Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.03.2018 - 14:22  //  aktualizácia: 21.05.2018 - 14:23  //  zobrazené: 990

02/2018 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 02/2018  |  dátum konania: 19.03.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Úvod

2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

3. Informácia o vývoze biologického odpadu

4. Informácia o jarnom upratovaní v meste

3. Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa 2013-2017 a príprava dodatku 2018-2022

4. Rôzne

5. Záver.

 

Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za mesiac marec:

Mgr. Krokavec informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste za mesiac marec. Informoval prítomných o prípadoch, ktoré za toto obdobie riešila mestská polícia – rušenie nočného kľudu, podmienky držania psov (bez vôdzky),  problematiku zákazového státia na trávnikoch,   rušenie verejného poriadku bezdomovcami pod vplyvom alkoholu, výtržníctvo, krádeže bicyklov, občianske spolunažívanie. Ďalej informoval o rozbitom výklade. 

UZNESENIE č.XI/1:

Komisia berie na vedomie bezpečnostnú situáciu v meste.

 

Informácia o vývoze biologického odpadu v meste

Ing. Braníková informovala prítomných o začiatku vývozu biologického odpadu od rodinných domov, zo sídlisk a zo záhradkárskych osád. Požiadala všetkých o dodržanie termínu a času vykladania odpadu a to nasledovne - vo Veči v piatok vyložiť najneskôr do 15 hod a v sobotu v Šali najneskôr do 9 hodiny.

 

Informácia o jarnom upratovaní v meste

Ing. Braníková informovala prítomných o rozmiestnení veľkoobjemových kontajnerov v meste na likvidáciu odpadu, kontajnery sú rozmiestnené po meste v troch termínoch, počas víkendov.

 

 

Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa 2013-2017 a príprava dodatku 2018-2022

PhDr. Šperka informoval o ďalšom postupe pri dopĺňaní aktuálnych krokov pri prevencii kriminality v tomto období.

 

Rôzne

Na komisii sa za verejnosť zúčastnil Mgr. M. Demín, ktorý načrtol problém, ktorý sa vyskytuje hlavne na sídliskách pri stanovištiach kontajnerov. Obyvatelia tam vykladajú nadrozmerný odpad a pneumatiky. Navrhuje, aby sa ku stanovištiam kontajnerov umiestňovali fotopasce a aby sa vytvorila občianska iniciatíva, ktorá by navádzala ľudí k nahlasovaniu občanov, ktorí vytvárajú tieto čierne skládky.

Ing. Braníková informovala, že zberným miestom podľa zákona o odpadoch pre pneumatiky sú všetci distribútory pneumatík (všetky servisy a predajcovia pneumatík ako aj tí, ktorí vykonávajú výmenu pneumatík bez ich predaja).  Spätný odber pneumatík je bezplatný a staré pneumatiky je potrebné doviesť povinným osobám uvedeným vyššie. V zmysle zákona sú tieto subjekty povinné odobrať pneumatiky bez viazanosti na kúpu novej pneumatiky. V okolí nášho mesta sú zaradení do zbernej siete pneumatík nasledovné subjekty:

  1. Danybox, s.r.o., SNP 20, Šaľa
  2. Boženík Jozef, SNP 40, Šaľa
  3. Autoservis Hučko, s.r.o., Diakovská 9, Šaľa
  4. Albín Toma, Šalianska 720, Trnovec n/Váhom.

Ďalej informovala, že kolegyňa Ing. Haládiková zabezpečuje osvetu a informuje občanov o možnosti zberu veľkoobjemového odpadu na stránkach mesta, prostredníctvom sociálnych sietí a letákmi do schránok, ktoré boli doručované s platobnými výmermi za komunálny odpad.

Mesto hľadá v spolupráci s dodávateľom služieb v komunálnom odpade možnosť zberu nelegálne uložených pneumatík, aj keď to nie je komunálny odpad.

UZNESENIE č.XI/2:

Komisia odporúča MsP zabezpečiť monitorovanie najviac znečistených stanovíšť kontajnerov prenosnými fotopascami

 

 

 

                                                                                                           RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                             Predseda komisie

 

 

Zapísala: Ing. Braníková