatkami na súťažiach
a s nákupom dresov s potlačou mesta Šaľa vo výške 230,00 EUR,
- Hokejový klub HK Mládež Šaľa, IČO 50809440, na výstroj hráčov a materiálno-technického zabezpečenia klubu vo výške 700,00 EUR,
- Telovýchovná jednota Tatran, IČO 31827063, na podporu mládeže, materiálno-technického zabezpečenia klubu a vytvárania podmienok pre tréningovú a súťažnú činnosť v stolnom tenise vo výške 300,00 EUR,
- Atletický klub Maratón Nitra, IČO 37868667, na podporu slovenského reprezentanta
v chôdzi Daniela Kováča zo Šale – na náklady spojené s nákupom doplnkov výživy a na regeneráciu vo výške 500,00 EUR,
- FK Slovan Duslo Šaľa, IČO 17642868, na podporu Mládežníckeho medzinárodného futbalového turnaja prípraviek U-11 – na náklady spojené s nákupom cien
a občerstvenia vo výške 300,00 EUR,
- Mariášový klub Šaľa - Veča – Nové Zámky, IČO 42120268, na podporu Celoslovenského extraligového turnaja v mariáši – na náklady spojené s nákupom občerstvenia vo výške 350,00 EUR,
- TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel karate, IČO 17643953, na Majstrovstvá Slovenska
v karate mládeže – na náklady spojené s nákupom cien a občerstvenia vo výške
500,00 EUR,
- Klub vodných športov Barakuda, IČO 42371856, na podporu mládeže zaoberajúcej sa plutvovým plávaním – na náklady spojené s prenájom plaveckých dráh vo výške
400,00 EUR,
- O.Z.T.K.T., IČO 50390333, na revitalizáciu dopravnej výchovy v meste Šaľa a na náklady spojené s nákupom semaforovej súpravy a dopravného značenia a vydávanie školského časopisu "Stoj! Pozor! Šaľa" vo výške 0,- EUR,
- Športový klub Stepné kozy zo Šale, IČO 42207258, na podporu Inline korčuliarskej školy pre deti a mládež a materiálno-technického zabezpečenia klubu vo výške
300,00 EUR,
- Občianske združenie Rada Šport, IČO 42366411, na Beh nočnou Šaľou 2018 – na náklady spojené s nákupom medailí, prenájmom prenosných toaliet, výrobou a tlačou plagátov a diplomov a zabezpečením časomiery a štartovacích čísiel s čipom vo výške 800,00 EUR,
- Telovýchovná jednota Slávia SOUP Šaľa, IČO 31824480, na Slovenský voltížny pohár 2018 v Šali – na náklady spojené s organizáciou podujatia, so zabezpečením materiálno-technického zabezpečenia a nákupom cien vo výške 600,00 EUR,
- Klub športových potápačov Tritón Šaľa, IČO 37868764, na podporu činnosti športových aktivít klubu – na prenájom bazéna vo výške 400,00 EUR,
- Športový klub potápačov Hurrican Šaľa, IČO 50750941, na podporu činnosti športových aktivít klubu – na prenájom plaveckých dráh vo výške 700,00 EUR.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo C 3/2/2018 - Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť kultúry
Uznesenie č. 2/2018 – XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť kultúry,
B. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške
9 600,00 EUR nasledovne:
- OZ LeGrácia, IČO 50438018, na podporu 4. ročník Šaľa Maxi Festík – na honoráre pre účinkujúcich vo výške 300,- EUR
- Divadlo ASI, IČO 51296560, na výrobu a stavbu scény, kostýmov a na technické
a materiálne zabezpečenie vo výške 1 000,00 EUR
- OZ Večania, IČO 42202205, na veľkonočný koncert – na náklady spojené s honorármi pre účinkujúcich a materiálno-technického zabezpečenia vo výške 250,00 EUR; na Večianske hodové slávnosti – na náklady spojené s honorármi pre účinkujúcich
a materiálno-technického zabezpečenia vo výške 250,00 EUR, na Family Day - na náklady spojené s honorármi pre účinkujúcich a materiálno-technického zabezpečenia vo výške 250,00 EUR a na 4. ročník Lečo Festival – na náklady spojené s honorármi pre účinkujúcich a materiálno-technického zabezpečenia vo výške 250,- EUR
- Divadlo Materinky, IČO 50650289, na projekt Pinocchio – na náklady spojené
s nákupom svetelnej techniky, realizáciou a ozvučením scény, výrobou bábok
a kostýmov, nákupom rekvizít a vydaním CD vo výške 1 600,- EUR
- OZ Maceva, IČO 42041406, na podporu Džezákov Šaľa 2018 – 6. šalianskeho džezového festivalu – na honoráre pre účinkujúcich vo výške 500,00 EUR
- Spoločnosť Petra Pázmanya, IČO 36109100, na podporu výstavy – Vplyv udalostí roku 1918 na vývoj regiónu – na náklady spojené s výrobou výstavných panelov (roll-up), bulletinu, plagátov, nákupom farebného papiera a písmo-maliarskymi prácami vo výške 500,00 EUR
- Divadlo Šok, IČO 36098191, na divadelnú hru Ťapákovci – na náklady spojené
s nákupom svetelnej a zvukovej techniky, obnovou kostýmov a dopravou techniky vo výške 700,00 EUR
- Rodičovské združenie pri ZUŠ v Šali, IČO 37862251, na regionálne, celoslovenské
a medzinárodné súťaže – na náklady spojené s účastníckymi poplatkami, ubytovaním
a cestovnými nákladmi vo výške 600,00 EUR
- Csemadok - Základná organizácia Šaľa, IČO 37861832, na náklady spojené so zabezpečením rovnakého oblečenia pre členov spevokolu vo výške 1 500,- EUR
- Kristián Rehák, IČO 51159007, na podporu Urban festivalu – na náklady spojené so zabezpečením svetelnej techniky, materiálno-technického zabezpečenia podujatia, občerstvenia a honorárov pre účinkujúcich vo výške 0,00 EUR
- Materské centrum Mamy mamám, IČO 37970330 na podporu 2. ročníka festivalu - Rodina s láskou – na náklady spojené s prenájmom priestorov, zabezpečením zvukovej techniky, nákupom občerstvenia, honorármi pre účinkujúcich a materiálno-technického zabezpečenia vo výške 1 000,00 EUR
- Rodičovské združenie ZŠ Jána Hollého, IČO 37867962, na 15 - minútové štylizované pásmo folklórneho súboru – na náklady spojené so spracovaním videa, zvuku
a režijného spracovania video materiálu vo výške 300,00 EUR
- Miestny odbor Matice slovenskej v Šali, IČO 001790270016, na podporu 25. ročníka  Šalianskeho Maťka J. C. Hronského – na nákup cien a náklady na vydanie bulletinu vo výške 600,00 EUR

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo C 4/2/2018 - Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa
Uznesenie č. 2/2018 – XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa,
B. schvaľuje 
mesačnú odmenu vo výške 15 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie
od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 16
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši,
Zdržalo sa: 2
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.

 

Materiál číslo D 2/2/2018 - G & G. s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:
- navrhol o materiáloch D2, D3, D4 rokovať spoločne a hlasovať o nich samostatne. 

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

Uznesenie č. 2/2018 – XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní nehnuteľností na základe Nájomnej zmluvy na pozemok č. 270/2013 zo dňa 15. 08. 2013  na podnikateľské účely – prístupové komunikácie a parkoviská k čerpacej stanici pohonných hmôt vo výlučnom vlastníctve žiadateľa; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 07. 03. 2018,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod majetku mesta, vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa v registri C katastra nehnuteľností, pre obec a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva číslo 1 vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela registra CKN č. 1038/39, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1513 m2 v kúpnej cene 30,- Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 45 390,- Eur, pre G & G. s.r.o. Šafárikova 429, 924 01 Galanta, IČO: 31 418 937.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 3/2/2018 - GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (parcela
č. 1038/68)
Uznesenie č. 2/2018 – XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní nehnuteľností na základe Nájomnej zmluvy na pozemok č. 270/2013 zo dňa 15. 08. 2013  na podnikateľské účely – prístupové komunikácie k obchodnému priestoru vo výlučnom vlastníctve žiadateľa; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 07. 03. 2018,
C. schvaľuje
prevod pozemku vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra C KN č. 1038/68, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 571 m2 odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN č. 1038/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1649 m2, podľa Geometrického plánu č. 51/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS - geodetické služby, s.r.o. dňa
31. 08. 2017, autorizačne overený Ing. Petrom Petrom dňa 31. 08. 2017, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v kúpnej cene 30,- Eur/m², v celkovej kúpnej cene 17 130,- Eur, pre
GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta, IČO: 46 198 041.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 13
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 7
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 4/2/2018 - GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (parcela
č. 1038/54, 1038/56)
Uznesenie č. 2/2018 – XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní nehnuteľností na základe Nájomnej zmluvy na pozemok č. 644/2011 zo dňa 21. 12. 2011  ako spevnenú plochu a dvor k nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve žiadateľa; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 07. 03. 2018,
C. schvaľuje
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta, parcela registra CKN č. 1038/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1060 m2, parcela registra CKN č. 1038/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 442 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v kúpnej cene 30,- Eur/m2, t. j. pri celkovej výmere 1502 m2 v celkovej kúpnej cene 45 060,- Eur, pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta, IČO: 46 198 041.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 13
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 7
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 5/2/2018 - Hokejový klub HK Mládež Šaľa, B. Nemcovej 381/6, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 2/2018 – XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení priestorov pre činnosť mestského mládežníckeho hokejového klubu a v podpore športovej aktivity mládeže v Šali; zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle § 9 ods. 3  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa a zverejnený dňa
7. marca 2018,
C. schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov o výmere 40,87 m2 (vrátane príslušného podielu
na spoločných priestoroch) v sociálnom zariadení pre ľadovú plochu v areáli Zimného štadióna na Váhovej ulici č. 1006/17 v Šali, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva
č. 1 v katastrálnom území Šaľa ako časť stavby na pozemku katastra nehnuteľností registra „C“ parcelné číslo 2529/4, za symbolické nájomné vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera,
2. odpustenie nákladov spojených s užívaním (režijné náklady) vo výške 717,12 Eur/rok, pre občianske združenie Hokejový klub HK Mládež Šaľa., so sídlom B. Nemcovej 381/6, 927 01 Šaľa, IČO 50809440, zastúpené Jozefom Holotom.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 6/2/2018 - Peter Lehocký a Lýdia Lehocká, Hlavná 2115/89, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:
- navrhol spoločne prerokovať materiály D6 – D16 a hlasovať o nich samostatne.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 2
Miroslav Gera, Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

Uznesenie č. 2/2018 – XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v užívaní pozemku ako oploteného dvora pre byt č. 10 v bytovom dome, súpisné číslo 2115 a jeho údržby na vlastné náklady; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 7. marca 2018,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 1038/31, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 18 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 11,93 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Petra Lehockého a Lýdiu Lehockú, obaja trvale bytom Hlavná 2115/89, Šaľa.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 7/2/2018 - Mgr. Anton Porhajaš a manželka Mgr. Mária Porhajašová, Pažitná 625/2, 927 01 Šaľa – prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 2/2018 – XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní nehnuteľnosti ako záhradu k rodinnému domu v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov; zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 7. marca 2018,
C. schvaľuje
 prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra CKN číslo 1028/62, zastavané plochy a nádvoria o výmere 368 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN číslo 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o.
dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa
05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v cene
0,165 EUR/m2/rok, t.j. pri výmere 368 m2 v celkovej sume 60,72 EUR/rok, pre Mgr. Antona Porhajaša a manželku Mgr. Máriu Porhajašovú, trvale bytom Pažitná 625/2,
927 01 Šaľa, na dobu neurčitú.
Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 8/2/2018 - Ing. Eva Zlatošová, Javorová 2095/14, 927 01 Šaľa – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 2/2018 – XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemkov ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v jej podielovom spoluvlastníctve; zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 7. marca 2018,
C. schvaľuje
 prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/16-ina k celku; parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/16-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/16-ina k celku; odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, pre Ing. Evu Zlatošovú, Javorová 2095/14, 927 01 Šaľa, v cene
0,663 Eur/m2/rok, t.j. pri výmere spoluvlastníckeho podielu 23,13 m2 v celkovej sume 15,34 EUR/rok, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 9/2/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Františka Dózsu a manželku Zuzanu Dózsovú, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa
Uznesenie č. 2/2018 – XXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemky vo vlastníctve mesta parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN
č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stávajú trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta, parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve v celkovej kúpnej cene 538,75 EUR, pre Františka Dózsu a manželku Zuzanu Dózsovú, trvale bytom Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva. 


Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 10/2/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Kurňavu a manželku Helenu Kurňavovú, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa
Uznesenie č. 2/2018 – XXII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemky vo vlastníctve mesta parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stávajú trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta, parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu
1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, v celkovej kúpnej cene 538,75 EUR, pre Jozefa Kurňavu a manželku Helenu Kurňavovú, trvale bytom Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva. 

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 11/2/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre RNDr. Petra Pateka a manželku
Mgr.  Boženu Patekovú, Pažitná 612/9, 927 01 Šaľa
Uznesenie č. 2/2018 – XXIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemky vo vlastníctve mesta parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN
č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stávajú trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu
1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve v celkovej kúpnej cene 538,75 EUR, pre RNDr. Petra Pateka a manželku Mgr. Boženu Patekovú, trvale bytom Pažitná 612/9, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva. 

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 12/2/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vendelína Karasa a manželku
Máriu  Karasovú, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa
Uznesenie č. 2/2018 – XXIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemky vo vlastníctve mesta parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stávajú trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta, parcela CKN č. 1028/58, yastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu
1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, v celkovej kúpnej cene 538,75 EUR, pre Vendelína Karasa a manželku Máriu Karasovú, trvale bytom Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva. 

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 13/2/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Petra Daniša a manželku Ľubicu Danišovú, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa
Uznesenie č. 2/2018 – XXV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemky vo vlastníctve mesta parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stávajú trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta, parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu
1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve v celkovej kúpnej cene 538,75 EUR, pre Petra Daniša a manželku Ľubicu Danišovú, trvale bytom Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva. 

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 14/2/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rudolfa Paštéku a manželku Anastáziu Paštékovú, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa
Uznesenie č. 2/2018 – XXVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemky vo vlastníctve mesta parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017 mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stávajú trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu
1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve v celkovej kúpnej cene 538,75 EUR, pre Rudolfa Paštéku a manželku Anastáziu Paštékovú, trvale bytom Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva. 

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

Materiál číslo D 15/2/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rudolfa Sárköziho a manželku
Lýdiu Sárköziovú, Pažitná 624/4, 927 01 Šaľa
Uznesenie č. 2/2018 – XXVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra CKN č. 1028/63, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v celosti, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť
Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu pozemku vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra CKN č. 1028/63, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v celosti, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3
písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemok v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktorý žiadatelia užívajú ako záhradu k rodinnému domu a tento je súčasne priľahlým pozemkom k pozemku v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, v celkovej kúpnej cene 272,- EUR, pre Rudolfa Sárköziho a manželku Lýdiu Sárköziovú, trvale bytom Pažitná 624/4, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva. 

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 16/2/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Milana Psotu a manželku Ing. Helenu Psotovú, Tulipánová 1997/4, 927 01 Šaľa
Uznesenie č. 2/2018 – XXVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra CKN č. 1028/61, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2 v celosti, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť
Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu pozemku vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra CKN č. 1028/61, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2 v celosti, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemok v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktorý žiadatelia užívajú ako záhradu k rodinnému domu a tento je súčasne priľahlým pozemkom k pozemkom v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, v celkovej kúpnej cene 701,- EUR, pre Ing. Milana Psotu a manželku Ing. Helenu Psotovú, trvale bytom Tulipánová 1997/4, 927 01 Šaľa,
do ich bezpodielového spoluvlastníctva. 

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 17/2/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o individuálne zníženie kúpnej ceny pre Ing. Antona Šottera a manželku Oľgu Šotterovú, Pažitná ul. 1924/16, 927 01 Šaľa
Uznesenie č. 2/2018 – XXIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o individuálne zníženie kúpnej ceny,
B. konštatuje, že
pozemok vo vlastníctve mesta, parcela registra CKN č. 1027/4, záhrada o výmere
289 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa na liste vlastníctva č. 1, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu pozemku vo vlastníctve mesta, parcela registra CKN
č. 1027/4, záhrada o výmere 289 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa na liste vlastníctva č. 1, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov,                        spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemok v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktorý žiadatelia užívajú ako záhradu a vinicu a tento je súčasne priľahlým pozemkom k pozemku v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, v kúpnej cene 11,- EUR/m2, t.j.
pri celkovej výmere 289 m2 v celkovej kúpnej cene 3179,- EUR, pre Ing. Antona Šottera a manželku Oľgu Šotterovú, trvale bytom Pažitná 1924/16, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva. 

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 18/2/2018 - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 18  s  príslušenstvom  a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Slnečnej, súpisné číslo 1941, vchod číslo 3, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemkom registra C KN parcelné číslo 3080/36, 37, 38, 39 v k. ú. Šaľa“
Uznesenie č. 2/2018 – XXX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu komisie o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 18 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Slnečnej, súpisné číslo 1941, vchod číslo 3, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemkom registra C KN parcelné číslo 3080/36, 37, 38, 39 v k. ú. Šaľa“,
B. schvaľuje
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže a v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k. ú. Šaľa vedených v KN C na liste vlastníctva č. 4531, a to:
a) byt číslo 18 (1-izbový) na 1. NP (prízemie), v bytovom dome na ulici Slnečnej, súpisné číslo 1941, vchod číslo 3, podlahová plocha bytu 48,37 m2, v podiele 1/1,
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 1941, vo veľkosti 109/10000-in,
c) spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela číslo 3080/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2, parcela číslo 3080/37, zastavané plochy a nádvoria o výmere
191 m2, parcela číslo 3080/38, zastavané plochy a nádvoria o výmere 192 m2 a parcela číslo 3080/39, zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2, na ktorom je bytový dom postavený, vo veľkosti 109/10000-in,
do výlučného vlastníctva Ivana Šumana – Hreblay, Agátová 485/8, 031 04 Liptovský Mikuláš, za cenu 34 567,89 Eur.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 19/2/2018 - Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 2-izbového bytu číslo 35 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici  Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod číslo 19 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 3080/40-42 v k. ú. Šaľa“
Uznesenie č. 2/2018 – XXXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
2-izbového bytu číslo 35 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod číslo 19 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 3080/40-42,
v k. ú. Šaľa“, 
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
2-izbového bytu číslo 35 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod číslo 19 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo
3080/40-42 v k. ú. Šaľa“, podľa predloženého návrhu
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Peter Jaroš, poslanec
- Róbert Tölgyesi, poslanec
- Ing. Katarína Machová, člen komisie ekonomickej
- MUDr. Jozef Grell, člen komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
- Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
- JUDr. Margita Pekárová, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu o výsledku OVS na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2018.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 20/2/2018 - GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda – prevod pozemku pod stavbou

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Miroslava Geru v znení:
- stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Róbert Andráši, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Zdržalo sa: 2
Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 5
Ing. Michael Angelov, Ing. Peter Jaroš, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Procedurálny návrh Miroslava Geru bol prijatý.


Materiál číslo F 1/2/2018 - Abonentná zmluva č. 89/2018 na „Prenájom, dodávka, montáž a servis hygienických zariadení – dávkovačov pre mesto Šaľa“
Uznesenie č. 2/2018 – XXXII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
Abonentnú zmluvu č. 89/2018 na „Prenájom, dodávka, montáž a servis hygienických zariadení – dávkovačov pre mesto Šaľa“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Prenájom, dodávka, montáž a servis hygienických zariadení – dávkovačov pre mesto Šaľa“,
b) Abonentnú zmluvu č. 89/2018 na „Prenájom, dodávka, montáž a servis hygienických zariadení – dávkovačov pre mesto Šaľa“ uzatvorenú s dodávateľom CWS-boco Slovensko s.r.o., so sídlom Bojnická 10, 831 04 Bratislava, IČO: 31 411 045,
IČ DPH: SK 2020396125.

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo F 2/2/2018 - MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, Šaľa – návrh na uzatvorenie Mandátnej zmluvy
Uznesenie č. 2/2018 – XXXIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na uzatvorenie Mandátnej zmluvy so spoločnosťou MeT Šaľa, spol. s r.o.,
Kvetná 4, Šaľa, 
B. schvaľuje
uzatvorenie Mandátnej zmluvy na obstaranie správy bytov a nebytových priestorov
vo vlastníctve mesta so spoločnosťou MeT Šaľa, spol. s r.o., sídlo Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161, s účinnosťou od 01. 04. 2018 s nasledovnými jednotkovými cenami:
1. cena za správu bytu a nebytového priestoru v obytnom dome vo vlastníctve Mandanta (byt vo vlastníctve Mandanta v obytnom dome bez bytov vo vlastníctve tretích osôb
a bez založeného spoločenstva vlastníkov bytov, sledovanie úhrad za byty vo vlastníctve Mandanta v bytových domoch so založeným spoločenstvom vlastníkov bytov alebo spravované dodávateľsky treťou osobou) 9,01 Eur / 1 mesiac/ 1 byt
2. cena za vedenie bytovej agendy 1 287,80 Eur mesačne
3. cena za odpredaj bytu/nebytového priestoru vo vlastníctve Mandanta 36,80 Eur pri odpredaji / 1 byt
4. cena za správu nebytového priestoru vo vlastníctve Mandanta 5,51 Eur / 1 garáž

Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo H 1/2/2018 - Návrh na predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zaradenie elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy, Kukučínova 27, Šaľa, v priestoroch Základnej školy Jána Hollého, Hollého 1950/48, Šaľa, do siete škôl a školských zariadení
Uznesenie č. 2/2018 – XXXIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej        republiky na zaradenie elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy, Kukučínova 27, Šaľa, v priestoroch Základnej školy J. Hollého, Hollého 1950/48, do siete škôl a školských zariadení,
B. schvaľuje
návrh na predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej        republiky na zaradenie elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy, Kukučínova 27, Šaľa, v priestoroch Základnej školy J. Hollého, Hollého 1950/48, do siete škôl a školských zariadení.

Hlasovanie č. 43
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1
Ing. Róbert Andráši,
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo H 2/2/2018 - Žiadosť o udelenie súhlasu Mesta Šaľa so zaradením Súkromnej základnej umeleckej školy, ktorej zriaďovateľom je Občianske združenie Chameleon Studio, Stavbárska 8, Nitra, do siete škôl a školských zariadení

Uznesenie č. 2/2018 – XXXV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť Občianskeho združenia Chameleon Studio o udelenie súhlasu so zaradením Súkromnej základnej umeleckej školy do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
B. schvaľuje
žiadosť Občianskeho združenia Chameleon Studio o udelenie súhlasu so zaradením Súkromnej základnej umeleckej školy do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Hlasovanie č. 44
Za hlasovalo: 11
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 8
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 


Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r. 

Prílohy